WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 24 |

«Серія «Підготовка до ЗНО» Заснована 2007 року Автори: В. О. Мирошниченко, асистент кафедри методики навчання історії Бердянського державного педагогічного університету; А. О. Федчиняк, ...»

-- [ Страница 1 ] --

Книга скачана с сайта http://e-kniga.in.ua

УДК 37.016

Издательская группа «Основа» —

ББК 74.266

«Электронные книги»

М64

Серія «Підготовка до ЗНО»

Заснована 2007 року

Автори:

В. О. Мирошниченко, асистент

кафедри методики навчання історії

Бердянського державного педагогічного університету;

А. О. Федчиняк, асистент

кафедри методики навчання історії

Бердянського державного педагогічного університету

За загальною редакцією

К. О. Баханова, докт. пед. наук, професора Бердянського державного педагогічного університету Мирошниченко В. О.

М64 Всесвітня історія. Тренувальні тести: 6–11 класи / В. О. Ми­ рошниченко, А. О. Федчиняк; за заг. ред. К. О. Ба ханова. — Х. : Вид. група «Основа», 2008. — 287, [1] c. : іл. — (Серія «Підготовка до ЗНО»).

ISBN 978­966­495­090­6.

Посібник містить тренувальні тести із всесвітньої історії (6—11 класи), що відповідають Програмі зовнішнього незалежного оцінювання на 2008 р. Ук­ раїнського центру оцінювання якості освіти.

Видання розраховане на вчителів, випускників шкіл й абітурієнтів.

УДК 37.016 ББК 74.266 © Мирошниченко В. О., Федчиняк А. О., © ТОВ «Видавнича група “Основа”», 2008 ISBN 978-966-495-090-6 Зміст Розділ 1. МетОдИчні РеКОМендації щодо підготовки зовнішнього оцінювання навчальних досягнень учнів........... 6 Розділ 2. тРенувальні тестИ Тема 1. Найдавніші часи історії людства. Давній Єгипет

Відповіді

Тема 2. Давній Вавилон.

Культура та релігія народів Передньої Азії.

Давня Індія. Китайські імперії

Відповіді

Тема 3. Греція в ІІ — на початку І тис.

до н. е. Розквіт Давньої Греції.................23 Відповіді

Тема 4. Історія Стародавнього Риму в VІІІ–І ст.

до н. е.

Відповіді

Тема 5. Історія Риму наприкінці І ст.

до н. е. — V ст. н. е.

Виникнення християнства. Падіння Західної Римської імперії.............35 Відповіді

Тема 6. Велике переселення народів.

Утворення варварських держав.

Франкська імперія. Християнізація Європи (ІV–XIV ст.).

Католицькі ордени (чернечі та духовно­рицарські).

Хрестові походи та їх наслідки.

Суспільні стани середньовічної Європи

Відповіді

Тема 7. Виникнення ісламу.

Арабський халіфат. Візантія VІІ–ХІ ст.

та її культура. Походи вікінгів. Виникнення скандинавських держав.

Центральна і Східна Європа

Відповіді

Тема 8. Північно­Східна Русь в ХІІ — на початку ХІІІ ст.

Боротьба народів Східної та Центральної Європи з монголо­татарською навалою. Золота Орда. Утворення Московської держави (ХІV — поч. ХVІ ст.).................54 Відповіді

Тема 9. Соціально­економічний та політичний устрій Франції та Англії в ІХ–ХV ст.

Священна Римська імперія. Характеристика та порівняння соціально­економічного та політичного устрою країн басейну Середземномор’я: італійських міст­держав, Папської області, Південної Італії та Сицилії, Іспанського королівства в ХІ–ХV ст.

Відповіді

Тема 10. Столітня війна.

Гуситські війни.

Освіта і культура в Європі в ХІ–ХV ст.

Відповіді

Тема 11. Туреччина до кінця ХV ст.

Індія в ІV–ХV ст. Китай у ІІІ–ХV ст..............73 Відповіді

4 Всесвітня історія. Тренувальні тести: 6–11 класи

Тема 12. Великі географічні відкриття, їх значення для Європи.

