WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 9 |

«Б.І.Яворський МАТЕМАТИЧНІ ОСНОВИ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ Частина 1 Рекомендовано Міністерством освіти, науки, молоді та спорту України як навчальний посібник з дисципліни “Основи ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Б.І.Яворський

МАТЕМАТИЧНІ ОСНОВИ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

Частина 1

Рекомендовано Міністерством освіти, науки, молоді та спорту України

як навчальний посібник

з дисципліни “Основи радіоелектроніки”

Тернопіль-2011

УДК 621.396

Яворський Б.І. Математичні основи радіоелектроніки. Частина І.

Навчальний посібник — Тернопіль: ТНТУ, 2008. — 182 c.

У першій частині посібника наведено відомості, що розкривають зміст та завдання теорії радіоелектронної апаратури. Основні моделі та методи, що використовуються при застосуванні радіоелектронних апаратів у різних галузях діяльності людини, подано в інформаційному аспекті, тобто, як такі, що є оптимальними при відборі, перетворенні у інший вигляд, передачі-прийомі, обробці даних та їх представленні операторові у вигляді зручному для вирішення степеня, часу та місця впливу на об’єкт зацікавленості.

Посібник призначений для студентів, які навчаються за спеціальностями, пов’язаними з розробкою, впровадженням у виробництво, експлуатацією та ремонтом радіоелектронної апаратури різного призначення, перш за все з напрямів базової вищої освіти (бакалаврату) 6.050901 — “Радіотехніка”, 6.050902 — “Радіоелектронні апарати”.

Іл. 36. Табл.6. Бібліогр.: 19 назв.

Рецензенти:

Б.Г.Марченко, доктор фізико-математичних наук, професор (Інститут електродинаміки НАН України);

Я.П.Драган, доктор фізико-математичних наук, професор (Державний університет “Львівська політехніка”).

ISSN 5 - 7763 - 8909 - 7 © ТДТУ імені Івана Пулюя ЗМІСТ Передмова Вступ. Завдання дисципліни "Основи радіоелектроніки" …..... 10 Розділ 1. Зображення лінійних кіл та сигналів диференціальними рівняннями …………………………………... 14

1.1. Поняття про лінійні кола та сигнали ………………………....

1.2. Звичайні диференціальні рівняння

1.3. Рівняння у частинних похідних

1.3.1. Рівняння теплопередачі

1.3.2. Рівняння коливань

1.3.3. Рівняння переносу речовини

1.3.4. Рівняння хвиль

1.3.5. Система диференціальних рівнянь у частинних похідних ……………………………………………………………….

1.3.6. Стаціонарні рівняння …………………………

–  –  –

Розділ 2. Інтегральні перетворення

2.1. Перетворення Фур'є

2.2. Застосування перетворення Фур'є

2.3. Перетворення Лапласа

2.4. Основні властивості перетворення Лапласа

2.5. Зворотнє перетворення Лапласа

2.6. Приклади виконання зворотнього перетворення Лапласа.....

2.6.1. Випадок дійсних полюсів

2.6.2. Випадок копмлексно-спряжених полюсів

2.6.3. Випадок кратних комплексно-спряжених полюсів.........

Підсумок

Розділ 3. Зображення лінійних кіл у вигляді вхід-вихід

3.1. Зображення вигляду вхід-вихід у часовій та частотній областях

3.2. Схема диференціального рівняння

3.3. Деякі властивості дробово-раціональних функцій................. 68

3.4. Співвідношення між частотними і часовими характеристиками лінійних систем

3.5. Фізична реалізовність систем

Підсумок

Розділ 4. Узагальнені функції

4.1. Загальні положення

4.2. -функція

4.3. Властивості -функції

4.4. Дискретна -функція

4.5. Моделювання -функції

4.6. Перетворення "зсуву", "стиску-розтягу", "віддзеркалення"..

