WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 14 |

«Тестові завдання з фізики. Задачі і запитання для абітурієнтів фізикоматематичного факультету Кіровоград – 2003 ББК 22.3 р Т – 36 УДК 53 (07) Т – 36 Тестові завдання з фізики. Задачі і ...»

-- [ Страница 1 ] --

Кіровоградський державний педагогічний університет

імені Володимира Винниченка

Тестові завдання з фізики.

Задачі і запитання для

абітурієнтів фізикоматематичного факультету

Кіровоград – 2003

ББК 22.3 р

Т – 36

УДК 53 (07)

Т – 36

Тестові завдання з фізики. Задачі і запитання для

абітурієнтів фізико-математичного факультету /За ред.

С.П.Величка, Н.В. Подопригори. – 3-е вид., доп. – Кіровоград: РВЦ

КДПУ ім. В.Винниченка, 2003.– 144с.

Автори: Величко С.П., Вовкотруб В.П., Кононенко С.О., Подопригора Н.В., Сальник І.В., Царенко О.М., Чінчой О.О.

У посібнику подані тестові завдання з фізики, що пропонуються абітурієнтам при вступі на фізико-математичний факультет Кіровоградського державного педуніверситету. Завдання охоплюють розрахункові задачі та запитання якісного змісту, що дозволяють запроваджувати рейтингову оцінку рівня підготовки абітурієнтів.

Матеріал посібника складений відповідно до програми вступних іспитів з фізики. Одночасно передбачена можливість використання посібника для тематичного оцінювання знань учнів з фізики в загальноосвітній школі.

Для зручності використання пропонованих матеріалів на вступному іспиті та під час підготовки до нього в кінці посібника поміщені довідковий матеріал і таблиці фізичних величин та постійних.

Посібник розрахований на абітурієнтів і випускників середніх навчальних закладів і буде корисний для вчителів фізики і студентів педагогічних вищих навчальних закладів.

Рецензенти: Волков Л.О., канд. фізмат. наук, доцент;

Каленникова Т.О., канд. фізмат. наук, доцент;

Ткачук І.Ю., канд. фізмат. наук, доцент.

Друкується за рішенням вченої ради Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (протокол № _ від ______200_р).

ББК 22.3 р Т – 36 © Величко С.П., Вовкотруб В.П., Кононенко С.О., Подопригора Н.В., Сальник І.В., Царенко О.М., Чінчой О.О., 2003 ВСТУП Матеріали посібника мають на меті зорієнтувати випускників середніх шкіл на вимоги до рівня знань та вмінь з фізики під час вступних випробувань на фізико-математичний факультет Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, ознайомити зі структурою та складністю екзаменаційних завдань на вступному іспиті; дати критерії оцінки та зразки окремих відповідей, враховуючи особливості вступних екзаменів до педагогічного вузу.

Необхідність видання цих методичних рекомендацій зумовлена значними змінами за останні роки характеру вступних екзаменів у різних вузах, підвищенням вимог до абітурієнтів і зокрема, до тих, хто вступає на навчання до педагогічних вузів.

Велика кількість різноманітних досліджень професійної діяльності вчителя дають однаково переконливі результати у такому найважливішому напрямку: процес професійного становлення студентів педагогічних навчальних закладів знаходиться у прямій залежності як від наявності спеціальнопрофесійних знань та умінь, так і від сформованості в абітурієнтів комплексу певних якостей і властивостей особистості, які відповідають вимогам педагогічної професії.

Такі якості та властивості досить чітко проявляються і на вступних екзаменах з фізики й математики, що слід мати на увазі і враховувати абітурієнтам під час підготовки до вступних іспитів. Адже досить добре відомо, результативність роботи вчителя суттєво залежить від широти мислення, чіткості і чистоти мови, від пам’яті, уяви, уваги та інших рис характеру особистості. Людина, яка мріє обрати професію вчителя, повинна ще до початку навчання у вузі знати, що існує педагогічне мислення, яке охоплює уміння:

– виявляти певні фактори, ситуації, явища;

– з'ясовувати природу і сутність різних чинників;

– створювати моделі таких явищ і ситуацій для подальшого їхнього аналізу та опису;

– прогнозувати можливі наслідки їхнього прояву і перебігу;

– уміло і правильно визначити своє місце і роль серед інших чинників тощо Все це є віддзеркаленням розвитку подібних умінь і навичок під час вивчення фізико-математичних дисциплін у школі.

