WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 ||

«Методична розробка на тему: «Методика викладання електротехнічних дисциплін у ПТНЗ» Розробив – викладач предмету «Електротехніка з основами промислової електроніки» ПОЧТАРЕНКО П.П. ...»

-- [ Страница 2 ] --

Пояснювально-ілюстративний метод - один з найбільш економних способів передання знань. Ефективність його перевірена багатовіковою практикою роботи освітніх установ; цей метод завоював собі міцне місце в учбових закладах усіх країн і на усіх східцях навчання.

Репродуктивний метод навчання використовується для формування умінь і навичок учнів і сприяє відтворенню знань і їх застосуванню за зразком або в декілька змінених, але пізнаваних ситуаціях.

Репродуктивний метод проявляється при усному відтворенні повідомлених таким, що вчиться знань, в репродуктивній бесіді, при рішенні електротехнічних завдань. Репродуктивний метод використовується і при організації лабораторних і практичних робіт, виконання яких припускає наявність досить детальних інструкцій.

Суть методу проблемного викладу учбового матеріалу полягає в тому, що викладач не лише організовує передачу інформації, але і знайомить учнів з процесом пошуку рішення тій або іншої проблеми, показує рух думки від одного етапу пізнання до іншого, ілюструє логіку цього руху, виникаючі протиріччя. Інакше кажучи, викладач ставить проблему, сам її вирішує, тобто показує зразки наукового пізнання, а учні контролюють переконливість і логіку цього процесу, засвоюють етапи рішення проблем.

В курсі електротехніки міститься багато прикладів учбовою інформації, яку доцільно викладати, використовуючи метод проблемного викладу.

Евристичний (чи частково-пошуковий) метод - це метод, при якому викладач організовує участь окремих кроків пошуку вирішення проблеми, що вчаться у виконанні.

Однією з форм евристичного методу навчання є евристична бесіда. На відміну від репродуктивної бесіди, евристична бесіда вимагає від учнів не лише відтворення своїх знань, але і здійснення невеликого творчого пошуку.

Практично будь-яке зайняття і в коледжі, і в училищі може бути організовано з використанням евристичного методу. Проте, чим старше за віком учні, тим ефективніше залучення їх до самостійного творчому процесу.

Суть дослідницького методу полягає в організації викладачем пошукової, творчої діяльності учнів для вирішення нових проблем і проблемних завдань. Призначення цього методу - повноцінне засвоєння учнями досвіду творчої діяльності.

Очевидно, що уся група продуктивних методів навчання (проблемного виклади, евристичний і дослідницький) покликана сприяти засвоєнню знань і умінь учнів на рівні їх творчого застосування.

7. Форми організації учбового процесу в системі середньої професійної освіти У основі організації процесу навчання в сучасному вищому і середньоспеціальному учбовому закладі лежить класно-урочна система.

Виникла класно-урочна система на рубежі XVI - XVII вв. завдяки працям великого педагога Я.А. Коменского. Цій формі навчання історично передували індивідуальна і індивідуально-групова форми навчання.

Індивідуально-групова форма організації навчання поступово замінювалася груповою, якій, у свою чергу, прийшла на зміну класно-урочна система.

За минулий час класно-урочна система удосконалювалася і розвивалася. Характерними ознаками цієї організаційної системи навчання на сьогодні є:

- постійний склад учбових груп учнів;

- учбові плани і програми, що визначають зміст освіти;

- строго певний розклад учбового зайняття;

- поєднання індивідуальної і колективної форм роботи учнів;

- провідна роль викладача, який організовує учебно-виховний процес;

- систематична перевірка і оцінка знань учнів.

Класно-урочна система організації учбового зайняття має ціле рядом достоїнств : вона забезпечує організаційну чіткість і впорядкованість усього учбово-виховного процесу, систематичність і послідовність навчання, постійне емоційно-моральне дія особи викладача на учнів, взаємодія між учнями в процесі колективної роботи і багато що інше.

Основною організаційною формою навчання в цьому випадку є урок (практичне зайняття).