4.7. Модель похідної від -функції

Підсумок

Розділ 5. z-Перетворення

5.1. Загальні положення

5.2. Означення z-перетворення

5.3. Знаходження z-перетворення методом зведення до суми "табличних" перетворень

5.4. Використання властивостей z-перетворення

5.5. Зворотнє z-перетворення

Підсумок

Розділ 6. Зображення дискретних кіл і сигналів

6.1. Різницеві рівняння

6.2. Характеристики дискретних систем з одним входом і одним виходом

6.3. Еквівалентність зображень дискретних і неперервних кіл та сигналів

6.4. Теорема відліків

Підсумок

Розділ 7. Деякі поняття з теорії матриць

7.1. Характеристичний та мінімальний мночлени

7.2. Означення функції матриці

7.3. Матриця як лінійне перетворення

7.4. Основна формула функції матриці

Підсумок

Розділ 8. Опис лінійних систем у просторі змінних стану.......... 133

–  –  –

Розділ 9. Поняття про стійкість і стабільність систем

9.1. Чутливість характеристик кіл до малих змін їх параметрів. 148

9.2. Стійкість

Підсумок

Розділ 10. Нелінійні перетворення сигналів. Нелінійні кола та системи

10.1. Гармонічна лінеаризація

10.2. Структурно динамічна класифікація лінійних та нелінійних ланок систем

10.3. Опис нелінійних перетворень функціональними рядами.... 166 10.3.1. Знаходження ядер

Підсумок

Підсумки

Контрольнi питання

Типовi задачi

Список використаної літератури

ПЕРЕДМОВА

У даному посібнику розглянуто теорію, що лежить в основі застосувань електронної техніки в різних областях діяльності людини:

в медицині – при наукових дослідженнях, діагностиці захворювань та їх лікуванні; в промисловості – при керуванні виробничими процесами та їх автоматизації; в транспорті – в системах навігації та управління і т.п. Причому перш за все мається на увазі інформаційний аспект діяльності: відбір, перетворення, обробка, розпізнавання, виявлення сигналів, оцінювання їх параметрів та прийняття на основі отриманої інформації рішень, найкращих (оптимальних) за критерієм, що є оцінкою успішної діяльності.

Саме такого роду проблеми стають все більш актуальними у житті. Розв'язання цих проблем є метою відповідної діяльності, яка передбачає застосування засобів, що допоможуть зробити це найбільш ефективно. Критеріями ефективності цих засобів можуть служити їх швидкодія, надійність, точність, вартість, економічність, маса та габарити апаратури. І електронна техніка тут поза конкуренцією. Але для того, щоб грамотно, коректно використати її можливості, необхідно вміти так сформулювати, описати проблему та мету, яка досягається при розв'язанні проблеми, щоб у рамках цього опису можна було знайти шлях досягнення мети. Такий опис повинен мати певні властивості і називається задачею.

У даному посібнику розглядаються основні відомості, необхідні для вироблення вміння ставити (формулювати) задачі за даними спостережень. Таку можливість надає математика. Чи не найпростішою за змістом задачею є наближення якоюсь звичайною функцією окремих відліків значень фізичної величини (тиску, температури, концентрації, потенціалу), що змінюється у часі. Але постановка навіть такої задачі, розробка методів її розв'язання вимагають знання досить солідної теорії, наприклад, лінійного простору, володіння поняттями базису, метрики і ін. Що стосується інших задач, то справа є ще складнішою. Тому метою вивчення даної дисципліни є тлумачення математичних об'єктів, які використовуються для опису проблем, при розв'язуванні їх засобами радіоелектронної техніки.

Історично склалося так, що електронна техніка дістала своє застосування перш за все в областях, політично престижних для держав – різного роду оборонних, військових (зв'язок, локація).

Зміщення акцентів у сферу охорони здоров'я людини та довкілля, інтенсифікації технологій відбувається не стільки через соціальне замовлення, а внаслідок прямої загрози життю – збільшення кількості населення, зменшення кількості ресурсів, забруднення середовища і т.п. Тому застосування електронної техніки мають своєю історією радіофізику і радіотехніку. У радіотехніці (зв'язок, передача та прийом інформації при допомозі електромагнітних хвиль високої частоти та низькочастотних провідних каналів і ін.) розглядають теорію електричних кіл та сигналів як основну, фундаментальну дисципліну.

