WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 68 |

«Випуск 7 Матеріали міжнародної наукової конференції «Проблеми культурної ідентичності: співвідношення традиційного і модерного аспектів ідентифікації» (15-16 квітня 2011 року, м. ...»

-- [ Страница 1 ] --

НАУКОВІ

ЗАПИСКИ

Серія «Культурологія»

Випуск 7

Матеріали міжнародної наукової конференції

«Проблеми культурної ідентичності:

співвідношення традиційного

і модерного аспектів ідентифікації»

(15-16 квітня 2011 року, м. Острог)

Острог – 2011

УДК 008: 001. 891

ББК 71

Н 3

Друкується за ухвалою вченої ради

Національного університету «Острозька академія»

Протокол № 6 від 27 січня 2010 року

Редколегія збірника:

Пасічник І. Д., доктор психологічних наук, ректор Національного уні­ верситету «Острозька академія» (головний редактор);

Кралюк П. М., доктор філософських наук, професор, проректор з нав­ чальної та наукової роботи Національного університету «Острозька акаде­ мія» (відповідальний за випуск);

Жуковський В. М., доктор педагогічних наук, професор;

Вербець В. В., доктор педагогічних наук, професор;

Стоколос Н. Г., доктор історичних наук, професор;

Зайцев М. О., кандидат філософських наук, доцент;

Янковська Ж. О., кандидат філологічних наук, доцент (секретар);

Шевчук Д. М., кандидат філософських наук;

Петрушкевич М. С., кандидат філософських наук.

Рецензенти:

Шугаєва Л. М., доктор філософських наук, професор;

Наконечна О. П., доктор філософських наук, професор.

Наукові записки. Серія «Культурологія». – Острог : Видав­ Н ництво Національного університету «Острозька академія», 2011. – Вип. 7. – 472 с.

ISBN 978-966-2254-07-2 Збірник містить наукові статті, в яких розглядаються різні аспекти куль­ турної ідентичності. Звертається увага на сучасні стратегії ідентичності, проблеми ідентичності в Україні, пролеми релігійної та політичної ідентич­ ності, ідентичність Чужого та чужі ідентичності в українській та європей­ ській культурах, топос малої Вітчизни. Матеріали збірника можуть бути ви­ користані в подальших дослідженнях проблеми ідентичності, а також при вивченні культурологічних курсів.

© Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2011 СУчАСНІ СтРАтеГІї ІДеНтИчНОСтІ Наукові записки. Серія “Культурологія” 4 УДК 321.02 Вадим Караваєв КОНСтРУЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОї ІДеНтИчНОСтІ В КОНтеКСтІ КОНЦеПЦІї ДеЛІБеРАтИВНОї ПОЛІтИКИ У статті розглядається проблема конструювання національної ідентичності через призму застосування норм дискурсивної етики та концепції деліберативної політики. Розкрито сутність нормативної моделі деліберативної політики та доцільності використання її принципів для формування основних параметрів національної ідентичності.

Ключові слова: концепція деліберативної політики, дискурсивна етика, процедуралістська концепція, конструювання національної ідентичності.

Karavaev V. Constructing national identity in the context of a deliberative policy The paper addresses the problem of constructing a national identity through the prism of the application of discourse ethics and the concept of deliberative policy. The essence of the normative model of deliberative politics and the appropriateness of its principles for the formation of the basic parameters of national identity.

Key words: concept of deliberative politics, discourse ethics, construction of national identity.

Караваев В. Конструирование национальной идентичности в контексте концепции делиберативной политики В статье рассматривается проблема конструирования на­ циональной идентичности через призму применения норм дискурсивной этики и концепции делиберативной политики. Раскрыта сущность нормативной модели делиберативной политики и целесообразности использования ее принципов для формирования основных параметров национальной идентичности.

Ключевые слова: концепция делиберативной политики, дискурсивная этика, процедуралистская концепция, конструирования национальной идентичности.

У сучасних суспільствознавчих студіях проблеми формування та розвитку національної ідентичності не лише залишаються пріоритет­ © Вадим Караваєв, 2011 Випуск 7. 5 ними напрямами дослідження, але й набувають нових форм та зміс­ тів наукових пошуків. Як зазначає А. Колодій, старі протистояння етніцистів з конструктивістами у питанні формування націй та ролі свідомості й людської уяви в цьому процесі здаються вже не настіль­ ки гострими, як нове протистояння «позитивісти (реалісти) – постмо­ дерністи», у фокусі якого знаходиться онтологічна природа націй та національної ідентичності [1, с. 10-11]. Однак загалом дані «проти­ стояння» можна звести до двох парадигм осмислення національного буття – етніцизму та конструктивізму, які мають чимало інваріан­ тів та напрямів (модерністський підхід, постмодерністський підхід, есенціалізм, інструменталізм тощо), що методологічно знаходяться в межах зазначених підходів.

