WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |

«навчально-методичний посібник ФІЗИКА методичні вказівки до лабораторного практикуму частина І КЛАСИЧНА МЕХАНІКА. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА для студенів інженерно-технічних ...»

-- [ Страница 1 ] --

Міністерство освіти і науки України

Державний вищий навчальний заклад

«Криворізький національний університет»

Кафедра фізики

навчально-методичний посібник

ФІЗИКА

методичні вказівки до лабораторного практикуму

частина І

КЛАСИЧНА МЕХАНІКА.

МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА

для студенів інженерно-технічних спеціальностей

усіх форм навчання

Кривий Ріг

Укладачі:

Т.В. Грунтова, асист. каф. фізики ДВНЗ «Криворізький національний університет»

О.І. Перевертайло, асист. каф. фізики ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Рецензент:

Є.О. Несмашний, докт. техн. наук, проф., зав. каф. фізики ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Відповідальний за випуск:

Є.О. Несмашний, докт. техн. наук, проф., зав. каф. фізики ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Даний навчально-методичний посібник охоплює першу частину лабораторного практикуму з курсу загальної фізики «Механіка, молекулярна фізика і термодинаміка» та містять всі необхідні матеріали для аудиторної і самостійної роботи студентів: короткі теоретичні відомості, опис лабораторних установок, порядок виконання лабораторних робіт, питання для самоконтролю, якісні задачі, перелік рекомендованої літератури, елементи теорії похибок, додатки тощо. Мають на меті допомогти студентам у засвоєнні теоретичного матеріалу і здобуванні навичок самостійної дослідницької роботи з фізики.

Відповідають чинній програмі курсу загальної фізики і призначені для студентів інженерно-технічних спеціальностей усіх форм навчання.

Розглянуто на засіданні Схвалено вченою радою кафедри фізики електротехнічного факультету (протокол № 12 від 11.06.2013) (протокол № від ) ЗМІСТ ВСТУП

РОЗДІЛ І. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ................

Лабораторна робота № 1

Лабораторна робота № 2

Лабораторна робота №3

Лабораторна робота №4

Лабораторна робота №5

Лабораторна робота №6

Лабораторна робота №7

Лабораторна робота №8

Лабораторна робота №9

Лабораторна робота №10

Лабораторна робота №11

Лабораторна робота №12

Лабораторна робота №13

Лабораторна робота №14

Лабораторна робота №15

Лабораторна робота №16

Лабораторна робота №17

Лабораторна робота №18

Лабораторна робота №19

Лабораторна робота №20

Лабораторна робота №21

Лабораторна робота №23

Лабораторна робота №24

РОЗДІЛ ІІ. ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ ВИМІРЮВАНЬ

Елементи теорії похибок

Класифікація похибок

Обчислення похибок при прямих вимірюваннях

Обчислення похибок при непрямих вимірюваннях

Графічні методи опрацювання результатів вимірювань

Визначення параметрів лінійної залежності

Правила округлень в розрахунках

ДОДАТКИ

Якісні задачі

Додаткові дані до лабораторних робіт

Фізичні константи

Множники і префікси утворення десяткових кратних одиниць.................116 Основні одиниці СІ

Визначення похибок функцій однієї змінної

Визначення похибок функцій кількох змінних

Психрометрична таблиця

Коефіцієнти Стьюдента

Виконання вимірювань штангенциркулем

Виконання вимірювань мікрометром

Приклад складання висновку до лабораторної роботи

Загальні рекомендації до порядку виконання лабораторних робіт............129 ЛІТЕРАТУРА

ВСТУП

Лабораторні роботи є першим кроком наукового експерименту, що передбачає використання теоретичних знань в експериментальних дослідженнях і практичній роботі та підтверджує їх достовірність. До виконання лабораторної роботи слід приступати після засвоєння необхідного теоретичного матеріалу та ознайомлення з лабораторною установкою.

