WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 |

«Опанасюк А.С., Міщенко Б.А. ЗБІРНИК ЗАДАЧ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ТА ТЕСТУВАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «ЗАГАЛЬНА ФІЗИКА» для викладачів та студентів інженерного факультету денної та заочної форм ...»

-- [ Страница 1 ] --

Опанасюк А.С., Міщенко Б.А.

ЗБІРНИК ЗАДАЧ

ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ТА ТЕСТУВАННЯ

З ДИСЦИПЛІНИ

«ЗАГАЛЬНА ФІЗИКА»

для викладачів та студентів інженерного факультету

денної та заочної форм навчання

ЧАСТИНА 1

ББК 22.3

О 60

УДК 53 (076.2)

Рецензенти:

д-р фіз.-мат. наук, проф. Рощупкін С.П.

(Інститут прикладної фізики АН України);

канд. фіз.-мат. наук, доц. Лисенко О.В.

(Сумський державний університет) Рекомендовано до друку вченою радою Сумського державного університету ( Протокол №4 від 09.11.06) Опанасюк А.С., Міщенко Б.А.

О 60 Збірник задач для контрольних робіт та тестування з дисципліни «Загальна фізика»: Навчальний посібник. – Суми: Вид-во СумДУ, 2006.– Ч.1.-184 с.

ІSBN 966-657-101-3 ІSBN 966-657-102-1 Збірник задач складено відповідно до навчальної програми студентів інженерного факультету, де передбачено викладання курсу фізики протягом трьох семестрів. Він містить задачі, що повинні бути розв’язані студентами в індивідуальних контрольних роботах, та приклади тестів. У всіх розділах збірника наведені приклади розв’язання задач та зведення основних формул до розділу.

Збірник призначений для допомоги студентам денної та заочної форм навчання та викладачам під час роботи над загальним курсом фізики.

ББК 22.3 Опанасюк А.С.

ІSBN 966-657-101-3 Міщенко Б.А., 2006 Вид-во СумДУ, 2006 ІSBN 966-657-102-1 (Частина 1)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ ФІЗИКИ ДЛЯ ІНЖЕНЕРНОТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ДЕННОГО ТА

ЗАОЧНОГО ВІДДІЛЕНЬ Перша частина Вступ Фізика як наука. Методи фізичного дослідження: дослід, експеримент, гіпотеза, теорія. Роль фізики у освіті та розвитку техніки. Фізичні моделі, комп’ютери у сучасній фізиці. Загальна структура та завдання курсу фізики. Роль вимірювання у фізиці.

Одиниці вимірювання та системи одиниць. Основні одиниці СІ.

Фізичні основи класичної механіки Предмет механіки. Класична та квантова механіка.

Нерелятивістська та релятивістська механіка. Кінематика та динаміка.

Уявлення про властивості простору і часу в класичній механіці. Система відліку. Векторні та скалярні фізичні величини.

Елементи кінематики матеріальної точки Механічний рух. Швидкість, прискорення при прямолінійному та криволінійному русі. Рух частинки по колу.

Кутова швидкість і прискорення. Поступальний рух твердого тіла.

Динаміка матеріальної точки Поняття стану частинки. Основна задача динаміки.

Інерціальні системи відліку. Закон інерції. Сила і маса. Другий закон Ньютона як рівняння руху. Третій закон Ньютона.

Класифікація сил. Сила тяжіння і вага. Пружні сили. Сили тертя.

Закони збереження Ізольовані системи. Імпульс. Закон збереження імпульсу.

Центр інерції. Реактивний рух. Робота. Потужність. Види механічної енергії. Кінетична енергія. Консервативні і дисипативні сили. Потенціальна енергія матеріальної точки у зовнішньому силовому полі. Потенціальна енергія взаємодії.

Закон збереження енергії в механіці.

Момент сили. Момент імпульсу. Закон збереження моменту імпульсу.

Механіка твердого тіла Кінематика обертального руху. Плоский рух твердого тіла. Обертання твердого тіла навколо нерухомої осі. Момент інерції. Кінетична енергія тіла при плоскому русі.

Неінерціальні системи відліку Сили інерції. Відцентрова сила інерції.

