WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 |

«O.I. Михальов, Вол.В. Гнатушенко, Вік.В. Гнатушенко, І.С. Дмитрієва МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсових проектів з дисципліни «Комп’ютерні методи обробки зображень» для студентів ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

O.I. Михальов, Вол.В. Гнатушенко,

Вік.В. Гнатушенко, І.С. Дмитрієва

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання курсових проектів з дисципліни

«Комп’ютерні методи обробки зображень»

для студентів напряму 050101 – «Комп’ютерні науки»

Дніпропетровськ - 2013

Михальов О. І., Гнатушенко Вол. В., Гнатушенко Вік. В., Дмитрієва І.С.

«Комп’ютерні методи обробки зображень»

УДК 681.3.06+519.68 Методичні вказівки до виконання курсових проектів з дисципліні «Комп’ютерні методи обробки зображень». Для студентів напряму 0501 01 – «Комп’ютерні науки» / Укл.: О.I. Михальов, Вол.В. Гнатушенко, Вік.В. Гнатушенко, І.С. Дмитрієва. Пiд ред. О.I. Михальова. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2013. – 20 с.

Методичні вказівки є практичною частиною комплексу навчально-методичних матеріалів з дисципліні «Комп’ютерні методи обробки зображень», в якій наведено вимоги до змісту й оформлення курсового проекту, перелік тем (варіантів), зразки титульної сторінки, довідкові матеріали, приклади тощо.

Методичні вказівки призначені для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 050101 – «Комп’ютерні науки», а також для студентів інших спеціальностей.

Укладачі: О.I. Михальов, доктор технічних наук, професор, Вол. В. Гнатушенко, доктор технічних наук, професор, Вік. В. Гнатушенко, кандидат технічних наук, доцент, І.С. Дмитрієва, кандидат технічних наук, доцент.

Відповідальний за випуск проф. Михальов О.І.

Рецензент П.І. Когут, доктор фізико-математичних наук, професор (Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара) Друкується за авторською редакцією.

Затверджено на засіданні кафедри інформаційних технологій і систем, протокол № 11 від 04.01.2010.

Підписано до друку 05.01.2012. Формат 60х84 1/16. Папір типогр.

Друк різограф. Облік.-вид. арк 1,25. Умов. друк. арк. 1,16.

Тираж 100 пр. Замовл. № /10.

Національна металургійна академія України.

49600, Дніпропетровськ-5, пр. Гагаріна, 4 ДНВП “Системні технології” Михальов О. І., Гнатушенко Вол. В., Гнатушенко Вік. В., Дмитрієва І.С.

«Комп’ютерні методи обробки зображень»

ЗМІСТ ВСТУП

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Мета і завдання курсового проекту

1.2 Тематика курсових проектів

1.3 Зміст і об’єм проекту 6

1.4 Оформлення курсового проекту

1.5 Захист і оцінка курсового проекту 2 ПЕРЕЛІК ТЕМ ЛІТЕРАТУРА

–  –  –

Багато галузей техніки, що мають відношення до одержання, обробки, зберігання та передачі інформації, у значній мірі орієнтуються на розвиток систем, в яких інформація має характер зображень. Зображення, яке можна розглядати як двовимірний сигнал, є значно більш ємним носієм інформації, чим звичайний одновимірний сигнал. Разом з тим, вирішення наукових й інженерних завдань при роботі з візуальними даними вимагає особливих зусиль, що опираються на знання специфічних методів, оскільки традиційна ідеологія одновимірних сигналів і систем мало придатна в цих випадках. У зв'язку із цим, у вузівських програмах існують дисципліни, які спрямовані на вивчення принципів обробки зображень, причому, пріоритетна увага приділяється цифровим методам, привабливим своєю гнучкістю.

Метою викладання спецкурсу «Комп’ютерні методи обробки зображень» є формування у студентів теоретичної бази цифрової обробки зображень як дискретних двовимірних сигналів й ознайомлення з методами та засобами комп'ютерної обробки зображень.