Посібник "Основи радіоелектроніки" призначений для знайомства студентів із знаннями, необхідними для розробки, виробництва, експлуатації та ремонту електронних апаратів і систем іншого призначення, зокрема біомедичних.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


У даному посібнику подано матеріал, за яким читалися лекції на протязі кількох навчальних років для спеціальності "Біотехнічні і медичні апарати та системи" (напрям базової освіти "Радіоелектронні апарати"). Посібник може бути корисним іншим спеціальностям згаданого напряму, а також для студентів спеціальності "Наукові, аналітичні та екологічні апарати і системи" (напрям базової освіти "Прилади") і спеціальностей за напрямом базової освіти "Радіотехніка".

Посібник складається з трьох частин. У першій частині для детермінованого випадку на феноменологічній основі вводяться поняття, необхідні для подальшого викладу. Складання звичайних диференціальних рівнянь (лінійних, з постійними коефіцієнтами), а також рівнянь у частинних похідних представлено як моделювання фізичних явищ.

Показано, як, виходячи з уявлення про розділення змінних, можна отримати лінійні зображення сигналів (інформативних для нас змін величин, властивих даному явищу). Розглянуто властивості таких зображень. Таким чином, створено основу для розуміння ідеї зображення сигналу.

На основі приведених даних показано роль інтегральних перетворень (Фур'є, Лапласа і ін.).

Обгрунтовано актуальність дискретних (різницевих) рівнянь.

Вводиться і описується z–перетворення. На основі "природнього" моделювання динамічних систем диференціальними та різницевими рівняннями вводяться такі характеристики як функція передачі, імпульсна (вагова) функція для зображення типу вхід-вихід кіл і ланок систем.

Розглядається зображення лінійних кіл та систем у просторі змінних стану.

Далі подано поняття про стійкість, чутливість, спостережність, фізичну реалізовність, керовність та критерії цих характеристик.

Розглянуто також необхідні дані з матричного числення (теорії матриць). Показано взаємозв'язок між зображеннями систем у просторі змінних стану та вигляду вхід-вихід.

У другій частині посібника приведені абстрактні поняття, зміст яких зрозумілий з матеріалу першої частини: вони широко використовуються у сучасній теорії сигналів та систем. Розглянуто математичні структури – простори Евкліда, Гільберта – та їх використання при моделюванні сигналів і систем. Зокрема, на основі розгляду оснащеного гільбертового простору показана роль геометричної інтерпретації при моделюванні, наголошено на ролі інваріантів, їх виборі, продемонстровано перехід від евклідових уявлень в n-мірному і нескінченномірному просторі до афінних. Усе це важливо для інженерних застосувань.

Третя частина посібника стосується теорії випадкових процесів – використання розглянутого математичного апарату при моделюванні стохастичних сигналів та лінійних систем, непараметричному та параметричному системному аналізі. Розглянуто постановку і розв'язування задач фільтрації Вінера-Колмогорова та Калмана як прикладів, що ілюструють синтез характеристики та параметрів алгоритмів оцінки стану (-ів) лінійних систем. Ці алгоритми базуються на двох різних ідеях оптимальної фільтрації – за допомогою фільтру з наперед знайденою при розв'язуванні оптимізаційної задачі характеристикою та за допомогою числового рекурсивного алгоритму оцінювання параметрів фільтру. У цій же частині посібника розглянуто основи теорії нелінійних систем.

Дисципліна радіоелектроніки" передує таким "Основи дисциплінам як теорія автоматичного управління (ТАУ), основи схемотехніки, цифрова та аналогова електроніка, основи теорії біологічних та медичних систем й ін. і має професійнофундаментальне спрямування.

