WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 5 |

«ЗАТВЕРДЖУЮ В.о. ректора _ А.І. Українець підпис «_» 2014 р. АНАЛІТИЧІ МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ДОВКІЛЛЯ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни для студентів напряму підготовки 6.040106 ...»

-- [ Страница 2 ] --

Визначення неорганічних газуватих сполук, парів металічної ртуті, сірководню в атмосферному повітрі. Пробовідбір, особливості визначень.

Межа виявлення.

Тема 3. Використання методів комплексоутворення у визначенні загальної твердості води, сульфатів у природних водах, галогенідів та металів у грунтах та донних відкладах.

Пробопідготовка. Усунення заважаючих іонів. Суть визначень.

Тема 4. Використання гравіметричного аналізу в контролі об’єктів довкілля.

Визначення сульфатів та силікатів у природних водах.

Пробопідготовка грунтів та аналіз їх на вміст силікатів нерозчинних у воді, полуторних оксидів, фосфору та гіпсу.

Змістовий модуль 2. Інструментальні, хроматографічні та гібридні методи аналізу в контролі об’єктів довкілля Тема 1. Використання електрохімічних методів аналізу в контролі об’єктів довкілля. рН-метричне визначення вільної та загальної кислотності води. Аналітичний контроль вод різного походження та донних відкладів на вміст нітратів, фторидів тощо. Визначення суми органічних кислот потенціометричним титруванням у поверхневих водах. Кондуктометричний аналіз природних вод на вміст хлоридів, сульфатів, кислот, солей, питомої електропровідності.Полярографічне визначення важких металів, диоксигену, купруму у водах різного походження. Переваги методу. Межа виявлення.

Тема 2. Використання оптичних методів аналізу в контролі об’єктів довкілля.

Фотометричне визначення сульфідів, нітритів, нітратів, фосфатів, розчинених силікатів, токсичних елементів, органічних сполук тощо у природних водах. Аналіз повітря на вміст органічних сполук, неорганічних газуватих сполук та металів фтометрично. Застосування молекулярноабсорбційного аналізу для контролю грунтів та донних відкладів на вміст доступних для живлення рослин форм нітрогену, фосфору та калію.

Визначення органічних сполук у водах різного походження; смолистих речовин, кетонів, ароматичних вуглеводних у повітрі люмінесцентним аналізом.

Використання емісійного спектрального аналізу та атомно-абсорбційного аналізу для визначення основних компонентів мінеральної частини грунтів та донних відкладів; лужних та земельнолужних металів у воді; Hg, Cd, Pb у повітрі.

Тема 3. Використання хроматографічних та гібридних методів аналізу в контролі якості грунтів.

Визначення органічних сполук у грунтах та донних відкладах методом газорідинної хроматографії, пестицидів методом тонкошарової хроматографії. Пробопідготовка грунтів, особливості виконання аналізу, межа виявлення.

Тема 4. Застосування хроматографічних та гібридних методів аналізу для контролю якості природних вод.

Визначення вмісту амінів методом газової хроматографії з застосуванням полуменево-іонізаційного детектора, виділення нафтоподуктів з води методом тонкошарової хроматографії, визначення якісного та кількісного складу низькомолекулярних органічних кислот у природних водах газохроматографічно з іонізаційним детектором, ідентифікація та кількісне визначення хлорорганічних пестицидів у поверхневих водах методом газорідинної хроматографії з електроннозахватним детектором. Пробо підготовка, особливості виконання аналізу, межа виявлення.

3. ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ

–  –  –

4. ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ

Застосування методу нейтралізації в контролі об’єктів довкілля

1. Класифікація природних вод за вмістом основних сольових компонентів.

2. Хімічні інгредієнти природних вод. Їх класифікація за різними ознаками (з екологічної точки зору, за походженнім, з точки зору методології аналізу).

3. Аналітичний контроль якості природних вод за інтегральними показниками. Навести приклади.

4. Аналітичний контроль якості природних вод за індивідуальними показниками. Навести приклади.

5. Способи усунення речовин, що заважають аналізу природних вод.

