WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 54 |

««Суть і основний зміст теоретичної національної економії» (1908), «Теорія економічного розвитку» (1912), «Епохи історії теорій і методів» (1914), «Бізнес-цикли: теоретичний, історичний ...»

-- [ Страница 1 ] --

Йозеф Алоіз Шумпетер

1883 – 1950

Інновація – це історично безповоротна

зміна способу виробництва речей.

Успішна інновація – досягнення

інтелекту, а не волі.

«Суть і основний зміст теоретичної національної економії»

(1908),

«Теорія економічного розвитку» (1912),

«Епохи історії теорій і методів» (1914),

«Бізнес-цикли: теоретичний, історичний і статистичний

аналіз капіталістичного процесу», в 2-х т. (1939),

«Капіталізм, соціалізм і демократія» (1942),

«Десять великих економістів» (1951), «Історія економічного аналізу» (1954).

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності До 100-річчя інноваційної теорії Й. А. Шумпетера До 20-річчя започаткування підготовки фахівців з економіки й управління науково-технічною та інноваційною діяльністю на економічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка МАТЕРІАЛИ

Міжнародної науково-практичної конференції:

«ІННОВАЦІЙНА ТЕОРІЯ ЙОЗЕФА ШУМПЕТЕРА:

СУЧАСНЕ ЗВУЧАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ТА

УПРАВЛІНСЬКИХ ІДЕЙ»

29–30 листопада 2012 року УДК 330.34 Рекомендовано до друку та для розміщення на веб-сайті економічного факультету Вченою радою економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Протокол № 4 від 23 листопада 2012 року)

Рецензенти:

І.О. Александров, д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту Донецького національного університету;

І.А. Маркіна, д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту і адміністрування Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка.

Інноваційна теорія Йозефа Шумпетера: сучасне звучання економічних та управлінських ідей: Матеріали Міжнародної науковопрактичної конференції. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2012.

Редакційна колегія: чл.-кор. НАН України, д.е.н., проф. Базилевич В.Д., д.е.н. Ігнатюк А.І., д.е.н., ст. наук. сп. Єгоров І.Ю., к.е.н., доц. Жилінська О.І., к.ф.-м.н., доц. Анісімова Л.А., к.ф.-м.н., доц. Балан В.Г., к.е.н., доц. Дука А.П., к.філос.н. Ільїна Г.В., к.е.н., доц. Корнілова І.М., к.е.н. Кухта П.В., к.е.н. Оліх Л.А., к.е.н., доц. Фірсова С.Г.

Представлені у матеріалах Міжнародної науково-практичної конференції тези учасників подані в авторській редакції та відображають власну наукову позицію авторів. Автори тез несуть повну відповідальність за точність наведених фактів, цитат, економіко-статистичних даних, наукової термінології, імен власних, джерел посилання.

–  –  –

ЗМІСТ Секція 1. Інноваційна парадигма Й. А. Шумпетера у філософсько-економічному переосмисленні сучасності Гражевська Н. І.

Механізм саморозвитку економічних систем у концепції «творчого руйнування» Й. Шумпетера

Сімченко Н. О., Жалдак Г. П.

Особливості розвитку інноваційних теорій в умовах соціально орієнтованої ринкової економіки

Бабенко В. А.

Общеметодологические основы понятий «инновация» и «инновационные процессы» на примере перерабатывающих предприятий АПК

Герасименко О. О.

Інновації в управлінні працею: класичні погляди та сучасні підходи

Заєць Р. В.

Зміна парадигми суспільного розвитку: від суто економічного до екосистемного усвідомлення подальших дій

Зухба О. М.

Інноваційні екстерналії діяльності домогосподарства

Нестеренко О. П.

Творче руйнування: підприємницьке мислення і підприємницька діяльність......32 Нестерова М. О.

Когнітивні аспекти інноваційного розвитку

Скотний П. В.

Стратегії інноваційного економічного мислення в контексті методологічних принципів вчення Йозефа Шумпетера

Тадеєв Ю. П.

Односекторна модель з фізичним капіталом та людським капіталом з інтелектуальною складовою

Кузьменко В. П.