Завданнями дисципліни є:

• вивчення математичної теорії цифрових інтегральних перетворень і їхніх специфічних властивостей;

• освоєння ефективних алгоритмів швидкого виконання інтегральних перетворень;

• придбання знань сучасних принципів комп'ютерного кодування зображень, у тому числі методик колірного кодування;

• придбання знань і навичок використання основних методів обробки зображень (геометричні перетворення, препарування, фільтрація й ін.).

Важливе місце при вивченні даної дисципліни займає курсове проектування.

Проектування розвиває творче мислення, яке необхідно для майбутньої самостійної діяльності. Крім того, воно містить елементи науководослідницької роботи, що сприяє поглибленню і конкретизації знань, придбанню навичок розв’язання комплексної інженерної задачі. Виконуючи курсові проекти, студент готується до більш складної задачі — дипломному проектуванню.

Основна мета курсового проектування з дисципліни «Комп’ютерні методи обробки зображень» — формування навичок самостійної творчої роботи студентів, закріплення отриманих знань, зокрема, шляхом практичного використання методів і засобів комп’ютерної обробки зображень та реалізації математичних моделей аналізу зображень у вигляді програмних модулів.

Михальов О. І., Гнатушенко Вол. В., Гнатушенко Вік. В., Дмитрієва І.С.

«Комп’ютерні методи обробки зображень»

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Мета і завдання курсового проекту Курсовий проект є важливою частиною навчального процесу. Він сприяє розвитку ініціативи і самостійності, служить важливим етапом для цілеспрямованої ефективної майбутньої наукової роботи.

Виконання курсового проекту передбачає:

- систематизацію, закріплення та розширення теоретичних знань студентів;

- поглиблення знань відповідного розділу навчального предмету;

- оволодіння навичками самостійної, теоретичної, експериментальної роботи, роботи з комп’ютерною технікою, користування літературними джерелами;

- вміння оформити роботу.

У результаті виконання курсового проекту студент повинен розробити алгоритми розпізнавання образів й обробки зображень і промоделювати роботу алгоритмів на комп'ютері.

Курсовий проект виконується в кілька етапів:

Вивчення теми курсового проекту 1.

На цьому етапі студент одержує тему із числа запропонованих (див. табл. 2.1), або формулює в рамках дисципліни власну тему, по якій він хотів би виконати курсовий проект, і узгоджує її з керівником. Оформлює лист завдання на курсовий проект (див. Додаток Б) Складання плану робіт 2.

Студент розробляє план робіт (додаток В) над програмним продуктом. План описує як буде виконуватися робота. Формулюється послідовність етапів виконання роботи. До плану додається список літератури, з якою планується працювати при розробці програмного продукту. Передбачається, що до моменту написання плану робіт студент ознайомився з літературою в розглянутій предметній області й представляє, яким чином варто виконувати роботу. План робіт надається викладачеві для перевірки для того, щоб викладач міг бачити послідовність дій студента при розробці програмного продукту, внести корективи й рекомендувати додаткову літературу по розглянутому питанню.

Виконання роботи 3.

Розробляються алгоритми обробки зображень і програмні продукти, здатні моделювати роботу алгоритмів на комп'ютері, звіт, презентація. У ході виконання Михальов О. І., Гнатушенко Вол. В., Гнатушенко Вік. В., Дмитрієва І.С.

«Комп’ютерні методи обробки зображень»

роботи студент може консультуватися з викладачем з будь-яких питань, пов'язаних з виконанням роботи.

Доповідь про виконану роботу 4.

Доповідь виконується з демонстрацією роботи моделей алгоритмів відповідної обробки зображень на комп'ютері.

Захист курсового проекту 5.

Для захисту курсового проекту необхідно оформити звіт, надати вихідний текст програми й виконуваний модуль.

