WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«Методична розробка на тему: «Методика викладання електротехнічних дисциплін у ПТНЗ» Розробив – викладач предмету «Електротехніка з основами промислової електроніки» ПОЧТАРЕНКО П.П. ...»

-- [ Страница 1 ] --

М ін іс т е р с тво о с в і т и і н ау к и У к р а їн и

Державний навчальний заклад

«Одеський центр професійно-технічної освіти»

Методична розробка

на тему:

«Методика викладання

електротехнічних дисциплін у ПТНЗ»

Розробив – викладач предмету «Електротехніка з основами

промислової електроніки» ПОЧТАРЕНКО П.П.

Одеса – 2015

ВВЕДЕННЯ

Проблеми вдосконалення середньої спеціальної освіти, підвищення

якості професійної підготовки фахівців є одними з важливих завдань в розвитку суспільства.

Об'єктивний процес сучасного економічного і соціального розвитку країни висуває нові критерії якості освіти : сучасні підходи до оцінки організації праці і використання енергетичних ресурсів вимагають від молодих фахівців перспективності і широти їх професійної освіти.

1. Історія становлення електротехніки як науки і учбової дисципліни Викладання електротехніки в учбових закладах налічує більше 250 років, проте, як самостійний учбовий предмет вона з'являється лише в кінці 19 століття. Закладка фундаменту електротехніки і формування її наукових основ, у кінці 18 і початку 19 віків стали початком вивчення електричних явищ для учбових цілей.

До остаточного формування електротехніки питання практичного застосування електричних і магнітних явищ вивчалися в учбовій дисципліні фізики.

Важливе значення у викладанні електрики і магнетизму мали фізичні кабінети, створені при вищих учбових закладах.

При проведенні учбової роботи дуже важливою є наявність загальноприйнятого методу електричних вимірів. Створення одиниць електричних величин, розробка приладів електровимірювань, прийняття єдиної термінології і символіки - ці питання ще не були до кінця вирішені аж до середини 19 ст. Наприклад, кожен учений користувався своєю власною термінологією, не було ще ясних представлень між величинами, що описують електричні закономірності. Без вирішення цих питань ще неможливо було створювати ефективні посібники з навчально-методичної роботи і вести на відповідному рівні викладання предмета. Тому в середині 19 ст. цими проблемами займалися відомі фізики. Найефективніше і плідно працювали в електротехнічній частині цього напряму академіки Э.Х. Ленц, Б.С. Якобі.

Як відомо, ці учені, що мають багато винаходів по електротехніці і плідно займалися педагогічною діяльністю зробили значний вклад при формуванні електротехніки як учбовою дисципліни.

Одним з основоположників теорії електромагнітних явищ і магнітоелектричних машин є Э.Х. Ленц. Будучи завідувачем кафедрою фізики, потім деканом фізико-математичного факультету, а з 1863г. ректором Петербурзького університету, Ленц багато зробив у відділенні електротехніки від фізики і в уявленні її як самостійного предмета. Подальші плідні дослідження в цій області не лише розвивають електротехніку як учбову дисципліну, але і сприяють становленню електротехніки як науки.

У первинній стадії формування електротехніки як учбової дисципліни основну роль зіграв чудовий електротехнік Б.С. Якобі.

У міру розширення теоретичних основ електротехніки, появи книг і посібників для вивчення електричних, магнітних явищ стосовно практики, більше цілеспрямовано почалася підготовка наукових і інженерних кадрів електротехніків.

У окремих технічних учбових закладах почали читатися спеціальні курси по електротехніці.

Так поступово до початку 20 ст. склалися основні тенденції, що визначили важливі досягнення вітчизняної методики викладання електротехнічних дисциплін. До числа цих досягнень слід віднести:

-- включення електротехніки як обов'язкового розділу курсу фізики в програми гімназій і реальних училищ;

-- введення в навчання самостійних спостережень і лабораторних робіт як важливого засобу боротьби з формалізмом в знаннях і практичній підготовці студентів в процесі навчання;

-- створення підручників, що відповідають вимогам науки, виробництва і педагогічним умовам роботи гімназій і реальних училищ.

