WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 6 |

«Монографії, підручники з грифом МОНМСУ, методичні посібники 1. Анатычук Л.И. Термоэлементы и термоэлектрические устройства. – К.: Наукова думка, 1979. – 768 с. 2. Анатычук Л. И., Лусте ...»

-- [ Страница 1 ] --

Магістерська програма спеціальності

8.04020401 «Прикладна фізика»

Інформація про кафедру термоелектрики

Завідувач кафедри – Анатичук Лук’ян Іванович

Працюють на кафедрі:

професорів –1;

докторів наук – 2;

доцентів – 3;

кандидатів наук – 6.

Монографії, підручники з грифом МОНМСУ, методичні посібники

1. Анатычук Л.И. Термоэлементы и термоэлектрические устройства. – К.:

Наукова думка, 1979. – 768 с.

2. Анатычук Л. И., Лусте О. Я. Микрокалориметрия. – Л.: Вища школа, 1981.– 160 с.

3. Анатычук Л.И., Семенюк В.А. Оптимальное управление свойствами термоэлектрических материалов и приборов. – Черновцы: Прут, 1992. – 264 с.

4. Anatychuk L.I. Thermoelectricity. Volume I. Physics of Thermoelectricity. Institute of Thermoelectricity, Kyiv, Chernivtsi, 1998. – 376 р.

5. Анатычук Л.И., Булат В.П. Полупроводники в экстремальных температурных условиях. – С.-Пб.: Наука, 2001. – 224 с.

6. Анатычук Л.И. Термоэлектричество. Том 2. Термоэлектрические преобразователи энергии. Институт термоэлектричества, Киев, Черновцы, 2003. – 376 с.

7. Anatychuk L.I. Thermoelectricity. Volume II. Thermoelectric energy converters.

Institute of Thermoelectricity, Kyiv, Chernivtsi, 2005. – 348 р.

8. Анатичук Л.І. Фізика термоэлектричества. – Институт термоэлектричества, Черновцы, 2008. – 388 с.

9. Струтинська Л.Т., Михайловский В.Я. Термоелектричні генератори. Конспект лекцій. Ч.2 – Чернівці: Рута, 2009, 88с.

10. Маник О.М. Постійний струм. Магнітне поле струму. Методичні вказівки до розв’язування задач. – Чернівці: Рута, 2005. – 36 с.

11. Маник О.М. Електричний струм в металах, електролітах і газах. Методичні вказівки до розв’язування задач. – Чернівці: Рута, 2005. – 40 с.

12. Маник О.М. Задачі з електростатики. Методичні вказівки. – Чернівці: Рута, 2005. – 75 с.

13. Маник О.М. Змінній струм. Електромагнітна індукція. Методичні вказівки до розв’язування задач. – Чернівці: Рута, 2005. – 48 с.

14. Черкез Р.Г. Комп’ютерне проектування енергетичних систем. Методичні вказівки. – Чернівці: Рута, 2006. – 35 с.

15. Черкез Р.Г. Комп’ютерне проектування термоелектричних теплових насосів.

Методичні вказівки. – Чернівці: Рута, 2006. – 38 с.

16. Черкез Р.Г. Комп’ютерне проектування термоелектричних перетворювачів енергії. Методичні вказівки. – Чернівці: Рута, 2006. – 42с.

17. Анатичук Л.І, Вихор Л.М., Черкез Р.Г. Комп’ютерне матеріалознавство.

Методичні вказівки. – Чернівці: Рута, 2007. – 37 с.

18. Маник О.М. Мікроскопічна теорія явищ перетворення енергії. Лабораторний практикум. – Чернівці: Рута, 2007. – 48 с.

19. Маник О.М. Чисельні методи в прикладній фізиці. Збірник задач. – Чернівці:

Рута, 2007. – 112 с.

20. Маник О.М. Математичні методи у прикладній фізиці. Лабораторний практикум. – Чернівці: Рута, 2007. – 100с.

21. Струтинська Л.Т., Михайловський В.Я. Фізико-хімічні технології в перетворювачах енергії. Методичні рекомендації до лабораторних робіт. – Чернівці: Рута, 2008. – 32с.

22. Струтинська Л.Т., Михайловский В.Я. Термоелектричні генератори. Конспект лекцій. Ч.2 – Чернівці: Рута, 2009, 88с.

23. Струтинська Л.Т., Михайловский В.Я. Термоелектричні генератори. Методичні рекомендації до лабораторних робіт. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т., 2010.с.

Обґрунтування потреби підготовки магістрів з даної спеціальності „Прикладна фізика”, як спеціальність вищої освіти є системою навчальних, науково-дослідних та виховних заходів спрямованих на формування спеціалістів – фізиків для проведення досліджень, розробок, що мають метою розв’язання актуальних прикладних проблем фізики виробничих процесів, фізики приладів елементів і систем, створення нових матеріалів і техніки для оборони, промисловості, сільського господарства, енергетики, транспорту і телекомунікацій.