Лабораторні роботи виконуються бригадами по 2 - 3 чол., що зумовлено як зручністю такої роботи, так і вимогами техніки безпеки. До початку виконань лабораторних робіт всі студенти проходять вступний, а під час роботи з кожною лабораторною установкою, поточний інструктажі з техніки безпеки. До виконання лабораторної роботи допускаються студенти, що мають належним чином оформлену заготовку звіту (номер і назва лабораторної роботи, мета роботи, обладнання, короткі теоретичні відомості, схема лабораторної установки, заготовки звітних таблиць). Студентам, згідно контрольним запитанням, рекомендується захищати свої лабораторні роботи до або в процесі їх виконання. За наявності допуску студенти виконують лабораторні роботи відповідно до інструкцій.

Результати вимірювань студент заносить у таблицю звіту і надає для перевірки викладачеві. Рекомендується узгоджувати результати вимірювань та їх обробку з викладачем кілька разів протягом виконання роботи, що значно підвищить ефективність роботи студентів та позбавить їх необхідності повторних розрахунків чи вимірювань. Обробка результатів вимірювань полягає у розрахунку шуканої величини та оцінці похибок вимірювань. Розрахунки бажано виконувати в одиницях СІ. Графіки будуються безпосередньо на листках звіту, або на міліметровому папері та вклеюються у звіт. Лінія, що виражає залежність величин повинна бути плавною, а відхилення експериментальних точок по обидва боки від неї – приблизно однаковими. Звіт слід закінчувати короткими висновками.

При оцінюванні враховуються робота студента в лабораторії, якість звіту та відповіді студента на контрольні запитання, вчасність здачі робіт.

РОЗДІЛ І. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

–  –  –

де D – внутрішній діаметр мензурки; h – висота підняття води в мензурці.

Порядок виконання роботи Тіло правильної геометричної форми

1. Визначте масу тіла (кулі, циліндра та куба) за допомогою терезів.

2. Виміряйте штангенциркулем необхідні геометричні розміри тіл (діаметр, довжину, ширину та висоту).

3. Обчисліть об’єми тіл (кулі, циліндра, куба) за виразами (1.2), (1.3) та (1.4).

4. За формулою (1.1) обчисліть густину речовини з якої виготовлене тіло.

5. Дії в пп. 1-4 виконайте не менше 5 разів, заносячи щоразу отримані результати до відповідної таблиці.

–  –  –

Тіло неправильної форми

1. Визначте масу досліджуваного тіла за допомогою терезів.

2. Штангенциркулем виміряйте внутрішній діаметр мензурки.

3. За шкалою на мензурці зафіксуйте початковий рівень води в трубці.

4. Опустіть прив’язане до нитки досліджуване тіло на дно мензурки та визначте висоту підняття води h в трубці відносно початкового рівня.

5. Повторіть пп. 2-5 неменше 5 разів (внутрішній діаметр мензурки слід вимірювати в різних її перетинах) та занесіть результати вимірювань до звітної таблиці.

6. За формулою (1.5) обчисліть об’єм води витісненої тілом.

7. За формулою (1.1) визначте густину матеріалу, з якого виготовлено тіло.

–  –  –

Контрольні запитання до лабораторної роботи № Міжнародна система одиниць (СІ). Густина, питома вага, питомий об’єм речовини, їх одиниці вимірювання. Штангенциркуль, мікрометр, ваги:

будова та робота з ними. Абсолютна та відносна похибки. Клас точності та похибка приладу.

–  –  –

Порядок виконання роботи

1. Опускаючи легший важок, підніміть важчий у верхнє положення.

2. Визначте відстань S (по вертикалі) між центрами мас важків.

3. Відпустіть легший важок і одночасно ввімкніть секундомір.

4. Коли легший важок досягне нижнього положення, зупиніть секундомір та зафіксуйте час руху системи.

5. За формулою (2.5) і згідно табл. Д2 визначте прискорення вільного падіння g.

6. Повторіть пп. 1-5 не менше 5 разів; результати вимірів та обчислень занесіть до звітної таблиці 2.1.