2. Дидактичні принципи навчання електротехніці і їх особливості Підготовка учнів як середньої, так і вищої школи базується на основних принципах загальної дидактики.

Основними проблемами дидактики є: розкриття закономірностей процесу навчання, визначення змісту освіти, розробка найбільш ефективних методів і організації навчання.

Кожен учбовий предмет, як і електротехніка в даному випадку, має свої особливості, вимагає своїх характерних методів і організаційних форм навчання. Ці питання розглядають приватні дидактики, або методики викладання окремих предметів. А дидактика розглядає загальні стани і закономірності, властиві навчанню усім предметам, на знання яких треба спиратися при викладанні кожного конкретного предмета.

Методика викладання електротехнічних дисциплін - педагогічна наука, що є додатком принципів дидактики до викладання учбового предмета електротехніки.

Питання про те, що таке методика - наука, мистецтво, набір прийомів навчання або технологія, - довгий час залишався дискусійним. Кожна конкретна наука містить знання про певну область дійсності і діяльність по добуванню цих знань, тобто має певний предмет дослідження і методи дослідження. Так, предметом фізики є елементарні частки речовини, різні поля, атомні ядра і закони їх взаємодії, а також ті властивості інших тіл природи, які безпосередньо пов'язані з рухом вказаних часток і полів і вичерпуються ними.

Останніми роками особлива увага приділяється не лише навчанню і вихованню учнів, але і їх розвитку, тому під предметом методики викладання електротехнічних дисциплін слід розуміти теорію і практику навчання електротехніці, виховання і розвитку учнів в цьому процесі.

Таким чином, методика викладання електротехнічних дисциплін має свій предмет дослідження, тобто певну область дійсності, і методи дослідження, за допомогою яких здійснюється процес науково-дослідної діяльності в області навчання електротехніці. До них відносяться як теоретичні, так і експериментальні методи.

Цілі, зміст, методи, форми і засоби навчання утворюють методичну систему, в якій провідну роль грають цілі навчання, визначаючи стратегію педагогічної діяльності.

Методи, засоби і форми навчання в їх взаємозв'язку складають технологію навчання.

Методика викладання електротехнічних дисциплін тісно пов'язана з іншими науками, і, передусім з фізикою, хімією, математикою. Зв'язки з цими науками проявляються як в змісті курсу електротехніки, так і в методах, засобах і формах навчання. Так, розвиток фізики привів до того, що в програму курсу електротехніка і основи електроніки були включені фізичні основи напівпровідників, елементи спеціальної теорії відносності та ін.

Методика викладання електротехнічних дисциплін пов'язана також з філософією, логікою, з технічними науками. Розвиток техніки призводить до створення нових засобів навчання, що у свою чергу вимагає розробки методики їх використання в учбовому процесі.

Таким чином, суть навчання електротехнічним дисциплінам в системі професійної освіти має свою специфіку, що вимагає розгляду не лише з точки зору цілей і завдань, але і на основі принципів навчання.

Принцип зв'язку вивчення електротехніки з життям, з практикою. Цей принцип особливо важливий при викладанні електротехнічних дисциплін в професійних училищах, ліцеях, технікумах і коледжах. Він полягає в тому, що електротехнічні поняття і закономірності повинні пояснюватися і ілюструватися не лише науковими дослідженнями, але і прикладами з реального життя, з яким стикаються учні. Важливо, щоб вони бачили практичну застосовність і користь отримуваних ними знань в повсякденному житті.

3. Методи і методичні прийоми навчання електротехніці

Результати навчання залежать як від правильного визначення цілей і зміст освіти, так і від способів досягнення цілей, інакше кажучи методів.

Історія дидактики і приватних методик показала, що методи навчання залежать від цілей навчання і змісту освіти.

