WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«СЦЕНОГРАФІЯ ЯК СКЛАДОВА МОНУМЕНТАЛЬНОДЕКОРАТИВНОГО МИСТЕЦТВА ІНТЕР’ЄРУ ТЕАТРУ © Проскуряков В.І, Ярема Д.Р., 2012 Висвітлено явище сценографії як однієї із основних складових ...»

УДК 727.82

В.І. Проскуряков, Д.Р. Ярема

Національний університет “Львівська політехніка”,

кафедра дизайну архітектурного середовища

СЦЕНОГРАФІЯ ЯК СКЛАДОВА МОНУМЕНТАЛЬНОДЕКОРАТИВНОГО МИСТЕЦТВА ІНТЕР’ЄРУ ТЕАТРУ

© Проскуряков В.І, Ярема Д.Р., 2012

Висвітлено явище сценографії як однієї із основних складових монументальнодекоративного мистецтва інтер’єру театру.

Ключові слова: сценографія, дизайн, мистецтво, інтер’єр, театральна дія.

The article is about of Scenography as one of basic constituents of decorative art of interior of a theatre.

Key words: scenography, design, art, interior, theatre play.

Постановка проблеми В Україні та світі досі не розроблено теорію сценографії не тільки як статичних творів художників сцени, а як одну з головних складових формування монументально-декоративного мистецтва інтер’єрів і як головний засіб формування в них просторів театральної дії.

Аналіз наукових досліджень і публікацій Існує багато праць з історії театрально-декораційного мистецтва. Це дослідження В.І. Березкіна, Дж. Гасснера, О.Р. Кугель, О.О. Гвоздьова, П.О. Маркова, І.Я. Гремиславського, Е.С. Громова, М.Г. Єткінда, М.І. Пожарської, Ю.М. Лотмана, Ф.Я. Сиркіної, М.Е. Костіна та ін. Також існує багато досліджень з історії дизайну інтер’єру. Це роботи Д. Пайла, Дж. Крафта, С. Трокме. Проте, за винятком праць В.І. Проскурякова та В.В. Базанова, недостатньо висвітлена сценографія як один з головних засобів проектування інтер’єрних театральних просторів, у яких цю науку розглядають як засіб формування водночас і театральної архітектури, і архітектури театральної дії.

Формування цілі статті Метою є висвітлення одного з аспектів згаданої проблеми, а саме – визначення сценографії як складової формування монументально-декоративного мистецтва інтер’єру і як засобу формування в ньому просторів театральної дії.

Виклад основного матеріалу дослідження Генеза розвитку світової сценографії дає підстави стверджувати, що сценографія не лише статичний твір художника, що декорує виставу, а й засіб формування архітектури середовища театральної дії. А тому зрозумілим є те, що архітектори-дизайнери основні прийоми формування архітектури середовища сцени відпрацьовують у реальних проектах просторів щоденного людського буття. В Україні лідером у цій сфері є кафедра дизайну архітектурного середовища Інституту архітектури Національного університету “Львівська політехніка” [1]. Викладачі та студенти реально працюють у сфері науково-проектного та методичного обґрунтування явища сценографії у навчально-пошуковій практиці архітекторів-дизайнерів (рис. 1).

Хронологія розвитку мистецтва сценографії за значущістю переважної театральної функції складається з таких етапів: прасценографії (персонажна функція – від homo sapients до V ст.

до н.е.); ігрової сценографії (від V ст. до н.е. до XV ст. – античність, середньовіччя); декораційного мистецтва (функція позначення місця дії – ХV ст. – початок ХХ ст.); дієвої сценографії (сценографія є динамічним елементом вистави – початок ХХ ст. і до тепер) [2].

Lviv Polytechnic National University Institutional Repository http://ena.lp.edu.ua а б в

Рис. 1. Приклади розробок кафедри дизайну архітектурного середовища Львівської політехніки:

а – проект об’ємно-просторового вирішення навчального театру-студії Б. Козака факультету культури і мистецтв Львівського національного університету ім. І. Франка у м. Львові (арх. В. Проскуряков, Д. Ярема, І. Копиляк; б – проект сценографічного вирішення актового залу відпочинкового комплексу “Мі-100” в м. Львові (арх. В. Проскуряков, Д. Ярема); в – проект об’ємно-просторового вирішення театру “І люди і ляльки” в м. Львові (арх. В. Проскуряков, Д. Ярема, Б. Гой) Lviv Polytechnic National University Institutional Repository http://ena.lp.edu.ua Основними функціями сценографії є: функція позначення місця дії, (яка ділиться на функцію позначення конкретного місця дії і на функцію створення узагальненого місця дії), ігрова і персонажна функції. За важливістю тієї або іншої функції можна класифікувати вистави театральних художників. У другій половині XX ст. відбулося формування нової системи творення художнього середовища театральної гри – «дієвої сценографії». Вона характеризується синтезом усіх трьох головних функцій у кожному конкретному оформленні вистави [3].

