WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«УДК 94(477) У М. Моісеєнко, студентка першого курсу обліково-фінансового факультету ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ»; науковий керівник – к. і. н., доцент кафедри ...»

-- [ Страница 1 ] --

РОЗДІЛ І. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

УДК 94(477) У

М. Моісеєнко, студентка першого курсу обліково-фінансового

факультету ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ»; науковий

керівник – к. і. н., доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін ДВНЗ

«УАБС НБУ» О. О. Туляков

ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ВІДНОСИН МІЖ

УКРАЇНОЮ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ

У статті досліджуються та аналізуються історичні аспекти виникнення й розвитку співпраці між Україною та Європейським Союзом, висвітлюються основні проблеми дипломатичних відносин та перспективи їх розвитку.

Ключові слова: Європейський Союз, євроінтеграція.

M. Moiseienko. Historical aspects of development of relationship between Ukraine and European Union.

The article develops and analyzes the historical aspects of occurrence and development of relationship between Ukraine and European Union, show the main problems of diplomatic relations and the prospects of it іs development.

Key words: European Union, euro integration.

M. Moiseienko. Historical aspects of development of relationship between Ukraine and European Union.

The article develops and analyzes the historical aspects of occurrence and development of relationship between Ukraine and European Union, show the main problems of diplomatic relations and the prospects of its development.

Key words: European Union, euro integration.

Актуальність теми. На сьогоднішній день проблеми відносин України та Європейського Союзу є надзвичайно актуальними.

Це пояснюється тими факторами, що на даному етапі основною метою зовнішньої політики України є саме євроінтеграція, а запровадження європейських стандартів в усіх сферах життя – головне завдання внутрішніх реформ. На початковому етапі співпраця України та Європейського Союзу мала безліч проблем та суперечностей, тому завжди привертала увагу науковців та засобів масової інформації.

Аналіз останніх досліджень. Євроінтеграційні процеси України особливо зацікавили науковців, істориків, політологів, економістів після отримання нашою державою статусу незалежної. У наукових працях таких вчених як В.В. Копійка, Т.І. Шинкаренко, В.А. Манжола, М.М. Білоусов, Л.Ф. Гайдуков, Д.В. Ченчик системно та ґрунтовно досліджуються динаміка створення, розвитку Європейського Союзу, інтеграційні процеси в його середовищі.

Метою статті є визначення основних історичних аспектів розвитку відносин між Україною та Європейським Союзом; характеристика основних етапів євроінтеграції та перспектив розвитку співпраці.

Виклад основного матеріалу. Європейський Союз є унікальним міжнародним утворенням, що поєднує ознаки як держави, так і міжнародної організації. Одна з багатьох його особливостей – взаємовигідне співіснування під одним «дахом» близько трьох десятків суверенних держав. Це утворення має нетривалу(майже півсторічну), однак надзвичайно динамічну історію.

Кількість країн – членів ЄС від часу заснування й донині поступово збільшується, змінюючи як образ, так і сутність Євросоюзу.

Відносини між Україною та Європейським Союзом були започатковані в грудні 1991 року, коли Міністр закордонних справ Нідерландів як представник головуючої в ЄС країни, у своєму листі від імені Євросоюзу офіційно визнав незалежність України. Політика України щодо розбудови відносин з Європейським Союзом впроваджується на основі Закону України від 1 липня 2010 року «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики».

Відповідно до статті 11 Закону, однією з основоположних засад зовнішньої політики України є «забезпечення інтеграції України в європейський політичний, економічний, правовий простір з метою набуття членства в ЄС».

Разом з цим, намір України побудувати відносини з ЄС на принципах інтеграції був проголошений набагато раніше у Постанові Верховної Ради України від 2 липня 1993 року «Про основні напрями зовнішньої політики України». Саме так Україна вперше заявила про власні євроінтеграційні прагнення. У документі констатувалося, що «перспективною метою української зовнішньої політики є членство України в Європейських Співтовариствах за умови, що це не шкодитиме її національним інтересам»[1].

З метою підтримання стабільних відносин з Європейськими Співтовариствами Україна підписала Угоду про партнерство і співробітництво, реалізація якої стала першим етапом наближення до асоційованого, а згодом - до повного її членства у цій організації. Угода про партнерство та співробітництво між Європейськими співтовариствами і Україною (УПС, англ. Partnership and cooperation agreement between the European communities and their member states, and Ukraine) — довгострокова стратегія відносин між Європейськими співтовариствами і їх державамичленами з одного боку та з Україною, з другого боку.

