WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 | 2 ||

«ОСНОВИ ФІЗИКО-ХІМІЧНОГО КОНТРОЛЮ СИРОВИНИ І ПРОДУКТІВ ГАЛУЗІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни і виконання контрольних робіт напряму 6.051701 „Харчові технології та ...»

-- [ Страница 3 ] --

3. Значення жирів у харчових продуктах, їх фізіологічна роль. Методи визначення масової частки жиру в харчових продуктах.

Варіант 17

1. Визначення масової частки вологи в харчових продуктах прискореним методом: техніка, параметри, розрахунки. Переваги та недоліки методу.

2. Класифікація та суть методів визначення масової частки білку в харчових продуктах.

3. Типи рефрактометрів. Особливості їх будови, розрахунок результатів.

Варіант 18

1. Методи визначення масової частки спирту в сировині, напівфабрикатах та продуктах бродильного виробництва. Суть фізичних методів визначення концентрації етанолу у розчинах.

2. Хімічні методи визначення вуглеводів в харчових продуктах, їх суть.

3. Визначення зольності борошна: техніка, розрахунок результатів.

Варіант 19

1. Жири у харчових продуктах, їх фізіологічна роль. Класифікація методів визначення масової частки жиру в харчових продуктах.

2. Визначення масової частки крохмалю хлоркальцієвим методом.

3. Визначення масової частки цукрів в харчових продуктах методом Шорля.

Варіант 20

1. Визначення масової частки сухих речовин в харчових продуктах прямими методами. Їх недоліки та переваги.

2. Класифікація та сутність методів визначення білка в харчових продуктах.

3. Активна кислотність харчових продуктів. Метоли її визначення.

5. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Кожний студент заочної форми навчання виконує контрольну роботу.

Варіант контрольної роботи вибирають відповідно за двома цифрами залікової книжки. Якщо останні цифри залікової книжки мають число, більше 20, то в такому разі номер варіанта контрольної роботи повинен дорівнювати сумі цих цифр. Мета контрольної роботи — закріпити, поглибити та узагальнити знання, отримані на лекційних і практичних заняттях та в процесі самостійного опрацювання матеріалу.

Кожна робота складається з трьох питань.

Якість виконання роботи характеризує вміння студента користуватися літературою, викладати матеріал, що свідчить про загальну ерудицію студента. Тому якість оформлення і грамотність викладу враховуються у оцінюванні знань студента.

Робота виконується у вигляді реферату із поданням плану і переліку використаної літератури, які складаються згідно з вимогами ГОСТ 7.1–84 та ДСТУ 3582-97.

Дослівне переписування матеріалу з підручників не допускається.

Необхідне творче опрацювання матеріалу. Оформляється контрольна робота в окремому зошиті українською мовою. Вона повинна бути виконана охайно, без скорочення слів. Робота, виконана не за своїм варіантом, не розглядається і не повертається. Обсяг роботи — до 12 сторінок. У кінці роботи проставляються особистий підпис студента і дата виконання роботи.

Виконана контрольна робота направляється студентом на кафедру технології хлібопекарських та кондитерських виробів.

Після рецензування студент захищає контрольну роботу під час співбесіди з викладачем.

Студенти, які не подали або не захистили контрольну роботу у встановлений навчальним графіком строк, до заліку не допускаються.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ДИФ. ЗАЛІКУ

1. Методи визначення якості харчових продуктів.

2. Відбір проб та підготовка зразків до аналізу.

3. Значення вмісту масової частки вологи в сировині, напівфабрикатах та готовій продукції. Форми зв’язку вологи з сухими речовинами.

4. Класифікація методів визначення вологи. Дистиляційні методи визначення масової частки вологи, їх суть.

5. Хімічні методи визначення масової частки вологи в харчових продуктах, їх суть.

6. Електрометричні методи визначення масової частки вологи в харчових продуктах.

7. Термогравіметричні методи визначення масової частки вологи в харчових продуктах, їх суть, класифікація, обладнання, джерела похибок.

8. Висушування до постійної маси: параметри, точність вираження результату.

9. Висушування прискореним методом: параметри, техніка визначення, точність вираження результату.

10. Висушування експрес методом: параметри, техніка визначення, точність вираження результату. Переваги та недоліки методу, джерела похибок.

11. Характеристика обладнання для визначення масової частки вологи шляхом висушування.

12. Особливості визначення масової частки вологи в’язких продуктів і жирів.

13. Сухі речовини в харчових продуктах, їх значення, методи визначення.

14. Густина речовини (абсолютна і відносна).

