WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«Зайцева І.О., аспірант Інституту проблем державного управління та місцевого самоврядування НАДУ Виникнення та розвиток статутного права в українських містах: історичний аспект Стаття ...»

-- [ Страница 1 ] --

Зайцева І.О.,

аспірант Інституту проблем державного

управління та місцевого самоврядування НАДУ

Виникнення та розвиток статутного права

в українських містах: історичний аспект

Стаття присвячена дослідженню історико-управлінських процесів ствердження в

українських містах самоврядних традицій, запровадженню у практику українських міст

традиційної європейської правової культури самоуправління та самоврядування у вигляді

магдебурзького права, Литовських статутів та статутів (хартій) міст.

Ключові слова: міські громади (комуни), статути (хартії) західноєвропейських міст, магдебурзьке право, статути Великого князівства Литовського, система самоуправління містом.

Зайцева И.А. Возникновение и развитие уставного права в украинских городах:

исторический аспект Статья посвящена исследованию историко-управленческих процессов утверждения в украинских городах традиций самоуправления, внедрению в практику украинских городов традиционной европейской культуры самоуправления и саморегулирования в виде магдебургского права, Литовских уставов и уставов (хартий) городов.

Ключевые слова: городские общины (коммуны), уставы (хартии) западноевропейских городов, магдебургское право, уставы Великого княжества Литовского, система самоуправления городом.

Zaitseva I.O. The emergence and development of statutory law in Ukrainian cities:

historical aspects The article is devoted to strengthening the historical process in the Ukrainian cities of the European democratic traditions and processes of implementation in practice of traditional Ukrainian cities of European legal culture and self-government in the form of Magdeburg law, statutes and charters Lithuanian (Harty) Bridge.

Key words: city communities (communes), communal revolution, statutes (Charter) Western European cities, Magdeburg law, statutes Grand Duchy of Lithuania, the system of city government, urban community.

Постановка проблеми. Важливою умовою функціонування місцевого самоврядування, життєдіяльності та розвитку територіальних громад в Україні є нормативно-правові акти місцевого самоврядування, зокрема статути територіальних громад. У сучасних умовах статут громади може встановлювати правову, організаційну та матеріальну основу діяльності територіальної громади, форми безпосереднього волевиявлення членів громади, регулювати основні питання організації, діяльності та відповідальності місцевої влади на території громади [1; 2].

Статути міст мають давню правову традицію, відіграли свого часу ключову роль у процесі створення і становлення сучасних форм міської демократії.

Місцеве самоврядування, його організація та здійснення державної влади на місцях всебічно відображає історичні, правові, культурні традиції територіальних громад, ментальність, рівень розвитку самих громад, умови їх функціонування.На зламі тисячоліть українська громада перебуває в умовах сучасної глобалізації, що перетворює її в універсальну історичну силу, вимагає розвитку демократичних традицій та правової культури в українських містах, змінює умови життєдіяльності громадян та суспільства. Характер трансформаційних процесів у системі місцевого самоврядування пов’язаний з надзвичайно складною, багаторівневою та динамічною світоцілісністю, вимагає комплексного науково-теоретичного осмислення історичних, правових, культурних, економічних, політичних аспектів статутного права України в контексті впливу муніципального статутного права на сучасні тенденції розвитку міських громад, що докорінно змінює характеристики муніципального управління та міського самоврядування.

Необхідність теоретико-методологічного обґрунтування муніципального статутного права вимагає вивчення історичного досвіду місцевого самоврядування під час розробки сучасних інновацій у статутах територіальних громад з метою випереджального характеру розвитку громад в Україні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сьогодні зарубіжна і вітчизняна література в галузі державного управління характеризується глибоким теоретичним та методологічним аналізом усіх напрямів системи місцевого самоврядування.

Суттєвий внесок в адекватне відображення реалій функціонування статутів українських міст зробили такі вчені, як О.В.Батанов, М.О.Баймуратов, Б.А.Руснак, Ю.П.Сурмін, Х.В.Приходько та ін.

