WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 102 |

«ПЕДАГОГІЧНА СИНЕРГЕТИКА: ГЕНЕЗА, ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА Житомир Вид-во ЖДУ імені Івана Франка УДК 371.2 (09) ББК 11.122 В64 Рекомендовано до друку Вченою радою Житомирського державного ...»

-- [ Страница 1 ] --

ВОЗНЮК О.В.

ПЕДАГОГІЧНА СИНЕРГЕТИКА:

ГЕНЕЗА, ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Житомир

Вид-во ЖДУ імені Івана Франка

УДК 371.2 (09)

ББК 11.122

В64

Рекомендовано до друку Вченою радою

Житомирського державного унђверситету ђменђ Івана Франка

(протокол № 1 вђд 27.01.2012 року)

РЕЦЕНЗЕНТИ:

Бех І. Д., доктор психологічних наук, професор, академік НАПН України,

директор Інституту проблем виховання НАПН України;

Васянович Г. П., доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділом Львівського науково-практичного центру професійно-технічної освіти НАПН України;

Євтух М. Б., доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, академік-секретар відділення педагогіки і психології вищої школи НАПН України;

Зязюн І. А., доктор філософських наук, професор, академік НАПН України, директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України;

Ничкало Н. Г., доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, академік-секретар відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України.

О.В. Вознюк В64 Педагогічна синергетика: генеза, теорія і практика : Монографія. – Житомир: Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, 2012. – 708 с.

ISBN 978-966-485-124-1 У монографії на основі системного аналізу та універсальної теоретико-методологічної схеми, яка реалізує рух думки від всезагального до особливого, а від нього до одиничного, обґрунтовується новітній напрям психолого-педагогічної науки – педагогічна синергетика.

Аналізуються синергетична парадигма пізнання світу, становлення та головні риси педагогічної синергетики – новітньої форми педагогічної рефлексії, яка осмислює, проектує та оптимізує педагогічні системи на основі синергетичних принципів, вивчає відомі педагогічні системи щодо наявності у них синергетичних рис.

Розглядаються історико-соцієтальні засади українського народу та його сучасна цивілізаційна роль.

Адресується науковцям, викладачам, студентам вищих навчальних закладів.

УДК 371.2 (09) ББК 11.122 ISBN 978-966-485-124-1 © Вознюк О.В, 2012 ЗМІСТ ВСТУП

РОЗДІЛ 1. СИНЕРГЕТИЧНА ПАРАДИГМА ПІЗНАННЯ СВІТУ

1.1. Парадигма як форма організації наукового знання.

1.2. Особливості педагогічних парадигм

1.3. Теоретико-логічні підстави побудови синергетичної парадигми педагогіки

1.4. Парадигмально-світоглядні ресурси синергетики як своєрідної міждисциплінарної рефлексії

1.5. Термінологічний апарат синергетики

1.6. Онтологія синергетики: біфуркації, атрактори, ентропія, дисипативні структури, автопоезіс, фрактальна геометрія

1.7. Системний аспект синергетичної парадигми

1.8. Універсальна синергетична парадигма розвитку

1.9. Теорія критичних явищ

РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СИНЕРГЕТИЧНОЇ

ПАРАДИГМИ ОСВІТИ

2.1. Головні особливості педагогічної синергетики

2.2. Синергетичний підхід як метод аналізу освітніх систем

2.3. Аналіз синергетично орієнтованої педагогічної думки, спрямованої на синергізацію освітніх систем: головні напрями використання синергетичного підходу до аналізу й оптимізації освітніх процесів

2.4. Методологічні та парадигмальні наслідки впровадження синергетичного підходу у педагогіку

2.5. Критеріальні ознаки виявлення синергетичних рис та ресурсів педагогічних систем та основні принципи їх синергізації

РОЗДІЛ 3. ПРОВІДНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ ОСВІТИ Й

ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ ТА ЇХ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНА РЕФЛЕКСІЯ В

КОНТЕКСТІ СИНЕРГЕТИЧНОГО ПІДХОДУ

3.1. Синергетичні закономірності розвитку освіти й педагогічної думки............... 215

3.2. Розвиток педагогічної думки на локальному рівні

3.3. Синергетична модель актуалізації глобальних та локальних тенденцій розвитку освіти та вітчизняної педагогічної думки

3.4. Синергетичні напрями педагогічної думки другої половини ХХ століття........ 222

3.5. Аналіз імпліцитних синергетичних аспектів у вітчизняній педагогічній думці другої половини ХХ століття

РОЗДІЛ 4. СИНЕРГЕТИЧНІ ІМПЛІКАЦІЇ В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІЙ НАУЦІ

4.1. Фрактально-голограмний, системно-синергетичний підхід до побудови соціально-педагогічного середовища: теорія і практика

