WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«З ІСТОРІЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ УКРАЇНИ (за матеріалами досліджень радянських науковців) Устінова Т.Б. Національний університет фізичного виховання і спорту України Анотація. Мета: ...»

-- [ Страница 1 ] --

ГЕНЕЗІС НАУКОВИХ ЗНАНЬ З ІСТОРІЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ УКРАЇНИ

(за матеріалами досліджень радянських науковців)

Устінова Т.Б.

Національний університет фізичного виховання і спорту України

Анотація. Мета: Висвітлено генезису наукових знань з історії фізичної культури і спорту України. Розглянуті

динаміка розвитку та пріоритетні напрями досліджень в сфері радянської науки. Матеріал: Проблематика

дослідження розкрита в рамках наступної періодизації: (1939-1965 рр. ); (1966-1990 рр.). Проаналізовано 232 автореферати дисертацій з історії фізичної культури і спорту радянських науковців. Результати: Констатуємо нігілізм радянських науковців щодо історії фізкультурної освіти та спорту в дорадянський період українського та інших етносів, які проживали на територіях, приєднаних до УРСР в 1939, 1940 та 1945 рр. Відзначаємо недостатній ступінь розробки проблеми історії фізкультурної освіти і спорту радянського періоду в територіальних межах УРСР. Висновки: В радянський період генезис науки з історії фізичної культури і спорту України характеризується як етап становлення наукових знань.

Ключові слова: історія, фізична культура, освіта, спорт, радянська наука.

Аннотация. Устинова Т.Б. Генезис научных знаний истории физической культуры и спорта Украины (на материалах исследований советских ученых). Цель: Освещен генезис научных знаний в истории физической культуры и спорта Украины. Рассмотрены динамика развития и приоритетные направления исследований в сфере советской науки. Материал: Проблематика исследования раскрыта в рамках следующей периодизации:(1939-1965 гг.); (1966-1990 гг.). Проанализированы 232 автореферата диссертаций советских ученых по истории физической культуры и спорта. Результаты: Констатируем нигилизм советских ученых относительно истории физкультурного образования в досоветский период украинского и других этносов, которые проживали на территориях, присоединенных к УССР в 1939, 1940 и 1945 гг. Определяем недостаточную степень разработки проблемы истории физкультурного образования и спорта в советский период в территориальных границах УССР. Выводы: В советский период генезис науки по истории физической культуры и спорта Украины характеризуем как этап становления научных знаний.

Ключевые слова: история, физическая культура, образование, спорт, советская наука.

Annotation. Ustinova T.B. Scientific knowledge genesis of physical education and sport origin in Ukraine (the investigation were based on the Soviet scientists’ essays). Purpose: Dynamics of development and priority research areas in the field of Soviet science were viewed with the aim of elucidating scientific knowledge genesis of physical

education and sport origin in Ukraine. Material: Problematic of the research is revealed in the following periodization:

(1939-1965 years) (1966-1990 years). 232 abstracts of essays on physical education and sport origin of the Soviet scientists were analyzed. Results: Nihilism of the Soviet scientists on the physical education and sport origin in the preSoviet period of Ukrainian and other ethnic groups who lived on the territories annexed to the USSR in 1939, 1940 and 1945 years is observed. We note the lack of working out of the problem of physical education and sport origin in the Soviet period, within the territory of the USSR. Conclusions: In the Soviet period, the science genesis of physical education and sport origin in Ukraine is characterized as a stage of scientific knowledge formation.

Keywords: history, physical culture, education, sport, Soviet science.

Вступ.

Історія фізичної культури і спорту – одна із профілюючих дисциплін в системі вищої фізкультурної освіти та один із напрямів наукових досліджень в сфері науки з фізичної культури і спорту. Моніторинг наукової діяльності є важливою складовою подальшого розвитку певних дослідницьких напрямів та спеціальностей. До проблеми каталогізації, методологічного аналізу та моніторингу дисертаційних досліджень прикута увага провідних українських та зарубіжних науковців [2; 3; 8; 9]. Окремі аспекти даної проблематики розкриті в наукових розробках наших співвітчизників [1; 7; 10;]. Але, систематизації та аналізу здобутків з історії фізичної культури і спорту в сфері радянської науки, приділено недостатньо уваги.

