WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Хімія Білінська Юлія – студентка V курсу математичного факультету Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Науковий керівник: кандидат фізико-математичних ...»

Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень. Т. 1.

Хімія

Білінська Юлія – студентка V курсу

математичного факультету

Східноєвропейського національного

університету імені Лесі Українки

Науковий керівник:

кандидат фізико-математичних наук,

доцент В. Я. Ілляшенко

Зображення фігур у геометрії

Наочні зображення просторових фігур широко використовуються,

як в середній, так і вищій школі при вивченні математичних дисциплін.

Але досить часто виникають проблеми з правильною побудовою просторових фігур, зокрема, конусом та кулею. Однією з причин цього є те, що в багатьох підручниках, навчальних посібниках зображення містять помилки. Рисунок, який використовується в умовах педагогічного процесу, повинен бути вірним, наочним і простим у виконанні. Розроблена М. Ф.

Четверухіним методика побудови зображень просторових фігур дає змогу врахувати всі ці вимоги.

Метод проектування, його властивості та інваріанти є предметом вивчення проективної геометрії, а нарисна геометрія (як основа проекційного креслення) є своєрідна глава проективної геометрії.

Проекційне креслення є найзручнішим засобом наочності і в той же час дозволяє розв’язувати багаточисленні задачі на побудову, причому в цьому випадку задачі розв’язуються майже так, як вони могли б виконуватися на моделі просторової фігури.

Існує безліч методів зображення просторових фігур. Найпростішим методом є метод паралельного проектування, який широко використовується в середній та вищій школі. Метод Монжа, як правило, застосовується при виконанні рисунків усяких технічних конструкцій і є найбільш поширеним в інженерній практиці. В інженерній практиці © Білінська Ю., 2014 Хімія дуже поширеним є також метод аксонометричного проектування, який знаходить собі широке застосування і в педагогічній практиці середньої та вищої шкіл. Метод центрального проектування широко використовується в образотворчому мистецтві (в графіці, живописі) і архітектурі, так як дозволяє досягти найбільшої наочності зображення.

В доповіді розглядаються різноманітні методи зображення просторових фігур; наводяться розв’язання цікавих задач, що розкривають наукові і логічні ідеї нової шкільної програми; аналізуються найбільш типові помилки при зображенні фігур.

Найбільш типовими помилками при зображенні просторових фігур є:

1. Вважають, що в конусі хорда проходить через центр основи і переріз є осьовим перерізом конуса, що є помилкою (правильне зображення на рис. 1).

2. Круговий конус можна розглядати як фігуру обертання прямокутного трикутник

–  –  –

Для дослідження взаємодії компонентів у системах отримано 35 зразків. Компоновку шихти проводили з простих речовин високої чистоти (цинк – 99,99 %, кадмій – 99,999 %, селен – 99,999 %, талій – 99,99 %, індій – 99,999 %) та попередньо синтезованого HgSe (Ртуть – Р–1). Талій додатково очищали механічним шляхом від оксидної плівки. Синтез проводився сплавленням розрахованих кількостей компонентів у вакуумованих до 10-2 Па кварцових ампулах. Температура синтезу складала 1000 – 1350 К в залежності від складу зразків. Всі сплави відпалювались при 620 К протягом 250 год, після чого проводилось їх загартування в холодній воді.

Дослідження здійснювали методами диференційно-термічного (ДТА) та ренґенофазового (РФА) аналізів. Запис кривих ДТА проводили на дериватографі системи Paulik-Paulik-Erdey з використанням комбінованої Pt/Pt-Rh термопари, РФА здійснювали за порошкограмами, знятими на дифрактометрі ДРОН 4-13 (CuK-випромінювання, крок сканування – 0,05, час експозиції – 5 с).

Типові дифрактограми перерізів TlInSe2 – HgSe, TlInSe2 – CdSe, TlInSe2 – ZnSe подано на рис. 1–3. Зразки в усіх трьох перерізах двохфазні.