Механіка рідин Опис руху рідин. Рівняння Бернуллі. Витікання рідини з отвору. В'язкість. Рух рідини в трубах. Рух тіл у рідинах і газах.

Елементи спеціальної теорії відносності Принцип відносності Галілея. Постулати спеціальної теорії відносності. Перетворення Лоренца. Наслідки з перетворень Лоренца. Інтервал. Додавання швидкостей.

Релятивістський імпульс. Релятивістський вираз для енергії.

Взаємозв'язок маси й енергії спокою. Частинки з нульовою масою. Границі застосування ньютонівської механіки.

Гравітація Закони Кеплера. Закон всесвітнього тяжіння. Гравітаційне поле. Космічні швидкості.

Основи молекулярної фізики і термодинаміки Молекулярно-кінетична теорія Статистична фізика і термодинаміка. Стан термодинамічної системи. Процес. Молекулярно-кінетичні уявлення. Рівняння стану ідеального газу. Тиск газу на стінку посудини. Середня енергія молекул. Молекулярно-кінетична сутність поняття температури.

Термодинаміка Внутрішня енергія термодинамічної системи. Робота, що виконується газом при зміні його об’єму. Перший закон термодинаміки. Внутрішня енергія і теплоємність ідеального газу. Рівняння адіабати ідеального газу. Політропні процеси.

Робота, що виконується ідеальним газом при різних процесах.

Класична теорія теплоємності ідеального газу.

Статистичні розподіли Функція розподілу імовірності. Розподіл Максвела.

Барометрична формула. Розподіл Больцмана.

Явища перенесення Довжина вільного пробігу молекул. Емпіричні рівняння явищ переносу. Молекулярно-кінетична теорія явищ переносу.

Мікро- і макростани Статистична вага. Ентропія. Ентропія ідеального газу.

Другий закон термодинаміки. Коефіцієнт корисної дії теплової машини. Цикл Карно.

Фазові рівноваги і фазові перетворення Рівняння Ван-дер-Ваальса. Експериментальні ізотерми.

Фазові перетворення.

Електрика Електростатика Предмет класичної електростатики. Ідея близькодії.

Електричний заряд. Дискретність заряду. Електричне поле у вакуумі.

Закон Кулона. Електричне поле. Напруженість. Потік вектора. Теорема Гауса. Робота електростатичного поля.

Потенціал. Зв'язок між напруженістю електростатичного поля і потенціалом. Поле електричного диполя. Електричне поле в діелектриках. Поляризація діелектриків. Поверхневі й об'ємні зв'язані заряди. Електричне зміщення. Умови на межі розділу двох діелектриків. Обчислення полів у діелектриках.

Провідники в електричному полі. Розподіл зарядів на провіднику. Електроємність окремого провідника.

Конденсатори. Енергія електричного поля.

Енергія системи точкових зарядів. Енергія заряджених провідників. Енергія електричного поля.

Постійний електричний струм Електричний струм. Електрорушійна сила. Закони Ома.

Правила Кірхгофа. Закон Джоуля-Ленца. Природа носіїв струму в металах. Класична теорія електропровідності металів.

Електричний струм у газах. Плазма. Самостійний газовий розряд.

Друга частина Магнетизм Магнітне поле у вакуумі Магнітна індукція. Закон Біо-Савара-Лапласа. Закон Ампера. Сила Лоренца. Потік і циркуляція вектора магнітної індукції. Поле соленоїда і тороїда. Контур зі струмом у магнітному полі. Робота при переміщенні контура зі струмом в магнітному полі. Рух заряджених частинок у магнітному полі.

Визначення заряду і маси електрона. Мас-спектрографи.

Циклічні прискорювачі заряджених частинок. Ефект Хола.

МГД-генератори.

Магнітне поле у речовині Намагнічування речовини. Напруженість магнітного поля. Умови на межі двох магнетиків. Магнітні моменти атомів.

Діа- і парамагнетизм. Феромагнетизм.

Електромагнітна індукція Явище електромагнітної індукції. Електрорушійна сила індукції. Явище самоіндукції. Замикання і розмикання електричних кіл. Взаємна індукція. Енергія магнітного поля.

Вихрове електричне поле. Струм зміщення. Рівняння Максвела.

Коливання і хвилі Коливальні процеси Коливання у природі і техніці. Гармонічні коливання.