–  –  –

ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

"ОСНОВИ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ" Під радіоелектронікою розумітимемо галузь науки і техніки, що вивчає електронні апарати та системи, що застосовуються при розв'язуванні проблем у різних областях діяльності людини (наприклад, при охороні її здоров'я). В основі їх функціонування лежить рух заряджених частинок та електромагнітних хвиль у різних середовищах. Зауважимо два аспекти радіоелектроніки – теорію та практику.

Предметом дисципліни "Основи радіоелектроніки" є вивчення теорії електронних апаратів та систем, зокрема, математичного опису такого роду об'єктiв при їх створеннi, розрахунку, аналiзi з метою забезпечення розв'язку поставлених перед ними задач. Наприклад, у бiотехнічних та медичних застосуваннях, з точки зору електронної технiки, перш за все впадають в поле зору лiкувальний енергетичний вплив на живий об'єкт, дiагностика його патологiй за відібраною енергією різної природи, реабiлiтацiя чи протезування втрачених функцiй.

Так що застосування електронних апаратiв та систем мають або iнформацiйний, або енергетичний характер. Наприклад, у біомедичному застосуванні вони служать або для вiдбору, передачi, зберiгання, обробки, перетворення у iнший вигляд даних з метою вибору рiшення про мiсце, тривалiсть, iнтенсивнiсть керуючого, лiкувального чи iншого впливiв, або власне для безпосереднього чи опосередкованого впливу енергiєю електромагнiтного поля (е.м.п.) на бiооб'єкт. Енергiю е.м.п. використовують також i з допомiжною (аксесуарною) метою (для приводу механiзмiв, обiгрiву і т.п.).

Оскiльки маємо справу з системами, то цi два аспекти часто нерозривнi, пов'язанi. Зауважимо, що в обох випадках використовується властивiсть е.м.п. транслювати енергiю у просторi, а отже і з нею – інформацію.

Розглядаючи "тонку" структуру цього процесу, манiпуляцiю її параметрами, при попередньому спiвставленнi цiй структурi структури iнформацiйного для нас образу (симптому, зображення, сигналу) говоримо про манiпуляцiю iнформацiєю (обробку, вiдбiр, передачу i т.п.). Якщо має мiсце енергетичний (загальний) погляд на процес поширення енергiї, то бiльше уваги придiляють її локалiзацiї у просторi з рiзними властивостями середовищ, якi його наповнюють, а також на перетворення енергiї у iнший вигляд (теплову, механiчну, iн.).Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 9 |
 
Похожие работы:

«Міністерство освіти і науки України Донбаська державна машинобудівна академія В.М.Костенко Р.В.Баржеєв МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК до лабораторних робіт з дисципліни Фізика (для студентів заочної форми навчання) Затверджено на засіданні вченої ради ДДМА Протокол № від Краматорськ 200 ББК 22. УДК КРецензенти: Надточий В.А., доцент, зав. кафедри фізики Слав’янського державного педагогічного університету; Чальцева І.В., доцент кафедри прикладної математики та обчислювальної техніки Краматорського...»

«Міністерство освіти та науки України ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ “ФІЗИКА” для студентів інституту заочної освіти, для всіх спеціальностей РОЗДІЛ І: “МЕХАНІКА” (переклад з російської) Одеса, ОНПУ 2004 Міністерство освіти та науки України ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ “ФІЗИКА” для студентів інституту заочної освіти, для всіх спеціальностей РОЗДІЛ І:...»

«Министерство образования и науки Украины Харьковский торгово-экономический институт КНТЭУ БИБЛИОТЕКА БЮЛЛЕТЕНЬ НОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ЗА 2012 ГОД Харьков – Естественные науки. Физика. Математика. Химия. Информатика.Вища та прикладна математика : Практикум/ Л.З. Мащенко. -К.: 1 22. КНТЕУ, 2011. -204 с. Экземпляры: всего:5 (5) В Дубина А.Г. Excel для экономистов и менеджеров/ А.Г. Дубина, С.С. 2 32. Орлова, И.Ю. Шубина, А.В. Хромов, Б.м., 2004. -295 с. Д Экземпляры: всего:1 (1) Горелов А. А. Концепции...»

«МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ щодо застосування засобу Дезактін з метою дезінфекції об’єктів та достерилізаційного очищення виробів медичного призначення 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Назва засобу дезінфекційний засіб Дезактін за ТУ У 22920528.002Фірма виробник ТОВ Делана (Україна).1.3. Склад засобу, вміст діючих та допоміжних речовин, мас. %: 1,3-дихлор-5,5-диметилгідантоїн (дихлорантин) 21,0-23,0 (діюча речовина); 5,5-диметилгідантоїн 12,4-16,4; диспергатор 9,0-12,0; аніонні поверхневоактивні речовини...»

«Частина ІІІ. Інноваційні підходи до реалізації змістової та організаційно-управлінської функцій в сучасних підручниках. УДК 371.3:53 Л. С. Недбаєвська Миколаївський державний університет імені В.О. Сухомлинського МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНИХ СХЕМ ДЛЯ УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ЗНАНЬ У статті розглядається методика використання абстрактної наочності у вигляді графічних схем навчального матеріалу при проведенні узагальнення і систематизації знань. Ця методика розкрита на прикладі...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національна академія наук України Національний центр «Мала академія наук України» В. В. ПЛАХОТНИК О. В. ПЕРЕГУДА ВСЕУКРАЇНСЬКА МАТЕМАТИЧНА ОЧНО-ЗАОЧНА ШКОЛА (2012–2013 навчальний рік) Збірник навчально-методичних матеріалів Київ 2013 Редакційна колегія: О. В. Лісовий, В. В. Плахотник (канд. фіз.-мат. наук), Т. В. Пещеріна, С. І. Кічайкіна Рекомендовано науково-методичною радою Національного центру «Мала академія наук України» (протокол № 1...»

«Гуменюк А. Ф.ЕЛЕКТРИКА ТА МАГНЕТИЗМ Посібник із курсу загальної фізики (Для фізичних спеціальностей університетів) Київ 2007 Зміст Передмова Фундаментальні взаємодії у природі Типи взаємодій. Інтенсивність взаємодій. Далекодійні та близькодійні взаємодії. Фізичний вакуум. Глава 1. Електричне поле у вакуумі 1.1. Властивості електричного заряду Поняття електричного заряду. Два типи заряду. Елементарний заряд. Адитивність заряду. Інваріантність заряду. Закон збереження електричного заряду. Про...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ O.I. Михальов, Вол.В. Гнатушенко, Вік.В. Гнатушенко, І.С. Дмитрієва МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсових проектів з дисципліни «Комп’ютерні методи обробки зображень» для студентів напряму 050101 – «Комп’ютерні науки» Дніпропетровськ 2013 Михальов О. І., Гнатушенко Вол. В., Гнатушенко Вік. В., Дмитрієва І.С. «Комп’ютерні методи обробки зображень» УДК 681.3.06+519.68 Методичні вказівки до виконання курсових проектів...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.П. ДРАГОМАНОВА АЧКАН Віталій Валентинович УДК 372. 851:2:37.032 ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ РІВНЯНЬ ТА НЕРІВНОСТЕЙ 13.00.02 – теорія та методика навчання (математика) Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ – 2009 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано на кафедрі математики, методики викладання математики Бердянського державного педагогічного університету,...»

«ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ ІНФОРМАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ У Д ЗЕРКАЛІ ЗМІ: За повідомленнями друкованих та інтернет-ЗМІ, телебачення і радіомовлення 15 вересня 2010 р., середа ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ Кожен має посадити принаймні три дерева Юліана Шевчук, Голос України.3 Під час робочої поїздки на Рівненщину Голова Верховної Ради В.Литвин взяв участь у відкритті фінальних змагань Всеукраїнської спартакіади працівників лісового господарства у райцентрі Березне, яка відбулася з нагоди Дня...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»