WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 21 |

«О.В. Авраменко, Л.І. Лутченко, В.В. Ретунська, Р.Я. Ріжняк, С.О. Шлянчак Інноваційні та сучасні педагогічні технології навчання математики Кіровоград – 2009 УДК 51(07) ББК ISBN О.В. ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КІРОВОГРАДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА

О.В. Авраменко, Л.І. Лутченко,

В.В. Ретунська, Р.Я. Ріжняк, С.О. Шлянчак

Інноваційні та сучасні педагогічні технології

навчання математики

Кіровоград – 2009

УДК 51(07)

ББК

ISBN

О.В. Авраменко, Л.І. Лутченко, В.В. Ретунська, Р.Я. Ріжняк,

С.О. Шлянчак Інноваційні та сучасні педагогічні технології навчання математики: Посібник для спецкурсу. – Кіровоград: КДПУ, 2009. – 200 с.

Робота спрямована на формування досвіду творчої діяльності учителів математики (студентів заочного відділення фізико-математичного факультету), на збагачення їх знань з теорії організації групової навчальної діяльності молодших школярів, самостійної роботи учнів основної школи й умінь застосовувати її в практиці навчання математики.

Методичні особливості викладання теорії ймовірностей у закладах профільного типу, його прикладна спрямованість представлені у посібнику як пошук шляхів вирішення проблеми розвитку в школярів імовірнісно-статистичного мислення.

Приклади використання можливостей універсальної математичної системи MAPLE для розв’язування задач допоможуть вчителеві на факультативних заняттях з математики підвищити інформаційну культуру старшокласників, сформувати навички комп’ютерного контролю за ходом розв’язання.

У посібнику показане використання дидактичних ігор при вивченні математики на уроках та в позаурочний час, уміщено сценарії різних форм позакласних заходів.

Методичні доробки авторів будуть корисні для студентів фізикоматематичних факультетів педагогічних вузів та вчителів математики закладів освіти.

Рецензенти:

кандидат педагогічних наук, професор кафедри математики та методики її викладання Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова Швець В.О.;

доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки початкового навчання Кіровоградського педагогічного університету імені Володимира Винниченка Мельничук С.Г.;

доктор педагогічних наук, професор кафедри математики Кіровоградського педагогічного університету імені Володимира Винниченка Кушнір В.А.;

вчитель математики вищої категорії м.Кіровограда, вчитель-методист, заслужений вчитель України Донець В.Ф.

ББК ISBN А О.В. Авраменко, Л.І.Лутченко, В.В. Ретунська, Р.Я.Ріжняк, С.О. Шлянчак, 2009 ВСТУП Посібник написано для студентів заочного відділення фізикоматематичного факультету (вчителів математики) за сприяння Управління освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації в рамках проекту “Організація інтенсивної математичної підготовки обдарованих школярів Кіровоградщини” (наукові керівники:

Авраменко Ольга Валентинівна – доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри прикладної математики, статистики та економіки, Ріжняк Ренат Ярославович – кандидат педагогічних наук, доцент, декан фізико-математичного факультету), мета якого забезпечення системної математичної підготовки обдарованих дітей Кіровоградської області із використанням інноваційних технологій. Одним із завдань проекту є підвищення кваліфікації вчителів математики, які працюють з обдарованими дітьми, формування досвіду їх творчої діяльності, збагачення знань з теорії та вироблення умінь застосовувати її в практиці навчання математики.

Обдарованість – складне, багатогранне явище. Кожна обдарована дитина – індивідуальність, що потребує особливого підходу. Саме тому навчання і виховання обдарованих учнів необхідно здійснювати з опорою на такі дидактичні принципи, як індивідуалізація й диференціація навчання, довіра і підтримка, залучення обдарованих учнів до участі у житті школи, міста, області, країни.