Маятники. Електричний коливальний контур. Векторна діаграма. Додавання коливань одного напряму. Биття.

Додавання взаємно перпендикулярних коливань. Затухаючі коливання. Вимушені коливання.

Хвильові процеси Хвилі в пружному середовищі. Рівняння біжучої хвилі.

Хвильове рівняння. Фазова швидкість пружних хвиль у твердому середовищі. Енергія пружної хвилі. Стоячі хвилі.

Хвильовий пакет. Групова швидкість.

Електромагнітні хвилі Енергія та імпульс електромагнітної хвилі.

Випромінювання диполя. Ефект Допплера.

Хвильова оптика Інтерференція Розвиток уявлень про природу світла. Когерентність.

Інтерференційна картина від двох джерел. Інтерференція світла в тонких плівках. Просвітлена оптика. Багатопроменева інтерференція. Інтерферометри.

Дифракція Принцип Гюйгенса-Френеля. Метод зон Френеля.

Дифракція Френеля на найпростіших перешкодах та на отворах.

Дифракція Фраунгофера на щілині. Дифракційні ґратки.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Роздільна здатність оптичних приладів. Дифракція на просторових структурах. Поняття про голографію.

Поляризація світла Природне і поляризоване світло. Поляризація світла при подвійному променезаломленні. Штучна оптична анізотропія.

Поширення світла в речовині.

Дисперсія світла. Поглинання і розсіювання світла. Ефект Вавілова-Черенкова.

Третя частина Квантова природа випромінювання Теплове випромінювання Основні визначення. Закони Кірхгофа. Закон СтефанаБольцмана і закон Віна. Формула Планка. Оптична пірометрія.

Фотони. Зовнішній фотоефект. Ефект Комптона.

Елементи атомної фізики і квантової механіки Хвильові властивості мікрочастинок Гіпотеза де Бройля. Співвідношення невизначеностей.

Хвильова функція. Рівняння Шредингера. Квантування фізичних величин. Проходження частинок через потенційний бар'єр.

Фізика атомів і молекул Дослід Резерфорда. Теорія Бора. Атом водню. Принцип Паулі. Енергія молекул.

Випромінювання і спектри Спектри атомів і молекул. Рентгенівські спектри.

Вимушене випромінювання. Лазери.

Елементи квантової статистики і фізики твердого тіла Розподіли Фермі-Дірака і Бозе-Ейнштейна Фотонний газ. Фононний газ. Теплоємність кристалічних ґраток. Електронний газ у металах. Електропровідність металів.

Надпровідність.

Зонна теорія твердих тіл Енергетичні зони в кристалах. Напівпровідники.

Контактні явища. Контакт електронного і діркового напівпровідників. Фотоефект у напівпровідниках.

Люмінесценція твердих тіл.

Елементи фізики атомного ядра та елементарних частинок Склад і характеристики атомного ядра Дефект маси та енергія зв'язку ядра. Ядерні сили.

Радіоактивність. Ядерні реакції. Поділ ядер. Синтез атомних ядер.

Елементарні частинки Частинки та античастинки. Кварки. Види взаємодій.

Рекомендована література Основна література

1. Савельев И.В. Курс физики. Т.1-3. – М.:Наука, 1989.

2. Трофимова Т.И. Курс фізики. – М.:Высшая школа, 1990.

3. Бушок Г.Ф., Левандовський В.В., Півень Г.Ф. Курс фізики: Навч.посібник: У 2 кн. –К.:Либідь, 1997.

4. Чертов А.Г., Воробьев А.А. Задачник по физике.М.:Высшая школа, 1981.

Додаткова література

1. Сивухин Д.В. Общий курс физики.– М.:Высшая школа, 1990. - Т.1-3.

2. Фейнман Р. Фейнмановские лекции по физике. М.:Мир, 1967. - Т.1-5.

Науково-методична література “Видавництва Сум ДУ”

1. Черняк Л.М. Лекції із загальної фізики: Навчальний посібник: У 3 книгах. –Суми:Алан-ЕКС, 2003.

2. Опанасюк А.С. Збірник задач до практичних занять з дисципліни «Загальна фізика» для викладачів та студентів інженерного факультету денної та заочної форм навчання Частини 1-3. -Суми:Різоцентр СумДУ, 2002; 2003.