Рис. 1. Дифрактограми зразків Рис. 2. Дифрактограми зразків системи TlInSe2 – HgSe системи TlInSe2 – CdSe Для вихідних сполук систем було проведено індексування і визначено експериментальні параметри елементарних комірок: HgSe a = 0,60864 нм (ПГ F4 3m), CdSe a = 0,42994 нм, b = 0,70104 нм (ПГ P63mc), ZnSe a = 0,60864 нм (ПГ F4 3m)

Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень. Т. 1.

Рис. 3 Дифрактограми зразків системи TlInSe2 – ZnSe Всі досліджувані системи евтектичного типу (V тип за Розеомом).

Координати нон варіантних процесів 35 мол. % HgSe (843 К), 23 мол. % CdSe (940 К), 22 мол. % ZnSe (975 К) На основі вихідних компонентів утворюються тверді розчини до 5 мол. %.

Література

1. Range K. J. Hochdruckphasen von TlAlSe2 und TlGaSe2 mit TlSe-Struktur / K. J. Range, G. Mahlberg, S. Obenland // Z. Naturforsch. – 1977. – № 32. – P. 1354–1355.

2. Абрикосов Н. Х. Полупроводниковые халькогениды и сплавы на их основе / Н. Х. Абрикосов, В. Ф. Банкина, Л. В. Порецкая. – М. : Наука, 1975. – 219 с.

–  –  –

А 0,6 2 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0

–  –  –

Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень. Т. 1.

гідролізованій (крива 4), а також толуольного екстракту (крива 5).

Максимуми світлопоглинання протонованої та гідролізованої форм барвника зсунуті в короткохвильову область, ніж однозарядної катіонної форми барвника 5ФДІКу. Протонована та гідролізована форми не здатні утворювати іонні асоціати.

Склад іонного асоціату визначали методами ізомолярних серій та зсуву рівноваги: співвідношення компонентів складає VR+:V2,4-Д = 3:2.

Цю методику було апробовано при визначенні 2,4-Д в гербіцидах різних торгових марок. Визначення 2,4-Д спектрофотометричним методом за допомогою основного барвника 5ФБІК є досить точною, експресною методикою.

–  –  –

Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень. Т. 1.

метрі ДРОН–4–13 (CuK–випромінювання, зйомка по точках, 10° 2 80°, крок зйомки 0,05°, час відліку в точці – 5с) (рис. 1). В системі утворюється три сполуки зі складом 80, 50 та 16,67 мол. % TlBr. Запис кривих ДTA проводився на дериватографі системи Paulik–Paulik–Erdey з використанням Pt/Pt-Rh термопари. Діаграма стану системи HgBr2 – TlBr показана на рис. 2.

Сполуки Tl4HgBr6 та TlHg5Br11 плавляться інконгруентно за температури 563 та 457 К відповідно. TlHgBr3 утворюється конгруентно за температури 451 К. Два евтектичні процеси протікають при 424 та 443 К. Координати евтектик: 40 мол. % TlBr, 424 K; 52,5 мол. % TlBr, 443 K.

Умови вирощування монокристала Tl4HgBr6 вибирались із врахуванням його фізико-хімічних властивостей та умов кристалізації, виходячи з аналізу отриманої фазової діаграми.

Сполука є інконгруентною, що унеможливлює отримання її монокристалу з розплаву стехіометричного складу методом спрямованої кристалізації. Тому для отримання був використаний розчин-розплавний метод на установці Бріджмена-Стокбаргера.

Сплав, масою 20 г, готувався із розрахованих кількостей TlBr, HgBr2 на сплав складу 68 мол. % TlBr – 32 мол. % HgBr2. HgBr2, TlBr загружались в кварцову ампулу, яка вакуумувалась і запаювалась. Після попереднього синтезу ампула розгерметизовувалась, одержаний сплав розтирався в порошок і завантажувався в кварцову конусну ампулу, яка вакуумувалась (1,33·10–2 Па) і запаювалась.

Температура верхньої зони становила 700 К, а нижньої – 400 К. З допомогою високоточних регуляторів температури ВРТ-3, температура в зоні росту підтримувалась з точністю ±0,5 К. Градієнт печі на фронті кристалізації становив 12 Ксм-1.