Важливою практичною проблемою є виявлення потенційних можливостей розвитку учня. Система роботи з виявлення обдарованих дітей включає в себе:

попередню діагностику сформованості інтелектуальних умінь;

спостереження за роботою учнів на уроках математики; під час позакласних заходів;

аналіз результатів виконання самостійних, творчих робіт;

аналіз результатів участі учнів в олімпіадах, інтелектуальних

–  –  –

в обдарованих дітей добре розвинута свідомість;

обдаровані діти, як правило, дуже активні і завжди чимось зайняті;

обдаровані діти настирливі в досягненні результату у сфері, яка їх цікавить, для них характерний творчий пошук;

вони хочуть вчитися і досягають у навчанні успіхів; навчання дає їм задоволення;

вони вміють критично оцінювати навколишню дійсність і прагнуть проникнути у суть речей і явищ, вміють фантазувати;

вони з задоволенням виконують складні і довгострокові завдання;

вміють розкривати взаємозв’язки між явищами і сутністю, індуктивно і дедуктивно думати, маніпулювати логічними операціями, систематизувати, класифікувати і узагальнювати їх.

Однією з найважливіших умов розвитку обдарованості учнів є формування пізнавального інтересу, який є підґрунтям для розвитку пізнавальної активності учнів. Під впливом пізнавального інтересу з’являються такі важливі компоненти активного навчання як активний пошук, здогад, дослідницький підхід, готовність до розв’язування задач.

Цій важливій проблемі присвячений перший розділ посібника «Шляхи організації групової навчальної діяльності молодших підлітків з метою розвитку їх пізнавальної активності», що містить матеріали дисертаційного дослідження вчителя-методиста загальноосвітньої школи №16 Кіровоградської міської ради Ретунської Вікторії Вікторівни «Розвиток пізнавальної активності молодших підлітків у процесі групової навчальної діяльності». Авторське розуміння проблеми групової навчальної діяльності перш за все базується на визнанні свободи вибору дитиною тих видів діяльності, в яких вона максимально реалізує себе як особистість, в створенні для кожної дитини особистісного проблемнопошукового поля (див. схема 1).

Нестандартні, дослідницькі задачі, які вчитель включає у структуру роботи, обдаровані діти сприймають як виклик власному інтелекту.

–  –  –

ПОЛЕ

РОЗВИВАЮЧЕ

РОЗВИВАЮЧЕ

СПІВРОБІТНИЦТВО СЕРЕДОВИЩЕ

–  –  –

Творчість учнів, новизна і оригінальність їх навчальної діяльності проявляються тоді, коли вони самостійно ставлять проблему і знаходять шляхи її розв’язання. При цьому слід добиватися постійного зростання рівня творчості обдарованих дітей, знаходити оптимальні співвідношення всіх видів їх діяльності, щоб одержати найкращі результати. Вчителю треба звернути увагу на те, що ставлячи проблему, варто залишати «нерозв’язані питання», відповідь на які учні повинні одержати самостійно з різних джерел: літературних, експериментальних, шляхом консультацій тощо.

Проблемі організації самостійної роботи учнів 7-9 класів у процесі навчання математики присвячений другий розділ посібника, написаний доцентом кафедри прикладної математики, статистики та економіки (ПМСЕ) Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (КДПУ), кандидатом педагогічних наук, вчителем-методистом Педагогічного ліцею м. Кіровограда Лутченко Людмилою Іванівною спільно з професором кафедри математики КДПУ, кандидатом педагогічних наук Ріжняком Ренатом Ярославовичем.

Актуальність досліджуваної ними проблеми обґрунтовується сучасними вимогами суспільства, адже важливо не те, скільки фактів сьогодні запам’ятав учень, а наскільки розвинуті його «сила розуму», нахили і здібності розмірковувати, критично мислити, знаходити правильне розв’язання проблеми, застосовувати знання на практиці, переносити відомі йому способи дій в нові для нього ситуації і відкривати нові способи діяльності.

