WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«Анотація. У статті проаналізовано здобутки вітчизняних учених у ділянці дослідження української народної медицини. Вона є предметом уваги не тільки медиків, але й етнографів, істориків. ...»

-- [ Страница 1 ] --

SWorld – 18-30 March 2014

http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/march-2014

MODERN DIRECTIONS OF THEORETICAL AND APPLIED RESEARCHES ‘2014

Медицина, ветеринария и фармацевтика – Теоретическая медицина

УДК 615.89(477.54/.62)

Білавич І.В.

УКРАЇНСЬКА НАРОДНА МЕДИЦИНА В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ

НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Варшавський медичний університет, Варшава, вул. Жвіркі і Вігури 61, 02-091 Bilavych I.V.

UKRAINIAN FOLK MEDICINE IN THE CONTEXT OF CONTEMPORARY

RESEARCН

Medical University of Warsawа, Warsawа, ul. Zhvirki and Vigouroux 61, 02-091 Анотація. У статті проаналізовано здобутки вітчизняних учених у ділянці дослідження української народної медицини. Вона є предметом уваги не тільки медиків, але й етнографів, істориків. Стисло характеризуються основні праці в галузі української медицини та методів її лікування.

Ключові слова: народна медицина, здоровий спосіб життя, лікування.

Abstract. The article analyzes the achievements of local scientists in the field of study Ukrainian folk medicine. It is an object of attention not only physicians, but also anthropologists and historians. We give a brief description of the major works in the field of Ukrainian medicine and methods of treatment.

Key words: folk medicine, healthy lifestyle, treatment.

Українська народна медицина – предмет особливої уваги науковців. Вона як галузь народної культури стоїть на межі двох наук — медицини та етнографії. Але якщо фахівців-медиків цікавлять передовсім прикладні аспекти народної медицини, тобто лікувальні засоби, які являють собою з точки зору медичної практики найціннішу й найістотнішу її частину, то коло зацікавлень етнографії значно ширше, позаяк, окрім практичних завдань, її цікавить народна медицина як складник традиційно-побутової культури, у якій знайшов відображення світогляд народу, його багатий життєвий досвід. Отже, сьогодні окреслюється власне науково-етнологічний підхід до цієї проблеми, спрямований насамперед на дослідження специфіки етнічних уявлень певної спільноти про своє здоров’я. За останніх років етнологія поряд з такими суміжними науковими дисциплінами, як етнопсихологія, етномедицина, етноекологія, істотно просунулися в розкритті адаптивних можливостей різних етносів та вивчення впливу природного чинника на їхню життєдіяльність [11, с.214].

З огляду на це є всі підстави дискутувати щодо усталеного в науковій медичній думці погляду на українську народну медицину та на методи її лікування як на нетрадиційні, позаяк у ній акумульований багатовіковий досвід народу, традиційні знання багатьох поколінь українців. Урешті, саме в ній варто шукати витоки наукової (академічної) медицини.

За доби незалежності України активізувалися дослідження надбань української медицини, що пояснюємо насамперед прагненням науковців відродити власні духовні цінності, глибше пізнати національну культуру, складником якої є народна медицина, яка ввібрала в себе мудрість багатьох поколінь, зберегла свою етнічну специфіку, а також заповнити ту лакуну, яка склалася за радянського періоду розвитку вітчизняної науки. Цьому, окрім іншого, сприяє увага урядових чинників, зокрема Міністерства охорони здоров’я України, Державного підприємства "Комітету з питань народної і нетрадиційної медицини МОЗ України", до проблем народної медицини, підтвердженням чого є низка заходів, проведених під його егідою щодо вивчення, популяризації та впровадження в ширшу практику здобутків української народної медицини. Ідеться про науково-практичні конференції, симпозіуми різних рівнів, присвячені методам і засобам народної і нетрадиційної медицини з відновлення і зміцнення здоров'я, розвитку фізичної культури, формування знань про культуру здоров'я, оздоровчим технологіям, методам і засобам народної і нетрадиційної медицини для відновлення та зміцнення здоров'я, здоровому харчуванню, засобам натуральної аптеки, органічної, натуральної і мінеральної косметики, реабілітації і відновленню тощо [4], у яких беруть участь провідні вітчизняні й зарубіжні науковці, лікаріпрактики, народні цілителі.