Працюючи над собою у такому напрямку випускник середньої школи забезпечує собі достатню ймовірність одержати високу оцінку на вступних іспитах до педагогічного вузу й у своє майбутнє професійне життя, сповнене піднесеної радості й задоволення від педагогічної діяльності.

ПРОГРАМА З ФІЗИКИ

При проведенні вступних іспитів з фізики основна увага має бути зосереджена на знаннях абітурієнтом основних фізичних понять і величин, законів фізики, розуміння сутності фундаментальних дослідів, принципів та ідей, покладених в основу фізичних теорій. Абітурієнт повинен виявити вміння застосовувати набуті знання для пояснення перебігу фізичних явищ і процесів, правильно розкривати сутність фізичних понять і величин, розв'язувати задачі з усіх розділів шкільного курсу фізики.

Вступник має бути обізнаним й у питаннях історії найважливіших відкриттів у фізиці і ролі вітчизняних та зарубіжних учених у розвитку фізичної науки, знати одиниці фізичних величин, уміти перетворювати їх в одиниці СІ.

МЕХАНІКА Основи кінематики Механічний рух. Траєкторія. Система відліку. Відносність руху. Шлях і переміщення. Рівномірний і рівноприскорений рух. Швидкість руху. Додавання швидкостей (перетворення Галілея). Прискорення. Графіки залежностей кінематичних величин від часу при рівномірному і рівноприскореному рухах.

Вільне падіння тіл. Прискорення вільного падіння. Рух тіла, кинутого під кутом до горизонту. Рух тіла, кинутого горизонтально.

Рівномірний рух по колу. Період і частота обертання.

Кутова швидкість. Доцентрове прискорення (без виведення формули).Основи динаміки Принцип відносності Галілея. Перший закон динаміки Ньютона. Інерціальна система відліку. Маса тіл. Сила.

Рівнодійна сил. Другий закон динаміки Ньютона.

Третій закон динаміки Ньютона. Сила тяжіння. Вага тіла.

Невагомість. Закон всесвітнього тяжіння. Рух штучних супутників Землі. Перша космічна швидкість.

Сила пружності. Закон Гука. Сила тертя. Коефіцієнт тертя ковзання. Архімедова сила. Гідростатичне зважування. Умови плавання тіл. Момент сили. Умова рівноваги важеля.

Закони збереження в механіці Кількість руху (імпульс тіла). Закон збереження імпульсу.

Реактивний рух.

Механічна робота і потужність. Кінетична і потенціальна енергія. Закон збереження енергії в механічних процесах.

МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА

Основні положення молекулярно-кінетичної теорії та їх дослідне обґрунтування. Маса і розмір молекул. Стала Авогадро.

Ідеальний газ. Основне рівняння молекулярно-кінетичноі теорії ідеального газу. Температура та способи її вимірювання.

Абсолютна температурна шкала. Рівняння стану ідеального газу (рівняння Менделєєва-Клапейрона). Ізотермічний, ізохорний та ізобарний процеси.

Випаровування і конденсація. Насичена і ненасичена пара.

Кипіння. Залежність температури кипіння рідини від тиску.

Питома теплота пароутворення. Вологість повітря.

Вимірювання вологості повітря за допомогою психрометра.

Поверхневий натяг рідин. Сила поверхневого натягу.

Змочування. Капілярні явища.

Кристалічні та аморфні тіла. Плавлення твердих тіл.

Питома теплота плавлення. Механічні властивості твердих тіл.

Пружні деформації. Модуль Юнга.

Внутрішня енергія тіла і способи її зміни. Перший закон термо-динаміки. Робота в термодинаміці. Кількість теплоти.

Питома теплоємність речовини. Адіабатний процес.

Необоротність теплових процесів. Принцип дії теплових двигунів. Коефіцієнт корисної дії теплових машин і його максимальне значення. Двигуни внутрішнього згоряння.

Теплові машини та охорона навколишнього середовища.