У зв’язку із швидкими темпами накопичення нової інформації, особливо в природничо-математичних науках, уже у школі необхідно готувати школярів до неперервної освіти після закінчення закладів освіти, що потребує формування в них пізнавального інтересу і самостійності відшукання шляхів його задоволення. Треба закласти в учнів механізми самоосвіти, самовиховання, самореалізації, саморозвитку, саморегуляції, взаєморозуміння, спілкування, співпраці, необхідні для становлення особистості, здатної без сторонньої допомоги оволодівати знаннями і способами діяльності, розв’язувати пізнавальні задачі з метою подальшого перетворення й удосконалення навколишньої дійсності. Ця властивість особистості формується головним чином в ході самостійної діяльності учнів.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Працюючи самостійно, учні, як правило, глибше вдумуються в зміст опрацьованого матеріалу, краще зосереджують свою увагу, ніж це звичайно буває при поясненнях учителя або розповідях учнів. Тому знання, навички і уміння, набуті школярами в процесі добре організованої самостійної роботи, бувають міцнішими і ґрунтовнішими. Крім того, у процесі самостійної діяльності в учнів розвивається наполегливість, креативність тощо.

Враховуючи вищесказане, у дослідженні значну увагу приділено формам і засобам самостійних робіт, які сприяють міцному засвоєнню знань учнів, формуванню в них творчої активності й самостійності, вихованню позитивного відношення до навчальної праці, зростанню пізнавального інтересу до математики.

У третьому розділі «Методичні особливості навчання теорії ймовірностей у профільних класах» вміщено методичні доробки вчителяметодиста Педагогічного ліцею Лутченко Л.І. під час викладання математики в природничо-математичному класі.

Четвертий розділ посібника «Засоби універсальної математичної системи MAPLE у математиці» присвячений проблемі впровадження інноваційних інформаційних технологій в процес навчання математики обдарованих та здібних школярів Кіровоградщини, зокрема старшокласників. Наукові дослідження проводилися на базі заочної фізико-математичної школи та зимової школи Центру математичної підготовки учнів провідним фахівцем проекту Шлянчак Світланою Олександрівною, викладачем кафедри інформатики КДПУ, під керівництвом Авраменко Ольги Валентинівни, професора, доктора фізикоматематичних наук, завідувача кафедри ПМСЕ КДПУ.

Запропоновані нами методи та прийоми навчання можуть вибірково (чи повністю) застосовуватися вчителями у спеціалізованих математичних класах, на заняттях математичних факультативів, математичних гуртків, при формуванні індивідуальних завдань для учнів у вигляді наукового дослідження, при формуванні завдань для учнівських (індивідуальних чи колективних) проектів, при підготовці й проведенні математичних олімпіад різного рівня, індивідуальної роботи з обдарованими та здібними учнями тощо. Частково методи, наведені у четвертому розділі, можуть використовуватися вчителями на заняттях з математики у загальноосвітніх школах при формуванні творчості учнів у процесі розв’язування задач диференціального й інтегрального числення, побудови математикоекономічних моделей, їх розв’язування та інтерпретації розв’язків щодо умов прикладних задач, при побудові графіків функцій методом геометричних перетворень, використанні інформаційних технологій тощо.

Інтелектуальний і естетичний заряд математичної дисципліни значно підвищується, коли на уроці, а також під час інших форм спілкування з школярами застосовуються ігрові елементи, яскраві історичні повідомлення, цікаві «красиві задачі» (використання дидактичних ігор при вивченні математики на уроках та в позаурочний час, сценарії різних форм позакласних заходів уміщено в додатках).

Розвиток обдарувань та нахилів учнів здійснюється такими шляхами:

включення у структуру уроку проблемних, евристичних методів роботи, різних форм організації навчальної діяльності;

забезпечення участі школярів у позакласних заходах з предмета, у заняттях гуртків;

створення умов для самостійної діяльності;

створення умов для участі учнів у олімпіадах, турнірах, конкурсах.

Зміна форм діяльності, опора на творчі інтереси дітей, різноманітність областей застосування здібностей – все це допомагає зберігати високу працездатність обдарованих дітей. У них виробляється потреба брати все нові й нові рубежі на шляху свого зростання.