Це була перша угода, підписана ЄС з країнами колишнього Радянського Союзу, оскільки вона стосується справ Співтовариства, питань як виключної, так і спільної компетенції держав-членів ЄС. Тому з боку ЄС УПС має бути ратифікована не лише трьома Європейськими Співтовариствами, але також і всіма країнами-учасницями. Тривалий процес ратифікації Угоди державамичленами закінчився лише на початку 1998 року. Отже, УПС набула чинності 1 березня 1998 року. Для вирішення проблеми, зумовленої збільшенням з 1 січня 1995 року чисельності держав-членів ЄС до 15, було підписано Додатковий протокол з Україною від 10 квітня 1997 року, за яким Австрія, Фінляндія та Швеція стали членами УПС поряд з першими дванадцятьма країнами-учасницями. Після того, як Україна та країни-члени ЄС ратифікували УПС, Рада та Комісія на спільному засіданні 26 січня 1998 року домовились про тимчасове застосування Додаткового протоколу щодо офіційного набуття ним чинності [3].

Процес дипломатичного визнання нашої держави проходив досить динамічно, але і безпроблемним назвати його неможливо. Визнаючи Україну, європейські держави в перші роки не вірили у її життєздатність і тому обережно ставилися до таких кроків, як вихід з рубльової зони, небажання збереження СРСР у новому реформованому вигляді, особливу позицію в СНД, а проблема ядерної зброї на українській території стала головним джерелом напруження у розбудові стосунків із міжнародним співтовариством.

У подальшому стратегічний курс України на європейську співпрацю був підтверджений та розвинутий у Стратегії інтеграції України до ЄС, схваленій Указом Президента України 11 червня 1998 року, та в Програмі інтеграції України до ЄС, схваленій Указом Президента України 14 вересня 2000 року.

Зокрема, у Стратегії набуття повноправного членства в ЄС було проголошено довготерміновою метою європейської інтеграції України.

Підтримка курсу на інтеграцію до ЄС традиційно надається й на рівні Верховної Ради України, зокрема відповідні положення містяться в Постанові Верховної Ради України з приводу рекомендацій парламентських слухань про співробітництво України та ЄС, ухваленій 28 листопада 2002 року, Заяві Верховної Ради України від 22 лютого 2007 року з приводу підготовки до початку переговорів щодо нової угоди між Україною та ЄС, Постанові Верховної Ради України з приводу рекомендацій парламентських слухань про стан та перспективи розвитку економічних відносин України з ЄС та Митним союзом, ухваленій 19 травня 2011 року, а також в Постанові Верховної Ради України від 20 березня 2012 року [2].

Наразі Україна, так як і так і ЄС, висловлює зацікавлення у встановленні більш тісних відносин, які б виходили за межі співпраці й сягали поступової економічної інтеграції та поглиблення політичного співробітництва. Для України це означає проведення чергових зустрічей, появу нових ініціатив, підписання нових угод, заяв, резолюцій. Перед значною кількістю документів і постатей можуть розгубитися навіть досвідчені фахівці. Тим, хто не спеціалізується на тематиці ЄС, заблукати в нетрях інформації, і поготів, нескладно. Відтак, на перший план виступають фахівці ЗМІ, адже саме вони покликані надавати громадянам надійні орієнтири в щоденних потоках інформації.

Упродовж останнього десятиріччя Україна наполегливо бажає наблизитися до європейських стандартів. Стратегією подальшої діяльності у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції є активний перехід на сучасні європейські методи роботи, сприяння розвитку міжвідомчої взаємодії на горизонтальному рівні, розширення повноважень середньої та нижньої управлінських ланок у сфері обміну інформацією, заохочення ініціативності, глибокої продуманості пропозицій і бачення кінцевих результатів їхньої реалізації, вивчення та трансляція корисного досвіду інших європейських країн у сфері державного управління інтеграційними процесами.[5] Успіх на шляху просування України цим курсом та надання відносинам Україна — Європейський Союз якісно нового статусу залежатиме від низки передумов:


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


- здійснення послідовного та виваженого реформування економічної і соціальної сфер;

- підвищення ефективності процесу наближення законодавства України до законодавства ЄС;

- реалізації положень Угоди про партнерство та співробітництво між Україною і ЄС та його членами.

Не менш важливими факторами на шляху просування України до ЄС є сприяння розвитку зовнішньої торгівлі та залучення інвестицій, забезпечення підґрунтя для взаємовигідного економічного, соціального, фінансового, громадського, науково-технологічного та культурного співробітництва, а також підтримки зусиль України щодо зміцнення демократії, економічного розвитку та завершення переходу до ринкової економіки.

Подальша динаміка відносин України з Європейським Союзом потребує: досягнення відповідних якісних характеристик, макроекономічної стабілізації та підвищення ефективності економіки нашої держави;

дотримання умов, необхідних для вступу до ЄС; впровадження європейських норм і стандартів в економіку, соціальну політику, освіту, науку та техніку;

адаптації українського законодавства до правових норм ЄС; розвитку та вдосконалення регіональної інтеграції, встановлення та поглиблення прямих контактів із державами-членами та кандидатами в члени Євросоюзу [4].