Зміст «дебатів» етніцистів та конструктивістів знаходиться, на­ самперед, у площині проблем формування національних спільнот, ролі різних чинників у цьому конструюванні, а також постулювання відповідних форм та способів співжиття. Якщо етніцизм апелює до засад комунітаризму, конституюючи «колективне ціле», то конструк­ тивізм у цьому плані більш динамічний та варіюється від ідей лібер­ таріанства до положень комунітаризму.

На нашу думку, найбільш прийнятним методологічним принци­ пом конструювання національної ідентичності як необхідної умови становлення та розвитку будь-якої національної спільноти є концеп­ ція деліберативної політики, яка вміло поєднує ідеї універсалізму та партикуляризму.

Апологетами концепції деліберативної політики є Ю. Габермас, К.-О. Апель, Й. Коген, Дж. Дьюї та інші. Концепція деліберативної політики – це особливий тип дискурсивної етики в політиці, у сфе­ рі політичних інтеракцій, постаючи як етика політичного. А. Наза­ рчук зазначає, що Апель неодноразово визначав дискурсивну етику як політичну етику, оскільки вона пов’язана з критеріями прийняття рішень та спрямована на вирішення конфліктів, але, насамперед, дис­ курсивна етика відповідає тому, що можна було б визначити, як етику політичної участі та представництва – дискурсивна етика як етика по­ літична пропонує специфічну концепцію політики, де політика ви­ ступає як дискурс – концепція деліберативної політики [2].

К.-О. Апель, спираючись на принципи дискурсивної етики, об­ ґрунтовує етику відповідальності, створює «модель людської відпо­ відальності, що шукає порозуміння на шляху генералізації інтересів лише як результат інтерсуб’єктивно організованого громадського дискурсу в площині універсалій мовлення, які покликані утворювати Наукові записки. Серія “Культурологія” наперед задані спільні індивідам структури, схиляється до «потужно­ го» трансцендентально-прагматичного варіанта дискурсивної етики»

[3]. Дослідник пропонує «дуальний» принцип етики відповідальнос­ ті: з одного боку, необхідність збереження реальної комунікативної спільноти, прийняття певних рішень учасниками відповідної спільно­ ти за допомогою дискурсивних практик та відповідальність за них; а з іншого боку – побудова в реальній ідеальної спільноти.

Як вважає А. Назарчук, «концепція деліберативної політики ґрун­ тується на інтуїції публічності, де на противагу ліберальній доктрині, метою і сенсом politicum є не задоволення інтересів всіх і кожного, а модель, орієнтована на «форум», де через спільність роздумів гро­ мадян виробляються уявлення про те, що саме становить благо для усіх» [2].

Таким чином, нормативна модель деліберативної політики є своє­ рідним ідеальним проектом політичної спільноти вільних громадян, що мають визначитися щодо проблем форм та способів «спільного»

життя.

Своєрідним механізмом реалізації цієї моделі, способом обгово­ рення політичних проблем та прийняття відповідних рішень є про­ цедуралістська концепція Ю. Габермаса, яка «встановлює внутрішній зв’язок між переговорами, дискурсами саморозуміння і справедли­ вості та обґрунтовує припущення, що за таких умов досягаються ро­ зумні й відтак чесні результати» [4, с. 347].

Зрозуміло, що концепція деліберативної політики є важливим ме­ тодологічним фундаментом вирішення багатьох сучасних проблем соціально-політичного ґатунку, а тому доцільність її транспозиції у сферу національного не повинно викликати абсолютно ніяких сум­ нівів. Очевидно, тут проблема швидше полягає не в тому, як орга­ нізувати відповідні «переговори», а, насамперед, у їх доцільності та безпечності у посттоталітарних суспільствах на початкових етапах демократизації.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Якщо представити інституціональну модель національної ідентич­ ності як набір етнокультурних, політичних, економічних, цивілізацій­ них параметрів, то варто, мабуть, виявити відповідну кореляцію та зміст цих чинників, де держава мусить постати не лише в ролі сво­ єрідного регулятора цих переговорів, а й активним учасником цих «спілкувань» принаймні до моменту досягнення необхідної моделі національної ідентичності з позиції безпеки певної політичної спіль­ ноти.

Випуск 7. 7

Література:

1. Колодій А. Ф. Національний вимір суспільного буття / А. Ф. Колодій. – Львів : Астролябія, 2008. – 368 с.

2. Назарчук А. В. Этика глобализирующегося общества. Тенден­ ции и проблемы глобализации в свете социально-этической концепции К.-О. Апреля / А. В. Назарчук. – М. : Директмедиа Паблишинг, 2002. – 378 с.