Початок Реформації в Європі

Відповіді

Тема 13. Нідерландська революція.

Франція в XVI — першій половині XVII ст.

Тридцятилітня війна, її наслідки для Європи

Відповіді

Тема 14. Московська держава в ХVІ–ХVІІ ст.

Країни Сходу (Османська імперія, Китай, Індія) в XVI–XVII ст........... 93 Відповіді

Тема 15. Культура і наука Західної, Центральної та Східної Європи в XVI–XVII ст.

Відповіді

Тема 16. Новий час.

Перший період (друга половина XVII — друга половина XVIII ст.). Англійська революція середини XVII ст.

Російська держава в ХVІІ–ХVІІІ ст.

Відповіді

Тема 17. Німецькі держави у XVIII ст.

Північна Америка у XVIII ст.

Відповіді

Тема 18. Французька революція кінця XVIII ст.

Правління Наполеона Бонапарта. Перша імперія у Франції................118 Відповіді

Тема 19. Європа після Віденського конгресу у (1815–1847 рр.

).

Революції 1848–1849 рр. в Європі

Відповіді

Тема 20. Утворення національних держав в Італії та Німеччині.

США в першій половині XIX ст. Громадянська війна

Відповіді

Тема 21. Російська імперія в другій половині XIX ст.

Культура країн Європи та Америки XVIII–XIX ст.

Відповіді

Тема 22. Завершення формування індустріального суспільства у провідних країнах світу

Відповіді

Тема 23. Національно­визвольна боротьба народів світу наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст.

Міжнародні відносини наприкінці XIX — на початку XX ст. Культура зарубіжних країн наприкінці XIX — на початку XX ст.

Відповіді

Тема 24. Перша світова війна

Відповіді

Тема 25. Облаштування повоєнного світу

Відповіді

Тема 26. Західні демократії

Відповіді

Зміст

Тема 27. Тоталітарні та диктаторські режими

Відповіді

Тема 28. Країни Центральної та Східної Європи

Відповіді

Тема 29. Країни Азії, Африки та Латинської Америки

Відповіді

Тема 30. Розвиток культури

Відповіді

Тема 31. Міжнародні відносини

Відповіді

Тема 32. Друга світова війна

Відповіді

Тема 33. США і Канада у другій половині ХХ ст.

Відповіді

Тема 34. Країни Західної Європи

Відповіді

Тема 35. СРСР.

Відновлені та нові незалежні держави

Відповіді

Тема 36. Країни Центральної та Східної Європи

Відповіді

Тема 37. Країни Азії, Африки і Латинської Америки

Відповіді

Тема 38–39. Міжнародні відносини та культура країн зарубіжного світу у другій половині ХХ — на початку ХХІ ст

Відповіді

Література

розділ 1 МетОДичні реКОМенДації щодо підготовки зовнішнього оцінювання навчальних досягнень учнів Що таке зовнішнє оцінювання навчальних досягнень учнів?

Зовнішнє оцінювання навчальних досягнень учнів було запроваджено постановою Кабінету Міністрів України у 2004 році. Згідно з цією постано­ вою 2005 р. ним було охоплено 10 тис. учнів. У 2007–2008 рр. воно має охо­ пити 238 тис. випускників, оскільки вступні випробування до вищих нав­ чальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації для навчання за державним замовленням мають здійснюватися шляхом зовнішнього оцінювання з обов’язковим зарахуванням його результатів як державної підсумкової атестації випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти.

Сутність зовнішнього оцінювання полягає в тому, що випускникам шкіл в однакових умовах (поза межами школи, у спеціальних центрах неза­ лежного планування), одночасно (в один день по всій країні) та протягом однакового для всіх відліку часу, без будь­якого впливу з боку учителів, батьків учнів та адміністрації школи, виконуються однакові для всіх на­ вчальні завдання, які оцінюються за однаковими критеріями, що дозволяє учасникам тестування отримати об’єктивну оцінку власних навчальних до­ сягнень. Ця оцінка є головним показником, за яким визначається підсум­ ковий бал випускника з даного предмета та вступний бал до вищого на­ вчального закладу. На зовнішнє тестування покладається низка завдань:

• через створення однакових умов для всіх випускників загальноосвіт­ нього навчального закладу забезпечити реалізацію конституційних прав громадян на рівний доступ до освіти за допомогою висунення чіт­ ких вимог до результатів навчальної діяльності учнів;


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


• забезпечення дотримання Державного стандарту загальної середньої освіти;

• спираючись на узагальнені дані результатів зовнішнього оцінювання, здійснити аналіз стану системи освіти та прогнозування її розвитку.