У результаті наукової та проектної діяльності кафедри доведено, що основними типами з погляду візуального сприйняття є: площинна, об’ємна, просторова, комплексна сценографії. (табл. 1).

Таблиця 1 Основні типи сценографії з погляду візуального сприйняття Розрізняють такі основні типи сценографічної організації системи зал-сцена в театральних будівлях і просторах: фронтальний, глибинний, аренний, симультанний, кільцевий, панорамний.

На основі досліджень упродовж останніх років науковці встановили, що головними сучасними пошуками в галузі сценографії є:

– розвиток фронтального, глибинного формування мізансцен (опера, балет, система Cтаніславського);

злам фронтальності (італійська сцена-коробка), аксонометричне сприйняття простору (експерименти Мейерхольда, Таїрова);

розкриття простору в усіх напрямках (діяльність Піскатора, проектні пошуки кафедри дизайну архітектурного середовища Національного університету “Львівська політехніка”);

пошуки нових гіпернатуральних форм сценічного простору (вистави Охлопкова, проекти “Баухауза”, кафедри дизайну архітектурного середовища Національного університету “Львівська політехніка”);

розвиток дії психологічної драми в камерному гнучкому просторі (оформлення типу “навколишнього середовища” Є. Гротовського);

дематеріалізація сценографії (світлові проекції Й. Свободи).

Тож можна стверджувати, що основні напрями розвитку сценографічної організації системи зал-сцена, які виникли за допомогою проекції розроблених сценографічних прийомів на архітектуру театру режисерами-новаторами, це:

розвиток глибинної сцени-коробки (сценографічні рішення Станіславського, опера, балет);

розвиток арени (конструктивізм В. Мейерхольда);

об’єднання арени і глибинної сцени в одному комплексі за допомогою його трансформації (розробки Е. Піскатора, розробки кафедри дизайну архітектурного середовища Національного університету “Львівська політехніка”);

пошук нетрадиційної сценографічної організації (Охлопков, розробки “Баухауза”, розробки кафедри дизайну архітектурного середовища Національного університету “Львівська політехніка”);

розвиток ідеї пустого простору (психологічна драма Е. Гротовського);

використання сценічної техніки і технології як головного засобу для побудови театрального простору.

Lviv Polytechnic National University Institutional Repository http://ena.lp.edu.ua Головною ж якісною характеристикою театрального простору для задоволення багатьох вимог сценографії є і залишиться в майбутньому його гнучкість.

Як і для формування функціонально-стильових ознак інтер’єрних просторів, у сценографії основними чинниками, що впливають на її формування, є: культурологічний, технічний, естетичний.

Культурологічний чинник – фактор, що спонукав до виникнення театрального мистецтва загалом і його еволюції. З ним пов’язана поява перших театральних просторів в Україні і світі, виникнення, формування і розвиток жанрів.

Естетичним чинником є і залишиться спосіб сприйняття вистави глядачем. Естетичний вплив вистави на глядача на різних типах сцени – не однаковий. Відкрита сцена, що підводить актора до глядача, зумовлює прямий контакт між сценою і залом, створюючи умови для безпосередньої участі глядачів у творчому процесі, час від часу даючи їм можливість участі в самому процесі вистави. Світ, що відтворюється у замкненому просторі сценічної коробки театру, ілюзорно відокремлений від людини, що дивиться виставу. Дія розвивається не серед глядачів, а в іншій, самостійній сфері, в яку глядач проникнути не може [4].

Наступним за важливістю впливу на формування сценографії є технічний чинник. Практика багатьох режисерів і художників театру показує, що застосування технічних досягнень у галузі театрального мистецтва може суттєво збагатити просторове вирішення вистави, урізноманітнити її пластичну форму. Проте методи і міра використання техніки визначаються потребами конкретного театру, а іноді конкретної вистави [5].


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Підсумовуючи попередні результати досліджень і експериментів, можна сформулювати рекомендації щодо сучасного архітектурного проектування як театральних будівель і споруд, так і інтер’єрних просторів з урахуванням сценографії як одного із засобів дизайну середовища.

