WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Частина ІІІ. Інноваційні підходи до реалізації змістової та організаційно-управлінської функцій в сучасних підручниках. УДК 371.3:53 Л. С. Недбаєвська Миколаївський державний ...»

Частина ІІІ. Інноваційні підходи до реалізації змістової та організаційно-управлінської функцій в сучасних підручниках.

УДК 371.3:53

Л. С. Недбаєвська

Миколаївський державний університет імені В.О. Сухомлинського

МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНИХ СХЕМ ДЛЯ УЗАГАЛЬНЕННЯ

І СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ЗНАНЬ

У статті розглядається методика використання абстрактної наочності у вигляді графічних схем навчального матеріалу при проведенні узагальнення і систематизації знань. Ця методика розкрита на прикладі узагальнення знань при вивченні електродинаміки.

Ключові слова: узагальнення, систематизація, абстрактна наочність, структурно-логічна схема, логічні зв’язки, навчальна перспектива.

Одним із методів підвищення ефективності процесу Узагальнення знань можливі після вивчення окремої навчання, розвитку логічного мислення учнів є проведення теми, розділу і, нарешті, після проходження всього курсу узагальнення та систематизації знань. фізики. Покажемо це на прикладі узагальнення та системаУзагальнення – це виявлення взаємозв’язку, взаємо- тизації знань при вивченні електродинаміки. Спочатку розвідношення загального і одиничного. Узагальнення дозво- глянемо як можна провести узагальнення знань із застосуляє відмежувати найбільш важливий, основний навчальний ванням граф-схеми з невеликої теми, такої як, наприклад, матеріал від допоміжного, представити його в певній сис- «Самоіндукція». Явище самоіндукції є частковим випадком темі з мінімальним ланцюгом логічних операцій. Понятій- явища електромагнітної індукції, яке вивчалося раніше, тому ний апарат при цьому доводиться до високого рівня абст- при вивченні цієї теми скористаємося методом дедукції.

ракцій. Узагальнення фізичних закономірностей приводить Урок будуємо таким чином. Спочатку повторюємо до розуміння більш загальних законів природи, сприяє явище електромагнітної індукції, сутність якого полягає у формуванню наукового світогляду учнів. Крім цього, уза- виникненні вихрового електричного поля при всякій змінні гальнення – одна із найбільш важливих розумових опера- магнітного поля. Потім мислимо так: змінне магнітне поле цій, володіння якою є не тільки умовою успішного оволо- можна одержати, якщо збільшувати або зменшувати силу діння знаннями, а і показником розумового розвитку учнів. струму у котушці. Отже, котушка, в якій змінюється струм, Деякі методисти пропонують при узагальненні знань буде знаходитися у вихровому електричному полі, яке поз певного обсягу навчального матеріалу складати таблиці роджується власним магнітним полем. Перед класом стакласифікації основних фізичних понять і формул. Але така вимо проблему: «Чи буде впливати на електричний струм методика, на наш погляд, не дає можливості встановити (а якщо буде, то як) вихрове електричне поле?». Разом з систему внутрішніх зв’язків між поняттями і судженнями, учнями будуємо гіпотезу: основною властивістю вихрового що знижує її ефективність. електричного поля є його здатність діяти як на нерухомий, При узагальненні та систематизації знань важливо, на- так і на рухомий заряд. Отже, вихрове електричне поле самперед, проаналізувати їх з точки зору логічної структури. повинно діяти і на електрони провідності котушки, причоСуть структурного методу, а разом з тим сучасного поняття му електричні сили цього поля повинні виступати як стоструктури – в понятті відношення. При проведенні узагаль- ронні сили. Із сформульованої гіпотези витікає такий нанення необхідно скористуватися мовою символів, схем, мо- слідок: в котушці повинна виникнути Е.Р.С. індукції, яка делей тощо, які матеріалізують абстракцію. На таку необхід- згідно з правилом Ленца буде протидіяти причині, що її ність вказував В.В. Давидов. «Там, де змістом навчання ста- викликає, тобто Е.Р.С. індукції повинна протидіяти збільють зв’язки і відношення…, вступає в силу принцип моде- шенню або зменшенню сили струму в котушці.