Одержана буля складалася із двох частин: монокристала Tl4HgBr6 (значних монокристалічних блоків) та закристалізованої евтектики.

Монокристал Tl4HgBr6 мав світло-жовте забарвлення.

Література

1. Зайцева И. Я. Взаємодействие в тройной системе HgBr2–PbBr2–CsBr / И. Я. Зайцева, И. С. Ковалева, В. А. Федоров // Журнал неорганической химии. – 2007. – Т. 52, № 6. – С. 1012–1016.

2. Huart J. Etude dеs trois systеmеs HgІ2 – TlI; HgBr2 – TlBr; HgCl2 – TlCl / J. Huart // Bull. Soc. franc. miner. еt cristallogr. – 1966. – V. 89. – P. 23–25.

3. Brodersen K. Untersuchungen zur Struktur von Thallium(I)-halogenomercuraten(II). / K. Brodersen, G. Thiele, G. Goerz // Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie. – 1973. – V. 401. – P. 217–226.

–  –  –

© Цісар О., Мозолюк М., 2014 Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень. Т. 1.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


випадком перитектичної взаємодії L+Tl2In2GeS6 при 908 К. Евтектичним взаємодіям відповідають процеси: LTl2In2GeS6+TlInGeS4 (822 К) та LTlInGeS4+TlInGe2S6 (848К) при вмісті 45 та 55 мол. % бінарного сульфіду відповідно.

а б Рис. 1. Дифрактограми сплавів системи TlInS2–GeS2 (1 – 100; 2 – 75;

3 – 66,7; 4 – 50; 5 – 33,3; 6 – 0(ВТ); 7 – 0(НТ) мол. % GeS2) при 670 К (а) та зміна періодів та об’єму елементарних комірок зразків (б) системи TlInS2–GeS2 Методом монокристала встановлена кристалічна структура сполуки TlInGe3S8, яка є першим представником нового структурного типу.

Масив експериментальних відбить отримували на дифрактометрі STOE IPDS II. Уточнення профільних і структурних параметрів, розрахунок міжатомних віддалей, проводили з використанням комплексу програм WinCSD. Експериментальні умови та результати дослідження кристалічної структури TlInGe3S8 наведені в табл. 1.

Координаційне оточення атомів S в структурі сполуки TlInGe3S8 скла–дається з атомів катіонів і має тетраедричний мотив, що є ха– рактерним для сполук халькогенідів. У координаційну сферу атомів S (рис. 2) входять рівномірно «сплітовані» атоми Тl та Ge чи статистичної суміші атомів Іn та Ge.

–  –  –

Науковий керівник: доктор хімічних наук, професор І. Д. Олексеюк Взаємодія компонентів у системі CdSe – BiSeI Інтенсивний розвиток сучасної електроніки стимулює пошук і детальне вивчення нових матеріалів, які дають змогу покращити параметри існуючих пристроїв, або ж створити принципово нові. Сполука BiSeI, завдяки наявності сегнетоелектричних властивостей і яскраво вираженому п’єзоефекту, а також відносно високій концентрації нерівноважних носіїв заряду і високим значенням їх рухливості, відносять до класу сегнетоелектриків-фотопровідників [1, 2]. Тому, дослідження халькогалогенідів в цьому напрямі є перспективним.

BiSeI утворюється при еквімолярному співвідношенні Bi2Se3 та BiI3, плавиться інконгруентно при 818 К (крайній випадок перитектики) [3] і кристалізується у ромбічній сингонії (ПГ Pnma) з параметрами елементарної комірки: a = 0,421879(6), b = 0,87035(2), c = 1,05796(2) нм [4].

Сполука CdSe плавиться конгруентно при температурі 1512 К та кристалізується в структурі в’юрциту (ПГ P63mc) а = 0.4309 нм, с = 0.7021 нм [2].

Також відомо про існування сполуки складу CdBiSe2I [6].