Загальні методичні вказівки до розв’язання задач та виконання контрольних робіт 1 За час вивчення курсу загальної фізики студент повинен виконати три контрольні роботи, одну за кожен семестр.

2 Номери завдань, які студент повинен включити в свою контрольну роботу, визначаються за таблицями варіантів.

Номер варіанта відповідає номеру у списку групи (узгоджується з викладачем).

3 Контрольні роботи потрібно виконувати в окремому зошиті, на обкладинці якого слід навести відомості про студента за таким зразком:

–  –  –

Для зауважень викладача на сторінках зошита потрібно залишити поля.

4 Умови задач в контрольній роботі треба переписати повністю без скорочень. Після цього записати їх короткі умови та перевести всі дані, що задані в умовах, у систему СІ.

5 Розв’язувати задачі потрібно в загальному вигляді, тобто виразити шукану величину в буквених позначеннях величин, заданих в умові завдання. При такому способі розв’язання не проводяться обчислення проміжних величин.

6 Розв’язання задач слід супроводжувати короткими, але вичерпними поясненнями; у тих випадках, коли це необхідно, додати креслення або навести рисунки. Рисунки та креслення виконуються за допомогою креслярського приладдя.

7 Після отримання розрахункової формули для перевірки правильності її слід підставити в праву частину формули замість символів величин позначення одиниць цих величин, провести з ними необхідні дії і переконатися в тому, що одержана при цьому одиниця відповідає шуканій величині (див. приклад 4 на с. 66). Якщо такої відповідності немає, то це означає, що задача розв’язана неправильно.

8 Числові значення величин при підстановці їх в розрахункову формулу слід виражати тільки в одиницях СІ.

Як виняток допускається виражати числові значення однорідних величин, що стоять в чисельнику і знаменнику дробу і мають однакові ступені в будь-яких, але однакових одиницях.

9 При підстановці в розрахункову формулу, а також при записі відповіді числові значення величин слід записувати як добуток десяткового дробу з однією значущою цифрою перед комою на відповідний ступінь десяти.

Наприклад, замість 76400 треба записати 7,64·104, замість 0,00329 записати 3,29·10-3 і т.ін.

10 Обчислення за розрахунковою формулою необхідно проводити з дотриманням правил наближених обчислень. Як правило, остаточну відповідь слід записувати з трьома значущими цифрами. Це стосується і до випадку, коли результат отриманий із застосуванням калькулятора.

11 У кінці контрольної роботи слід зазначити, яким підручником або навчальним посібником студент користувався при вивченні курсу фізики (назва підручника, автор, рік видання). Це робиться для того, щоб рецензент у разі потреби міг вказати, який матеріал необхідно вивчити студенту для завершення контрольної роботи.

12 Якщо контрольна робота при перевірці не зарахована, студент зобов'язаний представити її на повторну рецензію, включивши в неї ті завдання, розв’язки яких виявилися неправильними. Повторну роботу необхідно представити разом із незарахованою.

13 Зараховані контрольні роботи подаються екзаменатору. Студент повинен бути готовий під час іспиту дати пояснення по суті розв’язання задач, що входять в контрольні роботи.

–  –  –

6 Положення в просторі твердого тіла при обертанні визначається кутом повороту радіуса-вектора. Кінематичне рівняння обертального руху має такий вигляд:

–  –  –Pages:   || 2 | 3 | 4 |
Похожие работы:

«УДК 615.327.07:663.64](477.83) № держреєстрації 0109U001465 Інв. № Міністерство охорони здоров’я України Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології (Укр. НДІ МР та К) 65014, м. Одеса, пров. Лермонтовський, 6 тел. (048) 722-35-68 ЗАТВЕРДЖУЮ Директор Укр НДІ МР та К д.мед.н., проф. К.Д.Бабов “”2010 р. ЗВІТ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНА ОЦІНКА ЯКОСТІ ТА ЦІННОСТІ НЕГАЗОВАНОЇ МІНЕРАЛЬНОЇ ВОДИ ЕДЕЛЬ, РОЗЛИТОЇ В ПЕТФ-ПЛЯШКИ, З ЦІЛЛЮ ВСТАНОВИТИ ТЕРМІН...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.П. ДРАГОМАНОВА АЧКАН Віталій Валентинович УДК 372. 851:2:37.032 ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ РІВНЯНЬ ТА НЕРІВНОСТЕЙ 13.00.02 – теорія та методика навчання (математика) Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ – 2009 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано на кафедрі математики, методики викладання математики Бердянського державного педагогічного університету,...»