1.2 Тематика курсових проектів Тематика курсових проектів передбачає актуальність, відповідність сучасному розвитку науки та практики. Вона повинна бути різноманітною. У відповідності до теми студент оформлює лист завдання на курсовий проект встановленого зразка (див. Додаток Б), і подає для затвердження завідувачу кафедри із вказівкою терміну завершення роботи.

1.3 Зміст і об’єм проекту Об’єм курсового проекту погоджується із науковим керівником і складає в середньому 25-30 сторінок машинописного тексту.

Звіт повинен включати:

• Вступ.

Описує предмет дослідження.

• Літературний огляд.

Систематизоване подання інформації з теми курсового проектування. Містить короткий виклад інформації, доступної в книгах, Інтернеті й інших джерелах. У цьому розділі інформація приводиться систематизовано, але без аналізу й авторського відношення. Тобто констатуються факти без їхнього обговорення.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


• Аналітичний огляд предметної області.

Аналіз зібраної інформації із предметної області. Опис основних підходів і способів застосування отриманої інформації для розв’язання завдання. Виклад власних підходів до вирішення поставленого завдання.

• Опис методів вирішення поставленого завдання.

Інженерне вирішення завдання. У даному розділі описується, як саме було вирішено завдання. У ньому не повинне бути посилань на програмний код або його Михальов О. І., Гнатушенко Вол. В., Гнатушенко Вік. В., Дмитрієва І.С.

«Комп’ютерні методи обробки зображень»

фрагменти. Цього опису повинно бути досить для того, щоб зрозуміти, яким чином вирішується поставлене завдання.

• Опис структур даних й алгоритмів.

У даному розділі описується (у вигляді ключових фрагментів коду) спосіб вирішення завдання з використанням мови програмування. Показується, як методи вирішення завдання відображаються на конкретний програмний код. Особлива увага повинно бути приділено структурам даних, що використовуються при реалізації алгоритмів.

• Опис структури програми.

Опис модулів програми, їхнього призначення й інтерфейсів. Опис архітектури програми.

• Опис користувальницького інтерфейсу.

Опис принципів, закладених у користувальницький інтерфейс: які дії користувач може виконувати і як він це повинен робити. Опис меню, доступних команд і режимів функціонування.

• Опис результатів роботи програми.

У якому форматі й які результати видає програма. Результати прогону тестів, обґрунтування отриманих результатів й обґрунтування їхньої правильності.

• Висновки.

Зазначається, що отримано в ході роботи й у якому напрямку варто продовжити дослідження. Де і як можуть бути застосовані результати курсового проектування. Які завдання залишилися невирішеними й чому.

• Список використаних джерел.

Книги, журнали, посилання в Інтернеті.

До звіту повинні додаватися технічне завдання, план робіт, тексти вихідних модулів. Без підписаних технічного завдання й плану робіт студент не може приступати до виконання курсового проекту. Робота без зазначених документів не приймається до захисту.

1.4 Оформлення курсового проекту Якісне оформлення проекту має важливе значення, оскільки сприяє розвитку необхідних навиків при написанні кваліфікаційної, дипломної (магістерської) роботи, а також наукових статей і звітів. Велику увагу слід звернути на грамотність і стиль викладу матеріалу. У роботі використовують тільки загальноприйняті назви одиниць вимірювання, системи позначення різних величин, а також правила Михальов О. І., Гнатушенко Вол. В., Гнатушенко Вік. В., Дмитрієва І.С.

«Комп’ютерні методи обробки зображень»

складання бібліографії. Курсовий проект має бути віддрукований в текстовому редакторі, 14 pt, через 1,5 інтервали, відступи полів зверху, зліва, справа, знизу: 2; 3;

1,5; 2 відповідно.

Курсова робота містить такі обов’язкові частини (розділи): титульний листок (див. Додаток А), ТЗ, зміст, вступ, основну частину, висновки, список використаної літератури.

Програмний продукт подається на перевірку у вигляді програмних модулів і вихідного коду.

