WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 43 |

«ПАМ’ЯТКИ археографічний щорічник 10’2009 ББК 79.3 (4Укр) я5 + 63.3 (4 Укр) я5 П 15 Пам’ятки : археографічний щорічник / Держкомархів України, УНДІАСД ; редкол.: І. Б. Матяш (гол. ред.) ...»

-- [ Страница 1 ] --

Державний комітет архівів України

Український науково-дослідний інститут

архівної справи та документознавства

ПАМ’ЯТКИ

археографічний

щорічник

10’2009

ББК 79.3 (4Укр) я5 + 63.3 (4 Укр) я5

П 15

Пам’ятки : археографічний щорічник / Держкомархів України,

УНДІАСД ; редкол.: І. Б. Матяш (гол. ред.) та ін. – К., 2009. – Т. 10. –

256 с.

До щорічника включено публікації, в яких на базі архівних документів все­

бічно розкрито історію України, її адміністративних установ як у межах, так і поза межами у різні хронологічні періоди, представлено невідомі та маловідомі документи щодо діяльності історичних особистостей минулого, документи яких зберігаються у вітчизняних та зарубіжних архівах. Започатковано рубрику, при­ свячену ювілейним датам сучасних архівістів.

Для істориків, архівістів, викладачів вищих навчальних закладів та інших зацікавлених читачів.

Редакційна колегія:

І. Б. Матяш (головний редактор) І. Н. Войцехівська, Л. А. Дубровіна, С. Г. Кулешов, С. В. Кульчицький, В. С. Лозицький, К. Є. Новохатський, Л. П. Одинока, Р. Я. Пиріг, П. С. Сохань, Є. В. Старостін, М. Ф. Шумейко Зареєстровано у Міністерстві України у справах преси та інформації 04.06.1997 серія КВ № 2681 Зареєстровано Вищою атестаційною комісією України як фахове видання зі спеціальності «Історичні науки»

(Бюлетень ВАК України, 1999, № 4) Рекомендовано до друку Вченою радою Українського науково­дослідного інституту архівної справи та документознавства (Протокол № 11 від 25 листопада 2009) Розповсюдження та тиражування без офіційного дозволу УНДІАСД забороняється При передруку публікацій посилання на «Пам’ятки» обов’язкове © Український науково­дослідний інститут архівної справи та документознавства, 2009 © Автори публікацій, 2009 ІсТорІЯ УКрАїнИ УДК [94:930.253](477.75)“16” Мицик Юрій Із Джерел До ІсТорІї КрИМсьКого хАнсТвА хVІІ ст.

У публікації подано 10 документів з історії Кримського ханства (1620– 1680), виявлені в польських архівах. Це листи ханів, візирів Кримського ханства, які підтримували дипломатичні зв’язки держави з Військом Запорозьким, Польською республікою, Молдовою, українсько­кримські відносини.

Ключові слова: Кримське ханство, листування, козаки, історичні джерела.

В публикации поданы 10 документов из истории Крымского ханства (1620– 1680), обнаруженные в польских архивах. Это письма ханов, визиров Крым­ ского ханства, которые поддерживали дипломатические отношения страны с Войском Запорожским, Польской республикой, Молдовой, украинско­поль­ ские отношения.

Ключевые слова: Крымское ханство, переписка, казаки, исторические ис­ точники.

In given article the publication more than 10 documents on history of the Crime­ an khanate (1620–1689), revealed in the Polish archives. These are letters of the Crimean khans, Grand Visiers of the Crimean khanate which concern mainly diplo­ matic contacts of this state to the Army Zaporozhye, the Polish Republik, Moldova, the Ukrainian­Crimean relations etc.