4.2. Методи супернавчання

4.3. Синергетичні засади організації знань у системі освіти

4.4. Синергетична парадигма як чинник виявлення педагогічних міфів

4.5. Дослідження категоріально-поняттєвого поля креативної освіти

4.6. Казково-метафоричний ресурс формування наукового світогляду учасників освітнього процесу

4.7. Обґрунтування комплексної логіко-евристичної педагогіки

4.8. Фрактальний підхід до аналізу педагогічної дійсності та професійної компетентності сучасного фахівця

4.9. Ноосферний підхід до організації психолого-педагогічного середовища......... 394

4.10. Психолого-педагогічні механізми розвитку особистості як творчої трансцендентної сутності

4.11. Духовні орієнтири людини

4.12. Формування волі, саморегулятивних умінь та інших важливих особистісних новоутворень

4.13. Синергетичні засади гармонізації особистості

4.14. Механізми розвитку особистості у контексті педагогіки життєвих фактів... 473

4.15. Синергетичний підхід до вивчення іноземних мов

4.16. Розвиток нелінійного парадоксально-діалектичного мислення – найголовніший пріоритет педагогічної синергетики

4.17. Специфіка навчально-виховних метаморфоз та життєвих фактів

РОЗДІЛ 5. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СИНЕРГЕТИЧНОЇ ПАРАДИГМИ

В АНАЛІЗІ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ТА ЕКОНОМІЧНИХ ФЕНОМЕНІВ

5.1. Синергетичні засади керування соціально-економічними системами............... 576

5.2. Фундаментальні принципи самоорганізації соціумів

5.3. Геокліматичні особливості існування етносів та їх геополітика. Концепція квантової економіки у контексті синергетики

5.4. Морально-екологічні засади суспільного розвитку

5.5. Соціально-психологічні механізми маніпуляції індивідуальною та масовою свідомістю

5.6. Універсальна теорія впливу і підходи до подолання конфлікту та агресії....... 630

5.7. Проблема військових конфліктів і воєн та нелінійний метод передбачення історичних подій

5.8. Історико-соцієтальні засади духовності українського народу та його сучасна цивілізаційна роль

ВИСНОВКИ

ДОДАТОК А. Хронологічний список вітчизняних, деяких закордонних психологопедагогічних та визначних гуманітарних і природничих праць, де використовується методологія синергетики та системного аналізу (1958-2005 рр.)

ДОДАТОК Б. Найбільш впливові авторські педагогічні системи, де синергетичний ресурс є імпліцитно вираженим

ДОДАТОК В. Головні тенденції та відповідні їм парадигми, методичні напрямки, авторські школи вітчизняної освіти й педагогічної думки та педагогічної думки пострадянського простору другої половини ХХ століття............... 704 ВСТУП Розвиток сучасної педагогічної теорії і практики характеризується пошуком фундаментальних підходів до побудови навчально-виховного процесу, що знаходить відображення в освітніх документах України. У них зазначено, що метою освіти і виховання має бути професійно компетентний, ініціативний, творчий громадянин, наділений почуттям обов'язку і відповідальності перед суспільством, здатний швидко адаптуватися до сучасного світу, характерними рисами якого є підвищення ролі особистості, інтелектуалізація її діяльності у контексті динамічних змін техніки і технологій, неперервного зростання обсягів інформації. Інтенсифікація інформаційних потоків, як один із головних чинників входження глобалізованого світу в еру інформаційного суспільства, відображає кризу класичної наукової парадигми та зумовлює поширення тенденції сучасної науки до експонентного зростання і поновлення знань, постійного розширення та поглиблення сфер наукового дослідження.

На початку ХХ сторіччя загальний обсяг знань, які виробляло людство, подвоювався кожні десять років.

Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


У наш час цей процес займає лише рік. Відповідно до прогнозів, у недалекому майбутньому загальний обсяг знань буде подвоюватися кожні декілька місяців. Ось чому головна тенденція сучасного світу – поновлення знань – передбачає й розвиток іншої тенденції, яка визначає спрямованість скоріше на цілісність знань, ніж на їх конкретний зміст, оскільки експоненціальний темп розвитку нашого надзвичайно динамічного світу приводить до того, що спеціалізовані знання втрачають свою прикладну цінність через 10-15 років.

У книзі "Освђта ђ праця – велике пограбування столђття" Айвор Берг (США) наводить результати досліджень і окремі факти, які переконують у тому, що успіхи в освіті жодною мірою не ведуть до більшої ефективності в праці, тобто причини, що впливають на робочий процес, слід шукати в інших сторонах і аспектах особистості і її оточення 1. У зв'язку з цим П.Вайцвайг пише: "Багато шкіл і коледжів, на жаль, не готують випускників до реального життя. Люди лише одержують свідоцтво про освіту, що не відображає рівень їх знань. Сучасні методи навчання незграбні і архаїчні, вони засновані на помилкових засадах: голови учнів забиваються заздалегідь відібраним інформаційним матеріалом в певному контексті, замість того щоб надихнути і спрямувати їх серця і думки до незалежного сприйняття знань в атмосфері довіри, свободи і реальної відповідальності перед навколишнім світом. Недивні тому і результати численних щорічних опитів, які засвідчили, що значна кількість випускників коледжів всіх віків за минулі дванадцять місяців не прочитала жодної книги.