У вітчизняній літературі різні аспекти муніципального статутного управління досліджувались у роботах В.Д.Бакуменка, І.А.Грицяка, О.Д.Лазора, П.Д.Біленчука, В.А.Григор’єва і багатьох інших учених.

Виділення невирішених раніше питань загальної проблеми. Водночас ступінь розробленості зазначеної проблематики залишається все ще недостатнім. Досі бракує досліджень, у яких би комплексно аналізувались особливості трансформації статутів українських міст; зародження, становлення й розвитку статутів територіальних громад, системних характеристик нормативно-правової традиції міського самоврядування часів магдебурзького права; вплив цих документів на розвиток культурно-правових аспектів самоуправління в українських містах.

Метою статті є визначення впливу магдебурзького права, Литовських статутів та статутів (хартій) міст на життєдіяльність міст у контексті вирішення ключових завдань оптимізації функцій та регулятивних можливостей існуючих на сьогодні статутів територіальних громад.

Виклад основного матеріалу дослідження. Зародження, становлення й розвиток вітчизняних форм місцевого самоврядування своїми хронологічними рамками сягає часів зародження і утворення східнослов’янських племен на українських землях.

Статути територіальних громад відіграли важливу роль в історії становлення та розвитку сучасних форм місцевого самоврядування в Україні та Європі. З появою статутів (хартій) міст пов’язують виникнення попередніх форм сучасного місцевого самоврядування – комунального самоврядування в країнах Європи.

Перші хартії середньовічних міст Італії (Мантуя – 1014 р., Феррара – 1055 р., Піза – 1081 р., Кремона – 1114 р.), Франції (Сент-Омер – 1127 р., Бове – 1182 р., Камбре – 1184 р., Арбуа – 1282 р.), Англії (Лондон – 1129 р.) виступали своєрідним засобом нормативно-правового закріплення комунальної форми місцевого самоврядування, а їх метою було закріплення прав, насамперед права на створення виборних органів міського самоврядування та судочинства, привілеїв міської громади; особистої свободи та майнових прав її членів; демократичної, побудованої на засадах виборності, системи управління місцевими справами; повноважень, структури та порядку формування органів міського самоврядування. Передвісником сучасних форм місцевого самоврядування на території України стали Магдебурзькі грамоти – статути міст, запроваджені в багатьох українських містах. Магдебурзьке право – одна з найбільш відомих форм міського права. Назва походить від назви німецького міста Магдебург, де в XIII ст. воно виникло як форма феодального місцевого права. Згідно з магдебурзьким правом усі міські питання суспільнополітичного життя, майнового характеру, економічної діяльності тощо вирішувались самими жителями міста. У місцевих жителів була власна система юридичних норм, що відповідало ролі міст як центрів виробництва та товарно-грошового обігу. Це було перше в Європі універсальне законодавство, яке можна було застосувати в будьякому торгово-ремісничому центрі, і яке базувалось на принципі самоуправління громади.

Джерелом магдебурзького права був збірник германського феодального права – "Саксонське зерцало", збірник німецького феодального права та статут міста Магдебурга, які діяли в XIII - на початку XIV ст. Зазвичай, магдебурзьким правом користувались у процесі ведення місцевого самоуправління в місті: управляли організацією ремісничого виробництва та цехів, торгівлі, судочинства, порядку обрання та діяльності місцевої влади. Магдебурзьке право являло собою систему норм державного, процесуального права, яким користувались жителі міст. Слід зазначити, що магдебурзьке право було не єдиним варіантом міського права, лише в Німеччині їх діяло шість.

У XIII-XVIII ст. магдебурзьке право поширюється на територію України і його отримали багато українських міст (див. таблицю).