Слід зазначити, що на сьогоднішній день Україна має зробити серйозні та відповідальні кроки, які надзвичайно вплинуть на подальше функціонування та розвиток усіх сфер життя. Україна постала перед вибором: євроінтеграція або ж зближення з країнами колишнього Радянського Союзу, і насамперед — з Росією. Звичайно, вступ до кожної з цих організацій для України означатиме настання певної відповідальності та обов’язковість виконання вимог та стандартів. Так, завдяки приєднанню до Зони Вільної Торгівлі з Європейським Союзом, Україна отримала б низку вигод: з’явились би інвестиції з Заходу; запрацювала б система перевірки якості продукції, виготовленої на нашій території; до ринку збуту додалось би майже 500 млн. споживачів; у довготерміновій перспективі на світовому ринку українська економіка стала б конкурентоспроможною. Окрім очевидних економічних вигод, УВТ між Україною та ЄС, як частина Договору про асоціацію з Євросоюзом, в перспективі може стати двигуном для внутрішньополітичних змін. Є підстави сподіватися на покращення ситуації з дотриманням прав людини, вдосконалення діяльності судів, стабілізацію економічної ситуації. До своїх найближчих партнерів ЄС ставить високі вимоги. В цьому контексті Україна не є виключенням, а це для неї означає необхідність виконання таких основних завдань:

1.Забезпечення збалансованого доступу учасників виборів до засобів масової інформації.

2.Проведення повторних виборів в одномандатних виборчих округах, в яких не визначено переможця.

3.Вирішення питання політично вмотивованих вироків без зволікань.

4. Швидке виконання рішень Європейського суду з прав людини.

5. Виконання рекомендацій Ради Європи стосовно умов утримання та медичної допомоги особам, що перебувають під вартою.

6. Забезпечення належного впровадження нового Кримінального процесуального кодексу, нового законодавства з питань адвокатури та створення Національного превентивного механізму проти тортур.

Забезпечення ефективної боротьби з корупцією

7. Здійснення реформи системи управління державними фінансами, включаючи розширення повноважень Рахункової палати.

8. Вжиття рішучих дій для покращення ділового та інвестиційного клімату.

Невідповідність українських політичних стандартів європейським може потягти за собою економічні та торгівельні санкції.

Основними шляхами розв'язання проблеми входження до єдиного європейського ринку виступають:

- диверсифікація українського експорту;

- отримання статусу країни з ринковою економікою від самого ЄС;

- гармонізація законодавства України з європейськими нормами як необхідна умова створення зони вільної торгівлі.

Якщо Уряд обере своїм пріоритетом підписання договору про Зону Вільної Торгівлі з Європейським Союзом, то це позитивно позначиться на іміджі України. Не може тривати вічно перебування України в сірій зоні невизначеності між Європою та Росією. Завдяки договору про Зону Вільної Торгівлі з ЄС, Україна зможе однозначно заявити про обрання західного шляху розвитку. Постулати європейського вектору набудуть практичного втілення і перестануть бути лише прописаною статтею Конституції.

Позиція Росії з цього приводу є досить категоричною. І хоча представники Верховної Ради заявляли про те,що Україна може стати спочатку членом Митного союзу, а потім підписати Угоду про зону вільної торгівлі з ЄС,офіційні представники слушно зауважили, що Україна не може інтегруватись одночасно до двох структур. Адже ЄС і Митний союз відрізняються не лише за веденням фінансових розрахунків, тарифною ставкою і обсягом товарообігу. Насамперед у підвалинах ЄС і Митного Союзу різні за сутністю фундаментальні цінності. Більше того, в Росії стверджують, що вступ України до зони вільної торгівлі призведе до того, що наша держава частково втратить свій суверенітет,зокрема з питань торгівлі, адже прийняття рішень буде можливим лише після узгодження з Брюсселем.

Однозначною є точка зору російської правлячої верхівки: якщо Україна прийме остаточне рішення про євроінтеграцію, шанси нашої держави на вступ до Митного Союзу, а, тим паче, до повноправного членства, є нульовими.

Так як підписання угоди про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом, за попередніми даними, запланована на кінець листопада 2013 року, то часу на прийняття остаточного рішення дуже мало. Якщо наша країна підпише Асоціацію, то це означатиме готовність до перебудови існуючого ладу, боротьби з такими поширеними явищами як корупція та олігархія, і, звичайно, поступове наближення до виконання основних засад правової держави.Pages:   || 2 |
 
Похожие работы:

«А.Морозова Н.Полетун Державний архів Чернігівської області А. Морозова Н. Полетун Документи з історії євреїв у Державному архіві Чернігівської області. Довідник. Ніжин “Видавництво “Аспект-Поліграф” ББК 79.3л+63.3-36 М80 Довідник видано за фінансового сприяння Американського Єврейського Об’єднаного Розподільчого Комітету “Джойнт” за програмою “Спадщина” Схвалено науково-методичною радою Держархіву області Відповідальний за випуск А.І.Неділя Рецензенти: А.М.Острянко, кандидат історичних наук...»