За яким принципом добираються завдання зовнішнього оцінювання?

Завдання зовнішнього оцінювання складаються таким чином, щоб пе­ ревірити рівень засвоєння учнями навчального матеріалу в обсязі, визначе­ ному шкільною програмою, та розвитку таких умінь:

• указувати дати історичних подій, хронологічні межі явищ і процесів;

періоди та етапи історії України;

Розділ 1. Методичні рекомендації

• визначати історичні факти (події, явища, процеси) — місця, обстави­ ни, учасники, результати;

• встановлювати хронологічну послідовність історичних подій, синхрон­ ність подій історії України та всесвітньої історії;

• визначати загальні передумови, причини, приводи, сутність, безпосе­ редні наслідки та значення історичних подій та явищ;

• визначати характерні риси й головні ознаки, рушійні й організуючі си­ ли, тенденції розвитку, особливості економічних, політичних, соціаль­ них, культурно­духовних, етнічних явищ і процесів;

• характеризувати історичних особистостей, розкриваючи внутрішні мо­ тиви їхніх дій, складати політичні та історичні портрети;

• аналізувати джерела історичної інформації;

• будувати письмові висловлювання щодо історичних подій і явищ з викладенням власної аргументованої позиції;

• вказувати на історичних і загальногеографічних картах місця значних історичних подій, території, охоплені історичними явищами чи проце­ сами, території розселення українців та інших народів, що населяли територію сучасної України, а також державні кордони України в різні періоди її існування, історико­географічні регіони, кордони держав, з якими Україна межувала, держав, у складі яких перебували українські землі, місця компактного поселення українців за межами України;

• роз’яснювати зміст, правильно застосовувати загальносоціологічні, за­ гальноісторичні, конкретно­історичні та спеціальні терміни й поняття.

Зовнішнє оцінювання здійснюється за допомогою спеціальних завдань двох типів: закритих, спрямованих на вибір правильної відповіді, та від­ критих — самостійне визначення правильної відповіді. Практика зовніш­ нього оцінювання показує, що основними видами завдань є:

• закриті завдання з вибором однієї правильної відповіді;

• завдання на встановлення відповідності (пошук логічної пари);

• завдання на встановлення правильної хронологічної послідовності;

• завдання відкритої форми з короткими відповідями;

• завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю.

Як побудувані завдання?

Виходячи із цього, ми пропонуємо здійснювати підготовку до зовніш­ нього оцінювання шляхом виконання тренувальних завдань вищезазначе­ них типів, але таких, що передбачали б застосування різних категорій знань та умінь учнів. Тому в межах першого типу завдань (1–24) виокремлено 4 — на визначення сутності історичних явищ та процесів, формулювання історичних понять; 4 — на орієнтацію учнів в історичному часі (вказувати дати подій, хронологічні межи явищ та процесів, встановлювати синхрон­ ність подій історії України та всесвітньої історії тощо); 4 — на орієнтацію 8 Всесвітня історія. Тренувальні тести: 6–11 класи в історичному часі (називати та вказувати на картах місця значних історич­ них подій, території, охоплені історичним явищем, тощо); 4 — на знання фактів біографії та вміння характеризувати історичних осіб; 4 — на конкре­ тизацію історичних фактів (визначати обставини, учасників подій, харак­ терні риси та головні ознаки, рушійні й організаційні сили тощо); 4 — на визначення причинно­наслідкових зв’язків (визначати загальні передумо­ ви, причини, приводи, безпосередні наслідки та значення історичних подій та явищ). Завдання на встановлення відповідностей (25–30) добираються за цією ж логікою, щоб на перевірку кожної групи компетенцій припадало одне завдання. Завдання на розташування подій у певній послідовності (31–33) передбачають певну хронологічну або логічну наступність, масш­ табність, ступінь значущості, розвиненості, прогресивність тощо.