Метод навчання є категорія соціальна, оскільки він залежить від соціального замовлення суспільства освітній установі. Як відомо цілі навчання підростаючого покоління мінялися і доповнювалися відповідно до пануючих соціальних цілей і світогляду суспільства.

У педагогіці окрім поняття метод існує поняття методичний прийом. Методичний прийом - це деталь методу, приватне поняття по відношенню до методу.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Слід зазначити, що розділення понять методу і методичного прийому відносно. Один і той же вид діяльності в одних випадках може виступати як метод навчання, в інших - як прийом. Якщо викладач пояснює принцип роботи приладу (наприклад, амперметра) і в цьому полягає дидактичне завдання зайняття, то він користується методом демонстрації, а супроводжуюча демонстрацію розповідь викладача - лише методичний прийом. Якщо ж демонстрація супроводжує пояснення викладача, то її можна розглядати як прийом, методом же буде пояснення викладача.

У метод контролю знань і умінь учнів можуть бути включені такі прийоми, як рішення завдань, опитування (індивідуальний або фронтальний), бесіда і ін. Для орієнтації в різноманітті методів і методичних прийомів потрібна їх систематизація.

4. Класифікація методів навчання

У дидактиці і приватних методиках існують різні класифікації методів навчання, залежні від того, яка істотна ознака покладена в основу класифікації. Найбільш прийнятою, нині, в дидактиці являється класифікація методів за характером пізнавальній діяльності, яку організовує викладач і здійснюють учні в учбовому процесі, запропонована І.Я. Лернером.

При цьому виділяється п'ять методів навчання :

1) пояснювально-ілюстративний;

2) репродуктивний;

3) проблемний виклад;

4) евристичний;

5) дослідницький.

Підхід до ділення методів може бути обґрунтований і інакше. Методи визначаються залежно від способів засвоєння видів змісту освіти. Для засвоєння знань необхідно організувати усвідомлене сприйняття інформації, для засвоєння способів діяльності треба організована репродукція дій і так далі.

Перераховані методи, які зазвичай називають загально дидактичними методами навчання, можуть бути розбиті на дві групи:

I) репродуктивні (1-й і 2-й методи), при яких студент засвоює знання і відтворює вже відомі йому способи діяльності;

2) продуктивні (4-й і 5-й), коли студент добуває суб'єктивно нові знання в результаті самостійної або частково за допомогою учителя творчої діяльності.

Проблемний виклад (3-й метод) - проміжний, оскільки він в рівній мірі припускає як засвоєння готової інформації, так і елементи творчої діяльності.

Впродовж багатьох років в дидактиці і в приватних методиках використовувалася класифікація методів навчання за джерелом знань. Учень може отримати інформацію з різних джерел - з розповіді учителя, з книги, вчасно безпосереднього спостереження або практичної діяльності. На основі такого підходу усю сукупність методів навчання можна розділити натри групи: словесні, наочні, практичні.

У педагогічній і методичній літературі існують і інші класифікації методів навчання.

5. Взаємозв'язок методів навчання і методів наукового пізнання

Електротехніка як наука користується теоретичними і експериментальними методами дослідження.

Учбове пізнання відрізняється від наукового, передусім тим, що новизна результату пізнання носить суб'єктивний характер, вона значима тільки для суб'єкта, що пізнає, - учня.

Процес пізнання в науці здійснюється на двох рівнях: емпіричному і теоретичному. Обидва рівні пізнання - емпіричне і теоретичне органічно взаємозв'язані і обумовлюють розвиток один одного в цілісній структурі наукового пізнання.

Процес пізнання розпочинається із спостереження і опису явищ, окремих об'єктів, інакше кажучи, з фіксації фактів, у тому числі і наукових.

Ці досвідчені факти є свого роду основою, на якій потім зводиться будівля наукового знання. Самі по собі факти ще не складають науки як системи знання. Вони тільки один з елементів наукового знання і перший етап процесу пізнання.

В процесі навчання електротехніці студентів учать спостерігати явища в ході демонстрованих дослідів. Спостереження і опис досвідчених фактів учні проводять при виконанні лабораторних і фронтальних робіт, в електротехнічному практикумі, на виробничій практиці.