Key words: The Crimean khanate, letters, Cossacks, a historical source Історія Кримського ханства була і, на жаль, залишається однією з най­ більших «білих плям» в історії Української держави. Безпідставно було б чекати іншого, враховуючи знищення кримськотатарської державності Російською імперією і наступні депортації кримськотатарського народу, особливо після тотального виселення татар з Криму у 1944 р. (вони дістали змогу повертатися назад лише у 1989 р.). Про історію Кримського ханства якщо й згадували, то виключно у негативному контексті. Коли до цього додати знищення архіву Кримського ханства військами фельдмаршала Мініха у 1736 р., мовний бар’єр (істориків­знавців османської мови на пострадянському просторі можна полічити по пальцях), то сумну си­ туацію із вивченням історії Кримського ханства можна легко пояснити.

Однак з такої ситуації треба виходити. Адже вже є певний поступ у цій ділянці історичного знання і в Україні (можна згадати праці українських тюркологів В. Остапчука (Торонто), Марини Кравець (Торонто), Фергада Туранли (Київ) та деяких інших). Навіть не володіючи османською мовою, © Мицик Юрій, 2009 Іс т орія Ук раїни можна зробити певний внесок у вирішення проблеми, оскільки чимало джерел з історії Кримського ханства творилося тогочасною українською, російською, польською та іншими мовами. Так, нам вдалося виявити деякі джерела в архівах України, Польщі, Росії і опублікувати частину з них1, розпочати публікацію документів кримських ханів та інших представників панівної еліти, щоб прискорити у майбутньому видання «Дипломатарію Кримського ханства».

У цій публікації джерел з історії Кримського ханства подаємо текс­ ти 10 документів та ще п’яти (два у повному вигляді, а три – у вигляді регестрів) у додатках. Усі ці документи виявлено нами в різний час у польських архівосховищах: Архів Головний актів давніх у Варшаві – АГАД (фонди «Архів Радзивилів», «Архів публічний Потоцьких», «Ар­ хів Браницьких з Сухої»), Бібліотека Варшавського університету, Дер­ жавний архів у Кракові, Бібліотека Чарторийських у Кракові, Бібліотека Польської академії наук у Кракові. Їх створено у 1620–1689 рр. Виняток складають лист 1735 р. фельдмаршала Мініха, який нищив Кримське ханство, а також рапорт Київської губернської канцелярії, що базується на свідченнях запорозького полковника Покотила, що побував у 1753 р.

в Очакові і засвідчив там велику кількість українського та російського населення, яке самовільно покинуло межі Російської імперії. Документи збереглися у тогочасних копіях, причому два з них (№ 6–7) походять із «тек Нарушевича», тобто були скопійовані наприкінці ХVІІІ ст.

з ініціативи відомого польського просвітителя Адама Нарушевича. Їхні оригінали зберігалися у архіві короля Станіслава­Августа, знищеному у роки Другої світової війни.

Головну цінність тут складають листи кримських ханів Іслам­Гірея ІІІ (правитель у 1644–1654 рр.) та Мурад­Гірея (правив у 1678–1684 рр.), а також великих візирів Кримського ханства Сефер Кази­аги, Сафа­Гірея і Батир­аги (візир хана Селім­Гірея І, що правив у 1684–1691, 1692– 1699 рр.), калги­султана Тохтамиш­аги, Алися­аги. Вони є частиною дипломатичного листування Кримського ханства і адресувалися молдавському господареві Василеві Лупу та королеві Речі Посполитої Яну ІІІ Собеському, послу Речі Посполитої до Кримського ханства То­ машеві Гатчинському. Деякі з них є типовими для дипломатичної прак­ тики ханства серії, коли одночасно з одного питання висилалися листи хана, візира та калги­султана чи когось із інших високопоставлених осіб. Так, спорідненими є документи № 3–4, 6–7 цієї публікації, писані ханом та візиром. Іслам­Гірей ІІІ та його візир висловлювали протест молдавському господареві з приводу нападу біля Кочубея на гінців Яли­ аги, правителя Буджацької орди, які їхали з Акерману (Білгороду­Дніст­ ровського). Оскільки серед нападників були не тільки поляки, але й мол­ давани, то природно підозра впала й на Василя Лупу. Для вирішення конфлікту до Ясс було послано ханського представника Сярч Деміре.

