WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 |

«ТЕПЛОВИХ ТРУБ З МЕТАЛОВОЛОКНЕВОЮ КАПІЛЯРНОЮ СТРУКТУРОЮ Спеціальність ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

НЕКРАШЕВИЧ ЯРОСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ

УДК 536.248.

ТЕПЛОПЕРЕДАВАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МІНІАТЮРНИХ ТЕПЛОВИХ

ТРУБ З МЕТАЛОВОЛОКНЕВОЮ КАПІЛЯРНОЮ СТРУКТУРОЮ

Спеціальність 05.14.06 – Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наук

ового ступеня кандидата технічних наук Київ – 2014 Дисертацією є рукопис Робота виконана на кафедрі атомних електричних станцій і інженерної теплофізики Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” (НТУУ “КПІ”) Міністерства освіти і науки України.

доктор технічних наук, професор,

Науковий керівник:

Письменний Євген Миколайович, Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут”, декан теплоенергетичного факультету, завідувач кафедри атомних електричних станцій і інженерної теплофізики доктор технічних наук, академік НАН України, проОфіційні опоненти:

фесор, Халатов Артем Артемович, Інститут технічної теплофізики НАН України завідуючий відділом високотемпературної термогазодинаміки кандидат технічних наук, Мокляк Василь Феодосійович, Національний університет харчових технологій, м.

Київ, доцент кафедри теплоенергетики та холодильної техніки Захист дисертації відбудеться годині на засіданні вченої ради Д 26.002.09 в Національному технічному університеті України “Київський політехнічний інститут” за адресою: 03056, Київ, пр. Перемоги, 37, корпус 5, аудиторія 307.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” за адресою: 03056, Київ, пр. Перемоги, 37.

Автореферат розісланий „___” квітня 2014 р.

Учений секретар спеціалізованої вченої ради Д 26.002.09 кандидат технічних наук, доцент В. І. Коньшин

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Швидкі темпи розвитку радіоелектроніки, і особливо мініатюризація електроніки, поставили перед розробниками приладів і апаратури актуальну задачу створення надійних систем охолодження, здатних забезпечити ефективне відведення теплоти за умови підвищення граничних теплових потоків, які відводяться від мініатюрних напівпровідникових приладів.

Зниження масогабаритних характеристик напівпровідникових приладів з одночасним збільшенням потужності розсіювання, що виділяється, створює умови теплонавантаженої роботи найвідповідальніших елементів радіоелектронної апаратури (РЕА). Підвищення температури мікронапівпроводникових приладів призводить до зміни їх робочих характеристик, що погіршує роботу приладів і може призвести до виходу з ладу елементів РЕА і всього пристрою в цілому. Тому збільшення потужності розсіювання таких напівпровідникових приладів вимагає більш ефективних систем охолодження їх елементів.

Традиційні засоби охолодження (газове і рідинне омивання радіаторів та корпусів приладів) незавжди забезпечують надійне відвідення теплоти від напівпроводникових приладів.

Найефективнішим, в даному випадку, є застовування системи охолодження з використанням як елементів теплопередавального тракту мініатюрних теплових труб (МТТ), що мають ефективну теплопровідність, яка на порядок перевищує теплопровідність міді та срібла.

Процеси теплообміну в теплових трубах з металоволокневою структурою достатньо вивчені та висвітлені, але мініатюрні теплові труби мають особливості, що зумовлені надто стисненими розмірами, які обмежують використання розрахункових залежностей для ТТ. В літературі досить мало та поверхнево викладено матеріали про вплив різмоманітних факторів на роботу МТТ.

Застосування МТТ у техніці дозволяє істотно поліпшити техніко-економічні параметри теплонавантаженої апаратури, розв’язати на вищому рівні задачі, що виникають в результаті науково-технічного прогресу щодо охолодження та термостабілізації елементів РЕА та устаткування в цілому.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тематика дисертаційної роботи пов'язана з науковим напрямком лабораторії теплових труб кафедри атомних електричних станцій і інженерної теплофізики Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут”, яка виконує систематичні дослідження теплових труб і є частиною наступних науководослідних робіт на кафедрі: “Дослідження та створення мініатюрних теплопередаючих пристроїв на базі пульсуючих капілярних теплових труб” (номер державної реєстрації 0109U000475), яка виконувалась за тематичним планом науководослідних робіт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України; «Розробка та дослідження перспективних мініатюрних енергозберігаючих пристроїв на основі випарно-конденсаційного циклу» (номер державної реєстрації 0111U000583), яка виконувалась за тематичним планом науково-дослідних робіт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України; госп. договір № 2.038 "Розроблення та випробування ефективних систем охолодження на базі мініатюрних теплових труб".