Система історичних наукових знань України успадкувала теоретичні та методологічні проблеми радянської науки з історії фізичної культури і спорту. Одним із актуальних завдань сучасної вітчизняної історичної науки постає аналіз дисертаційних досліджень радянських науковців та висвітлення невирішених або некоректно розкритих проблем історії фізичної культури і спорту України.

Дослідження виконується згідно зі «Зведеним планом науково-дослідної роботи в сфері фізичної культури і спорту на 2011 - 2015 рр.» Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України в межах теми науково-дослідницької роботи кафедри теорії і методики фізичного виховання 3.2.1. «Вдосконалення програмно-нормативних засад фізичного виховання в навчальних закладах» № державної реєстрації:

0111V001733, яка виконується в Національному університеті фізичного виховання і спорту України.

Мета, завдання, матеріал і методи дослідження.

Мета: висвітлення генезису наукових знань з історії фізичної культури і спорту України в контексті досліджень радянських науковців.

Завдання: здійснити аналіз динаміки розвитку наукових знань з історії фізичної культури і спорту в радянський період; розкрити пріоритетні напрями історичних досліджень в дисертаційних роботах радянських науковців; визначити ступінь розробки проблеми історії фізичної культури і спорту в територіальних межах Української РСР.

Матеріал і методи. Проблематика дослідження розкрита в рамках наступної періодизації: (1939-1965 рр.); (1966-1990 рр.). Проаналізовано 232 автореферати дисертацій з історії фізичної культури і спорту радянських науковців. Застосовані загальнонаукові та спеціальні історичні методи дослідження.

Результати дослідження.

Хронологічні рамки нашого дослідження окреслено періодом з 1939 по 1990 рр. Динаміка розвитку наукового знання з історії фізичної культури і спорту України розглянута в наступних двох періодах: І – (1939рр.); ІІ – (1966-1990 рр.). Вихідний рубіж І-го періоду зумовлений виходом в світ першої кандидатської дисертації з історії фізичної культури за авторством Ф.І. Самоукова (1939 р.). Вихідний рубіж ІІ-го періоду визначений першою докторською дисертацією з історії фізичної культури за авторством М.І. Пономарева (1966 р.). Верхня межа нашого дослідження окреслена 1990 р., що зумовлено періодом розпаду СРСР та проголошенням у 1991 р. Незалежності України.

Поняття «радянський період» ми визначаємо такими хронологічними рамками: (1923 – 1990 рр.) із врахуванням хронології приєднання до радянської держави та Української РСР окремих територій в 1939, 1940 та 1945 рр.

Територіальна націленість дослідження в аспекті розгляду історії фізичної культури етнічних спільнот Української РСР охоплює Україну згідно її сучасних державних кордонів.

Аналіз досліджень радянських науковців з історії фізичної культури і спорту здійснено за наступними історичними напрямами.

1. Всесвітня фізична культура і спорт (ВФК і С). До даного напряму зараховано дослідження, що висвітлюють розвиток фізичної культури і спорту за територіальними межами СРСР на різних етапах історичного поступу за періодизацією, встановленою радянською історичною наукою.

2. Фізкультурна освіта і спорт (ФО і С) народів СРСР (дорадянський період). В даній групі узагальнено дослідження, що націлені на висвітлення етнічних традицій фізкультурної освіти та спорту населення СРСР в дорадянський період.

3. Фізкультурна освіта і спорт (ФО і С) в республіках СРСР (радянський період) - розглянуто дисертаційні дослідження, в яких розкрита дана проблематика в контексті територіальних меж республік радянської держави у зазначений період.

4. Фізкультурна освіта і спорт (ФО і С) в СРСР - націленість досліджень на висвітлення історії фізкультурної освіти і спорту в радянській державі в цілому.