«,,_.;..с 't Національна юридична академія України ім. Я. Мудрого Марцеляк О.В. Статус Уповнов~женого Верховної Ради України з прав людини.,, 1' А. \.) м. ·харків ББК 67.18 (7) 0 К Рецензекrи: кандидат юридичних наук, доцентРіяка В.О. кандидат юридичних наук, доцент Петришин О.В. Відповідальний редактордоктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Академії правових наук України Тодика Ю.М. Марцеляк О.В. Статус Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Навчальний посібник....»

«УДК 340.14 Калиновський В. С., кандидат історичних наук, професор, Національна академія внутрішніх справ, Київ, Україна; Капічон О. Г., студентка V курсу, Національна академія внутрішніх справ, Київ, Україна. ol4ik-blondy@rambler.ru ПРОБЛЕМИ ЕТНОДЕРЖАВОТВОРЕННЯ В ПРАЦЯХ ПРОФЕСОРА Ю. РИМАРЕНКА Анотація. Проаналізовано проблеми розвитку етнодержавотворення в Україні. Розглянуто погляди професора Ю. Римаренка на становлення української нації. Досліджено роль титульної нації та субетносів у...»

«Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. 2010. Випуск 12 Палій О.П. (Київ, Україна) Національні версії слов’янського літературного постмодернізму: чесько-українські паралелі У статті в компаративному аспекті досліджується чеська та українська постмодерністська проза. Розглядаються як генетичні та типологічні сходження між слов’янськими постмодерними парадигмами, так і відмінності, зумовлені національними та історико-культурними компонентами. Ключові слова: постмодернізм,...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА РИЖКОВА АННА ЮРІЇВНА УДК 378.147 ДИДАКТИЧНІ УМОВИ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 13.00.09 – теорія навчання АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Тернопіль – 2014 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди,...»

«УДК 37.015:39 (477.82)18/19 Пріма Раїса Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор Герасимчук Анна, здобувач, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк Видатні історичні постаті Волині: Юзеф Крашевський Анотація. У статті акцентується увага на волинсько-житомирському періоді життя і діяльності видатного письменника Юзефа Крашевського елітарного за своїм походженням, талант якого сформувався і «розправив крила» на теренах Волинського краю в контексті...»

«ISSN 2078-4260. Вісник Львівського ун-ту. Серія книгозн. бібліот. та інф. технол. 2012. Вип. 7. С. 19 – 53 Visnyk of the Lviv University. Series Bibliol. Libr. Stud. Inform. Techn. 2012. Is. 7. P. 19 – 53 УДК 821.161.2(091):371.671:808.1 Я. Головацький ХРЕСТОМАТІЯ РУСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ЯКОВА ГОЛОВАЦЬКОГО ЯК ІНФОРМАЦІЙНИЙ ТА ОСВІТНІЙ ПРОЕКТ: ПЛАНИ ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ Олександр СЕДЛЯР Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка, вул. Драгоманова, 5, м. Львів, 79601,...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. ТВО Генерального директора Букреєв О.В. (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 15.04.2014 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю МД Холдинг 2....»

«Вікторія МОЗГОВА, провідний науковий співробітник відділу досліджень проблем ювенальної юстиції Досвід створення та функціонування ювенальних судів в Україні на початку ХХ століття, с. 108–115 Науково-дослідного інституту Національної академії прокуратури України, юрист 2 класу, кандидат юридичних наук УДК 347.97/.99 ДОСВІД СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ЮВЕНАЛЬНИХ СУДІВ В УКРАЇНІ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ Статтю присвяченю загальному аналізу створення та функціонування ювенальних судів на...»

«УДК 008 Ольга АВГУСТЮК ВІДОБРАЖАЛЬНО-ВИРАЖАЛЬНА ПРИРОДА ТА ЕСТЕТИЧНА НАПРАВЛЕНІСТЬ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА ВОЛИНІ ХVIIІ – ХХ СТОЛІТЬ У статті висвітлено особливості таких жанрів живопису волинського краю ХVIIІ – ХХ століть, як портрет та пейзаж. Крім того, описано роль та місце побутового та історичного жанрів у живописі та графіці. Ключові слова: портрет, пейзаж, живопис, графіка, мистецтво. У статье отображаются особенности таких жанров живописи волинского края ХVIIІ – ХХ столетий, как...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»