ОСНОВИ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ

Електричне поле Взаємодія заряджених тіл. Закон Кулона. Закон збереження електричного заряду. Електричне поле.

Напруженість електричного поля. Принцип суперпозиції полів.

Провідники в електричному полі.

Робота електростатичного поля при переміщенні електричного заряду. Потенціал і різниця потенціалів. Напруга.

Зв’язок напруженості електричного поля з напругою.

Електроємність. Конденсатор. Енергія електричного поля.

Діелектрики в електричному полі. Діелектрична проникність речовини.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Електричний струм Сила струму. Закон Ома для однорідної ділянки кола.

Опір провідників. Залежність опору провідника від його довжини і площі поперечного перерізу. Послідовне і паралельне з’єднання провідників.

Електрорушійна сила джерела струму. Закон Ома для повного кола. Робота і потужність електричного струму.

Електричний струм у провідниках. Електронна провідність металів.

Електричний струм у розчинах і розплавах електролітів. Закон електролізу. Стала Фарадея.

Електричний струм у газах. Самостійний і несамостійний розряди. Поняття про плазму.

Електричний струм у вакуумі. Термоелектронна емісія. Діод.

Електронно-променева трубка.

Напівпровідники. Власна і домішкова провідність напівпровідників. Залежність електропровідності напівпровідників від температури й освітленості.

Напівпровідниковий діод і транзистор. Використання напівпровідникових приладів в електронній техніці.

Магнітне поле Взаємодія струмів. Закон Ампера. Магнітне поле. Індукція магнітного поля. Сила, що діє на провідник зі струмом у магнітному полі. Сила Лоренца. Магнітні властивості речовин.

Магнітна проникність. Феромагнетизм.

Електромагнітна індукція. Магнітний потік. Закон електромагнітної індукції. Правило Ленца. Самоіндукція.

Індуктивність. Енергія магнітного поля.

КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ Механічні коливання і хвилі Гармонічні коливання. Зміщення, амплітуда, період, частота, фаза коливань. Вільні і вимушені коливання.

Перетворення енергії при гармонічних коливаннях. Резонанс.

Математичний маятник. Період коливань математичного маятника. Пружинний маятник. Частота коливань вантажу на пружині.

Поширення механічних коливань у пружних середовищах.

Поперечні і поздовжні хвилі. Довжина хвилі. Зв’язок між довжиною хвилі, швидкістю її поширення та періодом (частотою).

Звукові хвилі. Швидкість поширення звуку. Гучність звуку та висота тону. Інфра- та ультразвуки. Екологічні проблеми акустики.

Електромагнітні коливання і хвилі Вільні електромагнітні коливання в коливальному контурі. Перетворення енергії в коливальному контурі. Власна частота коливань у контурі.

Вимушені електричні коливання. Змінний електричний струм.

Генератор змінного струму. Трансформатор. Резонанс у колах змінного струму. Автоколивання.

Електромагнітні хвилі та швидкість їх поширення.

Властивості електромагнітних хвиль. Випромінювання і приймання електромагнітних хвиль. Принципи радіозв’язку.

Найпростіший радіоприймач. Шкала електромагнітних хвиль.

ОПТИКА

Прямолінійне поширення світла. Швидкість світла та її вимірювання. Закони відбивання світла. Побудова зображень у плоскому дзеркалі. Закони заломлення світла. Абсолютний і відносний показники заломлення світла. Дисперсія світла.

Лінза. Оптична сила лінзи. Побудова зображень у лінзах.

Інтерференція світла. Досліди О.Ж.Френеля. Дифракція світла.

Дифракційна решітка. Вимірювання довжини світлової хвилі за допомогою дифракційної решітки.

ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ Принцип відносності А.Ейнштейна. Швидкість світла у вакуумі як гранична швидкість передачі сигналу. Зв’язок між масою та енергією.

КВАНТОВА ФІЗИКА

Світлові кванти Фотоефект і його закони. Рівняння А.Ейнштейна для фотоефекту. Стала Планка. Застосування фотоефекту в техніці.

Квант світла. Енергія та імпульс фотона.

Атом та атомне ядро Ядерна модель атома. Квантові постулати Н.Бора.

