WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 ||

«ФІЗИКА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт для студентів усіх напрямів підготовки бакалаврів денної та заочної форм навчання Розділ “Геометрична та хвильова оптика” Київ ...»

-- [ Страница 5 ] --

Примітка. Для статистичного опрацювання результатів вимірювань можна використати програму записану в кафедральній ПЕОМ. Назва файла відповідає назві лабораторної роботи.

–  –  –

1. Що являє собою електромагнітна хвиля?

2. Яке світло називають природним, поляризованим, плоскополяризованим?

3. Що таке оптична вісь кристала?

4. У чому полягає явище подвійного променезаломлення?

5. У чому полягає явище дихроїзму, в якому вузлі експериментальної установки воно використовується?

6. Що таке поляроїд?

7. Поясніть закон Брюстера.

8. Дайте визначення явища оптичної активності.

9. Виведіть закон Малюса.

10.Поясніть оптичну схему напівтіньового поляриметра.

Література: [ 1, § 6-8, с.376-382], [ 2, § 6-8, с.258-264], [4, § 134–141], [ 6, § 8.1-8.5 ].

–  –  –

Основні теоретичні відомості до цієї лабораторної роботи наведені в розділі „ Поляризація ” на стор. 44– 49.

Опис лабораторної установки: Для визначення концентрації розчинів цукру в роботі використовують цукрометр, спрощена оптична схема якого зображена на рис.23.

–  –  –

Рис. 23 У цукрометрі світло, що йде від джерела світла S, проходить через лінзу Л, діафрагму Д і поляризаційну призму П. Поляризований потік світла напівтіньовою пластинкою НП поділяється на два, розділених лінією поділу.

Аналізатор А пропускає однакові за яскравістю обидві половини потоку і в полі зору зорової труби ЗТ, встановленої за аналізатором, спостерігаються дві однаково освітлені половини поля порівняння, розділенні тонкою лінією.

Якщо між поляризатором та аналізатором встановити цукрометричну трубку ЦТ з розчином, то порушується однаковість освітленостей полів порівняння, тому що досліджуваний розчин повертає площину поляризації на кут, пропорційний концентрації розчину. Для вирівнювання освітленостей полів порівняння в цукрометрі застосовано клиновий компенсатор К.

Переміщенням рухомого клину компенсується кут повороту площини поляризації розчину. При цьому відбувається вирівнювання освітленостей полів порівняння.

Одночасно з рухомим клином переміщується шкала Ш, на якій фіксують певне значення по нульовій поділці ноніуса Н, що відповідає стану однакової освітленості полів порівняння, які видно в зорову трубу. Шкала і ноніус освітлюються електричною лампочкою S, світло якої проходить через поворотну призму Пр і світофільтр СФ.

Основними вузлами цукрометра (рис. 24) є вимірювальна головка 2 і освітлювач (патрон з лампою 7 і поворотна обойма 6 зі світлофільтром та діафрагмою), з’єднані між собою траверсою 4. Траверса прикріплюється через стійку 10 до основи 11. На траверсі закріплені відділення 3 для трубок з розчинами, що досліджуються, і оправа 5 з поляризатором і напівтіньовою пластинкою.

Рис. 24 З лицьового боку вимірювальної головки розміщена лупа 1 для відліку показань по шкалі й зорова труба 13. У нижній частині вимірювальної головки розміщена рукоятка клинового компенсатора 12, обертанням якої переміщують рухомий кварцовий клин і зв’язану з ним шкалу. На основі встановлена кнопка 8 для вмикання освітлювача і ручка резистора 9 для регулювання освітленості поля зору.

Для визначення питомого кута повороту площини поляризації в роботі використовують напівтіньовий поляриметр. Спрощену оптичну схему поляриметра зображено на рис. 25.

ЦТ А Д СФ П1 П2 S Рис. 25 Світло, що випромінюється джерелом S, проходить світлофільтр СФ і потрапляє на призми поляризатора П1 і П2. Після проходження поляризаційних призм частина світла, виділеного діафрагмою Д, потрапляє на цукрометричну трубку ЦТ, наповнену розчином оптично активної речовини, і далі - на аналізатор А.

Площини пропускання поляризаційних призм П1 і П2 утворюють між собою невеликий кут j. У напівтіньовому поляриметрі поле зору розділяється на дві половини тонкою лінією (рис.26).

–  –  –

Якщо розглядати це поле зору крізь аналізатор, що пропускає світло з коливаннями електричного вектора в площині, перпендикулярній до площини пропускання поляризаційної призми П2, то таке світло, не пройде крізь аналізатор, і поле зору в цій половині буде темним, тоді як світло з коливаннями, паралельними площини пропускання поляризаційної призми П1, частково пропускається аналізатором, і ця половина поля зору буде просвітлена (рис.26, а).