Для реалізації можливостей прикладної фізики необхідна підготовка спеціалістів відповідного профілю. Саме тому, в останні роки в провідних вищих навчальних закладах України (Національний український технічний університет, Харківський національний університет) ведеться підготовка спеціалістів з спеціальності "Прикладна фізика".

Окрім грунтовних знань з фізики ця спеціальність надає молодим спеціалістам знання та навички по створенню фізичної апаратури, обладнання та технологій, принцип роботи яких та конструкції засновані на новітніх досягненнях фізики.

За клопотанням президента НАН України Б.Є. Патона підготовка спеціалістів з прикладної фізики ведеться у Чернівецькому національному університеті за спеціалізацією „Фізичні основи енергетики” термоелектричного профілю.

Потреба у таких спеціалістах зумовлена необхідністю кадрового забезпечення і розвитку в Україні та в регіоні фізичних досліджень і науковотехнічних розробок з термоелектрики.

Студенти цієї спеціальності починаючи з 1 курсу залучені до роботи в Інститут термоелектрики на посадах лаборантів і техніків.

Випускники кафедри термоелектрики забезпечені роботою в Інституті термоелектрики, який щорічно готовий приймати не менше 20 випускників кафедри. Для цього між Інститутом термоелектрики і студентами спеціальності „Прикладна фізика” укладаються прямі контракти про роботу в Інституті термоелектрики під час навчання та працевлаштування після закінчення університету.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»

Прикладна фізика здійснюється на основі нормативно-правової бази освіти: Закону України «Про вищу освіту», Положення «Про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», Концепції педагогічної освіти в Україні, Національної доктрини розвитку освіти в Україні (ХХІ століття), Положення Міністерства освіти і науки України «Про організацію науково-дослідної роботи студентів у вищих навчальних закладах», Положення «Про магістратуру Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича», Положення «Про організацію педагогічної практики в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича».

Мета програми підготовки фахівця ОКР «Магістр» – забезпечити фундаментальну теоретичну та практичну підготовку висококваліфікованих кадрів, які б набули глибоких міцних знань для виконання професійних завдань та обов’язків науково-дослідницького та інноваційного характеру в галузі прикладної фізики та термоелектрики, здатності до самостійної науково-педагогічної діяльності в умовах вищих навчальних закладів різного рівня акредитації.

У результаті виконання даної програми студент-магістр має набути таких компетенцій:

Знання:

- спостереження властивостей фізичної системи, явищ у фізичній системі;

- вимірювання величини, яка характеризує фізичну систему, явище або процес у фізичній системі;

- експериментальне дослідження властивостей фізичної системи, явищ і процесів у фізичній системі;

- створення ідеалізованого об'єкта при вивченні фізичної системи;

- вивчення (дослідження) ідеалізованого об'єкта логічними методами (уявний експеримент);

- розробка фізичного приладу або установки для фізичних досліджень;

- створення і дослідження математичної моделі фізичної системи, явища або процесу в фізичній системі;

- експлуатація прикладних програм і пристроїв комп’ютерних технологій

- експлуатація прикладних програм і пристроїв комп’ютерних інформаційних технологій;

- діагностика технічних засобів дослідження або вимірювання фізичних характеристик матеріалів, систем, об'єктів;

- організація і виконання наукового дослідження певної проблеми;

- вивчення технічної документації та опанування навичками роботи та лабораторному обладнанні;

- освоєння методики проведення дослідження;

- освоєння методики та технології виготовлення зразків термоелектричних матеріалів (ТЕМ);

- виготовлення зразків (ТЕМ);

- оцінка якості виготовлених зразків (ТЕМ);

- використання узагальненої теорії перетворення енергії;

- застосування інформаційно-енергетичної теорії вимірювань;


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


- проектування систем акумуляції та заощадження енергії;

- проектування термоелектричних матеріалів комп’ютерними засобами;

- розробка нетрадиційних та альтернативних джерел енергії;

- розробка термоелектричних перетворювачів енергії;

- проектування термоелектричних систем охолодження;

- забезпечення охорони життя і здоров'я студентів та працівників вищих навчальних закладів; збереження і захист майна завдяки виконанню правил і норм охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту;

- забезпечення безпеки життєдіяльності;

- забезпечення задовільних і безпечних умов праці.