15. Визначення масової частки сухих речовин за допомогою ареометра. Види ареометрів. Правила роботи з ареометром.

16. Необхідність введення поправки на температуру при визначені сухих речовин ареометром.

17. Визначення масової частки жиру рефрактометричним методом: суть, техніка визначення, розрахунок.

18. Визначення густини розчинів за допомогою пікнометра: суть, техніка визначення, метрологія, розрахунок результатів.

19. Принцип визначення масової частки сухих речовин за допомогою рефрактометра. Види рефрактометрів, особливості їх будови. Правила роботи з рефрактометром.

20. Що таке показник заломлення?

21. Чим відрізняється градуювання шкал рефрактометрів РПЛ-2, РПЛ-3 та УРЛ-1.

22. Визначення масової частки сухих речовин на рефрактометрі РПЛ-3?

23. Кислотність харчових продуктів.

24. Методи визначення титрованої кислотності. Сутність, джерела похибок.

25. Лужність харчових продуктів. Методи визначення.

26. Активна кислотність харчових продуктів. Методи визначення.

27. Колориметричне визначення активної кислотності харчових продуктів.

28. Визначення активної кислотності потенціометричним методом.

29. ОВП, його значення.

30. Мінеральні речовини харчових продуктів, їх фізіологічне значення.

31. Що таке "сира зола", "чиста зола" та зола нерозчинна в 10% розчині НСІ?

32. Залежність між сортом борошна і зольністю.

33. Методи визначення масової частки золи з прискорювачем та без нього.

34. Які прискорювачі застосовуються при визначені зольності? Їх роль в процесі озолення.

35. Суть визначення зольності сухим методом без прискорювача.

36. Визначення зольності борошна з використанням оцтовокислого магнію:

суть, параметри методу, розрахунок результатів. Доцільність внесення прискорювача.

37. Джерела похибок при визначенні зольності.

38. Суть методу визначення зольності борошна: одиниці виміру, розрахунок результатів.

39. Принцип дії приладу РЗ-БПЛ.

40. Значення жирів у харчових продуктах.

41. Розчинники, що використовуються для вилучення жиру з продуктів. Як впливають розчинники на отримані результати? Поняття "сирий жир".

42. Класифікація та суть методів визначення масової частки жиру в харчових продуктах.

43. Суть та методика визначення жиру в булочних виробах рефрактометричним методом.

44. Суть хлороформового методу визначення жиру. З якою метою кип'ятять наважку досліджуваного зразку з розведеною сірчаною кислотою перед екстракцією хлороформом?

45. Сутність визначення масової частки жиру в продукті методом Сокслета.

46. Роль сірчаної кислоти та ізоамілового спирту при визначенні масової частки жиру бутирометричним методом.

47. Визначення масової частки жиру рефрактометричним методом: суть, техніка визначення, розрахунок.

48. Визначення масової частки жиру в молоці бутирометричним методом.

49. Методи визначення масової частки спирту в сировині, напівфабрикатах та продуктах бродильних виробництв. Суть фізичних методів визначення концентрації етанолу у розчинах.

50. Що таке видима та істинна міцність?

51. Визначення масової частки спирту в продуктах, що містять екстрактивні речовини.

52. Правила роботи з спиртометром.

53. Вміст вуглеводів у харчових продуктах, їх значення у харчуванні людини.

54. Методи визначення вуглеводів у харчових продуктах. На чому вони ґрунтуються?


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


55. Оптично активні речовини, застосування їх властивостей у поляриметрії.

56. Будова та принцип дії поляриметра. Правила роботи з поляриметром, підрахунок показників за шкалою.

57. Схема найпростішого поляриметра.

58. У чому різниця між поляриметром і сахариметром? Що таке "цукрова шкала", "нормальна наважка" і "нормальна трубка"?

59. Хімічні методи визначення вуглеводів в харчових продуктах. Суть та хімізм цих методів (на першому етапі).

60. Підготовка витяжки при визначенні вуглеводів в харчових продуктах.

61. Що таке "основний розчин" патоки?

62. Визначення масової частки редукувальних речовин у патоці поляриметричним методом: суть, методика, розрахунки.

63. Визначення редукуючих речовин у патоці методом Вільштеттера-Шудля.

Суть, хімізм, методика.

64. Визначення масової частки сахарози в хлібобулочних виробах методом Шорля. Суть, хімізм, методика.

65. Визначення масової частки цукру в хлібобулочних виробах перманганатним методом. Вибір наважки. Суть, хімізм, розрахунок.

66. Визначення та розрахунок титру KMnO4 за міддю.