Тут же висловлювалася підтримка Війську Запорозькому у випадку як­ що Річ Посполита порушить умови Білоцерківського договору 1651 р.

Сефер Кази­ага просив Василя Лупу, щоб той вислав свого гінця Іст о р ія Ук р аїни у цій справі до польського уряду, доклав зусилля до визволення гінців і повернення їхнього майна. Подібною за змістом є й друга пара листів, хоча її відділяє від попередньої часова відстань у 30 років. Хан Мурад­ Гірей пояснював королеві Яну Собеському ситуацію, що склалася щодо обміну полоненими: польському представнику Медзеленському та його перекладачеві Захару не вдалося повернути весь полон, що був в Акерма­ ні у ханського слуги Ялинги (Яли­аги?), бо його забрав свого часу Юрій Хмельницький, коли сидів у своїй столиці – Немирові. У свою чергу хан прагнув мати список полонених поляками ординців і домогтися викупу за двох шляхтичів (Гойновського та Орновського), котрі звільнилися, але, всупереч даному слову, сплатити борг не поспішали. Лист Сафа­ Гірея мав подібний зміст, але з іншого приводу: польський посол до Туреччини Богдан Спендовський визволив, взявши на поруки, боярина Яна Зборовського, але не сплатив за нього викупу. Візир Батир­ага стисло і прохолодно пояснював послу Речі Посполитої відмову хана його прийняти, бо король Ян Собеський прилучився до війни Габсбургів проти Османської імперії. Листи, що подаються в регестах, стосуються лише окремих деталей дипломатичних відносин.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Нижче наводяться дві «конфесати» (протоколи допитів) кримських татар, взятих у полон польськими жовнірами, і дві «новини». Джерела цієї категорії традиційно містять у собі велику кількість цінної інформації і подані тут не є винятком. У першій з них (№ 1) вміщено свідчення татарина Валабонда, взятого у полон невдовзі після тяжкої поразки військ Речі Посполитої на Цецорських полях. Тут є відомості про цю нещасливу битву, про навалу 100­тисячної орди на Галичину («кіш стоїть під Галичем»), про підготовку турецького війська до нового походу проти Речі Посполитої. У другій (№ 2) наявні дані: про підготовку до походу військ Кримського ханства на допомогу українським повстанцям Богдана Хмельницького, що вирушали на Збараж; про надзвичайну активність українських дипломатів у Криму (щоденно прибували гінці від гетьмана України до Іслам­Гірея ІІІ протягом 16­ти днів, добиваючись прискорення виступу союзників), намагання Хмельницького залучити до антипольської ліги трансільванського князя Д’єрдя ІІ Ракоці, обіцяючи йому за це польську корону. «Конфесата» татарина Джафара (№ 7) відноситься уже до гетьманату Івана Самойловича. У ній йдеться про обставини малознаного ординського нападу з берегів Інгулу та Інгульцю на Київщину. Тут є також дані про зміцнення турецьких фортець в пониззі Дніпра. Наявні цікаві згадки про Куницького (очевидно того самого, що був правобережним гетьманом у 1683–1684 рр.), про московського посла до Османської імперії та ін. Документ № 5 хоч є листом білоцерківського коменданта Речі Посполитої, але це, по суті, – «конфесата» трьох татар, яких відправив сілістрійський паша до гетьмана Івана Самойловича у Батурин для обміну полонених (її комендант переслав своєму зверхнику). Допитані свідчили про умови Бахчисарайського миру, на­ міри Османської імперії вирушити на Київ (продовживши тим самим Чигиринські походи 1677–1678 рр.), про ординський напад аж на околиці Іс т орія Ук раїни Чорнобиля ( з огляду на мир цей ясир ординці повинні були звільнити).