В результаті порівняння і аналізу спостережуваних явищ учні можуть приходити до емпіричних узагальнень на основі індуктивних висновків.

В процесі навчання електротехнічним дисциплінам учні вчаться абстрагувати складні природні явища шляхом відвернення від несуттєвих сторін і ознак. Будь-яке фізичне поняття, фізична величина, закон фізики, тобто будь-який елемент знання, - це результат абстрагування.

Особлива роль в навчанні електротехнічним дисциплінам належить так званим учбовим моделям. Для більше усвідомленого сприйняття учнями технічних об'єктів або явищ доцільно у ряді випадків замінювати їх спеціально сконструйованими наочними моделями, в яких істотні характеристики представлені в доступнішій і наочній формі.

В процесі навчання електротехніці викладачі часто користуються уявним експериментуванням при вивченні тих або інших явищ. Будь-яку зміну стандартної ситуації або даних умови аналізованого завдання спричиняє за собою уявне експериментування. Важливо відмітити, що уявний експеримент - це той теоретичний прийом пізнання, який з успіхом може здійснюватися у будь-якому віці, на будь-якому етапі вивчення електротехніки.

Історія фізики знає немало прикладів використання аналогій. Широко відомі, наприклад, гідродинамічні аналогії, якими користувався Максвелл.

Метод аналогій досить широко представлений в курсі електротехніки. Так, у багатьох підручниках метод аналогії використовується при викладі електромагнітних коливань.

Досвід роботи показує, що використання дедуктивних прийомів в процесі навчання сприяє розумінню такими, що вчаться фізичного знання як системи, в якій існує певний взаємозв'язок між окремими елементами, розумінню методів і способів отримання цього знання і його структуризації, в той же час дедуктивні прийоми активізують учбову діяльність учнів, допомагають їх усвідомленому відношенню до методів учбового пізнання і знання в цілому.

6. Дидактична система методів навчання

Пояснювально-ілюстративний метод навчання (чи інформаційнорецептивний, як його іноді називають) полягає в тому, що викладач передає учням готову інформацію за допомогою різних засобів навчання, а учні сприймають, усвідомлюють і фіксують в пам'яті цю інформацію.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«Цей посібник є другою частиною посібника “Основи фізики вакууму та вакуумної техніки”, перша частина якого “Методи отримання високого й надвисокого вакууму” вийшла з друку у 2001 році (Автори – І.І. Бех, О.Є. Лушкін, Б.І. Михайловський). В ньому детально розглядаються методи вимірювання високого й надвисокого вакууму, розкриваються питання про вимірювання парціальних тисків залишкових газів в електровакуумних приладах, а також питання мас-спектрометричного аналізу в вакуумних системах. Наведені...»

«1 Хімікати Хімічні речовини навколо нас Автори: Клімент Мінджов, Олена Пащенко, Тетяна Тимочко Основна концепція Ми не уявляємо наш сучасний стиль життя без хімічних речовин, але їхнє виробництво та використання мають супроводжуватись постійною турботою та відповідальністю за довкілля та людське здоров’я. Тривалість 2-3 навчальні години Дата проведення Будь-яка Місце проведення Класна кімната Обладнання Плакати, відеоколекція «Зеленого пакета», різноманітні переносні пристрої, що працюють на...»

«УДК 330.42(092) (477) ВНЕСОК Є. Є. СЛУЦЬКОГО У СТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ ЕКОНОМІКО –МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ Черняк О. І., д.е.н., професор Київський національний університет ім. Тараса Шевченка До ключових постатей нашої національної еліти належить Євген Євгенович Слуцький (1880 -1948) – випускник Імператорського університету Св. Володимира (сьогодні Київський національний університет імені Тараса Шевченка), вчений зі світовим ім’ям, автор глибоких та оригінальних праць у галузі економічної...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ Т.В. Волкова, Н.О. Величко, І.В. Гириловська, Д.О. Закатнов, Л.А. Майборода, Л.В. Нестерова, І.М. Савченко, В.В. Ягупов ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМИ СИСТЕМАМИ Методичний посібник Київ – 2012 УДК 377:005 (072) ББК 74.04 І 74 Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради Інституту професійно-технічної освіти НАПН України (Протокол № 3 від 26 березня 2012 року) Рецензенти: Свистун В. І. – доктор...»