Народну медицину ґрунтовно почали вивчати із середини XIX ст., хоча певний досвід народного лікування містять численні пам’ятки ще давньоруської культури.

Перші писемні відомості знаходимо в “Ізборнику Святослава”, цінну інформацію про народні методи лікування, рецепти, вміщено в літописах, “Травниках”, “Зілейниках”, “Вертоградах” - своєрідних медичних енциклопедіях XVI-XVII ст. Значний фактологічний матеріал, відомості про медичні знання українців знаходимо у працях В.Милорадовича, П.Чубинського, В.Шухевича, С.Верхратського, Т.Панича, О.Воропая. Помітно зріс інтерес до народної медицини, починаючи з 70-х pp. XX ст. Зазначимо праці О.Поповича, Г.Смика, З.Болтарович та ін.

Чи не найбільш представницьким є науковий здобуток української дослідниці Зоряни Болтарович - авторки унікальних монографій "Народне лікування українців Карпат кінця XIX - початку XX cт." (1980), "Народна медицина українців" (1990), "Українська народна медицина" (1994), написаних на основі докладного опрацювання літературних джерел, архівних даних та власних матеріалів, зібраних під час польових досліджень впродовж 1972-1986 pp. Її праці містять найбільш повні, на даний час, відомості з питань народного лікування українців. Так, у монографії «Українська народна медицина: Історія і практика» [3], яка призначена для широкого читацького загалу, популярно розповідається про те, чим і як упродовж віків лікувався український народ, які піки рослинного, тваринного та мінерального походження вживав від різних хвороб, до яких магічних та психотерапевтичних дій вдавався при різних захворюваннях. Подано численні народні рецепти лікарських засобів. Вона є своєрідним логічним продовженням книги «Народна медицина українців» ( К., 1990) [1], у якій науковець зробила спробу реконструювати народну медицину українців XIX — початку XX ст., узагальнила багатовіковий досвід, накопичений у ці ділянці традиційних знань, розкрила місце і роль народної медицини в житті українців, схарактеризувала соціально-економічні та історико-культурні чинники її побутування, а також проаналізувала засоби лікування, народні погляди на хвороби, їх походження тощо.

Медичні знання горян відображені в монографічному дослідженні З.

Болтарович «Народне лікування українців Карпат – кінця ХІХ-початку ХХ ст.« [2], що побачила світ ще 1980 року, де представлено народні методи профілактики захворювань, лікувальні засоби рослинного, тваринного, мінерального походження тощо. Автор неоднозначно ставиться до народних цілителів, акцентовано на «негативній стороні знахарів, магії» і водночас підкреслюється все раціональне, яке назбирала народна медицина українців Карпат протягом сторіч.

Як показує аналіз джерельної бази, в українській науці сьогодні ведуться активні дослідження козацької медицини та традицій тіловиховання запорожців, цей аспект науковці досліджують в аспекті козацької педагогіки (О.Губко, B.Задунайський, Є.Приступа, В.Кузь, Ю.Руденко, І.Федоренко, М.Стельмахович, ін.). Наразі маємо книгу «Козацька медицина» А.Пастернака [10], лікаря, фітотерапевта, поета, журналіста, у якій здійснена спроба схарактеризувати традиції козацької медицини. Анатолій Пастернак у вступному слові до згаданої вище книги зазначає: «…сам термін «козацька медицина» – новий і викликає цілу низку запитань. Найпростіше – чи була вона взагалі? Давайте підрахуємо: населення Козаччини сягало (загалом) 150-200 тисяч чоловік. А інколи й більше. Поблизу, під їхнім захистом, по селаххуторах жили козацькі жінки та діти. Це – ще близько 600-800 тисяч людей. Чи були вони всі здорові? А коли ні, то хто ж їх, хворих, лікував? Відповідь однозначна» [10, с. 4]. Далі слушно виокремлює козацьку медицину із української народної, обстоюючи, однак, при цьому їхній взаємозв’язок і дає їй характеристику: «Медицина козацька: перше – лікування професійне і, так би мовити, термінове; друге – щільно пов'язане з подібним у інших вояків: татар, турків, російських стрільців та ін., її рецепти і саме мистецтво, досвід передавалися, мов думи бандуристів, з уст в уста, із покоління в покоління.