Тут же є свідчення про роль Києва як «другого Єрусалима» (це знали навіть турки й татари!), про генерального осавула Самченка (Сомченка), можливо внука наказного гетьмана Якима Сомка (про те, що у Якима Сомка був онук, який їздив у 60­х рр. ХVІІ ст. у Білорусь до своєї тітки – Стефаниди Хмельницької, дочки гетьмана Богдана, (нами виявлено відомості в іншому джерелі). Цікаво, що турки й татари вважали, що Юрій Хмельницький тримає велику частину Правобічної України аж по Случ, що звісно є перебільшенням. Ця «конфесата» була доповнена відомостями, які надіслав у Білу Церкву комендант із Коростишева.

Останній документ (№ 10) проливає світло, насамперед, на обставини розгрому ординських загонів під Старокостянтиновим та Степанівцями у серпні 1685 р.

Враховуючи суто науковий характер публікації, тексти джерел по­ дано в оригіналі без перекладу українською мовою. Сподіваємось, що вони стануть у нагоді дослідникам історії Кримського ханства й історії українсько­кримськотатарських відносин.

Див. напр.: Мицик Ю. А. Документи «татарського відділу» АКВ АГАД // Гу­

манітарний журнал. – Дніпропетровськ, 2000. – Зима. – С. 3; Мицик Ю. Регести документів «татарського відділу» Архіву коронного в Варшаві (кінець ХVІ – ХVІІ ст.) // Україна в Центрально­Східній Європі. – К., 2002. – Вип. 2. – С. 318–365; Декілька конфесат ХVІІ століття // Дніпропетровський історико­археографічний збірник. – Дніпропетровськ, 2001. – Вип. 2. – С. 501–515; Україна – Крим. Середина ХVІІ ст. // Україна дипломатична. – К., 2002. – Вип. ІІ. – С. 227–235.

№1

ПРОТОКОЛ ДОПиТУ ПОЛОНеНОГО

ТАТАРиНА ВАЛАБОНДА, СЛУГи СеФеР­БеЯ 14 жовтня (?) 1620 р., Радзивилів (?) Powie tatarzyna wiznia, [ktr]ego poimano w Radziwiowie 14 [...] [16]20.

Tatarzyna zow Walabonda w ka [...] miejska, suy Szafeberowy, szach­ cicowi jednemu. Tene powiada, e kosz pod Haliczem, nad ktrym wojskiem

i [na]d inszemi murzami Galeim murza starszym, przy ktrem murzowie s:

Alisz murza, Kantimir mur[za], Szalemusz murza, Omur murza, Onusz murza.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 43 |
 
Похожие работы:

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.П. ДРАГОМАНОВА ШАМША Ігор Володимирович УДК: 111.11 / 12 ВІДНОШЕННЯ «БУТТЯ ТА ЙОГО ІНШЕ» ЯК СИСТЕМОУТВОРЮВАЛЬНЕ ПІДҐРУНТЯ ФІЛОСОФІЇ 09.00.05 – історія філософії АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук Київ – 2009 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Одеській національній юридичній академії, Міністерство освіти і науки України. Науковий керівник: доктор філософських наук, професор Івакін Олексій...»

«_Педагогічні науки_6. Новейший философский словарь / [сост. и гл. научн. ред.-р А. А. Грицанов]. – Мн. : Интерпрессервис: Книжный Дом, 2001. – 1280 с. – (Мир энциклопедий).7. Пщоловский Т. Принципы современной деятельности (Введение в праксеологию) / Т. Пщоловский; пер. с польск. – К., 1993. – 271 с.8. Современный словарь по педагогике / [сост. Е. С. Рапацевич]. – Мн. : Современное слово, 2001. – 928 с. Резюме В статье раскрывается сущность праксеологического подхода как методологического...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Генеральний директор Петренко Володимир Iванович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 25.04.20 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство Київметробуд 2....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» На правах рукопису МОРГУН Микола Віталійович УДК 94(477)”1917/1920”:623.43 ОРГАНІЗАЦІЯ ТА БОЙОВЕ ЗАСТОСУВАННЯ БРОНЬОВИХ ЧАСТИН УКРАЇНСЬКИХ АРМІЙ В 1917-1920 рр. 20.02.22 – військова історія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Львів – 201 Дисертацією є рукопис Роботу виконано на кафедрі історії, теорії та практики культури Національного університету «Львівська...»