Урок - це організаційна форма навчання, при якій викладач впродовж точно встановленого часу керує колективною пізнавальною діяльністю постійної групи учнів з урахуванням особливостей кожного з них, використовуючи методи і засоби роботи створюючи сприятливі умови для того, щоб усі учні опанували основи предмета, що вивчався, а також для їх виховання і розвитку.

Структура уроку розглядається, як правило, на трьох рівнях:

дидактичному, логико-психологічному і методичному.

Сучасний урок (практичне зайняття, лекція, лабораторна робота і так далі) розглядається як система, усі елементи якої спрямовані на досягнення основних цілей навчання, на формування активно мислячої, самостійної особи, що має розвинені творчі здібності, самі компоненти системи, і їх структура різними авторами визначаються по-різному.

Сучасний урок електротехніки - це така форма організації процесу навчання, при якій компоненти системи уроку (зміст учбового матеріалу, методи навчання і форми організації учбового процесу) існують в строгому взаємозв'язку і визначаються метою уроку.

Виходячи з усього вищесказаного, ґрунтуючись на логіці процесу навчання, дидактичних і методичних принципах навчання електротехнічним дисциплінам, можна визначити основні правила організації сучасного учбового заняття по електротехніці:

1. Визначити мету зайняття

2. Підготувати зміст учбового матеріалу

3. Уточнити тип і вид уроку

4. Вибрати найбільш ефективне поєднання методів і прийомів навчання відповідно до поставлених цілей, змісту учбового матеріалу і рівня підготовленості учнів.

5. Визначити структуру уроку, що відповідає цілям, змісту і методам навчання.

Урок повинен характеризуватися чіткістю організації окремих етапів уроки (початок уроку, актуалізація знань, вивчення нового матеріалу закріплення і повторення, контроль знань, домашнє завдання і так далі) і цілісністю. Обов'язково має бути визначена єдина логіка розгортання діяльності викладача і учнів, що забезпечить ефективне управління учбовопізнавальною діяльністю.

8. Самостійна робота учнів в процесі викладання електротехнічних дисциплін Самостійна робота є однією з важливих і широко обговорюваних проблем в методиці викладання, де вона вважається вищою формою учбової діяльності.

Поняття самостійної роботи в сучасній методиці викладання обов'язково пов'язане з організуючою роллю викладача. Під самостійністю розуміється здатність людини виконати певну дію або цілий комплекс дій без безпосередньої допомоги з боку іншої людини або замінюючих його технічних засобів, керуючись лише власним досвідом.

Одному з головних завдань в професійній підготовці учнів - це формування творчого рівня в їх самостійній діяльності.

Педагогічний досвід показує, що ефективність і якість навчання тим вище, чим краще організована і забезпечена самостійна пізнавальна діяльність навчених.

Самостійна робота, передусім, завершує завдання усіх інших видів учбової роботи. Ніякі знання, що не стали об'єктом власної діяльності, не можуть вважатися справжнім надбанням людини.

Окрім практичної важливості самостійна робота має велике виховне значення: вона формує самостійність не лише як сукупність певних умінь і навичок, але і як рису вдачі, що грає істотну роль в структурі особи як фахівця вищої кваліфікації.Pages:     | 1 ||
Похожие работы:

«Частина ІІІ. Інноваційні підходи до реалізації змістової та організаційно-управлінської функцій в сучасних підручниках. УДК 371.3:53 Л. С. Недбаєвська Миколаївський державний університет імені В.О. Сухомлинського МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНИХ СХЕМ ДЛЯ УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ЗНАНЬ У статті розглядається методика використання абстрактної наочності у вигляді графічних схем навчального матеріалу при проведенні узагальнення і систематизації знань. Ця методика розкрита на прикладі...»

«НАУКОВІ ЗАПИСКИ Серія: педагогічні науки Випуск 78 (1) МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КІРОВОГРАДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА ДО 90-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО НАУКОВІ ЗАПИСКИ Випуск 7 Частина 1 Серія: ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ КІРОВОГРАД – 2008 Випуск 78 (1) Серія: педагогічні науки НАУКОВІ ЗАПИСКИ ББК 83,3 Ук Н-37 УКД 8У Наукові записки. – Випуск 78 (1). – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2008. – 275 c....»

«СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Коломієць Володимир Миколайович УДК 539.216:544.003.26 СТРУКТУРА, ЕЛЕКТРОТА МАГНІТОРЕЗИСТИВНІ ВЛАСТИВОСТІ БАГАТОШАРОВИХ ПЛІВКОВИХ СТРУКТУР НА ОСНОВІ ФЕРОМАГНІТНИХ МЕТАЛІВ 01.04.07 – фізика твердого тіла АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Суми – 2014 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Сумському державному педагогічному університеті імені А. С. Макаренка Міністерства освіти і науки України Науковий керівник...»

«І.І.Черленяк, кандидат фізико-математичних наук, докторант кафедри державного управління і менеджменту НАДУ Модифікація Конституції України в контексті ефективності системи державного управління У статті досліджуються аспекти зміни схеми державного управління в Україні, що виникає внаслідок запровадження Закону України “Про внесення змін до Конституції України” від 8 грудня 2004 року. Вказується на некоректності модифікованого зазначеним законом України “інтегрованого тексту” Конституції...»

«ISSN 2072-1692. Гуманітарний вісник ЗДІА. 2013. № 53 УДК 316.61:37.041; 378.14 В.І. ПОЖУЄВ (доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри програмного забезпечення та математичного моделювання, ректор, Заслужений працівник освіти України) Запорізька державна інженерна академія, Запоріжжя E-mail: аdmin@zgia.zp.ua МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Аналізується міжнародний досвід становлення і розвитку інформаційного...»

«В.о. тадеєв Геометрія Геометричні тіла. Векторно-координатний метод у стереометрії клас 11 Підручник для навчання математиці на академічному і профільному рівнях в загальноосвітніх навчальних закладах Підручник для учнів, які прагнуть знати більше, та вчителів, які хочуть вчити краще Рекомендовано Міністерством освіти і науки України ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА — БОГДАН ББК 22.1я72 74.262.21 Т13 Рецензенти: доктор фізико-математичних наук, професор Київського національного університету ім. Тараса...»

«Проблеми екології та енергозбереження в суднобудуванні VII міжнародна науково-технічна конференція Оцінка природно-ресурсного потенціалу Миколаївської області і проблеми забезпечення його ефективного використання УДК 504.03 Автор: Літвак Ольга Анатоліївна Україна, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова Природно-ресурсний потенціал – це сукупність природних ресурсів і природних умов, які знаходяться у певних географічних межах, що забезпечують економічні, екологічні,...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА Геологічний факультет Наукове товариство імені Тараса Шевченка Українське мінералогічне товариство Програма-запрошення СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ СУЧАСНОЇ ГЕОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ ТА НАУКИ Наукова конференція, присвячена 65-річчю геологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка 13–15 жовтня 2010 р. Львів, 20 Вельмишановний_ Оргкомітет наукової конференції “Стан і перспективи сучасної...»

«Математика. Естественные науки 1. Одесский политехнический университет Труды Одесского политехнического университета : Научный и производственно-практ. сб. по техн. и естеств. наукам / Ред. совет: Малахов В.П. (гл. ред.) и др.О. : ОНПУ, 1996. Вып. 1(27):.О., 2007.331 с.На рус. и укр. яз., 30,00 грн 2. Комкова, Ольга Анатоліївна Аномальна релаксація в структурноневпорядкованих діелектричних матеріалах у приладових системах : спец. 01.04.01 фізика приладів, елементів і систем : автореф. дис. на...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ КІРОВОГРАДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА В.А.Кушнір, Г.А.Кушнір, Р.Я.Ріжняк Інноваційні методи навчання математики Науково-методичний посібник Кіровоград – 2008 ББК 22.1 р. К 96 УДК 51(07) В.А.Кушнір, Г.А.Кушнір, Р.Я.Ріжняк К-96 Інноваційні методи навчання математики / Науково-методичний посібник. –...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»