Вміння:

- вміти визначити мету спостереження;

- вміти оцінювати і враховувати вплив засобів спостереження на фізичну систему;

- вміти за розробленим планом і методикою виконувати спостереження;

- вміти користуватися засобами вимірювання (вимірювальними і реєструючими приладами, вимірювальними системами, вимірювальнообчислювальними комплексами);

- вміти виконувати реєстрацію інформації про результати вимірювання на обраному носії;

- вміти визначати точність вимірювання фізичної величини;

- вміти виконувати статистичну обробку результатів вимірювання фізичної величини;

- вміти підготувати до проведення експерименту досліджувану фізичну систему (об'єкт, зразок);

- вміти готувати для проведення експерименту засоби експерименту, в тому числі калібрувати або градуювати прилади (установки) тощо;

- вміти виконувати вимірювання фізичних величин;

- вміти аналізувати результати експерименту;

- вміти представляти результати експериментальних досліджень у вигляді звітів, протоколів або інших документів, оформлених відповідно до вимог з застосуванням сучасних засобів редагування і друку;

- вміти вести технічну документацію, пов'язану з використанням засобів експерименту відповідно до правил охорони праці і норм встановлених службовими інструкціями;

- вміти відібрати необхідні знання і виконати словесно-змістовний опис фізичної системи;

- вміти знайти зв'язки і відношення між елементами фізичної системи і охарактеризувати їх словесно або записати у математичній формі;

- вміти оцінювати відповідність ідеалізованих об'єктів реальним фізичним системам, використовуючи результати емпіричних теоретичних досліджень;

- вміти одержати за допомогою математичного апарату характеристики ідеалізованого об'єкта;

- вміти перевіряти достовірність результатів уявного експерименту за допомогою порівняння із результатами реального експерименту;

- на основі принципової схеми і параметрів основних вузлів вміти сконструювати фізичний прилад або установку (вибрати загальну конструкцію, знайти конструктивні рішення окремих вузлів);

- вміти обирати та використовувати готові програмні засоби (математичні пакети програм) для аналітичного, графічного, чисельного розв'язання математичних задач, які є математичними моделями фізичних систем, явищ і процесів у фізичній системі;

- вміти чисельно розв'язувати алгебраїчні і трансцендентні рівняння та системи лінійних алгебраїчних рівнянь;

- вміти чисельно диференціювати та інтегрувати;

- вміти чисельно розв'язувати диференціальні та інтегральні рівняння;

- освоювати нові прикладні програмні продукти в процесі підвищення кваліфікації за допомогою текстового та графічного інтерфейсів користувача, використовуючи меню дій, спливаючі вікна, елементи діалогових вікон тощо;

- створювати складні документи, розробляти зміст, предметний покажчик, списки, форматувати, упорядковувати текст в процесі автоматизації оброблення текстів за допомогою сучасних технічних і програмних засобів, використовуючи текстові процесори, видавничі системи, електронні таблиці;

- створювати друковані документи в процесі підготовки звітів і технічної документації за допомогою принтерів, використовуючи управління виводом у символьному і графічному режимах;

- передавати та приймати дані і факсимільні повідомлення в умовах роботи в комп’ютерних мережах за допомогою модемів, використовуючи віддалений доступ до мережі, електронну пошту, навігатор Internet;

- виявляти неполадки в роботі апаратних засобів, виконувати або забезпечувати профілактичні та відновлювальні роботи в умовах виходу устаткування з ладу, використовуючи методики визначення режимів роботи, точності, надійності, енергоспоживання, рівнів завад;

- вміти виконувати інформаційний пошук першоджерел і наукової та навчальної літератури з розглядуваної проблеми в бібліотеках та комп'ютерних мережах;

- вміти опрацьовувати джерела наукового дослідження: складати витяги, конспекти, реферати опрацьованих матеріалів;

- вміти систематизувати і класифікувати одержану в процесі дослідження інформацію;

- привести лабораторне обладнання у робочий режим;

- виконати вимірювання згідно з методикою дослідження;

- провести пошук вузлів обладнання, пов’язаними з відмовами у його роботі;

- виконати операції з виготовлення зразків для досліджень;

- провести контроль якості зразків;

- виконати розрахунки характеристик елементів вузлів;

- провести контроль якості виготовлених елементів;

- провести складання, налагодження випробовування вузлів;

- вміти обирати типи радіоелектронної вимірювальної апаратури;

- вміти користуватись основними видами радіоелектронної вимірювальної апаратури;

- вміти вимірювати основні електрофізичні параметри напівпровідникових, магнітних та інших матеріалів;

- вміти користуватись узагальненою теорією для винайдення нових типів термоелектричних перетворювачів;

- вміти розраховувати їх параметри на основі теорії в стаціонарному і нестаціонарному режимах;

- вміти обґрунтовувати граничні параметри та характеристики термоелектричних вимірювальних приладів і систем;Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 6 |
 
Похожие работы:

«ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ щодо застосування засобу “Інцидін Плюс (Incidin Plus)” з метою дезінфекції та достерилізаційного очищення Київ – 201 Організація-розробник: Центральна санепідстанція МОЗ України за участю ТОВ «Лізоформ Медікал» (Україна). Методичні вказівки призначені для закладів охорони здоров`я та інших організацій, які виконують роботи з дезінфекції. Місцевим закладам охорони здоров`я дозволяється тиражування цих методичних вказівок у...»