Медицина бездипломна, безступенева, безкнижкова. Нарешті, вона – цілком оригінальна, бо була медициною виживальною для молодих і тому – допитливою до всього!» [10, с.5].


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Народна медицина стала предметом глибоких етнологічних розвідок Ірини Ігнатенко, професійного історика, кандидат історичних наук, доцента кафедри етнології та краєзнавства історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, члена національної спілки краєзнавців України та Української асоціації дослідників жіночої історії. Вона автор монографії «Народна медицина у традиційній культурі українців Центрального Полісся» (остання чверть ХХ – початок ХХІ століття)» (2006, 2013), книги «Жіноче тіло у традиційній культурі українців» (2013) ін.

«Народна медицина у традиційній культурі українців Центрального Полісся» [6] - книга, яку можна справедливо назвати енциклопедією народної медицини українців Середнього Полісся. Цінність дослідження передовсім у тому, що Ірина Ігнатенко для наукової обсервації бере регіон, забруднений унаслідок аварії на Чорнобильський АЕС. Книга – результат історикоетнографічних експедицій на Полісся, вивчення архівних джерел. У ній схарактеризовано традиційні та сучасні погляди на народних лікарів, розкрито походження та діагностику хвороб у світоглядних уявленнях поліщуків, способи їх лікування. Проаналізовано традиції та інновації, які мають місце останнім часом у галузі народного лікування. Автор наголошує, що народній медицині в системі етнокультури належить одне з провідних місць, адже вона визначає соціально-гігієнічні норми, побут культуру, психологічні норми спілкування, тому логічно розглядає народну медицину як складник традиційної культури, у якій поєдналися позитивні емпіричні знання, засоби лікування словом, досвід місцевих спостережень, світоглядні уявлення та вірування різних епох. Позаяк порушена проблема має міждисциплінарний характер, учена підкреслює, що етнографічний підхід передбачає вивчення таких питань, як розвиток народних уявлень про анатомію і фізіологію людини, народне розуміння етіології захворювань, погляди на народних лікарів, методи діагностики та профілактики, санітарно-гігієнічні норми, класифікація лікувальних засобів.

Дослідження значною мірою опирається на власноруч зібрані автором протягом 10 років експедиційні записи з понад ста поліських сіл. Попри те, що монографія стосується лише одного етнографічного субрегіону, вона, однак, є цінним джерелом знань, оскільки цей край і досі зберігає свою архаїку. У книзі можна дізнатися як про носіїв народних медичних знань – знахарів та чаклунів;

так і про самі хвороби (їх класифікація, етіологія, термінологія) та способи їх лікування на Середньому Поліссі. Причому дослідниця бере не лише традиційний зріз цього явища, а й широко залучає свідчення про сучасні трансформаційні процеси, які відбуваються в цій галузі. Надзвичайно цікавим є розділ, де подаються сучасні українські народні замовляння в тому неторканому вигляді, в якому вони застосовуються знахарями та чаклунами, автор, відвідавши 108 сіл Рівненщини, Житомирщини, Київщини, спілкувалася із понад трьома сотнями знахарок [8].