Запровадження магдебурзького права в українських містах

–  –  –

Протягом XVII ст. магдебурзьке право отримали міста Стародуб, Ніжин, Чернігів. У XV-XVII ст. Магдебурзькі грамоти дістали більшість міст України.

Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


У різний час його одержали Вінниця, Глухів, Дубно, Житомир, Лубни, Козелець, Полтава, Чернігів та ін. Міста лівобережної України отримують магдебурзьке право з XVI ст. У 1585 р. Магдебурзька грамота надана Переяславу польським королем Стефаном Баторієм. У 1620 р. право на самоврядування було надано Стародубові, 1625 р. – Ніжину, 1752 р. – Полтаві, 1758 р. – Новгород-Сіверському. Згодом магдебурзьке право отримали майже всі міста Лівобережжя. Існувало так зване "мале магдебурзьке право" і "велике магдебурзьке право".

Жителі міст, що отримали магдебурзьке право, самі вирішували питання судочинства, феодальних повинностей, мита, а головне – створювали і обирали місцеву владу. У судовій практиці, незважаючи на владу воєвод, князів та інших державних чиновників, використовували норми магдебурзького права. Згодом разом з магдебурзьким правом починають використовувати норми загальнодержавних кодексів, так званих Статутів Великого князівства Литовського. На основі магдебурзького права в місті створювали виборний орган – магістрат. Магістрат був виборним органом і по суті був прототипом сучасних органів місцевого самоврядування. Водночас з магдебурзьким правом міста отримують право мати власний герб, що свідчило про високий соціально-економічний та культурний рівень міст як центрів розвитку. Герб міста починає бути присутнім на печатках міста, підкреслюючи незалежність від князівської чи королівської влади [4].

Норми магдебурзького права були запозичені в 1857 р. під час укладання в Росії "Жалуваної грамоти дворянства" або Грамоти на права та привілеї містам Російської імперії. Після трьох поділів Речі Посполитої (1772, 1792, 1795 рр.) українські міста, що увійшли до території Російської імперії, продовжували жити за магдебурзьким правом до 1813 р., коли указом Миколи I воно було скасовано, крім Києва, де збереглось до 4 січня 1835 р. На відзнаку цього в Києві збудовано монумент. Кошти зібрали жителі міста, а будівництво здійснив у 1802-1808 рр.

міський архітектор А.І.Меленський [5].

На думку сучасної дослідниці Т.Гошко, магдебурзьке право – яскравий приклад того, що українські міста протягом багатьох століть перебували в єдиному політичному, культурному, а іноді і правовому середовищі з містами Європи. Ця теза підтверджується історією функціонування магдебурзького права в багатьох міських центрах нашої країни [6].

Шляхи одержання Магдебурзьких грамот містами Західної Європи та українськими містами відрізнялись. Містам Західної Європи магдебурзьке право необхідно було завойовувати в боротьбі з місцевими феодалами. Цей процес отримав назву в історії "комунальних революцій" і сприяв розвитку міст у XII-XV ст. та посиленню ролі міст у процесі створення національних централізованих держав. У цей час вплив міст на село дедалі посилюється. В українських містах, які входили до складу Галицько-Волинського князівства, потім Польського королівства, Великого князівства Литовського, Речі Посполитої – державна влада або власники міст надавали право містам мати магдебурзьке право, закріплюючи його в Магдебурзьких грамотах та інших нормативних актах. Цей факт, на думку багатьох дослідників, зокрема М.Грушевського, став приводом для суджень про те, що магдебурзьке право є чужорідним для українських міст, про механічну рецепцію магдебурзького права в українських містах [4]. Однак більшість дослідників сучасної історіографії схиляються до думки про те, що магдебурзьке право відповідало соціальним та економічним чинникам розвитку українських міст. На нашу думку, це був нормальний і звичайний для того часу процес становлення міст.