лювання» [1, с. 385]. Аналогічну думку висловлював і Потім намічаємо шлях експериментальної перевірки М.І. Махмутов, розглядаючи роль наочності у реалізації теоретичного наслідку із гіпотези. Якщо в коло послідовно проблемного навчання. «Практика проблемного навчання, – котушці ввімкнути лампочку, то при замиканні кола вона писав він, – вимагає активного застосування «необразної» повинна спалахнути з деяким запізненням у порівнянні з тасимволічної, опосередкованої, «раціональної» наочності, яка кою ж лампочкою, яка ввімкнена безпосередньо до джерела.

реалізується у формі схематичного (умовного) зображення Запрошуємо одного з учнів підійти до установки, яка зібрана системи абстрактних понять і їх взаємозв’язку. Така наоч- на демонстраційному столі, і виконати експеримент. Дослід ність є для учнів ніби інструментом «схвачування», узагаль- підтверджує теоретичне передбачення. Учні, як правило, неного «бачення» змісту нових абстрактних понять та уяв- одержують задоволення від проведеного невеликого дослілень і полегшує формування наукових понять» [3, с. 236]. дження, відчувають радість від самостійного «відкриття».

Саме такою наочністю і є структурно-логічні схеми В кінці пояснення проводимо узагальнення знань, виконавчального матеріалу, які подають матеріал як єдине ціле, ристовуючи граф-схему навчального матеріалу (рис. 1). Вона дають легко оглядову картину логічних зв’язків між понят- може бути виготовлена на окремому плакаті або у вигляді тями даної теми чи розділу. До недавнього часу в дидакти- кодопозитиву чи програмно-педагогічного засобу. Для зручці принцип наочності тлумачився однобічно. Наочність ності аналізу моделі пронумеруємо всі її логічні елементи.

зводилась до конкретної або натуральної наочності. В Аналіз починаємо з початкових елементів (їм відповіостанні роки змінився характер наочності, вона розгляда- дають вершини, які мають тільки вихідні ребра – елементи 1 ється на рівні абстрактного мислення. Наочність на рівні і 2), рухаючись вздовж напрямлених ребер від одного логічабстрактного мислення властива не реальному об’єкту, а ного елемента до іншого, розкриваємо зміст структурнологічному знанню. Такою абстрактною наочністю і є стру- логічної схеми. При цьому показуємо, що сутність явища ктурно-логічні схеми навчального матеріалу. За допомогою самоіндукції і явища електромагнітної індукції однакова і них можна навчити учнів засвоювати внутрішню структуру представлена на схемі 5-тим логічним елементом. Виділяємо знань. Структурно-логічні схеми наочно моделюють струк- ланцюжок причинно-наслідкових зв’язків: 3-4-5-6-7-8, які туру навчального матеріалу. Вони мають певний інтерес, в лежать в основі явища самоіндукції. Потім звертаємо увагу першу чергу для вчителя, тому що слугують моделлю тих учнів на послідовність введення понять індуктивності і везв’язків, які повинні бути встановлені в процесі навчання. личини ЕРС самоіндукції, яка показана на схемі зв’язками Порівнюючи логічну схему із зв’язками, які фактично 11-12-13-14. Елементи знань 1, 2, 9, 10 відносяться до фактів, встановились в процесі навчання, вчитель може судити про які одержані на основі експерименту.

характер помилок учнів. Тепер розглянемо методику використання структурДля узагальнення навчального матеріалу структурно- но-логічної схеми при узагальненні знань з усього розділу логічна схема складається з найважливіших понять і су- «Основи електродинаміки», який вивчається в 10 класі.

джень. Складання схеми включає в себе як аналіз відповід- Спочатку розглянемо структурно-логічну схему осного навчального матеріалу, встановлення зв’язків між його новних фізичних понять, які характеризують електричне і елементами, так і синтезування цих елементів в одне ціле. магнітне поля (рис. 2).

© Л. С. Недбаєвська, 2008

–  –  – 
Похожие работы:

«ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ щодо застосування засобу “Інцидін Плюс (Incidin Plus)” з метою дезінфекції та достерилізаційного очищення Київ – 201 Організація-розробник: Центральна санепідстанція МОЗ України за участю ТОВ «Лізоформ Медікал» (Україна). Методичні вказівки призначені для закладів охорони здоров`я та інших організацій, які виконують роботи з дезінфекції. Місцевим закладам охорони здоров`я дозволяється тиражування цих методичних вказівок у...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ФІЗИКА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт для студентів усіх напрямів підготовки бакалаврів денної та заочної форм навчання Розділ “Геометрична та хвильова оптика” Київ НУХТ 2011 Фізика: Метод. вказівки до викон. лаборатор. робіт для студ. усіх напрямів підготовки бакалаврів ден. та заоч. форм навч. Розд. “Геометрична та хвильова оптика” / Уклад.: А.М. Король, Г.І.Бондар, Н.В....»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.П.ДРАГОМАНОВА ТОМАЩУК Олексій Петрович УДК 517(07):371.13 ПРОФЕСІЙНА СПРЯМОВАНІСТЬ ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИЧНОГО АНАЛІЗУ В УМОВАХ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ 13.00.02 – теорія та методика навчання математики Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ–1999 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова, Міністерство освіти України....»