Завдання відкритої форми, що складають ІV групу, (34–37) зорієнто­ вані на роз’яснення певного змісту шляхом визначення історичних осіб, місця, обставин, результатів подій, формування понять тощо.

П’ята група завдань (38–42) передбачає аналіз історичної інформації та застосування уміння будувати письмові висловлювання щодо історичних подій і явищ із викладенням власної аргументації.

У чому полягає особливість тренувальних запитань?

Тренувальні тести містять у собі такі самі за типологією та спрямуван­ ням завдання, що й у зошиті зовнішнього тестування. У зошиті зовнішньо­ го тестування завдання охоплюють увесь навчальний матеріал, визначений програмою, а в тренувальному — лише певної навчальної теми або кілька тем. Це зроблено навмисно, оскільки такий підхід відповідає логіці повто­ рення. Учні повторюють матеріал за темами й одразу можуть перевірити успішність засвоєння, виконавши тренувальні завдання. Це дозволяє одра­ зу визначити прогалини у засвоєному учнями навчальному матеріалі та на рівні загальнонавчальних і спеціальних умінь. Так, якщо учень часто при­ пускається помилок на 1–4 або 25 завданнях, це означає, що у школяра іс­ нують проблеми з формулюванням історичних понять; якщо це стосується завдань 21–24 та 30, то учневі складно визначати причинно­наслідкові зв’язки тощо. Якщо помилки учнів пов’язані із виконанням завдань різних типів, тоді можна говорити про слабке засвоєння ними матеріалу саме цієї теми тощо.

Як оцінити роботу учнів?

Оцінювання виконаних тестових завдань здійснюється шляхом нараху­ вання балів за кожну правильну відповідь.

Завдання І. Вибрати одну правильну відповідь. Одна правильна від­ повідь — 1 бал. Кількість таких завдань — 24. Максимальна кількість балів може становити 24 бали.

Розділ 1. Методичні рекомендаціїPages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 24 |
 
Похожие работы:

«Вінницька обласна державна адміністрація Вінницька обласна рада Інститут історії України НАН України Обласна редакційна колегія книги «Реабілітовані історією. Вінницька область» Державний архів Вінницької області ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ПОЛІТИЧНИХ РЕПРЕСІЙ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ У ДВАДЦЯТИ СЕМИ ТОМАХ ГОЛОВНА РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ ТРОНЬКО П.Т. МАКОВСЬКА Н.В. (голова) МАРЧУК Є.К. РЕЄНТ О.П. МОТРЕНКО Т.В. (заступник голови) НОВОХАТЬКО Л.М. ДАНИЛЮК Ю.З. ПАПАКІН Г.В. (заступник голови) ПИРІГ Р.Я. БОГУНОВ С.М. ПРИСТАЙКО...»

«ISSN 2078-5534. Вісник Львівського університету. Серія філологічна. 2012. Випуск 57. С. 242253 Visnyk of the Lviv University. Series Philology. Issue 57. P. 242253 ІСТОРІЯ МОВИ І ДІАЛЕКТОЛОГІЯ УДК 81’23-112 “ГУСТИНСЬКИЙ ЛІТОПИС” – ДЖЕРЕЛО МОВНОЇ СВІДОМОСТІ УКРАЇНЦІВ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХVII СТОЛІТТЯ Ірина Фаріон Національний університет «Львівська політехніка», кафедра української мови, вул. С. Бандери, 12, 79013, Львів, Україна тел.: (032) 258 26 75 Досліджено мовну свідомість українців доби...»

«ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ АРХІВІВ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Архівні зібрання України Путівники ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ПУТІВНИК Том 1 Ф О Н Д И П Е Р І ОД У Д О 1 9 3 9 Р О КУ КИЇВ ББК 79.3 (4 Укр) Д 36 Державний архів Івано-Франківської області: Путівник. – Т. 1: Фонди періоду до 1939 року. – К., 2008. – 464 с. Пропонований путівник входить до серії архівних довідників, які видаються за галузевою програмою “Архівні зібрання України”. У ньому подано...»