«Житомирський державний університет імені Івана Франка НАУКОВИЙ пошук МОЛОДИХ ДОСЛІДНИКІВ ВИПУСК IV Житомир 2011 Ж и том и р ськ и й дер ж авни й ун івер си тет імені Івана Ф ранка. С туден тськ е наукове товар иство ф ізи к о-м атем ати чн ого ф акультету молодих НАУКОВИЙ ПОШУК ДОСЛІДНИКІВ Випуск IV Житомир Вид-во ЖДУ ім. І. Франка УДК 378.937 Н32 Рекомендовано вченою радою Ж итомирського держ авного університет у імені Івана Франка, протокол № 8 від 25 березня 2011 року РЕЦЕНЗЕНТИ: Сейко Н....»

«В. Г. Бар'яхтар, Ф. Я. Божинова, М. М. Кірюхін, О. О. Кірюхіна ІЗИКА Академічний рівень Профільний рівень ВИДАВНИЦТВО УДК 372.853(075) БЕК 74.262.22я72 Б Підручник виданий за рахунок державних коштів. Продаж заборонено Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (наказ Міністерства освіти і науки України від 16.03.2011 р. М 235) Наукову експертизу проводив Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України Психолого-педагогічну експертизу проводив Інститут педагогіки НАПН...»

«1.ПІБ Косенко Сергій Ілліч 2. Назва Каскадна параметризація розподілу за множинністю в непружних p p та ррвзаємодіях в інтервалі енергій в с.ц.м. s = 20 1800 ГеВ 3. Спеціальність 01.04.16-фізика атомного ядра, елементарних частинок високих енергій 4. Місце роботи Одеський національний політехнічний університет 5. Де виконана дисертація Одеський національний політехнічний університет 6. Науковий керівник Русов Віталій Данилович, д.ф-м.н., професор 7. Опоненти Прокопець Геннадій Олександрович,...»

«УДК 547.458. 88: 547. 96 035. 57 ВПЛИВ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ СТРУКТУРИ ПЕКТИНУ НА ЙОГО ТЕРМОДИНАМІЧНУ СУМІСНІСТЬ ІЗ БІЛКАМИ ЗНЕЖИРЕНОГО МОЛОКА Лашко Н.П., к.х.н., доцент Запорізький національний університет Вивчені фазові рівноваги у водних сумішах знежиреного молока з пектинатами натрію (пектинами), які мали різний ступінь естерифікації (від 57,0 до 93,8%), блочний і статистичний характер розподілення естерних груп та різну молекулярну масу. Показано, що зі збільшенням ступеня...»

«УДК 371.32:53 ОБМЕЖУЮЧИЙ ВПЛИВ РІВНЯ МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НА УСПІХИ В РОЗВ’ЯЗУВАННІ ФІЗИЧНИХ ЗАДАЧ Кенєва І.П., магістр, аспірант Запорізький національний університет У статті проаналізовані результати математичного туру Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Фізика». Експериментально виявлено, що рівень виконання завдань цього туру накладає обмеження на успіхи в розв’язуванні задач з курсу загальної фізики. Ключові слова: математичні завдання з фізичним змістом,...»

«Міністерство освіти і науки України Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» Академія педагогічних наук України Мішкольцький університет (Угорщина) Магдебурзький університет (Німеччина) Петрошанський університет (Румунія) Познанська політехніка (Польща) Софійський університет (Болгарія) Академія наук вищої школи України ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ: НАУКА, ТЕХНІКА, ТЕХНОЛОГІЯ, ОСВІТА, ЗДОРОВ’Я Наукове видання Тези доповідей ХXІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»