Випромінювання і поглинання світла атомом. Неперервний та лінійчастий спектри. Спектральний аналіз. Лазер.

Радіоактивність. Альфа-, бета- і гама- випромінювання.

Методи реєстрації іонізуючих випромінювань. Біологічна дія радіоактивного випромінювання та захист від нього.

Склад ядра атома. Ізотопи. Енергія зв’язку атомних ядер.

Ядерні реакції. Енергетичний вихід ядерної реакції. Поділ ядер урану. Ядерний реактор. Термоядерна реакція.

ПОРАДИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ПИСЬМОВОЇ РОБОТИ З

ФІЗИКИ

Наприклад:

Задача 1. Посудина, що містить ідеальний газ при температурі t = 27 °С, має клапан, який відкривається коли різниця тисків складає величину p = 400 кПа.

Газ нагрівають до температури t = 127 °С, при цьому частина газу виходить із посудини через клапан. Який тиск встановиться у посудині після охолодження газу до початкової температури t ? Атмосферний тиск p0 = 100 кПа.

Розв’язати запропоновану задачу можна, наприклад, аналізуючи можливі процеси, що відбуваються із газом у посудині, зображаючи їх у координатах (p,T), як це показано на малюнку.

Розв’язування:

Дано:

t = 300 К

–  –  –

р ?

Стан ідеального газу у посудині описується рівнянням m Менделєєва-Клайперона: pV = RT. До тих пір поки, клапан µ закритий, маса газу у посудині не змінюється. Окрім того не змінюється його склад та об’єм, який він займає. Тоді:

m, µ, V = const. Відповідно залежність p = f (T ) - є у (p,T) координатах прямою пропорційністю.

Відтак для початкової маси газу m у посудині, доки клапан не відкрився: p = k T. Для маси газу m, яка залишилась у посудині після закривання клапану, і для якої відбуватиметься остаточне охолодження газу до початкової температури:

p = k T.

–  –  –

2) Досягнувши деякої температури, Tкр [T1;T2 ], тиск газу у посудині стане p0 + p і клапан відкриється, частина газу вийде із посудини.

3) Унаслідок зміни маси газу можливо передбачити наступні процеси:

а)ізотермічне збільшення тиску 1 2 до p = k T неможливе, бо маса газу повинна зменшуватись під час відкривання клапану, а не збільшуватись. Дійсно k = tg ; k m, V, µ = const.

m m ;

Але б) ізотермічне зменшення тиску 1 2 до p = k T неможливе, бо хоча маса газу і зменшується ( k k, бо ), але Tкр T2 і газ згідно умови продовжують нагрівати до досягнення температури T2 ;

в) адіабатичні зміни взагалі неможливі, бо система не ізольована;

–  –  –

Відповідь: Q = 83,6 10 Дж.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 14 |
Похожие работы:

«Міністерство освіти і науки України Міжнародний економіко-гуманітарний університет Імені академіка Степана Дем’янчука Р.М. Літнарович ОСНОВИ МАТЕМАТИКИ Дослідження впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті Навчальний посібник для студентів Педагогічного факультету Частина 2 Рівне 2006 Літнарович Р.М. Основи математики. Дослідження Літнарович Руслан Миколайович доцент, впливу ситуативної тривожності на характеристики кандидат технічних наук пам’яті. Навчальний посібник для...»

«ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ із застосування засобу ОКСІГРАН з метою дезінфекції, передстерилізаційного очищення та стерилізації Київ 2013 Організація-розробник: ДУ Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України. Методичні вказівки призначені для закладів охорони здоров'я та інших організацій, які виконують роботи з дезінфекції. Тиражування цих Методичних указівок дозволяється лише зі згоди ТОВ ФОРМАТ МЕДІА (Україна). II МЕТОДИЧНІ...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М. П. ДРАГОМАНОВА БУЙНИЦЬКА Оксана Петрівна УДК 373.5.016:53:371.385.4(043) РОЗВИТОК ІНТЕРЕСУ ДО НАВЧАННЯ ФІЗИКИ В УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ У ПОЗАКЛАСНІЙ РОБОТІ 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика) Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ – 2008 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Досягнення національної системи освіти та виховання є підвалинами розбудови гуманістичної школи, пронизаної...»