Шумпетерыанство і кейнсіанство

ІННОВАЦІЙНА ТЕОРІЯ ЙОЗЕФА ШУМПЕТЕРА:

СУЧАСНЕ ЗВУЧАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ТА УПРАВЛІНСЬКИХ ІДЕЙ

Кравченко М. И., Шергелашвили Е. В.

Инновационная парадигма Й. Шумпетера и принципы реорганизации экономической системы

Оліх Л. А.

Еволюція науково-технічних послуг на етапах становлення і розвитку інноваційних теорій

Святненко В. Ю.

Цінність ідей Й. Шумпетера в становленні теорії інноваційного розвитку.....54 Попович М. М.

Нерівноважні стани економічної системи і підприємець-новатор: відлуння ідей М. І. Туган-Барановського, Й. А. Шумпетера та І. М. Кірцнера

Маслюківська А. О.

Категоріальне визначення та сутність інновації в теорії Йозефа Шумпетера

Патлатой О. Є.

Наука як чинник економічного розвитку у світлі інноваційної теорії Й. А. Шумпетера

Серветник Н. О.

Поняття економічного циклу: історія і сучасність

Вакуленко В. О.

Застосування ключових положень концепції Йозефа Шумпетера у сфері освітніх послуг

Оробець І. В.

Інноваційні погляди Й.А. Шумпетера у контексті розгортання концепції сталого розвитку

Рибальченко О. І.

Проблеми соціалізації сучасної економіки у контексті інноваційної теорії Й. А. Шумпетера

Тимченко І. П.

Синергетична концепція у формуванні інноваційної моделі розвитку підприємства

Чуйко М. В.

Економічна ірраціональність підприємця Йозефа Шумпетера

МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ Секція 2. Сучасне звучання ідей Й. А. Шумпетера в інноваційному менеджменті Колот А. М.

Наука про працю та соціально-трудові відносини: на шляху інноваційного розвитку

Маркіна І. А.

Управління розвитком як елемент інноваційної активності підприємства.....90 Савченко В. А., Кузнецова Н. Б.

Інноваційні напрями удосконалення механізму професійного розвитку людських ресурсів інноваційного типу

Дука А. П.

Сучасна технологічна модернізація суспільства в контексті ідей Й. А. Шумпетера

Анісімова Л. А., Балан В. Г.

Організаційні інновації та управління якістю

Бакало Н. В., Черниш І. В.

Значення інноваційних процесів у розвитку туристичного бізнесу

Вірченко В. В.

Внесок Й. А. Шумпетера у дослідження фінансових механізмів комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності

Iermolenko O. M.

Трансформація компанії в перехідний економіці: застосування для контролю в менеджменті

Крупка І. М.

Роль фінансових інновацій у розвитку фінансового ринку та національної економіки

Фірсова С. Г., Махініч Г. О., Спіріна І. Г.

Практика комерціалізації інноваційної продукції в Корпорації “ТСМ Груп”..115 Нетреба І. О.

Особливості впровадження та використання системи інформаційного забезпечення інноваційних процесів на підприємстві

ІННОВАЦІЙНА ТЕОРІЯ ЙОЗЕФА ШУМПЕТЕРА:

СУЧАСНЕ ЗВУЧАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ТА УПРАВЛІНСЬКИХ ІДЕЙ

Semenchuk N. V. Innovative SME’s. Influence of Access to Finance Networking and Knowledge Base on Innovativeness

Степанова А. А.

Вплив інноваційної активності суб’єктів господарювання на економічний розвиток країни

Горбась І. М.

Організаційні та управлінські нововведення у діяльності вітчизняних підприємств

Грінченко А. В.

Вплив інновацій на витрати промислових підприємств

Карп’юк О. П.

Проблеми активізації інноваційної діяльності в Україні

Кичань О. М.

Процеси злиття і поглинання в контексті прискорення хвиль Йозефа Шумпетера

Стасик О. О.

Роль фінансових інновацій у реструктуризації економіки

Ткаченко Ю. В.

Фінансування інноваційних процесів в Україні: структурні зрушення..............143 Чулак О. В.