–  –  –

Контрольні запитання до лабораторної роботи № Матеріальна точка. Траєкторія, шлях, переміщення матеріальної точки.

Вектори середньої та миттєвої швидкості. Прискорення. Вектори середнього та миттєвого прискорення. Тангенціальне, нормальне та повне прискорення.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Сила. Сили в механіці. Виведення формули (2.5). Класифікація похибок.

–  –  –

ВИЗНАЧЕННЯ ПРИСКОРЕННЯ ВІЛЬНОГО ПАДІННЯ ЗА

ДОПОМОГОЮ ОБОРОТНОГО МАЯТНИКА КЕТЕРА

Мета роботи: визначити прискорення вільного падіння на Землі.

Обладнання: фізичний оборотний маятник, секундомір.

Опис лабораторної установки В даній лабораторній роботі використовується метод визначення прискорення вільного падіння з використанням фізичного маятника, який ґрунтується на тому, що період коливань такого маятника не змінюється при переносі вісі коливань в центр коливань.

Фізичним маятником є будь-яке тверде тіло довільної форми, що здійснює коливання відносно деякої горизонтальної вісі коливань, яка не проходить через центр мас тіла під дією сили тяжіння.

На рис. 3.1.а) зображено тіло довільної форми, що здійснює коливання відносно горизонтальної вісі, яка проходить через точку O перпендикулярно до площини рисунка. Точка C - центр мас маятника. Центром коливань K називають точку, що лежить на прямій, проведеній через центр мас маятника перпендикулярно до його вісі коливань і при переносі в яку вісі коливань період коливань маятника не зміниться. Відстань від центра коливань до вісі коливань дорівнює приведеній довжині L фізичного маятника. Тобто, точкам O і K властива оборотність: якщо маятник підвісити на вісі, що проходить через точку K, то точка O стане центром коливань.

–  –  –

Оборотний маятник, що використовується в даній роботі (рис. 3.1.б)) складається зі сталевого стержня 1 довжиною більше метра, на якому жорстко закріплені сталеві трикутні призми O і K (2 на рис. 3.1.б)) та два сталевих диски 3 (один - нерухомий, що міститься між призмами, а інший – рухомий, що використовується для налаштування коливань маятника). Якщо періоди коливань маятника відносно осей, які проходитимуть через точки O і K будуть однаковими, то відстань OK буде приведеною довжиною фізичного маятника L.

–  –  –

Контрольні запитання до лабораторної роботи № Гармонічні коливання. Кінематичне рівняння гармонічного коливання.

Величини, які характеризують гармонічне коливання: амплітуда, фаза, частота, період. Фізичний маятник. Диференціальне рівняння коливань фізичного маятника, його розв’язок, формула періоду коливань фізичного маятника. Зведена довжина фізичного маятника. Оборотний маятник.

Виведення формули періоду коливань фізичного маятника. Теорема Штейнера. Класифікація похибок.

–  –  –

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРУЖНОГО УДАРУ КУЛІ

ОБ ВЕРТИКАЛЬНУ ПЛИТУ

Мета роботи: дослідити пружний удар кулі об вертикальну плиту.

Обладнання: вертикальна плита, кулі різного матеріалу, нитка, кутомір, штангенциркуль, рулетка.

–  –  –

Контрольні запитання до лабораторної роботи № Удар двох тіл. Лінія удару, прямий, косий центральний удар.

Абсолютно пружний і абсолютно не пружний удари. Коефіцієнт відновлення.

Закон збереження імпульсу при ударі. Формула швидкості куль після абсолютно непружного удару. Закон збереження енергії при ударі. Робота деформації та залишкова енергія при абсолютно непружному ударі (виведення формул). Метод найменших квадратів.

–  –  –

Опускаючи виведення наступного співвідношення, запишемо вираз для розрахунку моменту інерції однорідного циліндра (диску), відносно його геометричної вісі:

–  –  –

Порядок виконання роботи

1. Виміряйте штангенциркулем радіус шківа r, на який намотується нитка.