«Друковані праці Львівської політехніки за 2010 рік. Додаток Тимченко Олександр Володимирович Інтернет-технології передавання мовних сигналів : навч. посіб. [для студ. магістер. підготов.] : до 80-річчя Укр. акад. друкарства / Б. В. Дурняк, О. В. Тимченко, Р. С. Колодій, В. І. Сабат. – Л. : [Вид-во УАД], 2010. – 255 с. – Бібліогр.: с. 249–254 (77 назв). Тиханський Михайло Васильович The effect of the duration of operational current impulses on the speed and stability of Josephson cryotrons / M....»

«Міністерство освіти і науки України Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника НАУКОВА БІБЛІОТЕКА КАТАЛОГ докторських та кандидатських дисертацій (2005 – 2009) Івано-Франківськ -2009Відповідальний за випуск – заступник директора Наукової бібліотеки С. В. Олейник Укладач – завідувач наукового відділу Наукової бібліотеки І. М. Арабчук Рецензент – провідний бібліотекар Наукової бібліотеки І. Ю. Шимків Комп’ютерна верстка – бібліотекар І. Л. Кріцак Алфавітний покажчик...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ФІЗИЧНА ТА КОЛОЇДНА ХІМІЯ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання лабораторних робіт для студентів напряму 6.051701 Харчові технології та інженерія та 6.051401 Біотехнологія денної та заочної форм навчання Всі цитати, цифровий та фактичний матеріал, бібліографічні відомості перевірені. Написання одиниць відповідає стандартам Підписи авторів_ 2012 р. СХВАЛЕНО на засіданні кафедри фізичної і колоїдної...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.П. ДРАГОМАНОВА ЧЕРНЯВСЬКИЙ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ УДК 373.5.016:53:159.955 (043) РОЗВИТОК МИСЛЕННЯ УЧНІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ФІЗИКИ ЗА МОДУЛЬНОЮ ТЕХНОЛОГІЄЮ (НА МАТЕРІАЛІ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ) 13.00.02 – теорія і методика навчання фізики Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ – 2007 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова, Міністерство освіти і науки...»

«Національна академія наук України Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова ЮЩЕНКО Руслан Андрійович УДК 681.3.06 МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОДНОРІДНОЇ ОБРОБКИ ДАНИХ НА КЛАСТЕРНИХ КОМПЛЕКСАХ 01.05.03 – математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин та систем Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Київ – 2009 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Інституті кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України. Науковий керівник: доктор...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України  Кіровоградський державний педагогічний університет   імені Володимира Винниченка        Авраменко О.В., Павличенко Г.Ю., Паращук С.Д.    Статистичні методи   в освітніх вимірюваннях    Частина І.   Класична теорія тестування      This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the...»

«Гуменюк А. Ф.ЕЛЕКТРИКА ТА МАГНЕТИЗМ Посібник із курсу загальної фізики (Для фізичних спеціальностей університетів) Київ 2007 Зміст Передмова Фундаментальні взаємодії у природі Типи взаємодій. Інтенсивність взаємодій. Далекодійні та близькодійні взаємодії. Фізичний вакуум. Глава 1. Електричне поле у вакуумі 1.1. Властивості електричного заряду Поняття електричного заряду. Два типи заряду. Елементарний заряд. Адитивність заряду. Інваріантність заряду. Закон збереження електричного заряду. Про...»

«Методична комісія природничо-математичних дисциплін Методична розробка уроку Предмет: Фізика Викладач: Присяжнюк А.І. спеціаліст Тема: Експериментальне вивчення будови атома.Мета уроку: з'ясувати будову атома; розглянути шляхи та методи експериментального вивчення будови атома; розвивати логічне мислення; виховувати навички роботи в команді, вміння відстоювати свою думку. Тип уроку: урок засвоєння нових знань. Методи та прийоми уроку: словесний, наочний. Обладнання: демонстрування моделей...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»