«УДК 94(477):291.3 Сморжевська О. О., кандидат історичних наук, доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна. oksana@ipnet.kiev.ua НЕОЯЗИЧНИЦТВО/РІДНОВІР’Я ЯК ВАРІАНТ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕЇ В УМОВАХ КУЛЬТУРНОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Анотація. Розглянуто ідеологічні засади неоязичництва/рідновір’я з погляду формування етнокультурної ідентичності в умовах культурної глобалізації. Ключові слова: неоязичництво/рідновір’я, національна ідея, етнокультурна ідентичність. Аннотация....»

«Марценюк Пантелій Іванович. Над Бугом-рікою Вінниця, 2004 рік ББК 84 Укр6 М49 Передмова: Марценюк В.П. Марценюк П.І М49 Над Бугом-рікою: Біографічна повість. Під редакцією В.П.Марценюка. Вінниця.: О.Власюк, 2004. – 88 с ISBN 966-8413-50-4 Епіграф до книги: «Над Бугом-рікою Росли ми з тобою. Над Бугом прийшлось помирати» З пісні О.Клименко Передмова Мій батько, Марценюк Пантелій Іванович прожив довге та насичене історичними подіями життя. Він народився дев’ятого серпня одна тисяча дев’ятсот...»

«СУЧАСНА ФІЛОСОФІЯ ТА ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ ПРОЦЕС УДК 165.0+1(091) Євгеній Бразуль-Брушковський Національний університет “Львівська політехніка” ФОРМУВАННЯ СЕМАНТИЧНОЇ ТЕОРІЇ ІСТИНИ: ВІД БРЕНТАНО ДО ЛУКАСЕВИЧА © Бразуль-Брушковський Є., 2008 Розглянуто етапи формування і змістовні аспекти тієї теорії істини, яка після праць Тарського отримала назву “семантичної”. Демонструється, що ця концепція виникла на ґрунті ідей Ф.Брентано про фактичну незалежність інтенціонального предмета від його...»

«Київський національний університет імені Тараса Шевченка Юридичний факультет «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ» Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квітня 2013 року) Київ – 201 УДК 34 (477) ББК 67(4Укр) А 43 А 43 Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (24 квітня 2013 року) / Редкол.: д.ю.н. І. С. Гриценко (голова), проф. П. С. Берзін (заст. голови), к.ю.н. І....»

«ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. В.Н. КАРАЗІНА Очеретянко Світлана Іванівна УДК –[37.035.6 (=11)]: (477) “1920/1930” НІМЕЦЬКА НАЦІОНАЛЬНА ОСВІТА В УКРАЇНІ (20-30-ті роки ХХ ст.) 07.00.01 – історія України АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Харків 2003 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у відділі національних меншин Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України Захист відбудеться “13” червня 2003 р. о 15.00 годині на...»

«Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Юридические науки». Том 24 (63). № 1. 2011 г. С. 172-181. УДК 343.21:343.237 ПРИЧЕТНІСТЬ ДО ЗЛОЧИНУ У ВІТЧИЗНЯНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ: ДЕКРЕТИ ТА ПОСТАНОВИ ПЕРШИХ РОКІВ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ Гнєтнєв М. К. Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка, м. Луганськ, Україна У статті комплексно розглядаються питання історії законодавчого врегулювання кримінальної відповідальності за вчинення діянь із...»

«МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ім. В.Г. КОРОЛЕНКА ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ Випуск 6 Харків 2012 ББК 78.34(4УКР) УДК 027.021(477) З 41 Збірник наукових праць. Вип. 6 / Харк. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка. – Х., 2012. – 133 с. У збірнику викладені результати локального дослідження «Історія ХДНБ ім. В.Г. Короленка», приуроченого до 125-річчя від дня заснування книгозбірні. Наукове видання Збірник наукових праць Вип. 6 Редактори: С.М. Миценко, Н.О....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»