«Ученые записки Таврического национального университета имени В.И. Вернадского Серия «Проблемы педагогики средней и высшей школы». Том 26 (65). 2013 г. № 1. С. 257-277. УДК 376.353 НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ЩОДО ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я СТАРШОКЛАСНИКІВ Гавриленко Ю.М. Таврический национальный университет имени В.И. Вернадского, Симферополь, Украина E-mail nauka61@mail.ru Стаття присвячена дослідженню проблеми виховання здорового способу життя у...»

«Стандарти роботи з молоддю в сфері інформування про європейську інтеграцію Рекомендації, історії успіху, матеріали проекту Суми, Стандарти роботи з молоддю в сфері інформування про європейську інтеграцію: рекомендації, історії успіху, матеріали проекту Суми, 2010.—56 стор. Тираж—300 прим. © СМГО «Центр європейських ініціатив» Зміст Про проект 5 Європейське кіно очима української молоді. Публічні кінопокази: історії успіху Тижні європейського кіно в Чернівцях 11 Кіно для молоді: вправи з...»

«{ Соціологія } 183 УДК 316.32 Мультикультурні Віктор ТАНЧЕР д-р філос. н. проблеми соціального світу, що глобалізується У статті запропоновано аналіз тенденцій розвитку світової культури. Репрезентовано також дослідження таких соціально-культурних явищ, як мультикультуралізм, глобалізація, глокалізація, гібридизація тощо. Ключові слова: мультикультуралізм, глобалізація, глокалізація, гибридність, ідентичність, постмодернізм. The article suggests an analysis of the trends of global culture...»

«Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у V Всеукраїнській Якушин Л.М. – д.г.н., головний науковий Львівський національний університет імені Івана Франка науковій конференції “Проблеми геології фанерозою співробітник ДП “Науково-дослідний інститут Геологічний факультет України” 8–10 жовтня 2014 року. нафтогазової промисловості” НАК “Нафтогаз України”, Місце проведення: спортивно-оздоровчий табір м. Вишневе, Київська обл.; “Карпати”, с. Карпати (Мукачівський р-н, Іванік М.М. – д.г.-м.н.,...»

«1941-й РІК НА ПОЛТАВЩИНІ: ЛЮДСЬКИЙ ВИМІР ТРАГЕДІЇ ТА ГЕРОЇЗМУ Головне управління освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В. Остроградського 1941-й РІК НА ПОЛТАВЩИНІ: ЛЮДСЬКИЙ ВИМІР ТРАГЕДІЇ ТА ГЕРОЇЗМУ Збірник статтей за матеріалами Всеукраїнської наукової конференції (28.09.2011р.) Полтава – 2011 1941-й РІК НА ПОЛТАВЩИНІ: ЛЮДСЬКИЙ...»

«ЛАНОВИК Богдан Дмитрович (23.07.1936 с. Іванківці, нині Зборівського р-ну Тернопільської обл.) – дослідник соціальної та економічної історії України, проф. (1990), засл. працівник народної освіти. Із сім’ї службовців. Закінчив іст. ф-т Чернівецького державного ун-ту ім. Ю.Федьковича у 1959. В 1959-1966 працював учителем у сш Івано-Франківської обл., м.Чернівцях, м.Тернополі, зав. відділом Тернопільського обласного краєзнавчого музею. З 1967 – викл., ст. викл. Тернопільського...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»