Першим поштовхом для поширення магдебурзького права була німецька колонізація східноєвропейських країн XII ст., що включала й Україну. Справа в тому, що спочатку економічні та соціальні привілеї надавались переселенцям з етнічних німецьких територій, а потім поширювались на всіх жителів міст. На території сучасної України магдебурзьке право не поширювалось на окремі групи жителів, зокрема єврейське населення міст. Магдебурзьке право вбачалося державним і надавало право громадянам, жителям міст вносити зміни в життєдіяльність свого міста.

Аналізуючи процес виникнення та розвитку практики магдебурзького права на українських землях, цікавим є факт, що в повсякденному житті міщани здебільшого користувались не самими першоджерелами, Магдебурзькими грамотами, а їхніми відомими компіляціями – статутами видатних юристів Речі Посполитої:

Б.Гройського, П.Щербича, П.Кушевича, М.Яскера [4].

Фактично життєдіяльність міста велась за нормами магдебурзького права, лише інколи допускалось застосування звичаєвих норм права, коли ці питання не були зафіксовані юридичними нормами Магдебурзької грамоти. У таких випадках звертались до звичаїв самоуправління та судочинства українських міст, які існували ще за часів Київської Русі, звичаєвого права. Це було особливістю українських міст, на яку звертають увагу багато історіографів, зокрема В.Антонович наголошував, що у всіх магдебурзьких українських містах існували відмінності в самоуправлінні містом не лише з німецькими магдебурзькими містами, а і з українськими [6]. На нашу думку, цей факт сприяв розвитку демократичних традицій українських міст, ураховував регіональні аспекти розвитку і нагадував, щось на зразок поштатного законодавства сучасних Сполучених Штатів Америки.

Зважаючи на всі регіональні особливості здійснення магдебурзького права на українських землях низка універсальних інституційних положень залишалися незмінними, зокрема:

повноваження, структура та порядок формування органів місцевого самоврядування (магістрат обирався тільки на виборних підставах);

право на власне судочинство, обрання суддів на виборній основі;

закріплювало територіально-адміністративні межі міста, межі земельних наділів жителів міста;

право громадян на заняття торгівлею, ремеслами, організацію цехового виробництва;

систему оподаткування в місті, феодальних повинностей, пільги громадянам;

право громадян вносити зміни в організацію самоуправління і місцевої влади в місті.Pages:   || 2 |
 
Похожие работы:

«ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ АПН УКРАЇНИ ШОРОБУРА Інна Михайлівна УДК 37.012+910.1 (043.5) СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ШКІЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ (ХІХ-ХХ СТОЛІТТЯ) 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук Київ – 2007 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Інституті педагогіки АПН України. Науковий консультант доктор педагогічних наук, професор Сиротенко Анатолій Йосипович, Інститут проблем виховання АПН...»

«МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ім. В.Г. КОРОЛЕНКА ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ Випуск 6 Харків 2012 ББК 78.34(4УКР) УДК 027.021(477) З 41 Збірник наукових праць. Вип. 6 / Харк. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка. – Х., 2012. – 133 с. У збірнику викладені результати локального дослідження «Історія ХДНБ ім. В.Г. Короленка», приуроченого до 125-річчя від дня заснування книгозбірні. Наукове видання Збірник наукових праць Вип. 6 Редактори: С.М. Миценко, Н.О....»

«МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ ПРАВО програма курсу та плани семінарських занять для студентів факультету міжнародних відносин Львів 2008 Микієвич М.М., Мотиль В.І. Міжнародне економічне право: програма курсу та плани семінарських занять для студентів факультету міжнародних відносин. Львів; факультет міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка, 2008. 15с. Затверджено кафедрою міжнародного права. Протокол № від 2008р. © Микієвич М.М. ПРОГРАМА КУРСУ Загальна частина Тема...»