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є дослідження теплопередавальних характеристик МТТ з металоволокневою капілярною структурою (МВКС), використання даних труб під час проектування нових систем охолодження для сучасних електронних компонентів. Отримання нових закономірностей процесів теплообміну та поглиблення уявлень щодо фізичних особливостей теплообміну в зоні випаровування мініатюрних теплових труб.

Для досягнення поставленої мети були сформульовані такі завдання:

1. Експериментально дослідити температурні режими роботи створених зразків МТТ з МВКС.

2. Вивчити вплив різних чинників (діаметрів парового каналу, довжини зон, типу теплоносія, орієнтації в просторі) на теплопередавальні характеристики МТТ з МВКС.

3. Дослідити інтенсивність тепловіддачі в зонах випаровування і конденсації МТТ.

4. Отримати узагальнюючі залежності інтенсивності тепловіддачі у зоні випаровування мініатюрних теплових труб з МВКС.

5. Розробити інженерну методику розрахунку МТТ на основі отриманих експериментальних даних.

Об'єкт дослідження – процеси теплообміну в мініатюрних теплових трубах з металоволокневою капілярною структурою.

Предмет дослідження – закономірності процесів теплообміну та вплив геометричних і режимних факторів на теплопередавальні характеристики мініатюрних теплових труб з металоволокневою капілярною структурою.

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети застосовані експериментальні методи досліджень теплообміну. Представлені в роботі експериментальні дані теплопередавальних характеристик МТТ були отримані за допомогою спеціально створених дослідних установок з використанням стандартних лабораторних приладів, ЕОМ і допоміжного устаткування.

Наукова новизна отриманих результатів полягає в отриманні нових даних щодо закономірностей процесу теплообміну в зоні випаровування мініатюрної теплової труби з металоволокневою капілярною структурою.

Вперше отримані такі наукові результати:

1. Вирішена комплексна задача дослідження теплопередавальних характеристик мініатюрних теплових труб з діаметром внутрішнього парового простору від 1,2 до 4 мм, загальною довжиною від 100 до 300 мм, заправлених водою, етанолом та ацетоном, в діапазоні кутів нахилу = -90 до +90.

2. Запропоновано та обґрунтовано застосування металоволокневої капілярної структури для труб малого діаметру (dмтт6 мм) з метою збільшення теплопередавальних характеристик при різних умовах роботи мініатюрних теплових труб.

3. Вперше отримані дані щодо впливу діаметра парового простору на загальний термічний опір МТТ та інтенсивність тепловіддачі в зоні випаровування.

4. Отримано нові дані стосовно режимів течії пари в паровому просторі МТТ та залежність для розрахунку максимальної теплопередавальної здатності мініатюрних теплових труб внутрішнім діаметром від 1,2 мм до 4 мм.

5. Отримані нові залежності для розрахунку коефіцієнтів тепловіддачі в зоні випаровування МТТ з внутрішнім діаметром від 1,2 мм до 4 мм, на основі яких розроблена інженерна методика розрахунку теплопередавальних характеристик МТТ.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Виконана робота дає нові відомості про теплообмін мініатюрних теплових труб з металоволокневою капілярною структурою. Результати роботи розширюють наукові знання про теплообмін в мініатюрних теплових трубах з металоволокневою капілярною структурою.

Практичне значення отриманих результатів.

На базі досліджених зразків МТТ спільно з ТОВ «Експеримент» були розроблені і випробувані зразки систем охолодження для прес-форм. Створена методика інженерного розрахунку МТТ дозволяє отримувати достовірні результати, що стосуються основних параметрів МТТ без проведення додаткових експериментальних досліджень.

Матеріали, що подані в дисертаційній роботі, застосовуються в навчальному процесі під час підготовки студентів теплоенергетичного факультету НТУУ „КПІ” за спеціальністю “теплофізика”.

Особистий внесок здобувача.

Усі наукові результати, положення і висновки, що складають суть дисертації отримані автором особисто, у тому числі виконано:

1. Створення експериментальної установки для дослідження тепло передавальних характеристик МТТ з МВКС.

2. Проведення експериментів з МТТ діаметром 3, 4 та 6 мм, заправлених водою, ацетоном та етиловим спиртом.

3. Обробка та узагальнення отриманих експериментальних даних для МТТ діаметром 3, 4 та 6 мм.

4. Аналіз та проведення розрахунків щодо режимів течії в паровому просторі МТТ.

5. Проведення досліджень режимів роботи МТТ в зоні випаровування та отримання узагальнюючих формул для коефіцієнтів тепловіддачі.

Конкретний внесок автора у наукові розробки, що створені в співавторстві, надається у списку опублікованих наукових праць за темою дисертації.

Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертаційної роботи та її основні положення доповідалися й обговорювалися на наукових семінарах кафедри атомних електростанцій і інженерної теплофізики НТУУ «КПІ» (2011 – 2012 роки), V Мінському міжнародному форумі по тепло- і масообміну (м. Мінськ, 2004p.), IV -XI міжнародних науково-практичних конференціях “Сучасні інформаційні та електронні технології” (м. Одеса, 2006-2011), The 16th International Heat Pipe Conference (м.Ліон, Франція, 2012).

Публікації. За темою дисертації опубліковано 13 друкованих праць, з них 5 – у провідних фахових виданнях, (з них, 1 - у іноземному науковому журналі), 8 – у матеріалах та тезах конференцій. Основні публікації зазначені в кінці автореферату.

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, шести розділів, висновків, списку використаних джерел. Загальний об’єм роботи становить 148 сторінок тексту, у тому числі список використаних джерел з 93 найменувань та містить 60 рисунків і 5 таблиць.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обґрунтована актуальність теми дисертаційної роботи, сформульовані мета та завдання дослідження, викладені наукова новизна і практична цінність, представлені дані щодо апробації результатів і особистий внесок здобувача у виконаній роботі.

У першому розділі розглянуто основні види мініатюрних теплових труб та їх застосування для охолодження радіоелектронних приладів, принципи роботи та класифікація. Розглянуті найпоширеніші конструкції мініатюрних теплових труб та капілярно-пористих структур (КС), їх основні переваги та недоліки. Показано, що найпоширеною та ефективною є вставна капілярна структура. Надаються основні залежності для розрахунку інтенсивності тепловіддачі та термічного опору у зонах МТТ, які були покладені в основу методик розрахунку максимальної теплопередавальної спроможності МТТ.

Представлено експериментальні дані про температурний розподіл та величину теплового потоку, що передається МТТ. Роботи Васильєва Л.Л., Семени М.Г., Смірнова Г.Ф. свідчать про те, що при використанні нових типів вставних капілярних структур необхідно задовольняти декілька вимог: структура повинна мати високу капілярну проникність та змочуваність, працювати в умовах протидії гравітаційних сил. Аналіз цих вимог показує, що одним з найефективнішим і доступних шляхів вирішення цієї проблеми є застосування металоволокневої капілярної структури.

Огляд літературних даних показав, що неможливо здобути єдиних узагальнюючих формул для розрахунку максимальної теплопередавальної здатності для різних типів КС внаслідок впливу різноманітних факторів, а саме: особливо стиснених умов пароутворення, геометричною та гідравлічною відмінностей внутрішньої КС, складного процесу теплообміну всередині МТТ. Недостатньо також опублікованих даних з досліджень інтенсивності теплообміну у зоні випаровування та досліджень впливу надто стиснених умов на інтенсивність тепловіддачі й термічний опір МТТ з МВКС, що обумовлює комплексний підхід до вивчення процесів теплообміну.

Завершується розділ постановкою основних задач дисертаційної роботи, що виникли з аналізу розглянутих проблем та необхідності їх розв’язання.

Другий розділ присвячений опису експериментальної установки і методики проведення експерименту з дослідження теплопередавальних характеристик МТТ з МВКС.

Характеристики зразків МТТ з МВКС, що були досліджені, приведені в таблиці.

<

–  –  –

АЦП Система відведення теплоти від зони конденсації виконана у вигляді теплообмінника типу «труба в трубі». Використання рідинного ротаметра та контроль температури води на вході та виході теплообмінника, дозволяло похибка визначення величини відведеного теплового потоку (Qвід) складала не більше 15%. Контрольно-вимірювальна апаратура та застосована методика проведення експериментів дозволили визначити коефіцієнти тепловіддачі з похибкою не більше 20%.

Первинні дані отримувалися з восьми термопар, які були розміщені по довжині труби в її різних зонах. Методика дослідження та обробки експериментальних даних теплопередавальних характеристик МТТ полягає у обчисленні загального термічного опору Rмтт та коефіцієнтів тепловіддачі у зоні випаровування в і зоні конденсації к:

–  –  –Pages:   || 2 | 3 |
 
Похожие работы:

«ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ щодо застосування засобу “Інцидін Плюс (Incidin Plus)” з метою дезінфекції та достерилізаційного очищення Київ – 201 Організація-розробник: Центральна санепідстанція МОЗ України за участю ТОВ «Лізоформ Медікал» (Україна). Методичні вказівки призначені для закладів охорони здоров`я та інших організацій, які виконують роботи з дезінфекції. Місцевим закладам охорони здоров`я дозволяється тиражування цих методичних вказівок у...»