Ключові особливості організації інноваційного процесу на підприємствах фармацевтичного ринку України

Аксьом Г. І.

Стратегічний підхід до розробки інноваційного товару

Висоцька О. В.

Особливості стратегічного оцінювання інновацій на підприємстві в умовах ринкової економіки

Гречко Д. С.

Кадровий потенціал як складова інноваційного потенціалу підприємства......155 Захожай О. А.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Формування стратегії інноваційного розвитку підприємства

МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ Калугіна Н. А.

Еволюція підходів до трактування інновації як економічної категорії............161 Козлов А. А.

Аналіз розвитку світової нафтохімічної промисловості в контексті основних положень інноваційної теорії Йозефа Шумпетера

Квітка Ю. О.

“Підприємець – генератор інноваційних ідей” у сучасному світі

Костик Д. О.

Критерії оцінювання ефективності управлінської праці інноваційного підприємства

Кощавко Д. С.

Інновації як об’єкт стратегічного аналізу

Левада В. О.

Інноваційні підходи до формування маркетингового управління на підприємстві

Мельничук О. С.

Інновації як фактор підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств

Науфок Е. В.

Формування інноваційної стратегії підприємства в умовах ринкової економіки

Пазиніч О. О.

Стратегічне планування інноваційного розвитку підприємств

Пашкова І. О.

Інновації як основна складова конкурентоспроможності продукції компанії “Apple”

Петимко М. О.

Управління трансфертом технологій: вітчизняні реалії

Плахтій О. І.

Сучасні інноваційні методики в рекламній діяльності підприємств................195

ІННОВАЦІЙНА ТЕОРІЯ ЙОЗЕФА ШУМПЕТЕРА:

СУЧАСНЕ ЗВУЧАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ТА УПРАВЛІНСЬКИХ ІДЕЙ

Прокопенко Є. Ю.

Побудова стратегії інноваційного розвитку підприємства як необхідна умова досягнення конкурентних переваг

Філіпчик К. А. Інноваційні методи задоволення потреби в персоналі підприємства»

Шафієва Л. Г. Інновації як фактор підвищення конкурентних переваг сільськогосподарських підприємств

Чорний А. В.

Розвиток ПЕК України на основі інноваційної теорії Й. А. Шумпетера.........207 Яценко В. І.

Стратегічні аспекти управління інноваційним розвитком підприємства.......210

Секція 3. Інтелектуалізація інноваційних процесів:

глобальний вимір Martinaviius Jonas National Wealth Assessment and Utilization in Transition Economies

Цуркан А. Г., Красовская О. В.

Моделирование инновационной деятельности как основа формирования эффективной инновационной политики государства

Аджавенко М. М.

Інноваційні стратегії розвитку інтелектуального залізничного транспорту

Bajo-Rubio O., Gmez-Plana A. G.

Alternative Strategies to Reduce Public Deficits: the Case of Spain

Bikas Egidijus, Keliuotyt-Staniulnien Greta Tax Systems of the Member States of the European Union

Єгоров І. Ю.

Процеси «творчої руйнації та відновлення економіки» у незалежній Україні

МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ Чеберкус Д. В.

Держава у стимулюванні розвитку інноваційного підприємства в Україні.....235 Гмырак В. Н.

Некоторые особенности государственного стимулирования коммерциализации научно-технических разработок субъектом инновационной инфраструктуры в республике Беларусь

Булкин И. А.

Некоторые особенности инновационного развития военно-промышленного комплекса в Украине: глобальное измерение

Гриненко А. М., Кирилюк В. В.

Створення інноваційної культури корпорації як складова інноваційних процесів

Ільїна Г. В.

“Онауковлене суспільство” в умовах глобальних трансформацій

Корнілова І. М., Білорус Т. В.

Сутність та структура регіональних інноваційних систем

Кухта П. В., Муравська О. М.

Актуалізація інфраструктурного забезпечення інноваційної діяльності в контексті глобального виміру

Давидова О. Г.

Інноваційний розвиток туристичної діяльності у глобальному контексті:

Україна у рейтингах туристичної привабливості країн світу

Вікулова А. О.