«ISSN 2072-1692. Гуманітарний вісник ЗДІА. 2012. № 50 УДК: 111.852; 217 В.В. ГОРДІЙЧЕНКО (асистент кафедри філософії, магістр історії ) Запорізький національний технічний університет, Запоріжжя, Україна БІБЛІЯ ТА ХРИСТИЯНСЬКА СИМВОЛІКА У МАЛЮНКАХ Т.Г. ШЕВЧЕНКА. СИМВОЛИ ТА АЛЕГОРІЯ ОБРАЗІВ Досліджується творчість поета і художника Тараса Григоровича Шевченка (1814-1861), прикладом якого стали його малюнки на релігійні теми, що були пов’язані з Біблією та життями святих.Робота складається із...»

«ISSN 2078-4260. Вісник Львівського ун-ту. Серія книгозн. бібліот. та інф. технол. 2014. Вип. 8. С. 380–403 Visnyk of the Lviv University. Series Bibliol. Libr. Stud. Inform. Techn. 2014. Is. 8. P. 380–403 ХРОНІКА КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКИХ ЗАХОДІВ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА КІНЦЯ 2012 – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ 2014 РОКІВ 11 вересня 2012 р. – в рамках Міжнародного конґресу істориків, присвяченого 600-річчю перенесення латинського кафедрального собору з...»

«Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету, 2012, вип. XXXIV Vradiy E. A. Image of anarchist in American press of the late XIXth – early XXth century (using «The New York Times» as an example) The results of research of materials of «The New York Times», devoted activity of anarchists in the USA and countries of Western Europe are expounded in the article. The methods of serve of information, genre features, emotional key, are analysed, maintenance of reasons...»

«244 Розділ 7 АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ У підготовці матеріалів та написанні текстів розділів брали участь Преамбула: Україну об’єднують цінності Я.Й.ГРИЦАК – директор Інституту історичних досліджень Львівського національного університету імені І.Франка, доктор історичних наук, професор Ю.Г.РУБАН – директор Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат технічних наук (керівник групи) І.В.ЖАДАН – завідувач лабораторії психології політичної освіти Інституту соціальної та політичної...»

«УДК 94(477):291.3 Сморжевська О. О., кандидат історичних наук, доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна. oksana@ipnet.kiev.ua НЕОЯЗИЧНИЦТВО/РІДНОВІР’Я ЯК ВАРІАНТ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕЇ В УМОВАХ КУЛЬТУРНОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Анотація. Розглянуто ідеологічні засади неоязичництва/рідновір’я з погляду формування етнокультурної ідентичності в умовах культурної глобалізації. Ключові слова: неоязичництво/рідновір’я, національна ідея, етнокультурна ідентичність. Аннотация....»

«військово історичний Засновник – Національний військово історичний музей України Річник XIIІ Число 1 (24) РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ Борис АНДРЕСЮК, Дмитро ВЄДЄНЄЄВ, Володимир ГОРІШНЯК, Валерій ГРИЦЮК, Жанна ДЕНИСЮК, Віктор КАРПОВ (головний редактор), Сергій ЛИТВИН, Олександр ЛИСЕНКО, Дмитро МАЛАКОВ, Ірина МОРОЗ (відповідальний секретар), Дмитро ТАБАЧНИК, Василь ТУРЧИК, Анатолій ЧАЙКОВСЬКИЙ Київ 2012 р. число 1, 24 1 ЗМІСТ ІСТОРІЯ Віктор КАРПОВ, Ігор ПАСЮК, Сергій ЯРОВЕНКО Військові сили у планах війни...»

«Критика Київ 2008 РЕЦЕНЗІЇ Хоч важкий, та свій Kappeler Andreas, Der schwierige Weg zur Nation. Beitrge zur neueren Geschichte der Ukraine. Wien – Kln – Weimar: Blau, 2003. 216 S. Збірники статтей, невеликих досліджень одного автора, об’єднаних спільною тематикою, мають незаперечне значення для наукових студій. Часто такі книжки резюмують попередній досвід, порушують нові питання, уточнюють тлумачення. До найзначніших збірників з україністики без сумніву належить книжка Андреаса Каппелера...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»