67. Суть і хімізм методу визначення сахарів, що ґрунтується на окисненні альдоз оксидом заліза.

68. Суть і хімізм методу визначення редукуючих речовин в патоці методом "гарячого титрування".

69. З якою метою проводять контрольний дослід при визначенні цукру йодометричним методом?

70. Методи визначення крохмалю в харчових продуктах: класифікація, суть.

71. Визначення вмісту крохмалю в харчових продуктах методом Еверса.

Суть, методика, розрахунок результатів.

72. У чому полягає призначення окремих реактивів під час визначення вмісту крохмалю методом Еверса?

73. Визначення вмісту крохмалю хлоркальцієвим методом. Суть, призначення окремих реактивів.

74. Як розрахувати вміст крохмалю в борошні за показанням поляриметра?

Які вихідні дані для цього необхідно знати?

75. Значення азотистих речовин в харчових продуктах. Які речовини входять до складу азотистих речовин в харчових продуктах?

76. Білки в продуктах харчування, їх фізіологічне значення.

77. Принцип та хімізм методу визначення азоту методом К'єльдаля.

78. У чому полягає техніка визначення азоту за методом К'єльдаля, особливості визначення?

79. Визначення масової частки білка в харчових продуктах біуретовим методом: суть, методика, розрахунок.

81. Визначення масової частки білка в харчових продуктах нефелометричним методом:суть, особливості визначення, розрахунки.

82. Суть визначення масової частки методом Лоурі.

83. Побудова калібрувального графіку для визначення масової частки білка в харчових продуктах.

7. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна

1. Великая Е.И., Суходол В.Ф. Лабораторный практикум по курсу общей технологии бродильного производства. М.: Лег. и пищ. пром-сть, 1983. – 307 с.

2. Дробот В.І. Довідник з технології хлібопекарського виробництва. – К.:

Руслана, 1998. – 415 с.

3. Лабораторный практикум по общей технологии пищевых производств / Под. ред. Л.П. Ковальской– М.: Агропромиздат, 1991. – 336 с.

4. Лабораторный практикум по общей технологии пищевых производств / Под. ред. З.Ф. Фалуниной– М.: Пищ. пром-сть. 1978. – 271 с.

5. Лурье И.С. Руководство по технохимическому контролю в кондитерской промышленности. – М.: Пищ. пром-сть, 1978. – 277 с.

6. Лабораторний практикум з технології хлібопекарського та макаронного виробництв. Навчальний посібник. \ За ред. проф. В.І. Дробот - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 341 с.

7. Технологический контроль хлебопекарного производства ) К. Н. Чижова, Т. И. Шкваркина, Н.В. Зацепина и др., - М.: Пищ. Пром-сть, 1975. -468.

Додаткова

1. Кафка Б.В., Лурье И.С. Технохимический контроль кондитерского производства. – М.: Пищевая промышленность, 1967. – 282

2. Л.Ф. Зверева, З.С. Немцова, Н.П. Волкова. Технологія и технохимический контроль хлебопекарного производства. - М.: Легкая и пищевая пром-сть, 1983. - 416 с.

3. Скуратовская О.Д. Контроль качества продукции физико-химическими методами. 2. Мучные кондитерские изделия. 2-е изд. перероб. и доп. М.: ДеЛи принт, 2003. - 128 с.

4. Скуратовская О.Д. Контроль качества продукции физико-химическими методами. 1. Хлебобулочные изделия. - М.: ДеЛи принт, 2000. - 144 с.

5. Борошно та хлібобулочні вироби. Нормативні документи. Довідник: У 2 т. - Укр. та рос. мовами \ За заг. ред. В.Л. Іванова. - Львів.: НТЦ "Леонорм", 2000. - Т.1. - 260 с. - (Серія "Нормативна база підприємства").

6. Карушева Н.В., Лурье И.С. Технохимический контроль производства.

М.:

- Агропромиздат, 1990 - 237 с.

–  –  –Pages:     | 1 | 2 ||
Похожие работы:

«НАУКА В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ Матеріали VІI Міжнародної науково-практичної конференції (29-30 вересня 2011 р.) У семи томах Том 3 Державне управління. Юридичні науки Дніпропетровськ Видавець Біла К.О. УДК 34+35 ББК 73 Н 34 НАУКА В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції СКЛАД ВИДАННЯ Том 1. Наукові праці з біології, медицини, технічних, фізико-математичних та хімічних наук Том 5. Педагогіка. Психологія. Комунікативістика Том 2. Історія. Філософія Том...»

«МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ із застосування засобу Біохлор з метою дезінфекції 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Повна назва засобу – дезінфекційний засіб Біохлор.1.2. Фірма виробник – ТОВ Альянс групп (Україна).1.3. Склад засобу, вміст діючих та допоміжних речовин: гіпохлорит натрію (діюча речовина), а також допоміжні речовини (ПАР, антикорозійні, стабілізуючі добавки, ароматизатор). Початковий вміст активного хлору у концентраті засобу 5,0 % – 9,0 %. 1.4. Форма випуску і фізико-хімічні властивості засобу....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» Д.О. Воронович, І.В. Луньов, А.М. Охрімовський, О.В. Подшивалова ЕЛЕКТРИКА Й МАГНЕТИЗМ Навчальний посібник до лабораторного практикуму Харків «ХАІ» 2011 УДК [53 + 537 + 537.6] (076.5) Е45 Рецензенти: д-р фіз.-мат. наук, проф. М.І. Гришанов, доц. В.П. Олефір Воронович, Д. О. E45 Електрика й магнетизм [Текст]: навч. посіб. до лаб. практикуму / Д.О....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ В. о. ректора _Іванов С.В._ (Підпис) (Прізвище, ініціали) «_» _2010 р. ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять для студентів за напрямами підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денної форми навчання Реєстраційний номер СХВАЛЕНО електронних методичних на засіданні кафедри вказівок у технології функціональних НМУ харчових продуктів Протокол № 3 від 5 жовтня 2010 р. Київ НУХТ...»

«МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ із застосування засобу Біо-ДС з метою передстерилізаційного очищення, дезінфекції та стерилізації 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Повна назва засобу – дезінфекційний засіб Біо-ДС. 1.1. Фірма виробник ТОВ АЛЬЯНС ГРУПП (Україна). 1.2. Склад засобу, вміст діючих та допоміжних речовин, мас. %: пероксид водню 60,0 % 1.3.– 21,8; полігексаметиленгуанідин гідрохлорид – 2,0 (діючі речовини); допоміжні речовини; вода до 100,0. Форма випуску і фізико-хімічні властивості засобу. Засіб Біо-ДС...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ CУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ На правах рукопису Дехтярук Леонід Васильович УДК 539.292 ЕЛЕКТРОННІ ТРАНСПОРТНІ ЕФЕКТИ У БАГАТОШАРОВИХ ПЛІВКОВИХ СИСТЕМАХ 01.04.07 – фізика твердого тіла Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук Науковий консультант: Проценко Іван Юхимович Заслужений діяч науки і техніки України, доктор фізико математичних наук, професор Суми – 2008 ЗМІСТ СТР СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ СКОРОЧЕНЬ ВСТУП РОЗДІЛ 1...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор _ Іванов С.В. «» 2013 р. ТЕХНОЛОГІЯ ГАЛУЗІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до проведення практичних занять для студентів за напрямом підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денної та заочної форм навчання Реєстраційний номер електронних СХВАЛЕНО методичних рекомендацій у НМВ на засіданні кафедри технології цукру і підготовки води Протокол № 7 від 19 лютого 2013 р. Київ...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ФІЗИКА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт для студентів усіх напрямів підготовки бакалаврів денної та заочної форм навчання Розділ “Геометрична та хвильова оптика” Київ НУХТ 2011 Фізика: Метод. вказівки до викон. лаборатор. робіт для студ. усіх напрямів підготовки бакалаврів ден. та заоч. форм навч. Розд. “Геометрична та хвильова оптика” / Уклад.: А.М. Король, Г.І.Бондар, Н.В....»

«ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ щодо застосування засобу “Інцидін Плюс (Incidin Plus)” з метою дезінфекції та достерилізаційного очищення Київ – 201 Організація-розробник: Центральна санепідстанція МОЗ України за участю ТОВ «Лізоформ Медікал» (Україна). Методичні вказівки призначені для закладів охорони здоров`я та інших організацій, які виконують роботи з дезінфекції. Місцевим закладам охорони здоров`я дозволяється тиражування цих методичних вказівок у...»

«ISSN 20786425. Вісник Львівського університету. Серія геологічна. 2012. Випуск 26. С. 18–36  Visnyk of the Lviv University. Series Geology. 2012. Issue 26. Р. 18–36   УДК 55 ІСТОРІЯ ТЕРМОБАРОГЕОХІМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА ГЕОЛОГІЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ: ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ І ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ НАСЛІДКИ М. Павлунь© Львівський національний університет імені Івана Франка, геологічний факультет, кафедра геології корисних копалин, вулиця Грушевського, 4, 79005, Львів, Україна, e-mail: zaggeol@franko.lviv.ua...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»