«ISSN 20786425. Вісник Львівського університету. Серія геологічна. 2012. Випуск 26. С. 18–36  Visnyk of the Lviv University. Series Geology. 2012. Issue 26. Р. 18–36   УДК 55 ІСТОРІЯ ТЕРМОБАРОГЕОХІМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА ГЕОЛОГІЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ: ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ І ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ НАСЛІДКИ М. Павлунь© Львівський національний університет імені Івана Франка, геологічний факультет, кафедра геології корисних копалин, вулиця Грушевського, 4, 79005, Львів, Україна, e-mail: zaggeol@franko.lviv.ua...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ В. о. ректора _Іванов С.В._ (Підпис) (Прізвище, ініціали) «_» _2010 р. ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять для студентів за напрямами підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денної форми навчання Реєстраційний номер СХВАЛЕНО електронних методичних на засіданні кафедри вказівок у технології функціональних НМУ харчових продуктів Протокол № 3 від 5 жовтня 2010 р. Київ НУХТ...»

«МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ із застосування засобу Біохлор з метою дезінфекції 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Повна назва засобу – дезінфекційний засіб Біохлор.1.2. Фірма виробник – ТОВ Альянс групп (Україна).1.3. Склад засобу, вміст діючих та допоміжних речовин: гіпохлорит натрію (діюча речовина), а також допоміжні речовини (ПАР, антикорозійні, стабілізуючі добавки, ароматизатор). Початковий вміст активного хлору у концентраті засобу 5,0 % – 9,0 %. 1.4. Форма випуску і фізико-хімічні властивості засобу....»

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З КУРСУ “Прикладна фізика” Київ 2011 УДК 535.016, 620.191.4 Рецензент к.ф.-м.н., доц. Гайдай Ю.О. Коваленко А.В., Голобородько Н.С., Голобородько А.О., Данько В.П., Котов М.М. Методичні рекомендації до лабораторних робіт з курсу “Прикладна фізика” для студентів радіофізичного факультету. У посібнику викладено теоретичні відомості та завдання до трьох лабораторних робіт: «Оптична обробка...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ CУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ На правах рукопису Дехтярук Леонід Васильович УДК 539.292 ЕЛЕКТРОННІ ТРАНСПОРТНІ ЕФЕКТИ У БАГАТОШАРОВИХ ПЛІВКОВИХ СИСТЕМАХ 01.04.07 – фізика твердого тіла Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук Науковий консультант: Проценко Іван Юхимович Заслужений діяч науки і техніки України, доктор фізико математичних наук, професор Суми – 2008 ЗМІСТ СТР СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ СКОРОЧЕНЬ ВСТУП РОЗДІЛ 1...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор_С.В. Іванов _2012р. ОСНОВИ ФІЗИКО-ХІМІЧНОГО КОНТРОЛЮ СИРОВИНИ І ПРОДУКТІВ ГАЛУЗІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни і виконання контрольних робіт напряму 6.051701 „Харчові технології та інженерія” денної, заочної та заочної скороченої форм навчання Реєстраційний номер СХВАЛЕНО Електронних методичних на засіданні кафедри технології рекомендацій у НМВ хлібопекарських та...»

«Володимир Сиротюк Володимир Баштовий Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів Рівень стандарту Рекомендовано Міністерством освіти і науки України Харків «Сиция» 2011 ББК 22.3я721 С 40 Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Наказ від 1 6. 0 3. 2 0 1 1 р. № 2 3 5 ) Н а у к о в у е к с п е р т и з у підручника п р о в о д и в Інститут теоретичної фізики і м. М. М. Б о г о л ю б о в а Національної академії наук України П с и х о л о г о п е д а г о г і ч н у е к...»

«Методична комісія природничо-математичних дисциплін Методична розробка уроку Предмет: Фізика Викладач: Присяжнюк А.І. спеціаліст Тема: Експериментальне вивчення будови атома.Мета уроку: з'ясувати будову атома; розглянути шляхи та методи експериментального вивчення будови атома; розвивати логічне мислення; виховувати навички роботи в команді, вміння відстоювати свою думку. Тип уроку: урок засвоєння нових знань. Методи та прийоми уроку: словесний, наочний. Обладнання: демонстрування моделей...»

«Друковані праці Львівської політехніки за 2010 рік. Додаток Тимченко Олександр Володимирович Інтернет-технології передавання мовних сигналів : навч. посіб. [для студ. магістер. підготов.] : до 80-річчя Укр. акад. друкарства / Б. В. Дурняк, О. В. Тимченко, Р. С. Колодій, В. І. Сабат. – Л. : [Вид-во УАД], 2010. – 255 с. – Бібліогр.: с. 249–254 (77 назв). Тиханський Михайло Васильович The effect of the duration of operational current impulses on the speed and stability of Josephson cryotrons / M....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»