6. Види проб, які використовують в аналізі природних вод. Техніка їх відбору.

7. Консервація, транспортування та зберігання проб води.

8. Способи концентрування мікрокомпонентів природних вод.

9. Характеристика хімічного складу твердої фази грунтів.

10.Характеристика рідинної фази грунтів.

11.Поняття «атмосфера грунту». ЇЇ особливості та хімічний склад.

12.Хімічний склад донних відкладів природних водних об’єктів.

13.Характеристика мінеральної частини грунтів.

14.Складові, що характеризують біологічну цінність грунтів.

15.Хімічний склад повітря та атмосферних опадів.

16.Класифікація хімічних компонентів грунтів та донних відкладів з точки зору аналітичних визначень.

17.Підготовка мінеральної частини грунтів та донних відкладів для аналізу.

18.Підготовка біологічно-активних компонентів грунтів для аналізу.

19.Підготовка антропогенних забруднювачів грунтів та донних відкладів для аналізу.

20.Особливості відбору проб грунтів та донних відкладів.

21.Методика приготування середньої та лабораторної проб грунту.

22.Відбір проб повітряного басейну для аналітичних визначень.

23.Підготовка проб повітря для аналізу.

24.Основні етапи аналізу грунтів та донних відкладів.

25.Поняття валового аналізу грунтів. Показники, що його характеризують.

26.Поняття «ємність поглинання», «обмінна ємність». Класифікація грунтів за даними показниками.

27.Поняття «катіонообмінної (поглинальної) здатності» грунтів та донних відкладів.

28.Основні закономірності іонного обміну грунтів встановлені К.К.

Гедройцем.

29.Солі яких катіонів: феруму (ІІІ), алюмінію (ІІІ), натрію чи амонію витісняють з грунтів більшу кількість обмінних катіонів і чому?

30.Поняття «солонцюватості» грунтів. Визначення обмінних іонів натрію.

31.Поняття та види «кислотності, лужності,обмінної кислотності» грунтів та донних відкладів. Визначення обмінної та гідролітичної кислотності грунтів.

32.Оцінка гіпсоносності грунтів.

33.Визначення яких показників складає аналіз водної витяжки грунтів та донних відкладів?

34.Поняття та види «кислотності, лужності» води.

35.Чим обумовлена кислотність води? Визначення загальної та вільної кислотності води.

36.Визначення гумінової кислотності води, кислотності, зумовленої вільною та агресивною СО2.

37.Чим обумовлена лужність води? Визначення загальної та вільної лужності води.

38.Визначення загальної та вільної лужності в одній пробі води. Навести розрахунки гідратної, карбонатної та гідрокарбонатної лужності води.

39.Форми карбонатної кислоти у природних водах (джерела їх надходження, кількісний вміст, залежність значення рН води від їх присутності).

40.Визначення вмісту вільної карбонатної кислоти у поверхневих водах (поняття «вільної карбонатної кислоти», суть визначення, розрахунки).

41.Визначення вмісту напівзв’язаної карбонатної кислоти у поверхневих водах (поняття «напівзв’язаної карбонатної кислоти», суть визначення, розрахунки).

42.Визначення карбонат-іонів та гідрокарбонат-іонів, одночасно присутніх у поверхневих водах.

43.Взаємозв’язок між видами кислотності, лужності та формами карбонатної кислоти у природних водах.

Види твердості води. Визначення карбонатної твердості води. Одиниці вимірювання.

44.З якими індикаторами і чому фіксують точку еквівалентності при визначенні кислотності природних вод?

45.З якими індикаторами і чому фіксують точку еквівалентності при визначенні лужності природних вод?

46.З якими індикаторами і чому фіксують точку еквівалентності при визначенні форм карбонатної кислоти природних вод?

47.Визначення вмісту «загального нітрогену» у природних водах (шляхи надходження нітрогену у природні води, форми його існування, способи зберігання проб води для аналізу, суть визначення).