Головним фактором, що має формувати сучасну архітектуру театру, є дизайн-сценографія, яка може стати не лише центральним поняттям у співпраці режисера і сценографа, але й архітектора і дизайнера [6]. Вона визначається щонайменше шістьма можливими типами взаємного розташування об’єкта і суб’єкта сприйняття дизайну середовища: традиційне портальне (глибинне) сприйняття, арена, відкритий простір (сцена з розвиненим, винесеним у зал просценіумом), кільцевий простір (кільцева сцена), панорамний простір, симультанний простір (табл. 2).

Таблиця 2 Типи взаємного розташування об’єкта і суб’єкта сприйняття дизайну середовища Lviv Polytechnic National University Institutional Repository http://ena.lp.edu.ua Для побудови театральних просторів і організації дії в приміщеннях і будівлях на основних засадах сценографічного дизайну середовища рекомендується:

проектування гнучкого простору, що трансформується вручну за допомогою модульних конструктивних елементів, які можуть міняти своє положення по горизонталі і вертикалі, створюючи тим самим різноманітні комбінації просторів;

проектування гнучкого простору засобами малої механіки: використання трансформованих порталів, рухомих підлог, а також перегородок, ширм тощо;

використання світла як головного засобу для створення форми простору та його психоемоційного наповнення;

комплексне рішення з одночасним використанням засобів малої механіки і модульних конструктивних елементів.

Отже, сценографія це не лише окремий вид монументально-декоративного мистецтва, але й у сучасних умовах – це мистецтво аранжування простору, основні засади сценографії вже давно використовуються у сучасному дизайні інтер’єрних та екстер’єрних просторів театру. Тому сценографічне мистецтво може і повинно бути сферою опрацювання архітекторами-дизайнерами.

Висновки

1. Визначено, що вплив сценографії на формування новітньої архітектури інтер’єрних просторів є одною з важливих їхніх особливостей, а деколи і визначальною. В архітектурному проектуванні це проявляється в переносі архітекторами-дизайнерами розроблених художниками, сценографами, режисерами сценографічних рішень в архітектурі театрального простору загалом.

2. Узагальнені результати аналізу основних чинників, що впливають на формування сценогографії як складової дизайну архітектурного середовища, головними з яких є такі: культурологічні, ідеологічні, політичні, архітектурно-просторові, дійові, технічні, технологічні, естетичні.

3. Зроблено висновок, що сценографія у сучасних умовах це не лише окремий вид монументально-декоративного мистецтва, але й мистецтво аранжування простору, а основні її засади вже давно використовуються у сучасному дизайні інтер’єрних та екстер’єрних театральних просторів щоденного буття.

4. Доведено, що сценографія може і повинна бути сферою діяльності архітекторів-дизайнерів.

1. Проскуряков В.І., Ярема Д.Р. Висвітлення явища сценографії як головної складової архітектури в навчальному та пошуковому проектуванні кафедри дизайну архітектурного середовища Національного університету “Львівська політехніка”// Вісн. Нац. ун-ту “Львівська політехніка”: “Архітектура”. – Львів, 2009. – № 656. – С. 170–175. 2. Проскуряков В.І., Ярема Д.Р. Сценографія як головна складова архітектури театру // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті: Збірка наукових праць вузів художньо-будівельного профілю України і Росії. – Харків: ХДАДМ, 2008. – № 1, 2, 3. – С. 245–248.

3. Архитектура советского театра / Ю.Д. Хрипунов, Ю.П. Гнедовский, С.В. Гнедовский и др. – М.:

Стройиздат, 1986. – С. 25. 4. Базанов В.В. Сцена ХХ века. – Л.: Искусство, 1990 – С. 120–123. 5. Бархин Г.Б. Архитектура театра. – М.: Издательство Академии архитектуры СССР. – 1947. – С. 207.

6. Проскуряков В.І. Архітектура Українського театру. Простір і дія: Монографія. – Львів: Вид-во Нац.

ун-ту “Львівська політехніка”, Вид-во “Срібне слово”, 2004. – С. 523.

Lviv Polytechnic National University Institutional Repository http://ena.lp.edu.ua 
Похожие работы:

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА ДУЛІН ПЕТРО ГЕОРГІЙОВИЧ УДК 316.42 КОНСОЛІДУЮЧА ФУНКЦІЯ ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ У РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук Київ – 2011 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано на кафедрі соціальної філософії та філософії освіти Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Науковий консультант –...»