Всі вимоги до середовища виконання повинні бути згадані у звіті, прикладеному до програмного продукту. У випадку, якщо програмний продукт, що розробляється, має графічний інтерфейс користувача, він повинен бути виконаний відповідно до вимог до графічного інтерфейсу програмного забезпечення Windows (обов'язкова наявність клавіатурних акселераторів у всіх пунктах меню й діалогових вікнах; наявність пункту About з інформацією про програмний продукт й автора;

системи допомоги).

Програми повинні комплектуватися набором тестів (не менше 2-х), які показують правильність її функціонування при різних вихідних даних, якщо такий вид тестування доречний для розроблювальної програми.

Програми в обов'язковому порядку повинні перевіряти вихідні дані. Ніякий набір вихідних даних не повинен приводити до некоректної роботи програми.

Наявність подібних помилок автоматично позбавляє автора можливості здавати програму в поточному стані. Для цього обов'язково потрібно тестувати програми до подання їх викладачеві. Відсутність файлів даних (картинок й інших ресурсів) не може бути причиною збоїв роботи програми. На ці ситуації необхідно передбачити відповідну діагностику.

Вибір мови програмування не регламентується. Розроблене програмне забезпечення повинне виконуватися на будь-якому комп'ютері, конфігурація якого погоджена в завданні (див. додаток Б). Якщо програма не працює у відсутності бібліотек або середовища розробки, обговорених у завданні, це вважається помилкою автора. Весь вихідний код програми повинен супроводжуватися короткими значимими коментарями. Кожен файл вихідного коду повинен містити заголовок, у якому будуть зазначене ім'я файлу, ім'я автора, призначення файлу, примітки.

Повинно бути зазначено, що конкретно робиться даним блоком коду. Для класів, при необхідності, указується їхня роль у програмі. Для методів, по Михальов О. І., Гнатушенко Вол. В., Гнатушенко Вік. В., Дмитрієва І.С.

«Комп’ютерні методи обробки зображень»

необхідності, описуються призначення, використовуваний алгоритм, метод, прийом, вихідні дані, результати, додаткова інформація.

1.5 Захист і оцінка курсового проекту Офіційний захист курсових проектів здійснюється на кафедрі. До захисту курсового проекту необхідно зробити 5-7 хвилинну доповідь, що представляє тему роботи, вихідні дані, розглянуті методи рішення, досягнуті в ході роботи результати й пропозиції по напрямку подальших досліджень у розглянутій області. Доповідь студента супроводжується наочним матеріалом.

При оцінці роботи враховуються:

- якість доповіді,

- вміння чітко і грамотно відповідати на поставлені питання за темою роботи,

- якість оформлення роботи.

Склад носія (диск) з результатами роботи:

На носії повинні бути представлені наступні матеріали:Pages:   || 2 | 3 |
Похожие работы:

«Экосистемы, их оптимизация и охрана. 2012. Вып. 7. С. 167–178. УДК 581.557:582.28 (477.25) КОНСОРТИВНІ ЗВ’ЯЗКИ АФІЛОФОРОЇДНИХ ГРИБІВ КИЇВСЬКОГО ПЛАТО Іваненко О. М. Науковий центр екомоніторингу та біорізноманіття мегаполісу НАН України, Київ, ivanenko_mycology@ukr.net У роботі представлений аналіз приналежності афілофороїдних грибів до виду рослини-живителя та до деревних субстратів різного стану: живе дерево, сухостій, відпад, пеньки. Всього в біоценозах Київського плато виявлено 188 видів...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ В. о. ректора _Іванов С.В._ (Підпис) (Прізвище, ініціали) «_» _2010 р. ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять для студентів за напрямами підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денної форми навчання Реєстраційний номер СХВАЛЕНО електронних методичних на засіданні кафедри вказівок у технології функціональних НМУ харчових продуктів Протокол № 3 від 5 жовтня 2010 р. Київ НУХТ...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ФІЗИКИ КОНДЕНСОВАНИХ СИСТЕМ На правах рукопису ДРУЧОК Максим Юрійович УДК 532.74; 544.354; 544.355-128 СТАТИСТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЕФЕКТІВ ІОННОЇ АСОЦІАЦІЇ ТА КАТІОННОГО ГІДРОЛІЗУ В КОЛОЇДНО-ЕЛЕКТРОЛІТИЧНИХ РОЗЧИНАХ 01.04.24 – фізика колоїдних систем АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Львів – 2006 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано в Інституті фізики конденсованих систем Національної академії наук...»