Тож бажаємо і вчителям математики, і учням творчих успіхів й натхнення, впевненості у власних силах, успішного здійснення планів і задумів, і нехай на всіх життєвих дорогах вам незмінно щастить!

–  –  –

Реформування національної освіти в Україні породжує велику потребу у нових підходах до організації навчально-виховного процесу в школі, у пошуку ефективних технологій навчання і виховання. Важливу роль у цьому може відіграти таке змістовне, результативно діюче й емоційно насичене особистісне утворення, як пізнавальна активність. У ньому вдало поєднується здатність впливу на збагачення пізнавальних сил і здібностей людини з впливом на виховання моральних якостей, на розвиток особистості взагалі, що врешті-решт є головною метою освіти.

Докорінна зміна освітньої мети переорієнтовує процес навчання на особистість дитини – його гуманізацію, загально - розвивальний характер.

Особистісно орієнтоване навчання передбачає організацію навчання на засадах глибокої поваги до особистості вихованця, врахування особливостей індивідуального розвитку, ставлення до нього як до свідомого відповідального суб’єкта навчально – виховної взаємодії.

Сучасне шкільне життя не відповідає запиту на численні здібності дітей, обмежуючи їхню соціальну участь вербально – теоретичним навчанням. Тому питання розвитку спроможності школярів активно впливати на навколишній світ і максимально широко реалізовувати природний потенціал щодо власного психосоціального зростання нівелюється формальним виконанням замовлення середньої загальноосвітньої школи. У результаті потенційно широкий простір потреб, здібностей та інтересів учня не заповнюється можливим спектром міжсуб’єктної розвивальної взаємодії, не актуалізує найрізноманітніші форми поведінки, діяльності, спілкування, які мають непересічне значення у формуванні особистості.

Актуальність цієї суспільної проблеми полягає в тому, що система шкільного навчання повинна забезпечувати багатосферний гармонійний розвиток нахилів, здібностей і обдарувань у контексті досягнення кожною особистістю високих меж взаємореалізації і духовного самовдосконалення. Шляхи розв’язання цієї проблеми містяться у використанні нових форм організації шкільного життя, однією з яких, на наш погляд, є система розвиваючих взаємодій, складовою частиною якої якраз і являється групова діяльність учнів. Парадоксально, але факт – новою парадигмою навчання залишається організація групової роботи.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 21 |
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» Д.О. Воронович, І.В. Луньов, А.М. Охрімовський, О.В. Подшивалова ЕЛЕКТРИКА Й МАГНЕТИЗМ Навчальний посібник до лабораторного практикуму Харків «ХАІ» 2011 УДК [53 + 537 + 537.6] (076.5) Е45 Рецензенти: д-р фіз.-мат. наук, проф. М.І. Гришанов, доц. В.П. Олефір Воронович, Д. О. E45 Електрика й магнетизм [Текст]: навч. посіб. до лаб. практикуму / Д.О....»

«МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ із застосування засобу Біохлор з метою дезінфекції 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Повна назва засобу – дезінфекційний засіб Біохлор.1.2. Фірма виробник – ТОВ Альянс групп (Україна).1.3. Склад засобу, вміст діючих та допоміжних речовин: гіпохлорит натрію (діюча речовина), а також допоміжні речовини (ПАР, антикорозійні, стабілізуючі добавки, ароматизатор). Початковий вміст активного хлору у концентраті засобу 5,0 % – 9,0 %. 1.4. Форма випуску і фізико-хімічні властивості засобу....»

«НАУКА В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ Матеріали VІI Міжнародної науково-практичної конференції (29-30 вересня 2011 р.) У семи томах Том 3 Державне управління. Юридичні науки Дніпропетровськ Видавець Біла К.О. УДК 34+35 ББК 73 Н 34 НАУКА В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції СКЛАД ВИДАННЯ Том 1. Наукові праці з біології, медицини, технічних, фізико-математичних та хімічних наук Том 5. Педагогіка. Психологія. Комунікативістика Том 2. Історія. Філософія Том...»