Вагоме місце в надбаннях сучасної української науки посідає здобуток лікаря-фітотерапевта Євгена Товстухи. Євген Степанович Товстуха,окрім фахових медичних знань, володіє письменницьким хистом, має ґрунтовні знання в ділянці народознавства, він академік Української академії оригінальних ідей. Цікавий погляд на народну медицину розкриває книга «Лікувальна магія українців» [13], де узагальнено досвід української народної медицини в сув’язі із предковічним звичаєвим правом, подано тексти авторських замовлянь, рецепти реставрованих цілющих напоїв давніх українців, народних лікувальних напоїв, купелів, драглів, сучасних фітопрепаратів тощо. Його «Українська народна медицина: 1000 унікальних авторських рецептів» [14], що стала небуденною подією в науковому світі:

видання такого типу вперше з’явилося в Україні, - це погляд на тисячорічний розвиток української народної медицини, що стала настільною книгою — лікувальним порадником для широкого загалу, оскільки містить конкретні поради щодо лікування словом, рослинами, тваринними продуктами, з допомогою мінералів, медичної астрології і дієтетики, екстрасенсорики, а також подає понад тисячу рецептів настоїв, відварів і спиртових композицій з цілющих трав для лікування конкретних хвороб.

Цікаво, що більшість рецептів є реконструйованими аналогами старовинних народних ліків або унікальними авторськими. Підсумком сорокарічної лікарської праці стало видання «Фітотерапія» (2000) [15], що має енциклопедичний характер у ділянці народної медицини: тут подано докладний опис 269 цілющих лікарських рослин, які споконвіків застосовує український народ для лікування та профілактики як окремих, так і багатьох груп численних недуг. У своїх працях Є.Товстуха власним науковим потенціалом та півсторічною практичною діяльністю переконливо доводить: фітотерапія належить до універсальних лікувальних засобів живої природи. Фітотерапію автохтонів нашої землі праукраїнців і українців - учений розглядає як етнічний та традиційний наріжний камінь лікувальних засобів, що торкаються тисячорічних джерел.

У скарбниці вітчизняних наукових здобутків є низка подібних досліджень, до прикладу «Ліки навколо нас», «Жива аптека» Василя Кархута [7], де автор подає інформацію про найпоширеніші в медичній практиці лікарські рослини, пропонує ботанічний опис кожного виду, вказує райони та місця, де вони ростуть, рекомендує способи обробки, зберігання та застосування їх, окремий розділ присвячено ролі рослинних речовин у лікувальному харчуванні,подано календар збирання лікарських рослин; «Цілюще зело» Федора Мамчура [9], де на основі влаcних досліджень та здобутків українських та зарубіжних учених схарактеризовано лікарські рослини, що зустрічаються по всій території України і найчастіше використовуються у науковій і народній медицині, наведено рекомендації щодо застосування рослинних сумішей з протидіабетичними, сечогінними, заспокійливими та іншими лікувальними властивостями, рецепти дієтичних страв з різних рослин, а також напоїв здоров'я — вітамінних, лікувальних, профілактичних, тонізуючих чаїв, овочевих соків тощо.Pages:   || 2 |
 
Похожие работы:

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.П. ДРАГОМАНОВА ЧЕРНОБРОВКІН Володимир Миколайович УДК 37.015.3 : 373.5 ПСИХОЛОГІЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ У ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук Київ – 2007 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова, Міністерство освіти і науки України Науковий консультант – доктор психологічних наук,...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В. Н. КАРАЗІНА СОЦІОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КАФЕДРА СОЦІОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ Євдокимова І. А. СОЦІАЛЬНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ СТУДЕНТІВ СОЦІОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ХАРКІВ Євдокимова І. А. Соціальне прогнозування: Навчально-методичний посібник для студентів соціологічного факультету. – Х.: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2009. – 80 с. РЕЦЕНЗЕНТИ: Яковенко...»

«УДК 727.82 В.І. Проскуряков, Д.Р. Ярема Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра дизайну архітектурного середовища СЦЕНОГРАФІЯ ЯК СКЛАДОВА МОНУМЕНТАЛЬНОДЕКОРАТИВНОГО МИСТЕЦТВА ІНТЕР’ЄРУ ТЕАТРУ © Проскуряков В.І, Ярема Д.Р., 2012 Висвітлено явище сценографії як однієї із основних складових монументальнодекоративного мистецтва інтер’єру театру. Ключові слова: сценографія, дизайн, мистецтво, інтер’єр, театральна дія. The article is about of Scenography as one of basic constituents...»