«Міністерство освіти і науки України Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет» Кафедра фізики навчально-методичний посібник ФІЗИКА методичні вказівки до лабораторного практикуму частина І КЛАСИЧНА МЕХАНІКА.МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА для студенів інженерно-технічних спеціальностей усіх форм навчання Кривий Ріг Укладачі: Т.В. Грунтова, асист. каф. фізики ДВНЗ «Криворізький національний університет» О.І. Перевертайло, асист. каф. фізики ДВНЗ «Криворізький...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» Д.О. Воронович, І.В. Луньов, А.М. Охрімовський, О.В. Подшивалова ЕЛЕКТРИКА Й МАГНЕТИЗМ Навчальний посібник до лабораторного практикуму Харків «ХАІ» 2011 УДК [53 + 537 + 537.6] (076.5) Е45 Рецензенти: д-р фіз.-мат. наук, проф. М.І. Гришанов, доц. В.П. Олефір Воронович, Д. О. E45 Електрика й магнетизм [Текст]: навч. посіб. до лаб. практикуму / Д.О....»

«УДК 636.22/.28:637.1(092) КАПРАЛЮК Оксана Вікторівна, кандидат сільськогосподарських наук, завідувач відділу науково-методичної роботи та наукового реферування Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України (м. Київ) НАУКОВИЙ ВНЕСОК Ав. А. КАЛАНТАРА (1859–1937) У РОЗВИТОК СКОТАРСТВА ТА МОЛОЧНОЇ СПРАВИ Проаналізовано внесок відомого вченого з зоотехнії Ав.А. Калантара у вивчення молочної продуктивності великої рогатої худоби, фізико-хімічного...»

«Володимир Сиротюк Володимир Баштовий Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів Рівень стандарту Рекомендовано Міністерством освіти і науки України Харків «Сиция» 2011 ББК 22.3я721 С 40 Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Наказ від 1 6. 0 3. 2 0 1 1 р. № 2 3 5 ) Н а у к о в у е к с п е р т и з у підручника п р о в о д и в Інститут теоретичної фізики і м. М. М. Б о г о л ю б о в а Національної академії наук України П с и х о л о г о п е д а г о г і ч н у е к...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИЙ ФАКУЛЬТЕТ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З ВИКОНАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ БАКАЛАВРА студентами напряму підготовки 6.040103 Геологія Видання офіційне Дніпропетровськ Державний ВНЗ НГУ Методичні рекомендації до виконання та оформлення кваліфікаційної роботи бакалавра студентами напряму підготовки 6.040103 Геологія /Упоряд.: В.Ф. Приходченко, І.В....»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ФІЗИКИ КОНДЕНСОВАНИХ СИСТЕМ ГЛУШАК Степан Петрович УДК 544.77.032.14;539.219;536.423 ВПЛИВ ПОЛІДИСПЕРСНОСТІ НА ФАЗОВУ ПОВЕДІНКУ КОЛОЇДНИХ ТА ПОЛІМЕРНИХ СИСТЕМ 01.04.24 фізика колоїдних систем АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук ЛЬВІВ 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Інституті фізики конденсованих систем Національної академії наук України. Науковий керівник доктор фізико-математичних наук,...»

«Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ ТА САМОСТІЙНОЇ ТЕОРЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ З ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА для студентів інженерних спеціальностей очної та заочної форм навчання Технологія виробництва картоплі” Затверджено на засіданні кафедри фізики, хімії і агрономії Протокол № 7 від 7.04.2011 р. Затверджено на засіданні Методичної ради ННІ ПХВ Протокол №7 від...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»