Ключове поняття вище перелічених історичних напрямів досліджень зазначено як «фізкультурна освіта» [6, с.10]. На нашу думку, «фізкультурна освіта» в контексті категорій «фізична культура» та «освіта»


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


містить наступні складові: 1) здобуття спеціальних знань, умінь і навичок у сфері фізичної культури; 2) формування на цій основі світогляду та фізичного здоров’я; 3) готовність до повноцінної життєдіяльності та соціальної активності [11]. Дане поняття передбачає й розгляд вищої фізкультурної освіти (підготовка педагогів галузі фізичної культури і спорту).

5. Міжнародний спортивний та олімпійський рух (МС і ОР). При розгляді досліджень даної групи ми дотримувались тлумачення змісту категорій «спортивний рух» [4, с.12] та «олімпійський рух» [5, с.11]. Окрім цього, «Міжнародний спортивний рух» (МСР) поняття більш широке ніж поняття «Міжнародний олімпійський рух» (МОР). МСР осягає МОР, друге відноситься до першого як частка до цілого [8, с. 233]. Тому, в даному напрямі розглянуто дослідження, що висвітлюють історію як Міжнародного спортивного, так і олімпійського руху.

–  –  –

При аналізі змісту та кількісних показників досліджень з історії фізичної культури і спорту І-го періоду (1939 - 1965 рр.) ми послуговувались авторефератами бази даних Національної бібліотеки України імені В.В. Вернадського [www.nbuv.gov.ua] та науковими здобутками [8, с. 594 - 597].

На рис.1 показано кількість та дата виконання дисертаційних досліджень. Верхній графік відображує загальну динаміку досліджень, а нижній – щодо території Української РСР.

Таким чином, за окреслений період виконано 81 кандидатське дисертаційне дослідження з історії фізичної культури і спорту. Найнижчі кількісні показники виявлені в наступних роках: 1944, 1954, 1958 рр. Середній показник був відзначений в 1940 р. - (7). Найвищий кількісний показник зафіксований в 1965 р. На рис.2 представлено процентне співвідношення за історичними напрямами досліджень періоду (1939 рр.).

СФК <

–  –  –

За історичним напрямом Всесвітня фізична культура виконано 5 дисертаційних досліджень, що становить 6 %.

Історія фізкультурної освіти і спорту народів СРСР (дорадянський період) розглянута в 35 дослідженнях, що дорівнює 43 %.

Фізкультурна освіта і спорт в республіках СРСР (радянський період) висвітлена в 15 дисертаційних дослідженнях, що становить 18,5 %. Три дослідження націлені на розгляд даної проблематики в територіальних межах Української РСР, що становить 4 %.

Фізкультурна освіта і спорт в СРСР висвітлена в 19 дисертаційних дослідженнях, що становить 23,5%.

Історію Міжнародного спортивного руху представляють 4 дослідження, що дорівнює 5%.

Таким чином, спадщину радянських науковців за Перший період (1939 - 1965 рр.), визначаємо як наступне: Всесвітня історія фізичної культури і спорту висвітлена тільки за період Давніх часів та Середньовіччя; досліджень з історії Міжнародного олімпійського руху не проводилось; відсутність досліджень щодо дорадянської історії фізкультурної освіти українського та інших етносів на територіях, приєднаних до УРСР в 1939, 1940 та 1945 роках; поверхневий розгляд радянської історії фізкультурної освіти і спорту в територіальних межах УРСР; зародження наукової школи з історії фізичної культури і спорту України.

Динаміка розвитку та історичні напрями дисертаційних досліджень радянських науковців Другого періоду (1966 – 1990 рр.) нами представлена на підставі аналізу авторефератів бази даних Національної бібліотеки України імені В.В. Вернадського [www.nbuv.gov.ua] та наукових розробок [8, с. 599-608].

На рис.3 показано кількісні показники та дата виконання дисертаційних досліджень (із зазначенням докторських) даного періоду. Верхній графік відображує загальну динаміку розвитку наукового знання, а нижній - віддзеркалює динаміку щодо розгляду території Української РСР.

–  –  –

Отже, за окреслений період здійснено 151 дисертаційне дослідження. Найнижчі кількісні показники відзначені у наступних роках: 1985 - (1); 1988 - (2); 1979, 1981, 1986 - (по 3). Значні кількісні здобутки відзначені у наступних роках: 1966, 1969, 1976, 1982 - (по 7); 1981 - (8); 1974 - (9); 1972 - (10); 1973 - (12); 1970 Найвищий кількісний показник зафіксовано в 1974 році - (18).