Інтелектуалізація інноваційних процесів: теоретичний та прикладний аспект

Козлова А. І.

Реалізація вибору маркетингових стратегій підприємства при виході на міжнародний ринок в умовах глобалізації

Прилуцька І. А.

Економічне обґрунтування впливу ринку технологій на розвиток інноваційного підприємництва в Україні

ІННОВАЦІЙНА ТЕОРІЯ ЙОЗЕФА ШУМПЕТЕРА:

СУЧАСНЕ ЗВУЧАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ТА УПРАВЛІНСЬКИХ ІДЕЙ

Алексеєнко Л. М., Соколовський Є. А.

Інституціональні аспекти розвитку фінансових інновацій у банківському секторі

Бойцова В. О.

Пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні в контексті виконання інноваційних проектів

Борецький С. П.

Значення інновацій у транснаціональних корпораціях у розвитку глобального господарства

Борисенко В. В.

Нові форми інновацій у контексті глобалізації

Буланик О. В.

Інтелектуальна складова інноваційного процесу

Варава А. Г.

Маркетингове комунікаційне забезпечення виведення інноваційної продукції на міжнародний ринок

Галушка Д. Ю.

Intellectualization of Human Resources in Context of Organizational Changes......291 Єжеленко А. О.

Особливості формування комунікаційних мереж інноваційних підприємств.293 Кік-Тань Я. Ю.

Інноваційні підходи до маркетингового забезпечення розробки і виведення нової продукції підприємства на ринок

Кілінська Х. В.

Role of Intellectual Rights in the Advertising Campaign

Корнілова Г. І.

Інтелектуальний потенціал: сутність та роль у забезпеченні економічного зростання

Кравець Т. В.

Інноваційний потенціал як складова конкурентоспроможності країни...........304 МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ Курко О. В.

Інтелектуалізація праці в умовах глобалізації: сучасні тренди та перспективи

Лесик Ю. С.

Особливості формування кадрового потенціалу підприємства в умовах глобалізації

Литвин К. І.

Бренд як інтелектуальна складова конкурентоспроможності в умовах глобалізації ринку

Малахова І. Л.

Інноваційний розвиток та його вплив на економічне зростання

Никипорець Д. С.

Innovative Intellectualization Process by Creating Infrastructure for Supporting Business

Падалка Т. Г.

Індекс розвитку людського потенціалу як індикатор інноваційної діяльності країни

Пасічник О. Д.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 54 |
 
Похожие работы:

«УДК 331.548(100) ПИЛЬТЯЙ Оксана Миколаївна, канд. іст. наук, старш. викладач кафедри теорії і методики викладання трудового навчання та креслення ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (м. Переяслав-Хмельницький) СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ: СВІТОВИЙ КОНТЕКСТ У статті автор розглядає історичні аспекти зародження, становлення та розвитку професійної орієнтації у світовому контексті. В статье автор рассматривает...»

«Р.Федорович. Історія становлення та перспективи розвитку економічного аналізу / Р.Федорович, Н.Синькевич // Галицький економічний вісник. — 2011. — №1(30). — с.152-159 бухгалтерський облік, аналіз та аудит) УДК 3.30.101. Роман ФЕДОРОВИЧ, Надія СИНЬКЕВИЧ ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ Резюме. Досліджено історичні аспекти становлення економічного аналізу як науки, а саме, зародження, формування, розвиток та інтеграція. The summary. The historical aspects of...»

«ISSN 2072-1692. Гуманітарний вісник ЗДІА. 2013. № 54 УДК: 111.852; 217 В.В. ГОРДІЙЧЕНКО (асистент кафедри філософії,магістр історії) Запорізький національний технічний університет, Запоріжжя, Україна ХРИСТИЯНСЬКА СИМВОЛІКАТА АЛЕГОРІЯ В ОБРАЗОТВОРЧОМУ МИСТЕЦТВІ Т. Г.ШЕВЧЕНКА Досліджуючи творчість поета і художника Тараса Григоровича Шевченка (1814звернувся до його образотворчого мистецтва як до естетичного та світоглядного феномену. Прикладом цього стали його малюнки на релігійні теми, що були...»