«ISSN 20786425. Вісник Львівського університету. Серія геологічна. 2012. Випуск 26. С. 18–36  Visnyk of the Lviv University. Series Geology. 2012. Issue 26. Р. 18–36   УДК 55 ІСТОРІЯ ТЕРМОБАРОГЕОХІМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА ГЕОЛОГІЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ: ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ І ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ НАСЛІДКИ М. Павлунь© Львівський національний університет імені Івана Франка, геологічний факультет, кафедра геології корисних копалин, вулиця Грушевського, 4, 79005, Львів, Україна, e-mail: zaggeol@franko.lviv.ua...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ФІЗИКИ КОНДЕНСОВАНИХ СИСТЕМ На правах рукопису ДРУЧОК Максим Юрійович УДК 532.74; 544.354; 544.355-128 СТАТИСТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЕФЕКТІВ ІОННОЇ АСОЦІАЦІЇ ТА КАТІОННОГО ГІДРОЛІЗУ В КОЛОЇДНО-ЕЛЕКТРОЛІТИЧНИХ РОЗЧИНАХ 01.04.24 – фізика колоїдних систем АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Львів – 2006 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано в Інституті фізики конденсованих систем Національної академії наук...»

«НАУКА В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ Матеріали VІI Міжнародної науково-практичної конференції (29-30 вересня 2011 р.) У семи томах Том 3 Державне управління. Юридичні науки Дніпропетровськ Видавець Біла К.О. УДК 34+35 ББК 73 Н 34 НАУКА В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції СКЛАД ВИДАННЯ Том 1. Наукові праці з біології, медицини, технічних, фізико-математичних та хімічних наук Том 5. Педагогіка. Психологія. Комунікативістика Том 2. Історія. Філософія Том...»

«УДК 615.327.07:663.64](477.83) № держреєстрації 0109U001462 Інв. № Міністерство охорони здоров’я України Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології (Укр. НДІ МР та К) 65014, м. Одеса, пров. Лермонтовський, 6 тел. (048) 722-35-68 ЗАТВЕРДЖУЮ Директор Укр НДІ МР та К д.мед.н., проф. К.Д.Бабов “”2010 р. ЗВІТ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНУ ПРИДАТНОСТІ ДО СПОЖИВАННЯ НА ОСНОВІ ОЦІНКИ СТАБІЛЬНОСТІ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ТА МІКРОБІОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ На правах рукопису Демиденко Максим Геннадійович УДК 537.621.3; 535.511; 532.582.7 МАГНІТОРЕЗИСТИВНІ ТА ОПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СПІНВЕНТИЛЬНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ Co, Fe, Cr І Cu ТА НАНОЧАСТИНОК ОКСИДІВ Fe 01.04.01 – фізика приладів, елементів і систем ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Науковий керівник Проценко Сергій Іванович, доктор фізико-математичних наук, доцент Суми –...»

«Національна академія наук України Міністерство освіти і науки України Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем Савчинський Богдан Дмитрович УДК 004.93'1:[519.76+519.814+519.168+519.857] КОНТЕКСТНО-ВІЛЬНІ ГРАМАТИЧНІ КОНСТРУКЦІЇ ДЛЯ РОЗПІЗНАВАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ ТЕКСТОВИХ ТА ГРАФІЧНИХ ДОКУМЕНТІВ 05.13.23 – системи та засоби штучного інтелекту Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Київ 2007 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в...»

«Опанасюк А.С., Міщенко Б.А. ЗБІРНИК ЗАДАЧ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ТА ТЕСТУВАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «ЗАГАЛЬНА ФІЗИКА» для викладачів та студентів інженерного факультету денної та заочної форм навчання ЧАСТИНА 1 ББК 22.3 О 60 УДК 53 (076.2) Рецензенти: д-р фіз.-мат. наук, проф. Рощупкін С.П. (Інститут прикладної фізики АН України); канд. фіз.-мат. наук, доц. Лисенко О.В. (Сумський державний університет) Рекомендовано до друку вченою радою Сумського державного університету ( Протокол №4 від 09.11.06)...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»