«Часопис Національного університету Острозька академія. Серія Право. – 2011. – №2(4) УДК 343.13 : 904 (477) С. М. Зеленський кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри правознавства (Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. К. Винниченка) ІСТОРІЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИРІШЕННЯ КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ У СУДОВОМУ ПОРЯДКУ В УКРАЇНІ Україна має власний історичний досвід правового регулювання порядку судового розгляду і вирішення кримінальних справ. Процес становлення і розвитку...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА Гайдамашко Ірина Аркадіївна УДК 371. 134: 37. 013. 42: 316. 613. 434 ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО ПРОФІЛАКТИКИ АГРЕСІЇ ПІДЛІТКІВ 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Тернопіль – 2013 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано у Тернопільському національному...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ СХОДОЗНАВСТВА ІМ. А. КРИМСЬКОГО ХРАПУНОВ Микита Ігорович УДК 94.4 “0375/1100” (477.75) : 351/354 АДМІНІСТРАЦІЯ ВІЗАНТІЙСЬКОГО ХЕРСОНА (КІНЕЦЬ IV–XI СТ.) 07.00.02 – Всесвітня історія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Київ – 2009 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у відділі візантології Кримського відділення Інституту сходознавства ім. А.Кримського Національної академії наук України. Науковий керівник:...»

«РП7 Транскордонний центр наукового співробітництва Національний Ужгородського інформаційний національного університету пункт в Україні Повідомлення Тематичний семінар “Розвиток Національної Технологічної Платформи (НТП) в Україні “Іжа для життя”: Агро-Харчова Платформа Пріоритети: (1) заснована на знаннях біо-економіка (сільське гоподарство, рибальство і біотехгнології) з елементами (2) Нанонауки, нанотехнології, нові матеріали та продуктивні технології, (3) Навколишнє середовище (зміни клімату...»

«РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ПРАВА НА ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я У МІЖНАРОДНИХ НОРМАТИВНО ПРАВОВИХ АКТАХ Медичне право України: правовий статус пацієнтів в Україні та його законодавче забезпечення (генезис, розвиток, проблеми Москаленко Віктор Федорович, Грузєва Тетяна Степанівна, і перспективи вдосконалення). Матеріали II Всеукраїнської науково практичної конференції 17—18.04.2008, м. Львів Іншакова Ганна Вадимівна, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця Права людини — їхня суть та соціальні корені...»

«ВиВчення історії техніки УДК 930.85: 656.137 Лупаренко Г. . В ВНЕСОК КОНСТРУКТОРІВ ТАНКІВ В РОЗРОБКУ ТРАКТОРНОЇ ТЕХНІКИ В статті розглядається внесок відомих конструкторів важких танків М. Балжи, М. Духова, Ж. Котіна в розробку тракторної техніки (С-65, С-2, АТ-С, С-80, С-100, С-140, КТ-12, К-700). В статье рассматривается вклад известных конструкторов тяжелых танков М. Балжи, Н. Духова, Ж. Котина в разработку тракторной техники (С-65, С-2, АТ-С, С-80, С-100, С-140, КТ-12, К-700). In this...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія геогр. 2009. Вип. 36. С. 127–138 Ser. Geogr. 2009. N 36. P. 127–138 УДК 55.624.131.1. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЕТНОДЕМОГЕОГРАФІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У РІЗНИХ ГРУПАХ ЗАРУБІЖНОГО УКРАЇНСТВА М. Дністрянський*, Б. Жулканич** *Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. П. Дорошенка, 41, м. Львів, 79000, Україна **Ужгородський національний університет, вул. Пiдгiрна, 46, м. Ужгород, 88000, Україна Зроблено порівняльний аналіз демографічних змін у...»

«Woodrow Wilson International Center for Scholars Інститут Кеннана Київський проект УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКЕ ПОГРАНИЧЧЯ: ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ В ІСТОРІЇ ТА В СУЧАСНІЙ ПОЛІТИЦІ Семінар Харків, 11 квітня 2003 р. Kennan Institute Kyiv Project ЗМІСТ Олександр ФІСУН, доцент Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, випускник програми Інституту Кеннана Геоісторичне майбутнє україно-російського кордону в контексті глобалізації та європейської інтеграції На початку...»

«ВІЗУАЛЬНІ МИСТЕЦТВА 4. Довгошия Т. Борщівська вишиванка. Історія і сучасність / Т. Довгошия. – Тернопіль : Мала академія наук України, Терноп. обл. відділення, 2010. – 99 с.5. Джегура-Литвинець Е. М. Вишивання. Стародавні українські стібки: альбом / [авт.упор. Джегура-Литвинець Е. М.]. – Київ : Посередник, 1995. – 32 с.6. Захарчук-Чугай Р. В. Українська народна вишивка західних областей УРСР / Р. В. Захарчук-Чугай. – К. : Наукова думка, 1988. – 184 с. 7. Кара-Васильєва Т.В. Українська вишивка /...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»