СФКіС

–  –  –

Рис. 4. Історичні напрями дисертаційних досліджень (1966-1990 рр.) На рис.4 представлено відсоткові показники за історичні напрями досліджень Другого періоду (1966 рр.).

Історія Всесвітньої фізичної культури і спорту розкрита в 20 дисертаційних дослідженнях (з них 4 докторські), що становить 13 %. Історію фізкультурної освіти і спорту народів СРСР (дорадянський період) представляють 12 досліджень, що складає 8 %. Історія фізкультурної освіти і спорту в республіках СРСР (радянський період) представлена в 56 дослідженнях (з них 1 докторське), що становить 37,5%. Історія фізкультурної освіти і спорту в УРСР радянського періоду розкрита в 11 дисертаційних дослідженнях, що становить 7 %. За напрямом історія фізкультурної освіти і спорту в СРСР було виконано 34 дисертаційних дослідження (з них 4 докторські), що становить 22,5 %. Історію Міжнародного спортивного та олімпійського руху розглянуто у 18 дослідженнях, що дорівнює 12 %.

Таким чином, за Другий період (1966 - 1990 рр.) було виконано 151 дисертаційне дослідження (з них 9 докторські). Вдвічі зросла кількість робіт з висвітлення Всесвітньої історії фізичної культури і спорту.

Спостерігається значне зменшення (втричі) кількості досліджень з історії фізкультурної освіти і спорту народів СРСР у дорадянський період. Значний приріст досліджень (в три з половиною рази) відбувся за напрямом історія фізкультурної освіти і спорту в республіках СРСР радянського періоду. Зазначимо, що за даним напрямом виконано 11 дисертаційних робіт, в яких територіально окреслена УРСР. Кількість досліджень, що висвітлюють історію Міжнародного спортивного та олімпійського руху збільшилось вдвічі.

Загалом, за період з 1939 р. по 1990 р. радянськими науковцями здійснено 232 дисертаційних дослідження (з них 9 докторські) з історії фізичної культури і спорту. Кількість досліджень, що висвітлюють історію фізкультурної освіти і спорту радянського періоду в територіальних межах Української РСР складає 14 кандидатських робіт, що становить 6 % від загального обсягу дисертаційних досліджень.

Висновки.Pages:   || 2 |
 
Похожие работы:

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА ТЕТЕРУК СВІТЛАНА ПЕТРІВНА УДК 159. 923 – 057. 87: 159. 947. 3 ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ САМОРЕГУЛЯЦІЇ СТУДЕНТІВ В ІНШОМОВНОМУ ПРОСТОРІ 19.00.07 – Педагогічна і вікова психологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Київ – 2006 Дисертацією є рукопис Робота виконана на кафедрі психології Інституту історії та філософії педагогічної освіти Національного педагогічного університету імені М.П....»

«ірина Реброва (Харків, Україна) усна історія і дослідження «пам’яті» Рецензія на книгу: [Память о блокаде: Свидетельства очевидцев и историческое сознание общества: Материалы и исследования / Под ред. М. В. Лоскутовой. — М.: Новое издательство, 2006. — 392 с. (Серия: Новые материалы и исследования по истории русской культуры. Вып. 2)] Збірник являє собою результати роботи над двома проектами Центру усної історії Європейського університету в Санкт-Петербурзі «Блокада у долях та пам’яті...»

«Центр Громадянсь ої освіти і виховання Прое т „У раїнсь і ниж и для виховання толерантності“ Б дино Анни Фран Вихов ємо людин і ромадянина НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК Видання др е Видавнича фірма «Відродження» УДК 94(477)(072) ББК 63.3(4УКР)я В 5 Др е видання навчально-методично о посібни а «Вихов ємо людин і ромадянина» здійснюється рам ах прое т «У раїнсь і ниж и для виховання толерантності» за підтрим и Про рами MATRA Міністерства за ордонних справ Королівства Нідерландів, Б дин Анни Фран...»