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК З КУРСУ “Сучасна радіофізика” Частина 1 “Прямі задачі сучасної радіофізики” Київ 2011 УДК 621.391 Рецензент д.ф.-м.н., проф. Обуховський В.В. Голобородько А. О., Курашов В.Н. Конспект лекцій з курсу “Сучасна радіофізика” Частина 1 “Прямі задачі сучасної радіофізики”. Розглянуті різні системи представлення і опису сигналів, а також характеристики систем їх обробки. Показані оптимальні методи представлення детермінованих...»

«Друковані праці Львівської політехніки за 2010 рік. Додаток Тимченко Олександр Володимирович Інтернет-технології передавання мовних сигналів : навч. посіб. [для студ. магістер. підготов.] : до 80-річчя Укр. акад. друкарства / Б. В. Дурняк, О. В. Тимченко, Р. С. Колодій, В. І. Сабат. – Л. : [Вид-во УАД], 2010. – 255 с. – Бібліогр.: с. 249–254 (77 назв). Тиханський Михайло Васильович The effect of the duration of operational current impulses on the speed and stability of Josephson cryotrons / M....»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.П.ДРАГОМАНОВА ТОМАЩУК Олексій Петрович УДК 517(07):371.13 ПРОФЕСІЙНА СПРЯМОВАНІСТЬ ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИЧНОГО АНАЛІЗУ В УМОВАХ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ 13.00.02 – теорія та методика навчання математики Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ–1999 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова, Міністерство освіти України....»

«ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ щодо застосування засобу “Інцидін Плюс (Incidin Plus)” з метою дезінфекції та достерилізаційного очищення Київ – 201 Організація-розробник: Центральна санепідстанція МОЗ України за участю ТОВ «Лізоформ Медікал» (Україна). Методичні вказівки призначені для закладів охорони здоров`я та інших організацій, які виконують роботи з дезінфекції. Місцевим закладам охорони здоров`я дозволяється тиражування цих методичних вказівок у...»

«ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ ІНФОРМАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ У Д ЗЕРКАЛІ ЗМІ: За повідомленнями друкованих та інтернет-ЗМІ, телебачення і радіомовлення 15 вересня 2010 р., середа ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ Кожен має посадити принаймні три дерева Юліана Шевчук, Голос України.3 Під час робочої поїздки на Рівненщину Голова Верховної Ради В.Литвин взяв участь у відкритті фінальних змагань Всеукраїнської спартакіади працівників лісового господарства у райцентрі Березне, яка відбулася з нагоди Дня...»

«МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ із застосування засобу «Біо Хлор –Т» з метою дезінфекції І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Повна назва засобу дезінфекційний засіб «Біо Хлор –Т».1.2. Фірма виробник – ТОВ «Альянс Групп»1.3. Дезинфікуючий засіб «Біо Хлор-Т», містить в якості діючої речовини дихлорізоціанурат натрію. (Na-соль ДХЦК), 65,5 %, з миючим ефектом.адипіновакислота 10% бікарбонат натрію – 20%, сульфат натрію 4,5%. Термін придатності засобу в нерозкритій упаковці виробника 5 років. Термін придатності робочих...»

«МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ із застосування засобу Біо-ДС з метою передстерилізаційного очищення, дезінфекції та стерилізації 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Повна назва засобу – дезінфекційний засіб Біо-ДС. 1.1. Фірма виробник ТОВ АЛЬЯНС ГРУПП (Україна). 1.2. Склад засобу, вміст діючих та допоміжних речовин, мас. %: пероксид водню 60,0 % 1.3.– 21,8; полігексаметиленгуанідин гідрохлорид – 2,0 (діючі речовини); допоміжні речовини; вода до 100,0. Форма випуску і фізико-хімічні властивості засобу. Засіб Біо-ДС...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»