48.Визначення вмісту «загального нітрогену» у грунтах та донних відкладах (поняття «загальний нітроген», підготовка проби грунту до аналізу, суть визначення).


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


49.Визначення вмісту СО2 карбонатів у грунтах та донних відкладах (підготовка проби грунту до аналізу, суть визначення, хімічні реакції, розрахунки ).

50.Визначення обмінної кислотності грунтів та донних відкладів.

Застосування методів редоксиметрії, комплексоутворення та гравіметрії в контролі об’єктів довкілля

1. Арбітражний метод визначення ХСК природних вод. Підготовка проби води до аналізу, видалення заважаючих сполук, суть визначення. Наведіть рівняння реакцій.

2. Поняття ХСК природних вод. Яку роль відіграють Ag2SO4 та HgSO4 при визначенні ХСК води? Нормативні кількості ХСК у досліджуваних водах для господарських, питних та технічних цілей.

3. Який показник вказує на забруднення води органічними речовинами? Чи можливе визначння окисності стічної води перманганатометрично?

Відповідь обґрунтувати.

4. Суть методу Кубеля. Наведіть рівняння реакцій. Підготовка хімічного посуду для виконання аналізу. Які з перелічених іонів та речовин заважають визначенням: Fe2+, NO2-, S 2-, Mn2+, Fe3+, SO32-, Н2SO4, HNO3?

5. Поняття окисності води. Види окисності води. Одиниці вимірювання. З яких причин та як саме розчин при кип’ятінні у методі Кубеля змінює своє забарвлення? Як уникнути таких явищ?

6. Первинні та вторинні стандартні розчини в йодометрії. Особливості та умови проведення йодометричних визначень. Які сполуки визначають йодометрично у поверхневих водах?

7. Які індивідуальні показники впливають на оцінку якості природних вод?

8. Суть методу Вінклера. Наведіть відповідні рівняння реакцій. Усунення заважаючих аналізу речовин.

9. Підготовка хімічного посуду що використовують у методі Вінклера. З якою метою і яким чином проводять фіксацію розчиненого кисню. Суть процесу, хімічні реакції.

10.Суть йодометричного визначення сульфідів і сірководню у природних водах. Наведіть відповідні рівняння реакцій. Особливості визначення сірководню у присутності заважаючих аналізу речовин.

11.Йодометричне визначення йоду у поверхневих водах. Наведіть відповідні рівняння реакцій. Які речовини заважають аналізу? З якою метою та яким чином проводять екстракцію з пробою води що аналізують?

12.Поняття «активний хлор». Суть методу його визначення у природних водах. Наведіть відповідні рівняння реакцій. Які речовини заважають аналізу?Яким чином запобігти їх впливу?

13.Визначення металів, неорганічних газуватих сполук повітряного басейну.

Шляхи їх надходження, МВ.

14.Суть йодометричного визначення сірководню у повітряному басейні. МВ, одиниці вимірювання кількісного вмісту.

15.Суть визначення хлорид-іонів у природних водах методом Мора.

Фіксування точки еквівалентності. Наведіть відповідні рівняння реакцій.

16.Чи можливе титрування методом Мора у присутності іонів амонію.

Відповідь обґрунтувати. Які аніони і чому заважають визначенню хлоридонів у воді методом Мора?

17.Умови перебігу реакцій при аргентометричному титруванні методом Мора.

18.Підготовка проби води до аналізу визначння хлорид-іонів методом Мора.

19.З якою метою та яким чином проводять якісне визначення хлорид-іонів перед їх кількісним визначенням у природних водах?

20.Визначення та розрахунки вмісту хлорид-іонів у природних водах методом Мора.

21.Суть методу Фольгарда. Умови перебігу реакцій.

22.Переваги методу Фольгарда перед титруванням методом Мора.

23.Які іони та з якої причини заважають визначенням методом Фольгарда?

24.Суть визначння хлорид-іонів у морскій воді методом Фольгарда. Наведіть відповідні рівняння реакцій.

25.Визначення та розрахунки вмісту хлорид-іонів у морскій воді методом Фольгарда.