Якщо аналізатор повернути так, щоб він пропускав світло з коливаннями r світлового вектора E, перпендикулярними до площини пропускання поляризаційної призми П1, то, очевидно, в полі зору буде спостерігатися протилежна картина (рис. 26, б). Зрозуміло, що обидві половини поля зору будуть мати однакову освітленість тоді, коли аналізатор встановити симетрично відносно попередніх напрямків коливань світлового вектора (рис. 26, в).

Під час виконання лабораторної роботи аналізатор встановлюється на однакову освітленість обох половин поля зору, якщо немає кювети (положення 1), а потім - за наявності кювети з розчином цукру (положення 2). Кут a, на який повертається площина поляризації розчином цукру, відповідає куту повороту аналізатора А з положення 1 в положення 2.

Значення кута повороту a визначається по коловій шкалі поляриметра.

Порядок виконання роботи.

а) Визначення концентрації розчину цукру.

1. Увімкнути електроживлення цукрометра в мережу і кнопкою 8 електролампу 7 освітлювача.

2.Встановити обойму 6 в положення «С» (світлофільтр) при роботі з безбарвними і слабко забарвленими розчинами або в положення «Д»

(діафрагма) - при роботі з темнозабарвленими розчинами.

3. Встановити окуляр зорової труби 13 на максимальну різкість зображення вертикальної лінії поділу полів порівняння.

4. Встановити лупу 1 на максимальну чіткість зображення шкали.

5. Встановити нуль-пункт. Для цього не встановлюючи кювету з розчином зачинити кришку відділення 3; вирівняти яскравості полів порівняння обертанням рукоятки 12 і перевірити, чи збігається нуль ноніуса з нулем шкали; середнє арифметичне з п’яти відліків потрібно прийняти за нульовий відлік ( n0 ).

6. Розмістити трубку з розчином у відділенні 3; повертаючи трубку навколо осі, встановити її в таке положення, в якому лінія поділу полів порівняння ділить поле зору на дві однакові частини.

7.Вимірювання потрібно проводити в такій послідовності: вирівняти освітленість полів порівняння обертанням рукоятки 12; провести відлік показань (n) по шкалі і ноніусу з точністю до 0,05°S. Повторити вирівнювання освітленостей полів порівняння і відлік по шкалі не менше п’яти разів.

У цукрометрі застосовується міжнародна цукрова шкала: 100 градусів цієї шкали відповідають 34,64 кутовим градусам. Цукрометр показує 100°S, якщо на ньому у кюветі завдовжки 200 мм досліджують водний розчин цукрози, в 100 см3 якого міститься 26 г хімічно чистої цукрози. Отже, ціна поділки шкали С0 = 0,260 г на 100 см3 розчину при довжині трубки l = 2 дм (при довжині трубки 1 дм одержаний результат потрібно подвоїти).

8. Визначити концентрацію С досліджуваного цукрового розчину для кожної з п’яти пар значень n та n0 : С= С0(n - n0).

Провести статистичне опрацювання результатів вимірювань концентрації.

Знайти довірчий інтервал DС при довірчій імовірності P = 0,95. Результат записати в інтервальній формі С= Сср ± DС, Р = 0,95.

б) Визначення кута повороту площини поляризації розчином цукру.

1. Увімкнути електроживлення поляриметра в мережу, а потім і освітлювач.

2. Не розміщуючи кювету з розчином у кюветному відділенні, закрити його кришку.

3. По коловій шкалі поляриметра зробити відліки n01 та n02 положень нулів двох діаметрально розміщених ноніусів при рівномірній освітленості поля зору. Ноніуси на шкалі зручно розглядати крізь лупи, розміщені на окулярі поляриметра.

4. Розмістити кювету з розчином у кюветному відділенні і закрити його кришку.

5. Обертанням аналізатора за допомогою гвинта на коловій шкалі домогтися рівномірної освітленості поля зору.

6. Провести відліки n1 та n2 по коловій шкалі.

7. Визначити кути повороту площини поляризації по обох ноніусах:

a1 = n1 - n01, a2 = n2 - n01 та середнє значення кута повороту a + a2 a= 1.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Процедуру вимірювання повторити п’ять разів.

8. Провести статистичне опрацювання результатів вимірювань. Знайти довірчий інтервал D[a0] при довірчій імовірності P=0,95. Результат визначення питомого повертання записати в інтервальній формі:

–  –  –

Контрольні запитання.

1. Що являє собою електромагнітна хвиля?

2. Яка площина називається площиною поляризації?

3. Який промінь називають поляризованим, плоскополяризованим?

4. У чому полягає явище поляризації світла?

5. У чому полягає явище подвійного променезаломлення?

6. Чим відрізняються звичайний та незвичайний промені?

7. Поясніть хід променів у призмі Ніколя.

8. Що називається оптичною віссю, головним перерізом кристала?

9. Сформулюйте закон Брюстера.