«УДК 624.131 Є. Г. Коніков, д-р геол.-мін. наук, проф., Г. С. Педан, асист. Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, Проблемна науково-дослідна лабораторія інженерної геології узбережжя моря, водосховищ та гірських схилів (ПНДЛ-1), Шампанський пров., 2, Одеса, 65058, Україна ВИВЧЕННЯ, МОДЕЛЮВАННЯ І ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ АБРАЗІЙНО-ОБВААЬНИХ ТА АБРАЗІЙНОЗСУВНИХ БЕРЕГІВ ЗА МЕТОДОМ УЗАГАЛЬНЕНИХ ЗМІННИХ В статті розглянуті питання розроблення методики моделювання переробки...»

«Шепетяк О. Гносеологічні зміни релігійної філософії. Цикл культурологічних бесід УБНТ і НКТ Бойківщина (бесіда 33), 28 лютого 2008 р. – Дрогобич: Посвіт, 2008. – 32 с. УДК 165.6/.8:215 ББК 87.3+86.210.0 Ш 53 д-р ОЛЕГ ШЕПЕТЯК ГНОСЕОЛОГІЧНІ ЗМІНИ РЕЛІГІЙНОЇ ФІЛОСОФІЇ У дослідженні проводиться аналіз впливів змін у філософії пізнання на формування напрямків та течій європейської релігійної філософії. Предметом вивчення стають концепції Анзельма Кентеберійського, Альберта Великого, І. Канта,...»

«КНИГА ПАМ’ЯТІ СЕЛА ВЕЛИКИЙ ХУТІР Драбівського району Черкаської області 2011 рік УДК 94(477.46) ББК 63.3(4УКР4ЧЕК-2) К 59 Козоріз Віктор Петрович Книга Пам’яті села Великий Хутір/Віктор Козоріз.— Харків: Видавець Козоріз В.П., 2011 — 100 с., іл. До Книги Пам’яті увійшли списки уродженців та жителів села Великий Хутір Драбівського району Черкаської області, які були репресовані в часи тоталітарного сталінського режиму, померли в роки Голодомору 1932-1933 років, а також уточнені списки осіб, які...»

«О.В.Зінченко Б.М. Чичерін провідний теоретик лібералізації Росії (друга половина XIXпочаток XX століть) МОНОГРЛ ФІЯ ХАРКІВ Видавництво «НТМТ» ББК 66.05 УДК 9419/20(470+571) Друкується за рішенням Науково-технічної Ради Української інженерно-педагогічної академії (протокол № 5 від 25 січня 2010 р.) Рецензенти: Ячменіхін К.М., доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри всесвітньої історії Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка; Осипова Н.П., доктор...»

«Часопис Національного університету Острозька академія. Серія Право. – 2014. – №1(9) УДК 343.13 В.О. Попелюшко доктор юридичних наук, професор кафедра правосуддя та кримінально-правових дисциплін, (Національний університет “Острозька академія”) СЛІДЧИЙ СУДДЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 1. Слідчий суддя як суб’єкт досудового розслідування: історія і сучасність Слідчий суддя у кримінальному процесі – французький винахід. Його прообраз було започатковано у Франкському королівстві епохи Карла...»

«Міністерство освіти та науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра історії та теорії держави і права РИМСЬКЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЮРИДИЧ НОГО ФАКУЛЬТЕТУ Львів 2010 Г.М. Федущак-Паславська Римське приватне право. Завдання для практичних занять, для студентів юридичного факультету. – Львів: юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2010. – 24 с. Схвалено кафедрою історії та теорії...»

«ДІАЛОГ СУЧАСНИХ ПРАВОВИХ СИСТЕМ. АДАПТАЦІЯ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРАВА О.О. Хоменко, асистент кафедри права ЕС та порівняльного правознавства Національного університету “Одеська юридична академія” Національний університет “Одеська юридична академія” має довгу історію як відомий національний дослідницький центр, що є наступником фундаментального спадку правової думки. Сучасні риси університету це розвинена наукова школа, кваліфікований штат та надійна база підготовки для...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»