26.Яке середовище і чому є оптимальним для аналізу поверхневих вод методом Фольгарда?

27.Яким чином уникнути впливу заважаючи іонів при визначенні хлоридонів у морскій воді методом Фольгарда?

28.У чому полягає хімізм комплексонометричних визначень?

29.В якому середовищі і чому проводять визначення загальної твердості води, Fe (III), окремого вмісту Ca (II) та Mg(II) ?

30.Що представляють собою металохромні індикатори? За яких умов їх можна використовувати для фіксування кінцевої точки титрування?

31.Які речовини та іони заважають визначенню загальної твердості води?

32.Яким чином уникають їх впливу?

33.Як усунути високу лужність води при визначенні загальної твердості води?

34.Схема визначення загальної твердості води. Наведіть відповідні рівняння реакцій. Одиниці вимірювання загальної твердості води. Наведіть розрахунки.

35.Визначення та розрахунки кальцієвої та магнієвої твердості води. Які іони обумовлюють високу корозійну активність природної води?

36.Суть трилонометричного визначення сульфат-іонів у поверхневих водах.

37.Наведіть відповідні рівняння реакцій, розрахунки.

38.З якої причини при комплексонометричному визначенні сульфат-іонів пробу природної води кип’ятять і підкислюють хлоридною кислотою? Чи заважають визначенням іони Са2+ та Mg2+?

39.Суть комплексонометричного визначення феруму у грунтах та донних відкладах. Наведіть відповідні рівняння реакцій.

2+ 2+

40.Чи можливе роздільне трилонометричне визначення іонів Са та Mg у фільтраті проби грунту після відокремлення полуторних оксидів?

Відповідь обґрунтувати.

41.Яким чином фіксують кінцеву точку титрування при визначенні іонів Mg2+ у фільтраті проби грунту після відокремлення полуторних оксидів?

Відповідь обґрунтувати. Наведіть відповідні рівняння реакцій.

42.Комплексонометричне визначення іонів Са2+ у грунтах та донних відкладах (підготовка проби грунту до аналізу, схема визначення, навести відповідні хімічні реакції та розрахунки).

43.Комплексонометричне визначення іонів Mg2+ у грунтах та донних відкладах (підготовка проби грунту до аналізу, схема визначення, навести відповідні хімічні реакції та розрахунки).

44.Суть гравіметричного визначення сульфат-іонів у природних водах.

Наведіть відповідні рівняння реакцій.Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 5 |
Похожие работы:

«Заявка заповнюється на кожну доповідь окремо, разбірливо, НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР АЕРОКОСМІЧНОЇ ОСВІТИ І. НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ МОЛОДІ ім. О.М. МАКАРОВА друкованими літерами, без скорочень, українською або НАПРЯМКИ КОНФЕРЕНЦІЇ російською мовою. Всі поля обов’язкові для заповнення. XVII МІЖНАРОДНА МОЛОДІЖНА 1. Акустичні хвилі, шумові ефекти та вібрація. НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 2. Гідроаерогазодинаміка і тепломасоперенесення ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ в системах літальних апаратів. «ЛЮДИНА І...»

«УДК [91:372.8](075.3) ББК 74.26 К72 Серія «Рятівник» заснована у 1998 р.Р е ц е н з е н т и: Ю. П. Грицак, канд. геогр. наук, доцент Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна; Г. Д. Довгань, учитель географії ЗОШ № 5, м. Харків Видано за ліцензією ТОВ Видавництво «Ранок» Костенко Л. В.К72 Географія України у визначеннях, таблицях і схемах.— Х.: Веста: Вид-во «Ранок», 2006.— 112 с. — (Рятівник). ISBN 966–08–1456–9. Пропонований навчальний посібник є довідником з курсу географії...»