2. Намотайте на шків махового колеса нитку - важок опиниться на висоті h1.

3. Відпустіть важок і з допомогою електронного секундоміра виміряйте час t1 опускання важка.

4. Визначте висоту h2, до якої важок з нижньої точки підійметься по інерції.

5. За виразом (5.8) і згідно табл. Д2 розрахуйте момент інерції циліндра.

6. Повторіть пп. 1-5 не менше 5 разів. Результати вимірювань та розрахунків запишіть до звітної таблиці 5.1.

7. За формулою (5.9) знайдіть середнє значення моменту сил тертя.

Таблиця 5.1

–  –  –

13.Сформулюйте та запишіть висновок до роботи.

Контрольні запитання до лабораторної роботи № Момент інерції матеріальної точки і твердого тіла відносно нерухомої осі. Теорема Штейнера. Основне рівняння динаміки обертального руху твердого тіла. Кінетична енергія тіла, яке обертається навколо нерухомої осі і тіла, яке котиться. Довести справедливість виразів (5.4), (5.8) та (5.9). Клас точності приладу та його похибка.

–  –  –

З (6.7) випливає той факт, що залежність величини моменту M сили натягу нитки від кутового прискорення обертання маятника є лінійною, тобто має вигляд y = kx + b, де k - тангенс кута нахилу лінії графіку y ( x ) до вісі абсцис, а доданок b - точка перетину лінії графіку y ( x ) з віссю ординат.

Таким чином, побудувавши графік залежності M ( ) момент M тр сил тертя у вісі маятника можна знайти як координату точки перетину графіку залежності з віссю ординат (вісь M ), а момент інерції маятника можна визначити як тангенс кута нахилу лінії графіку до вісі абсцис (вісь ):

–  –  –

7. Побудуйте графічну залежність M ( ).

8. З побудованого експериментального графіка визначте момент M тр сил тертя та за формулою (6.8) розрахуйте момент інерції J.

9. Сформулюйте та запишіть висновок до роботи.

Контрольні запитання до лабораторної роботи № 6 Основне рівняння динаміки обертального руху твердого тіла. Момент інерції матеріальної точки і твердого тіла відносно нерухомої осі. Теорема Штейнера. Момент сили та робота моменту сили. Момент імпульсу. Закон збереження моменту імпульсу для ізольованої системи. Виведення формули (6.7). Правила округлень. Довірчий інтервал.

–  –  –

відстань l між двома довільно взятими мітками на поверхні прозорого циліндра.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |
 
Похожие работы:

«АВТОМОБІЛІ Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет АВТОМОБІЛІ. Лабораторний практикум Вінниця ВНТУ УДК 621.11 ББК О6 Автори: Біліченко В.В., Добровольський О.Л., Ребедайло В.М. Рекомендовано до видання Вченою радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України Рецензенти: В. П. Сахно, доктор технічних наук, професор НТУ П. П. Москвін, доктор фізико-математичних наук, професор...»

«Володимир Сиротюк Володимир Баштовий Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів Рівень стандарту Рекомендовано Міністерством освіти і науки України Харків «Сиция» 2011 ББК 22.3я721 С 40 Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Наказ від 1 6. 0 3. 2 0 1 1 р. № 2 3 5 ) Н а у к о в у е к с п е р т и з у підручника п р о в о д и в Інститут теоретичної фізики і м. М. М. Б о г о л ю б о в а Національної академії наук України П с и х о л о г о п е д а г о г і ч н у е к...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» Д.О. Воронович, І.В. Луньов, А.М. Охрімовський, О.В. Подшивалова ЕЛЕКТРИКА Й МАГНЕТИЗМ Навчальний посібник до лабораторного практикуму Харків «ХАІ» 2011 УДК [53 + 537 + 537.6] (076.5) Е45 Рецензенти: д-р фіз.-мат. наук, проф. М.І. Гришанов, доц. В.П. Олефір Воронович, Д. О. E45 Електрика й магнетизм [Текст]: навч. посіб. до лаб. практикуму / Д.О....»