«БРОСЛАВСЬКИЙ В.Л. `cp`pm` PqnpP“ op`bnaepefmnЇ rjp`Їmh: 1793$1 Навчальний посібник для студентів історичних факультетів ТЕРНОПІЛЬ – УДК 351.711+325.4 ББК 63.3 (4 Укр.) Брославський В.Л. Аграрна історія Правобережної України: 1793–1861: Навчальний посібник. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім.В.Гнатюка, 2010. – 174 с.Рецензенти: Бармак М.В. – доктор історичних наук, завідуючий кафедри історії України Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Каденюк О.С. – доктор...»

«Каталог обладнання Історія компанії 1991 р. Заснування фірми. Початок «мануфактурного» виробництва електричних котлів в Празі; 1993 р. Розгорнута мережа з 853 підприємств по продажу і сервісу в Чехії та Словакії, що складає 65% ринку електрокотлів; 1995 р. Початок експорту продукції в Україну та Росію; фірма увійшла в склад групи «Hepworth Saunier Duval»; 1997 р. Виробництво котлів сертифіковано згідно зі стандартом ISО 9001; продукцію нагороджено сертифікатом СЕ; 2004 р. Введена нова...»

«ФІЛОСОФІЯ СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНИЙ КУРС ФІЛОСОФІЇ ТЕМА 1. Світоглядні ознаки філософського знання. Походження філософії, її предмет, проблематика, структура, функції та співвідношення з іншими формами світогляду. Основні поняття та категорії теми: світогляд, світосприйняття, картина світу, міф, міфологія, синкретизм, філософія, самовизначення, релігія, наука, об’єкт вивчення, предмет вивчення, структура, проблемне поле, онтологія, гносеологія, аксіологія, логіка,...»

«СОЦІОЛОГІЯ УДК 316.454.3 М. Ю. Варбан, канд. психол. наук Н. А. Дмитрук, М. І. Дебелюк Міжнародний благодійний фонд Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні ПОВЕДІНКОВІ СЕКСУАЛЬНІ ПРАКТИКИ ЧОЛОВІКІВ, ЩО МАЮТЬ СЕКС З ЧОЛОВІКАМИ, ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЕТНОГРАФІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ У статті узагальнено результати соціологічного дослідження етнографічного характеру щодо опису сучасних поведінкових практик чоловіків, що мають секс з чоловіками (ЧСЧ). Реконструкція поширених поведінкових практик ЧСЧ здійснена...»

«Смолій В.А. Іван Мазепа Неділя, 15 березня 2009, 08:35 Останнє оновлення Середа, 26 січня 2011, 12:59 There are no translations available. Смолій В.А. Історик, академік НАН України Київ, Україна Біографія   Іван Мазепа Іван Мазепа. В історії України важко знайти особу, навколо якої вже стільки віків точились би такі гострі суперечки, схрещувалися різні, часто полярні думки. Захоплення, різке несприйняття, замовчування такий, щонайменше, діапазон суджень дослідників про великого гетьмана....»

«Міжнародна науково-теоретична конференція Само искусство вынуждено быть метафорой, которая создает некий простор, даль и ничто, не становясь ничтожным. При этом искусству все никак не удается ввергнуть себя в хаос, остановить процесс превращения. Совлекая товарную форму, искусство развивается на нейтральных полосах, на ничейной земле, где границы остаются внешними, где форма является процессом, и произведение не самоцель. Это развертывание в единое чувство. Где виды искусства теряют...»

«Міжнародна науково-практична конференція “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів” Збірник матеріалів УДК 551.24:528.88 М. В. Арістов, к.г.н., доц. АЕРОКОСМІЧНІ МЕТОДИ МОНІТОРИНГУ НЕСПРИЯТЛИВИХ ТА НЕБЕЗПЕЧНИХ ГЕОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В УРБОГЕОСИСТЕМАХ (НА ПРИКЛАДІ МІСТА КИЄВА) Розглянуто особливості вивчення процесів підтоплення, зсувів, ерозії, просідання та інших деформацій земної поверхні у містах з використанням сучасних космічних знімків. Окремо розглядається значення ендогеодинаміки, зокрема,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»