«Друковані праці Львівської політехніки за 2010 рік. Додаток Тимченко Олександр Володимирович Інтернет-технології передавання мовних сигналів : навч. посіб. [для студ. магістер. підготов.] : до 80-річчя Укр. акад. друкарства / Б. В. Дурняк, О. В. Тимченко, Р. С. Колодій, В. І. Сабат. – Л. : [Вид-во УАД], 2010. – 255 с. – Бібліогр.: с. 249–254 (77 назв). Тиханський Михайло Васильович The effect of the duration of operational current impulses on the speed and stability of Josephson cryotrons / M....»

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК З КУРСУ “Сучасна радіофізика” Частина 1 “Прямі задачі сучасної радіофізики” Київ 2011 УДК 621.391 Рецензент д.ф.-м.н., проф. Обуховський В.В. Голобородько А. О., Курашов В.Н. Конспект лекцій з курсу “Сучасна радіофізика” Частина 1 “Прямі задачі сучасної радіофізики”. Розглянуті різні системи представлення і опису сигналів, а також характеристики систем їх обробки. Показані оптимальні методи представлення детермінованих...»

«Методична комісія природничо-математичних дисциплін Методична розробка уроку Предмет: Фізика Викладач: Присяжнюк А.І. спеціаліст Тема: Експериментальне вивчення будови атома.Мета уроку: з'ясувати будову атома; розглянути шляхи та методи експериментального вивчення будови атома; розвивати логічне мислення; виховувати навички роботи в команді, вміння відстоювати свою думку. Тип уроку: урок засвоєння нових знань. Методи та прийоми уроку: словесний, наочний. Обладнання: демонстрування моделей...»

«УДК 54+53(477)«20» КУЙБІДА Віктор Віталійович, д-р іст. наук., доцент каф. біології, директор Ін-ту фізичного виховання та природознавства ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди» (м. Переяслав-Хмельницький) ХІМІЯ І ФІЗИКА ТА ЇХ ТЕРМІНОЛОГІЇ (СУЧАСНИЙ ЕТАП) Розвиток суспільства, науково-технічне зростання, посилення міжнародної співпраці, обмін інформацією у фізичній та хімічній галузях не можуть обійтися без термінологічної уніфікації і взаємопроникнення назв та понять у...»

«МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.І. Пирогова Кафедра фармацевтичної хімії Аналітична хімія МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для самопідготовки, проведення практичних занять і виконання лабораторних робіт Модуль 3. Інструментальні (фізичні та фізико-хімічні) методи аналізу Вінниця 2012 “Схвалено” Методичною радою фармацевтичного факультету Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова 14 грудня 2011 р. Протокол № 2 Складачі:...»

«МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ із застосування засобу Біохлор з метою дезінфекції 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Повна назва засобу – дезінфекційний засіб Біохлор.1.2. Фірма виробник – ТОВ Альянс групп (Україна).1.3. Склад засобу, вміст діючих та допоміжних речовин: гіпохлорит натрію (діюча речовина), а також допоміжні речовини (ПАР, антикорозійні, стабілізуючі добавки, ароматизатор). Початковий вміст активного хлору у концентраті засобу 5,0 % – 9,0 %. 1.4. Форма випуску і фізико-хімічні властивості засобу....»

«МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ із застосування засобу Біо-ДС з метою передстерилізаційного очищення, дезінфекції та стерилізації 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Повна назва засобу – дезінфекційний засіб Біо-ДС. 1.1. Фірма виробник ТОВ АЛЬЯНС ГРУПП (Україна). 1.2. Склад засобу, вміст діючих та допоміжних речовин, мас. %: пероксид водню 60,0 % 1.3.– 21,8; полігексаметиленгуанідин гідрохлорид – 2,0 (діючі речовини); допоміжні речовини; вода до 100,0. Форма випуску і фізико-хімічні властивості засобу. Засіб Біо-ДС...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»