«У підсумку зауважимо, що та ж сама схема може бути застосована й до інших типів багатошарових основ складної структури, таких як багатошарові основи з отвором в одному із шарів, або багатошарові основи з криволінійними тріщинами в одному з шарів. ЛІТЕРАТУРА Приварников А.К. Граничные задачи теории упругости для многослойных оснований простой и 1. сложной структуры: Дис.. д-ра физ.-мат. наук. М., 1982. 350 с. Приварников А.К., Ламзюк В.Д. Упругие многослойные основания. Ч.1. Днепропетровск,...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КІРОВОГРАДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА О.В. Авраменко, Л.І. Лутченко, В.В. Ретунська, Р.Я. Ріжняк, С.О. Шлянчак Інноваційні та сучасні педагогічні технології навчання математики Кіровоград – 2009 УДК 51(07) ББК ISBN О.В. Авраменко, Л.І. Лутченко, В.В. Ретунська, Р.Я. Ріжняк, С.О. Шлянчак Інноваційні та сучасні педагогічні технології навчання математики: Посібник для спецкурсу. – Кіровоград: КДПУ, 2009. – 200 с. Робота...»

«C.П. Ситник Різнорівневі задачі з Фізики 7–9 класи ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА — БОГДАН ББК 22.3я721 С41 Рецензенти: доцент кафедри природничо-математичної освіти Львівського обласного інституту післядипломної освіти, заслужений працівник освіти України В.Р. Шаромова; Передмова вчитель фізики, вчитель-методист ЗШ І-ІІІ ступенів №23 м. Львова О.І. Чайка Нова програма з фізики ставить за мету не лише оволодіння теоретичними знаннями, а й формування в учнів наукового світоСитник С.П. гляду і...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя Б.І.Яворський МАТЕМАТИЧНІ ОСНОВИ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ Частина 1 Рекомендовано Міністерством освіти, науки, молоді та спорту України як навчальний посібник з дисципліни “Основи радіоелектроніки” Тернопіль-2011 УДК 621.396 Яворський Б.І. Математичні основи радіоелектроніки. Частина І. Навчальний посібник — Тернопіль: ТНТУ, 2008. — 182 c. У першій частині посібника наведено...»

«Національна академія наук України Інститут ядерних досліджень НАН України Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України Українська конференція з фізики плазми та керованого термоядерного синтезу 201 Київ, 24-25 вересня 2013 р. Програма Збірник анотацій Список учасників Київ – 2013 Зміст Вступ.. iii Програмний та організаційний комітети. iv Розклад конференції Вівторок, 24 вересня.. vi Середа, 25 вересня.. ix Анотації Вівторок, 24 вересня.. Середа, 25 вересня.. 3 Попередній список...»

«УДК: 502.51(282.247.322) ГЕОЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН РІЧКОВО-БАСЕЙНОВОЇ СИСТЕМИ СЕРНА (ВОДОЗБІР Р. СТИР) кандидат географічних наук, Павловська Т. С., Рудик О. В. Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Україна, Луцьк Відображено результати аналізу геоекологічного стану річково-басейнової системи Серна, яка входить до водозбору р. Стир. Для цього виявлено несприятливі геоморфологічні процеси та наслідки їхнього прояву; проаналізовано сучасний екологічний стан атмосферного...»

«Українське товариство істориків науки Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва НАН України Центр досліджень з історії науки і техніки ім. О.П.Бородіна ПРОГРАМА ХVII ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ УЧЕНИХ-ІСТОРИКІВ НАУКИ, ТЕХНІКИ ТА ОСВІТИ ТА СПЕЦІАЛІСТІВ за темою: ПРІОРИТЕТИ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКИ Київ, 20 квітня 2012 р., 10.00 Оргкомітет: Професор, д.ф.-м.н. Ю.О. Храмов (голова); професор, д.б.н. О.Я. Пилипчук (співголова); провідний науковий співробітник,...»

«УДК 504.6(477.43/44):502.7 Г.О. Білявський д.г.-м.н. О.В. Мудрак Національний авіаційний університет ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ У статті охарактеризовані проблеми формування та невиснажливого використання екологічної мережі України в контексті збалансованого розвитку. Встановлені три групи небезпечних чинників, які призводять до втрати біоландшафтного різноманіття: екологічні, соціально-економічні й антропогенні (техногенні). Указані...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»