«ISSN 20786425. Вісник Львівського університету. Серія геологічна. 2012. Випуск 26. С. 18–36  Visnyk of the Lviv University. Series Geology. 2012. Issue 26. Р. 18–36   УДК 55 ІСТОРІЯ ТЕРМОБАРОГЕОХІМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА ГЕОЛОГІЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ: ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ І ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ НАСЛІДКИ М. Павлунь© Львівський національний університет імені Івана Франка, геологічний факультет, кафедра геології корисних копалин, вулиця Грушевського, 4, 79005, Львів, Україна, e-mail: zaggeol@franko.lviv.ua...»

«ФІЗИКА №7(487),квітень2012 Методика Розв’язування якісних заДаЧ 7 клас Марія СлІпець, учитель кваліфікаційної катеЧого б ти не навчався, ти навчаєшся для себе. горії «Спеціаліст» Жовківської ЗОШ І—ІІІ ст. № 2, Петроній Львівська обл. Фізика — це наука розуміти природу. Е. Роджерс Мета: повторити вивчений матеріал з теми; розвивати пізнавальні інтереси учнів, розширити їхній свіІ. Організаційна частина тогляд, навчити отримувати задоволення від набутих Гра «Кіт у мішку» знань; Учитель. Вітаю...»

«МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ щодо застосування засобу Дезактін з метою дезінфекції об’єктів та достерилізаційного очищення виробів медичного призначення 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Назва засобу дезінфекційний засіб Дезактін за ТУ У 22920528.002Фірма виробник ТОВ Делана (Україна).1.3. Склад засобу, вміст діючих та допоміжних речовин, мас. %: 1,3-дихлор-5,5-диметилгідантоїн (дихлорантин) 21,0-23,0 (діюча речовина); 5,5-диметилгідантоїн 12,4-16,4; диспергатор 9,0-12,0; аніонні поверхневоактивні речовини...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ДОМАШНЬОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ для студентів спеціальності Обладнання лісового комплексу З ДИСЦИПЛІНИ Розрахунок та конструювання типового устаткування Київ-2011 Методичні вказівки до виконання домашньої контрольної роботи для студентів спеціальності Обладнання лісового комплексу з дисципліни Розрахунок та конструювання типового...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор_С.В. Іванов _2012р. ОСНОВИ ФІЗИКО-ХІМІЧНОГО КОНТРОЛЮ СИРОВИНИ І ПРОДУКТІВ ГАЛУЗІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни і виконання контрольних робіт напряму 6.051701 „Харчові технології та інженерія” денної, заочної та заочної скороченої форм навчання Реєстраційний номер СХВАЛЕНО Електронних методичних на засіданні кафедри технології рекомендацій у НМВ хлібопекарських та...»

«Друковані праці Львівської політехніки за 2010 рік. Додаток Тимченко Олександр Володимирович Інтернет-технології передавання мовних сигналів : навч. посіб. [для студ. магістер. підготов.] : до 80-річчя Укр. акад. друкарства / Б. В. Дурняк, О. В. Тимченко, Р. С. Колодій, В. І. Сабат. – Л. : [Вид-во УАД], 2010. – 255 с. – Бібліогр.: с. 249–254 (77 назв). Тиханський Михайло Васильович The effect of the duration of operational current impulses on the speed and stability of Josephson cryotrons / M....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ В. о. ректора _Іванов С.В._ (Підпис) (Прізвище, ініціали) «_» _2010 р. ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять для студентів за напрямами підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денної форми навчання Реєстраційний номер СХВАЛЕНО електронних методичних на засіданні кафедри вказівок у технології функціональних НМУ харчових продуктів Протокол № 3 від 5 жовтня 2010 р. Київ НУХТ...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»