«      МІЖНАРОДНА ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ УМОВНОЇ ОДИНИЦІ ПРИ ОБЛІКУ НА ІНДИВІДУАЛЬНИХ РАХУНКАХ УЧАСНИКІВ НАКОПИЧУВАЛЬНИХ ПЕНСІЙНИХ СИСТЕМ                         Грудень 2013 року       Резюме Цей документ підготовлено Програмою USAID «Розвиток фінансового сектору» з метою надання інформації Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг в частині виконання нею функцій регулятора недержавних пенсійних фондів. Зокрема, в даному документі розглядається...»

«ISSN 2072-1692. Гуманітарний вісник ЗДІА. 2012. № 50 УДК: 111.852; 217 В.В. ГОРДІЙЧЕНКО (асистент кафедри філософії, магістр історії ) Запорізький національний технічний університет, Запоріжжя, Україна БІБЛІЯ ТА ХРИСТИЯНСЬКА СИМВОЛІКА У МАЛЮНКАХ Т.Г. ШЕВЧЕНКА. СИМВОЛИ ТА АЛЕГОРІЯ ОБРАЗІВ Досліджується творчість поета і художника Тараса Григоровича Шевченка (1814-1861), прикладом якого стали його малюнки на релігійні теми, що були пов’язані з Біблією та життями святих.Робота складається із...»

«О.В. Штовба ТОВАРНИЙ БРЕНДИНГ у маркетинзі та комунікативному менеджменті Міністерство освіти і науки України Вінницький національний технічний університет О. В. Штовба ТОВАРНИЙ БРЕНДИНГ У МАРКЕТИНЗІ ТА КОМУНІКАТИВНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ навчальний посібник Вінниця ВНТУ УДК [659.1+339.138](075) ББК [65.42+65.29]я73 Ш92 Рекомендовано до друку Вченою радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України (протокол № 9 від 25.04.2013 р.) Рецензенти: В. О. Козловський,...»

«Все раїнсь а асоціація ви ладачів історії, ромадянознавства та с спільних дисциплін „Нова Доба“ Б дино Анни Фран Вихов ємо людин і ромадянина НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК Видавнича фірма «Відродження» УДК 94(477)(072) ББК 63.3(4УКР)я7 В 55 Під отовлений рам ах співпраці Все раїнсь ої Асоціації „Нова Доба“ з Б дин ом Анни Фран, Королівство Нідерландів, навчально-методичний посібни для вчителів історії, ромадянознавства та с спільних дисциплін містить матеріали, що мож ть б ти ви ористані...»

«УДК 631.4(09):(477, 46) © І. М. Карасюк, П. Г. Копитко, М. В. Недвига В. В. ДОКУЧАЄВ І УМАНЩИНА (до 160-річчя В. В. Докучаєва) Уманський державний аграрний університет Наводяться найголовніші досягенення В. В. Докучаєва як першого вченогорунтознавця, засновника генетичного ґрунтознавства. Висвітлюється участь В. В. Докучаєва у сприянні розвитку ґрунтознавчої та аграрної науки в Україні, зокрема Уманщини. Ключові слова: В. В. Докучаєв, Уманщина, ґрунтознавство, полезахисні смуги. I. M....»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.П. Драгоманова ТХОРЖЕВСЬКА Тетяна Дмитрівна УДК 37.034:2 РОЗВИТОК ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ НА ЗАСАДАХ ПРАВОСЛАВНОЇ МОРАЛІ В ІСТОРІЇ ПЕДАГОГІКИ УКРАЇНИ 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук Київ – 2006 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано на кафедрі педагогіки Київського національного лінгвістичного університету, Міністерство освіти і науки...»

«Роман Корінець СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ДОРАДНИЦТВО: запитання та відповіді Київ-2003 Передрук без офіційного дозволу Інституту сільського розвитку заборонено.Корінець Р.Я. Сільськогосподарське дорадництво: запитання та відповіді / Інститут сільського розвитку. – Київ, 2003. Система сільськогосподарського дорадництва спрямована на поширення знань і впровадження у виробництво сучасних досягнень науки, техніки і технологій, надання сільськогосподарським товаровиробникам і сільському населенню...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»