Для дослідження взаємодії компонентів у системі отримано 14 зразків. Компоновку шихти проводили з попередньо синтезованого двохтемпературним методом SbSeI та простих речовин високої чистоти (кадмій – 99,999 %, селен – 99,999 %). Синтез проводився сплавлянням розрахованих кількостей компонентів у вакуумованих до 10-2 Па кварцових ампулах. Температура синтезу складала 1000–1350 К в залежності від складу зразків. Всі сплави відпалювались при 570 К протягом 250 год, після чого проводилось їх загартування в холодній воді.

Дослідження здійснювали методами диференційно-термічного (ДТА) та ренґенофазового (РФА) аналізів. Запис кривих ДТА проводили © Яковлюк Г., Віскунець Л., 2014

Хімія

на дериватографі системи Paulik-Paulik-Erdey з використанням комбінованої Pt/Pt-Rh термопари, РФА здійснювали за порошкограмами, знятими на дифрактометрі ДРОН 4-13 (CuK-випромінювання, крок сканування – 0,05, час експозиції – 5 с).

За даними РФА зразків підтверджено існування сполуки складу CdBiSe2I та індексовано сполуку з параметрами елементарної комірки а = 13,6438, b = 4,1818, c = 10,2316. ДТА аналізом визначено, що сполука CdBiSe2I плавиться інконгруентно при температурі 870 К і зазнає поліморфного перетворення при 730 К. Також встановлено існування нової сполука складу CdBi2Se3I2, яка існує у вузькому температурному діапазоні (620–700 К).

Література

1. Фридкин В. М. Сегнетоелектрики-полупроводники / В. М. Фридкин. – М. : Наука, 1976. – 408 с.

2. Сложные халькогениды и халькогалогениды (получение и свойства) / [Д. М. Берча, Ю. В. Ворошилов, В. Ю. Сливка, И. Д. Туряница]. – Львов : Вища школа, 1983. – 184 с.

3. Petasch U. Untersuchungen Zum Quasibinren System Bi2Se3 – BiI3 / U. Petasch, H. Gbel, H. Oppermann // Zeitschrift fr anorganische und allgemeine Chemie. – 1998. – Vol. 624. – P. 1767–1770.

4. Trifonov V. A. Crystal Structure of SbSeBr and BiSeI from X-ray Powder Diffraction / V. A. Trifonov, A. V. Shevel’kov, E. V. Dikarev, B. A. Popovkin // Russian Journal of Inorganic Chemistry. – 1999. – Т. 44. – № 1. – P. 5–8.

5. Абрикосов Н. Х. Полупроводниковые халькогениды и сплавы на их основе / Н. Х. Абрикосов, В. Ф. Банкина, Л. В. Порецкая. – М. : Наука, 1975. – 219 с.

6. Wang Synthesis, structure, and properties of a new family of mixedframework chalcohalide semiconductors: CdSbS2X (X = Cl, Br), CdBiS2X (X = Cl, Br), and CdBiSe2X (X = Br, I) / L. Hung, Y.-C.;Hwu, S.-J. Koo, H.-J.

Whangbo and other // Chemistry of Materials. – 1,1989 (2006). – 18 (5). – P. 1219–1225.

Формат 6084 1/16. 28,13 ум. друк. арк., 28,08 обл.-вид. арк. Наклад 250 пр. Зам.2911 Редакція, видавець і виготовлювач – Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки (43025, м. Луцьк, просп. Волі, 13).

Свідоцтво Держ. комітету телебачення та радіомовлення України ДК № 4513 від 28.03.2013 р.Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Одеський національний університет імені І.І.Мечникова МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до лабораторних робіт з курсу загальної Фізики «Оптика. Квантова оптика та теплове випромінювання» Для студентів II курсу стаціонару та III курсу заочного відділення фізичного факультету ОДЕСА Укладачі: І.Р. Яцунський, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри експериментальної фізики С.В. Зубрицький, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри...»

«ІНСТИТУТ РЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НАН УКРАЇНИ у 2010 році Львів – 2011 Інститут регіональних досліджень НАН України у 2010 році: Інформаційне видання. – Львів, 2011. – 86 с. Видання містить інформацію про напрями та тематику досліджень, наукові публікації та основні результати діяльності Інституту регіональних досліджень Національної академії наук України у 2010 р. Для економістів, науковців, працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, а також всіх, хто цікавиться...»

«Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНО ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ З ОСНОВ ЕКОЛОГІЇ ТА ІНЖЕНЕРНОЇ ЕКОЛОГІЇ «МЕТОДИ І ПРИЛАДИ ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ» Затверджено на засіданні кафедри фізики, хімії і агрономії Протокол №5 від 29.01.2013 р. Затверджено на засіданні Методичної ради ННІ ПХВ Протокол №5 від 30.01.2013 р. Харків 2013 О.В. Солошенко, А.М. Фесенко, Н.Ю. Гаврилович,...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» Д.О. Воронович, І.В. Луньов, А.М. Охрімовський, О.В. Подшивалова ЕЛЕКТРИКА Й МАГНЕТИЗМ Навчальний посібник до лабораторного практикуму Харків «ХАІ» 2011 УДК [53 + 537 + 537.6] (076.5) Е45 Рецензенти: д-р фіз.-мат. наук, проф. М.І. Гришанов, доц. В.П. Олефір Воронович, Д. О. E45 Електрика й магнетизм [Текст]: навч. посіб. до лаб. практикуму / Д.О....»

«МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ із застосування засобу Біо-ДС з метою передстерилізаційного очищення, дезінфекції та стерилізації 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Повна назва засобу – дезінфекційний засіб Біо-ДС. 1.1. Фірма виробник ТОВ АЛЬЯНС ГРУПП (Україна). 1.2. Склад засобу, вміст діючих та допоміжних речовин, мас. %: пероксид водню 60,0 % 1.3.– 21,8; полігексаметиленгуанідин гідрохлорид – 2,0 (діючі речовини); допоміжні речовини; вода до 100,0. Форма випуску і фізико-хімічні властивості засобу. Засіб Біо-ДС...»

«ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ із застосування засобу НІКА-ІЗОСЕПТИК з метою дезінфекції Київ 2013 Організація-розробник: ДУ Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України. Методичні вказівки призначені для закладів охорони здоров'я та інших організацій, які виконують роботи з дезінфекції. Тиражування цих Методичних указівок дозволяється лише зі згоди ТОВ ФОРМАТ МЕДІА (Україна). II ЗАТВЕРДЖУЮ Головний державний санітарний лікар України...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М. П. Драгоманова МЄНЯЙЛОВ Сергій Миколайович УДК 378.016 : 53 МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ КОНТРОЛЮ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ІЗ ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИКИ 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика) Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук КИЇВ – 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова, Міністерство освіти і науки...»

«МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ із застосування засобу МЕДІКАРІН з метою дезінфекції та передстерилізаційного очищення Київ-2009 Організація розробник: Державна установа Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва Академії медичних наук України. Методичні вказівки призначені для закладів охорони здоров'я та інших організацій, що виконують роботи з дезінфекції та контролю якості дезінфекції. Тиражування цих Методичних вказівок дозволяється лише за згодою ТОВ...»

«ІНСТИТУТ РЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НАН УКРАЇНИ у 2007 році Львів – 2008 Інститут регіональних досліджень НАН України у 2007 році: Інформаційне видання. – Львів, 2008. – 71 с. Видання містить інформацію про напрями та тематику досліджень, наукові публікації та основні результати діяльності Інституту регіональних досліджень Національної академії наук України у 2007 р. Для економістів, науковців, працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, а також всіх, хто цікавиться...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ Н. О. Федорончук, І. О. Сучков, Н. В. Тюлєнєва Навчально-методичний посібник з навчальної літологічної практики для студентів напряму підготовки 6.040103 «Геологія» ОДЕССА ОНУ УДК 551.351.08.02(075.8) ББК 26.3я73 Ф 328 Рекомендовано до друку науково-методичною радою ОНУ імені І. І. Мечникова. Протокол № 1/1 від 31.10. 2013 р. Рецензенти: Т. А. Сафранов, доктор...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»