«ФІЗИКА №7(487),квітень2012 Методика Розв’язування якісних заДаЧ 7 клас Марія СлІпець, учитель кваліфікаційної катеЧого б ти не навчався, ти навчаєшся для себе. горії «Спеціаліст» Жовківської ЗОШ І—ІІІ ст. № 2, Петроній Львівська обл. Фізика — це наука розуміти природу. Е. Роджерс Мета: повторити вивчений матеріал з теми; розвивати пізнавальні інтереси учнів, розширити їхній свіІ. Організаційна частина тогляд, навчити отримувати задоволення від набутих Гра «Кіт у мішку» знань; Учитель. Вітаю...»

«Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Філософський факультет Кафедра філософії ПРОГРАМА навчального курсу МЕТАФІЗИКА для студентів філософського факультету ЛЬВІВ 2007 Програму підготував асист. Якуц Р.Р. кафедра філософії, філософський факультет Мета та завдання курсу Мета спецкурсу: Пропонований курс покликаний освоїти і зрозуміти метафізику як філософське вчення про граничні начала буття, проаналізувати предмет метафізики як предмет...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова В. М. АДАМЯН, М. Я. СУШКО МЕТОДИ МАТЕМАТИЧНОЇ ФІЗИКИ Методичні вказівки з курсу “Методи математичної фізики” для студентів фізичного факультету Одеса “Астропринт” Методичні вказівки зорієнтовано на студентів спеціальності 7.070101 – “фізика” денних відділень фізичних факультетів університетів, які приступають до вивчення курсу “Методи математичної фізики”. Вони створені на базі лекційного курсу та...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ CУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ На правах рукопису Дехтярук Леонід Васильович УДК 539.292 ЕЛЕКТРОННІ ТРАНСПОРТНІ ЕФЕКТИ У БАГАТОШАРОВИХ ПЛІВКОВИХ СИСТЕМАХ 01.04.07 – фізика твердого тіла Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук Науковий консультант: Проценко Іван Юхимович Заслужений діяч науки і техніки України, доктор фізико математичних наук, професор Суми – 2008 ЗМІСТ СТР СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ СКОРОЧЕНЬ ВСТУП РОЗДІЛ 1...»

«ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ із застосування засобу НІКА-ІЗОСЕПТИК з метою дезінфекції Київ 2013 Організація-розробник: ДУ Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України. Методичні вказівки призначені для закладів охорони здоров'я та інших організацій, які виконують роботи з дезінфекції. Тиражування цих Методичних указівок дозволяється лише зі згоди ТОВ ФОРМАТ МЕДІА (Україна). II ЗАТВЕРДЖУЮ Головний державний санітарний лікар України...»

«Державний комітет архівів України Український науково-дослідний інститутархівної справи та документознавства (УНДІАСД) ОПИСУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЗБЕРІГАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ Схвалено Протокол засідання Нормативно-методичної комісії Держкомархіву 12 жовтня 2010 р., № 2 Киів 2010 СПИСОК АВТОРІВ Старший науковий співробітник відділу документознавства УНДІАСД Ю. С....»

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА Левківський Іван Петрович УДК 538.94 КРАЙОВІ СТАНИ В СИСТЕМАХ З КВАНТОВИМ ЕФЕКТОМ ХОЛА Спеціальність 01.04.02 – теоретична фізика Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Київ – 2010 Дисертацією є рукопис Робота виконана на фізичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук, професор Гусинін Валерій Павлович,...»

«Друковані праці Львівської політехніки за 2010 рік. Додаток Тимченко Олександр Володимирович Інтернет-технології передавання мовних сигналів : навч. посіб. [для студ. магістер. підготов.] : до 80-річчя Укр. акад. друкарства / Б. В. Дурняк, О. В. Тимченко, Р. С. Колодій, В. І. Сабат. – Л. : [Вид-во УАД], 2010. – 255 с. – Бібліогр.: с. 249–254 (77 назв). Тиханський Михайло Васильович The effect of the duration of operational current impulses on the speed and stability of Josephson cryotrons / M....»

«Управління освіти Світловодського міськвиконкому Міський Методичний кабінет Перспективний план роботи міського методичного кабінету на 2011 – 2013 роки І.Вступ Впродовж 2007 – 2010 років міський методичний кабінет працював над реалізацією проблеми «Впровадження принципів компетентнісної освіти в навчально-виховний процес на основі підвищення кваліфікації педкадрів. Вдосконалення самореалізації педкадрів засобами методичної роботи». З питань реалізації даної проблеми працювала творча група в...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»