Школа викликала у них лише огиду до навчання. Інститути освіти не роблять нічого для того, щоб розвинути в молодій людині елементарні якості, необхідні для повного, активного і змістовного життя; я маю на увазі мужність, співчуття, терпіння, усвідомлення дійсної шкали цінностей і ідеалів, уміння спостерігати, роздумувати, прагнення пізнати себе, тонкість сприйняття, творчу активність, винахідливість, любов до всього живого і пошану до закону".

На тлі цих тенденцій виявляється криза сучасної системи освіти, яка, на думку С.У. Гончаренка, є складовою глобальної цивілізаційної кризи та значною мірою зумовлена вузькодисциплінарними установками сучасної освіти, відчуженням її гуманітарних і природничо-наукових компонентів.

Наслідком цього є "фрагментарність бачення людиною реальності, що в умовах народження постіндустріального інформаційного суспільства не дає людям адекватно реагувати на загострення енергетичної й екологічної кризи, девальвацію моральних норм і духовних цінностей, калейдоскопічність зміни технологій, нестабільність політичної та економічної ситуації. Сьогодні під лавиною інформації ми страждаємо від нездатності охопити комплексність проблем, зрозуміти зв'язки і взаємодію між речами, які перебувають для нашої сегментованої свідомості в різних сферах" 3.

Саме тому можна констатувати певні відмінності в підходах до аналізу системи освіти (яка може розглядатися як соціальна, гуманітарна, синергетична система), а загальним в її характеристиці є визнання нестабільності, нестійкості розвитку, що позначається на перманентному реформуванні освіти (В.В. Краєвський) та розвитку численних педагогічних напрямів, коли незавершеними залишаються процеси зміни ціннісних основ, цілей, принципів, і, відповідно, структур і структурних компонентів сучасної освіти. Тому, на думку Ю.В. Громико, кризу сучасної освіти можна назвати кризою розмаїтості, яка пов'язана, передусім з відсутністю однозначного і зрозумілого способу включення освіти в сучасне суспільство, коли незрозумілою залишається сама місія і призначенням педагога, оскільки не зрозуміло, якђ продукти має створювати освђта 4. Відтак, ціннісно-смислова неузгодженість, невизначеність у виборі цілей і засобів розв’язання проблем освіти його суб'єктами, їх Berg I. Education and Job: The Great Training Robbery. – Boston: Beacon Press, 1971.

Вайнцвайг П. Десять заповедей творческой личности. – М.: Прогресс, 1990. – 192 с. – С. 85.

Гончаренко С. Фундаментальність професійної освіти – потреба часу // Педагогічна газета. – 2004. – № 12 (125). – С. 3.

Громыко Ю.В. Исследования, обеспечивающие формирование управленческой деятельности в образовании / Ю.В. Громыко, Д.Б.

Дмитриев // Проблемы развития управленческого мышления и деятельности (коллективная монография). Под ред. Ю.В. Громыко. – М.:

АПН СССР, 1992. – С. 43–52.; Громыко Ю.В. Проектирование и программирование развития образования / Ю.В. Громыко. -- М. : Московская академия развития образования, 1996. – 545 с.; Громыко Ю.В. Управление в образовании как программирование развития образования / Ю.В. Громыко, Д.Б. Дмитриев // Проблемы развития управленческого мышления и деятельности (коллективная монография). Под ред.

Ю.В.Громыко. – М.: АПН СССР, 1992. – С. 13–42.

позиційні розбіжності пов'язані, у свою чергу, з основами побудови і розуміння освіти. До цих засад відносяться педагогічні (освітні) парадигми, що зумовлюють сутність освіти як суспільного інституту.

Таким чином, головною характеристикою сучасної освіти є вичерпаність основної педагогічної парадигми, і, як наслідок, зміна педагогічної парадигми, що виявляє парадигмальне різноманіття або поліпарадигмальність 5. І.А. Зязюн наголошує на існуванні "безкінечної" різноманітності педагогічних концепцій, технологій, методик, систем 6.