3. Тур М. Г. Практичний розум І. Канта в модусі дискурсивно-проце­ дурної легітимації соціальних інститутів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sofy.kiev.ua/pf2/tour.htm.

4. Габермас Ю. Залучення іншого : Студії з політичної теорії / Ю. Габер­ мас. – Львів : Астролябія, 2006. – 416 с.

Наукові записки. Серія “Культурологія” УДК 101(091) Ирина Колиева СУБЪеКт И СУБЪеКтИВАЦИЯ В ПОСтМОДеРНИСтКОМ ДИСКУРСе В статье рассматриваются особенности интерпретации понятий субъекта и субъективации в западной постмодерной культурной ситуации, в их взаимодействии с философским дискурсом конца XX – начала XXI века.

Ключевые слова: субъект, субъективация, плюрализация, режимы объективации, идентичность, внешняя субъективация, внутренняя субъективация, нарратив.

Kolieva I. A. Subject and Subjectivation in postmodern discourse The article deals with the peculiarities of the interpretations of the subject and subjectivation concepts in the Western postmodern cultural situation, their interaction with the philosophic discourse of the XX – XXI centuries.

Key words: subject, subjectivation, pluralisation, objectivation regimes, identity, external subjectivation, internal subjectivation, narration.

Колієва І. А. Суб’єкт та суб’єктивація у постмодерністському дискурсі У статті розглядаються особливості інтерпретації понять суб’єкта та суб’єктивації у західній постмодерній ситуації, у їх взаємодії з філософським дискурсом кінця XX – початку XXI століття.

Ключові слова: суб’єкт, суб’єктивація, плюралізація, режими об’єктивації, ідентичність, зовнішня суб’єктивація, внутрішня суб’єктивація, наратив.

Новая «постмодернистская культура», столь широко обсуждаемая на Западе в конце ХХ в., выдвинула некоторые сферы проблемати­ зации, которые и в начале XXI в. продолжают расширяться. Ученые продолжают обсуждать изменения в поведении людей и то, что эти изменения означают, когда они выходят за пределы «эластичной»

идентичности; ученые дискутируют об изменяемых измерениях субъективации, об «измененных и изменяемых измерениях челове­ © Ирина Колиева, 2011 Випуск 7. 9 ческого существа» [1, с. 4]. Исследователи подчеркивают: одним из самых сложных аспектов подобных дискуссий является сам смысл плюрализации, занимающий беспрецедентное место в «условиях по­ стмодерна», и именно это становится главным вопросом при расс­ мотрении специфических форм поведения индивидуумов. Отсю­ да, как отмечается, важность самих социальных условий и качеств субъективного опыта, плюрализма значений этого опыта, извлечен­ ного из плюрализма голосов, перспектив и, что особенно важно, плю­ рализма и «индивидуации» человеческого опыта [2].

В начале XXI в. философская проблема субъективации стала активно разрабатываться и в украинской науке (А. Табачковский, А. Погоняйло, В. Палагута и др.), что, безусловно, связано с перехо­ дом от тоталитаризма к «более демократическим режимам (или к их симуляции), связанным в постсоветских условиях с субъективацией не через сознание/идеологию, … а через желание» [3, с. 66].

Переход от традиционного понимания субъекта как целостной, де­ терминированной структуры к его определению как децентрирован­ ной, плюралистической, противоречивой сущности, т. е. переход от бинарного осмысления к осмыслению множественности, дал толчок к возникновению различных подходов и методов интерпретации и ре­ интерпретации понятия субъективации. Феминистский чувственный телесный опыт раскрывает еще одну грань в процессе определе­ ния сложного и множественного понятия субъективации (Э. Сиксу, Ю. Кристева, Л. Иригарэ, М. Виттиг). Однако в конце 90-х годов ХХ столетия возникает новый концептуальный вопрос, вопрос об умест­ ности функционирования не столько различных форм субъективации, сколько об уместности самого процесса как такового.

В современном научном дискурсе, испытывающим на себе вли­ яние таких философских направлений постмодернизма, как пост­ структурализм, деконструкция, гендерные исследования и т. д. на первый план выходит проблема определения субъективации в целом.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 68 |
 
Похожие работы:

«УДК 316.324.8:004 І.І. Судак кандидат історичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Київського міжнародного університету, директор Коледжу Київського міжнародного університету Р.О. Манулатій студент 1-го курсу магістратури Інституту міжнародних відносин Київського міжнародного університету ПРОБЛЕМИ ЕТНІЧНІЧНОГО ТА РЕЛІГІЙНОГО ФАКТОРІВ У ЯВИЩІ ТЕРОРИЗМУ У статті досліджено роль і місце етнічного та релігійного тероризму у світі. Проаналізовано причину виникнення...»

«Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка» КИШАКЕВИЧ ЛЕВ ЮРІЙОВИЧ УДК 338.2:94(477.8)«1918/1923»:340.1 ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА ЗУНР: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ ВИМІР 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Львів – 2014 Дисертацією є рукопис Робота виконана на кафедрі теорії та історії держави і права Львівського державного університету...»

«ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 29 березня 2012 року №384 Форма № Н – 3.03 «ЗАТВЕРДЖУЮ» Проректор з науково-педагогічної роботи та соціальних питань розвитку Львівського національного університету імені Івана Франка проф. Лозинський М. В.. « » 20 р. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОВОЇ ДУМКИ ПРОГРАМА нормативної навчальної дисципліни підготовки МАГІСТРА...»

«Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України Академія інженерних наук України Академія наук вищої освіти України Асоціація працівників музеїв технічного профілю Державний політехнічний музей при НТУУ «КПІ» МАТЕРІАЛИ 11-ї Всеукраїнської наукової конференції “АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ІСТОРІЇ НАУКИ І ТЕХНІКИ” 4–6 жовтня 2012 року м. Київ...»

«НАРИСИ З ІСТОРІЇ МУЗЕЙНОЇ СПРАВИ В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (До 165-річчя музейної справи в регіоні, нова редакція) З глибокої давнини людина мала прагнення до колекціонування, оточення себе витворами мистецтва, природними рідкостями тощо. З часів античності відомі світу так звані мусейони, пенакотеки, “гліптотеки”, де накопичувалось все, що мало відношення до розвитку наукових знань, пізнання оточуючого світу, духовного збагачення людини, де збирались вчені, художники, скульптори,...»

«Управління професійно-технічної освіти, координації діяльності вищих навчальних закладів та науки Львівської облдержадміністрації Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Львівській області Міжрегіональний центр професійно-технічної освіти художнього моделювання і дизайну Кріль Павліна Миколаївна НАЦ ІОНАЛЬН ИЙ К ОС ТЮ М ЯК З АСІБ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМ ОСВІДОМОСТІ УЧНІВ ПТНЗ Методичні рекомендації Львів – 2013 ЗМІСТ Вступ 3 Формування національної самосвідомості 4 засобами...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет М. М. Попович РОБОТА ПІРАМІДАЛЬНИХ ПАЛЬ НА СУМІСНУ ДІЮ ГОРИЗОНТАЛЬНИХ І ВЕРТИКАЛЬНИХ НАВАНТАЖЕНЬ Монографія Вінниця ВНТУ УДК 624.151.6: 624.042(1–198.4) ББК 38.58 П58 Рекомендовано до видання Вченою радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (протокол № 10 від 30 травня 2012 р.) Рецензенти: Гамеляк І. П. доктор технічних наук,...»

«Леонід ЮЩЕНКО ПОЛІТИКА СУСПІЛЬНОГО ЖИТТЯ Видання третє, доповнене Чернігів Видавець Лозовий В.М. ББК 60.027.1 Ю 98 Рецензенти: В.М.Тандура – кандидат історичних наук, доцент, ректор ЧОІППО ім. К.Д.Ушинського. О.О.Чорний – кандидат філософських наук, доцент, завідуючий кафедрою менеджменту освіти ЧОІППО ім. К.Д.Ушинського. Ющенко Л.І. Політика суспільного життя. Видання третє, доповнене. – Ю 98 Чернігів: Видавець Лозовий В.М., 2012. – 560 с. ISBN 978-966-2482-39-3 Загострення протиріч в людині,...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ПОЛІТИЧНИХ І ЕТНОНАЦІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ІМ. І.Ф. КУРАСА НАУКОВІ ЗАПИСКИ Випуск 39 Київ УДК 94.32(477) ББК 63.3 (4Укр) Н Затверджено до друку Вченою радою Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України (Протокол № 1 від 21 лютого 2008 р.) Видання внесено до переліку фахових видань зі спеціальностей політичних наук і державного управління постановою Президії ВАК України від 9.06.1999 р. № 1 05/7 та з історичних наук від...»

«Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету, 2012, вип. XXXIV 51. Халецька Л.М. Сільське населення України в роки хрущовської «відлиги»: рівень та якість життя: автореф. дис.. канд. іст. наук: 07.00.01 / Халецька Лілія Миколаївна; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. К., 2011. 20 с.52. Романюк І.М. Українське село в 50-ті – першій половині 60-х рр. ХХ ст. / І.М. Романюк. – Вінниця : Книга-Вега, 2005. – 256 с.53. Падалка С.С. Українське село в контексті політики...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»