10.Виведіть і сформулюйте закон Малюса.

11.. У чому полягає явище оптичної активності?

12.. Поясніть оптичну схему поляриметра.

Література: : [ 1, § 6-8, с.376-382], [ 2, § 6-8, с.258-264], [4, § 134–141], [ 6, § 8.1-8.5 ].

ЛІТЕРАТУРА

1. М.В. Андріяшик, Б.І. Вербицький, А.М.Король. Курс фізики.

Модульно- рейтингова система навчання: підруч. для студ. вищ. техн. навч.

закл.- К.: НВЦ “Фламенко”, 2008. – 530 с.

2. А.М.Король, М.В. Андріяшик. Фізика. Механіка, молекулярна фізика і термодинаміка. Електрика і магнетизм. Оптика. Елементи квантової механіки, фізики атома, атомного ядра і елементарних частинок. Підручник для студентів вищих технічних навчальних закладів. – К.: Фірма “Інкос”, 2006. – 344 с.

3. Бушок Г.Ф., Венгер Є.Ф. – Кн.2. – К.: Либідь, 2001.

4. Савельев И.В. Курс общей физики: Учебн.пособие: В 2 т. –М.: Наука, 1988. –Т.2. -496 с.

5. Кучерук І.М., Дущенко В.П. Загальна фізика. Оптика. Квантова фізика: Навч.посібник. –К.: Вища шк., 1991. –463 с.

6. Яворский Б.М., Детлаф А.А. Курс физики: Учебн.: В 3 т. –М.: Высш.

шк., 1971 –Т.3. -536 с.

7. Білий М.У., Скубенко А.Ф. Загальна фізика. Оптика: Навч.посібник. – К.: Вища шк., 1987. –376 с.

8. Ландсберг Г.С. Оптика. –М.: Наука, 1976. –928 с.

9. Фізика:. Метод. вказівки до використання комп’ютерних технологій навчання під час проведення лабор. і практич. занять/ П.О. Вознюк, В.М.Ісай, С.М.Котікова, Н.В.Медвідь –К.: УДУХТ, 1999. –24 с.

ЗМІСТ

Розділ І. ГЕОМЕТРИЧНА ОПТИКА Основні теоретичні відомості

Лабораторна робота Опт. 1. Визначення показника заломлення скляної пластинки за допомогою мікроскопа

Лабораторна робота Опт. 2. Визначення показника заломлення та концентрації розчинів цукру за допомогою рефрактометра

Розділ ІІ. ХВИЛЬОВА ОПТИКА Основні теоретичні відомості

1. Інтерференція світла Основні теоретичні відомості

Лабораторна робота Опт. 3. Визначення радіуса кривизни лінзи за допомогою кілець Ньютона

Лабораторна робота Опт. 4. Визначення довжини світлової хвилі за допомогою біпризми Френеля

2. Дифракція світла Основні теоретичні відомості

Лабораторна робота Опт. 5. Визначення довжини хвилі за допомогою дифракційної решітки

Лабораторна робота Опт. 6. Визначення довжини світлової хвилі в білому світлі за допомогою дифракційної решітки

3. Поляризація світла Основні теоретичні відомості

Лабораторна робота Опт.7. Вивчення явища оптичної активності розчинів за допомогою напівтіньового поляриметра

Лабораторна робота Опт. 8. Визначення питомого повертання і концентрації розчинів оптично активних речовин

–  –  –

Укладачі: Король Анатолій Миколайович Бондар Галина Іванівна Медвідь Наталія Вікторівна Носенко Володимир Єрофійович Вербицький Борис Ілліч Видання подається в авторській редакції

–  –  –Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 ||
 
Похожие работы:

«УДК 54+53(477)«20» КУЙБІДА Віктор Віталійович, д-р іст. наук., доцент каф. біології, директор Ін-ту фізичного виховання та природознавства ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди» (м. Переяслав-Хмельницький) ХІМІЯ І ФІЗИКА ТА ЇХ ТЕРМІНОЛОГІЇ (СУЧАСНИЙ ЕТАП) Розвиток суспільства, науково-технічне зростання, посилення міжнародної співпраці, обмін інформацією у фізичній та хімічній галузях не можуть обійтися без термінологічної уніфікації і взаємопроникнення назв та понять у...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» Д.О. Воронович, І.В. Луньов, А.М. Охрімовський, О.В. Подшивалова ЕЛЕКТРИКА Й МАГНЕТИЗМ Навчальний посібник до лабораторного практикуму Харків «ХАІ» 2011 УДК [53 + 537 + 537.6] (076.5) Е45 Рецензенти: д-р фіз.-мат. наук, проф. М.І. Гришанов, доц. В.П. Олефір Воронович, Д. О. E45 Електрика й магнетизм [Текст]: навч. посіб. до лаб. практикуму / Д.О....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»