Як відзначав А.В.Петровський, "наша педагогічна наука парадоксальним чином обходиться без головного – теоретично вивірених, всесторонньо обґрунтованих і доведених, строго контрольованих і відтворних експериментом законів. Проблема законів і їх специфіки в педагогіці розроблена вельми слабко і знаходиться на стадії загальних дискусій. Поки що закони виховання, освіти і навчання в їх єдності замінюються або настільки загальними положеннями, що їх практичне використання надзвичайно утруднене, або частковими, такими, що мають дуже вузьке значення і непіддатливими перенесенню в нові ситуації, або відвертими трюїзмами. Не знаючи об'єктивних стійких зв'язків між цілями, можливостями, змістом, умовами, засобами і результатами педагогічної дії, тобто не знаючи законів, педагогіка, зрозуміло, не може запропонувати їх практиці" 7.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 102 |
 
Похожие работы:

«Бібліографічний перелік джерел, представлених в експозиції “РОЗВИТОК ЛІДЕРСТВА ТА ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ”. Видання систематизовані, класифіковані, внесені в бази даних електронного каталогу: “Книжковий фонд”, “Періодичні видання”, “Автореферати дисертацій, захищених у Національній академії та її регіональних інститутах”. Бази даних електронного каталогу інформаційно-пошукової системи відділу САБ “ІРБІС” виставлені на зовнішньому порталі Національної академії в локальній мережі та в...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Директор Ткачов Костянтин Якович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 15.04.2014 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство Суми-надра 2. Організаційно-правова форма...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Президент Машкина Наталiя Миколаївна (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 30.04. М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік 1. Загальні відомості 1.1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство Лемма-Фiнеко 1.2. Організаційно-правова...»

«УДК 334.012.82 Скопенко Н.С. д.е.н, доцент ЕВОЛЮЦІЯ ПРОЦЕСІВ ІНТЕГРАЦІЇ В УКРАЇНІ Розвиток інтеграційних процесів, формування інтегрованих об’єднань відбувається у відповідності з дією певних історичних та об’єктивних економічних тенденцій під впливом різноманітних факторів: обмеження індивідуальних зобов’язань ціною обмеження індивідуальних прав, зростання економічної могутності об’єднаного капіталу за рахунок об’єднання індивідуальних капіталів і зменшення впливу «особистого чинника» тощо....»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ УКРАЇНА ХХ ст.: КУЛЬТУРА, ІДЕОЛОГІЯ, ПОЛІТИКА Випуск 1 Київ 2011 УДК [008+316.75+32]: (477) “19” Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. Збірник статей / Відп. ред. В.М.Даниленко. — К.: Інститут історії України НАН України, 2011. — Вип. 16. — 328 с. Збірник містить статті, присвячені різним аспектам соціально-економічної, соціально-політичної та соціально-культурної історії України. Дослідницький інтерес науковців привернули...»

«О.В. Штовба ТОВАРНИЙ БРЕНДИНГ у маркетинзі та комунікативному менеджменті Міністерство освіти і науки України Вінницький національний технічний університет О. В. Штовба ТОВАРНИЙ БРЕНДИНГ У МАРКЕТИНЗІ ТА КОМУНІКАТИВНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ навчальний посібник Вінниця ВНТУ УДК [659.1+339.138](075) ББК [65.42+65.29]я73 Ш92 Рекомендовано до друку Вченою радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України (протокол № 9 від 25.04.2013 р.) Рецензенти: В. О. Козловський,...»

«наука: стан, та » МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» молодіжна громадська організація «НЕЗАЛЕЖНА АСОЦІАЦІЯ МОЛОДІ» студентське наукове товариство історичного факультету «КОМІТЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ ТА СУЧАСНОСТІ» МАТЕРІАЛИ ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука: сучасний стан, актуальні проблеми та перспективи розвитку»...»

«Як підвищити рівень усвідомлення проблеми торгівлі людьми? Посібник для тренінгу IOM International Organization for Migration Міжнародна організація з міграції (МОМ) ЗМІСТ Що таке МОМ?............................................. ст. Методологічні підказки....................................... ст. План уроку................................................ ст. 9...»

«Управління культури, національностей та релігій Київської культури обласної державної адміністрації Київська обласна бібліотека для дітей Вартовий українського слова: Вартовий слова до 150-річчя від дня народження видатного українського річчя письменника, письменника педагога, книговидавця книговидавця, популяризатора дитячої літератури Бориса Дмитровича Грінченка біобібліографічний покажчик (9.XI. 1863 –6.V. 1910) Київ 2013 УДК 016:929 ББК 91.9:83 Г 85 Вартовий українського слова: до 150-річчя...»

«ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТРИГУБ Олександр Петрович УДК 94(477) «1920-1939»:281.96 РОСІЙСЬКА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА В РАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ У 20 – 30-х рр. ХХ ст.: ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗКОЛ ТА МІЖКОНФЕСІЙНІ ВІДНОСИНИ 07.00.01 – історія України АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук Донецьк – 2010 Дисертацією є рукопис Роботу виконано на кафедрі історії для гуманітарних факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка Науковий...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»