WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«УДК 621.785 Т.В. Лоскутова, доцент, канд. техн. наук, В.Г. Хижняк, професор, д-р техн. наук., І.Я. Смокович, аспірант, І.С. Погребова, професор, канд. хім. наук, Національний технічний ...»

-- [ Страница 1 ] --

МЕХАНІКА, ЕНЕРГЕТИКА, ЕКОЛОГІЯ

УДК 621.785

Т.В. Лоскутова, доцент, канд. техн. наук,

В.Г. Хижняк, професор, д-р техн. наук.,

І.Я. Смокович, аспірант,

І.С. Погребова, професор, канд. хім. наук,

Національний технічний Університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ, 01056,

пр. Перемоги, 37, корп. №9.

E-mail: LoskTV@bigmir.net

ОТРИМАННЯ ТА СТРУКТУРА КОМПЛЕКСНИХ ДИФУЗІЙНИХ ПОКРИТТІВ ЗА

УЧАСТЮ ХРОМУ ТА АЛЮМІНІЮ НА ТИТАНОВОМУ СПЛАВІ ВТ6

За допомогою термодинамічного аналізу встановлені найбільш вірогідні реакції та фізикохімічні умови процесу хромоалітування титанового сплаву ВТ6 в середовищі хлору в закритому реакційному просторі за умов зниженого тиску. Експериментально підтверджена можливість отримання на поверхні титанового сплаву ВТ6 комплексного покриття за участю сполук титану, алюмінію, хрому та ванадію, мікротвердість яких становить 5,0-11,5 ГПа Ключеві слова: хром, алюміній, титан, покриття.

Вступ Титан та сплави на його основі наряду з малою щільність та високою корозійною стійкістю, мають недостатню зносостійкість, жаростійкість. Крім того вони мають схильність до налипання та утворення задирів в умовах тертя [1].

Для розширення області застосування, забезпечення експлуатаційної надійності та збільшення ресурсу використання деталей машин, конструкцій, що виготовлені з титану та його сплавів необхідно шукати шляхи їх модифікування. Дифузійні покриття, нанесені на поверхню титану та його сплавів призводять до зміни хімічного складу, структури і властивостей поверхневого шару металу [2]. Останнім часом до покриттів висувають вимоги, при яких одночасно поєднується декілька властивостей. Відомо [2-4], що найбільш високий комплекс властивостей може бути досягнутий при формуванні багатошарових покриттів, при експлуатації яких кожний шар або фазова складова виконують свої функції.

Алітування – відомий процес хіміко-термічної обробки, який полягає в насиченні металів та сплавів алюмінієм з метою підвищення жаростійкості, корозійної та ерозійної стійкості [2, 3]. При цьому дифузійні шари, які утворюються при насиченні подвійними композиціями, що містять алюміній, мають жаростійкість, притаманну алітованому шару, але більш стабільні при підвищених температурах [2].

Покриття на основі карбідів хрому на ряду з високою корозійною стійкістю, мають підвищену зносостійкість [4].

Таким чином, викликає інтерес можливість створення багатошарових покриттів за участю хрому та алюмінію, в яких кожний шар або фазова складова виконують при експлуатації свої функції [5].

Отримати такі покриття можливо комплексним хромоалітуванням титанових сплавів.

Матеріали та методика експерименту Фізико-хімічні умови процесу можна визначити за результатами аналізу хімічних реакцій, що протікають при хімико-термічній обробці [2–4]. Порошки насичуючих елементів вступають взворотні хімічні реакції з хлором газової фази. В результаті насичуючий метал осаджується на оброблюваній поверхні виробу. Головним параметром, що визначає рівновагу в системі, а також її термодінамічну вирогідність є значення ізобарно-ізотермічного потенціалу G0т, який розраховували за методикою [3,5].

При проведенні розрахунків використовували значення величин термодинамічних характеристик, що наведені у роботах [6, 7]. Встановлено, що при комплексному хромоалітуванні титанових сплавів найбільш термодинамічно імовірними є наступні реакцій.

9COCl2(g)+6AlCl3+7CrCl2(g)+31Ti=Cr7C3+3Al2O3+6TiC+25TiCl2 (1) 9COCl2(g)+6AlCl3+7CrCl2(g)+68/3Ti=Cr7C3+3Al2O3+6TiC+50/3TiCl3 (2) 9COCl2(g)+6AlCl3+7CrCl2(g)+74/4Ti=Cr7C3+3Al2O3+6TiC+50/4TiCl4 (3) 21COCl2(g)+14AlCl3+23CrCl2(g)+80Ti=Cr23C6+7Al2O3+15TiC+65TiCl2 (4) 21COCl2(g)+14AlCl3+23CrCl2(g)+175/3Ti=Cr23C6+7Al2O3+45/3TiC+130/3TiCl3 (5) 21COCl2(g)+14AlCl3+23CrCl2(g)+190/4Ti=Cr23C6+7Al2O3+60/4TiC+130/4TiCl4 (6) 6COCl2(g)+4AlCl3+7CrCl+37/2Ti=Cr7C3+2Al2O3+3TiC+31/2TiCl2(g) (7) 6COCl2(g)+4AlCl3+7CrCl+40/3Ti=Cr7C3+2Al2O3+9/3TiC+31/3TiCl3(g) (8) Можливість протікання наведених вище реакцій обмінного типу підтверджується даними розрахунків зміни термодинамічного потенціалу цих реакцій (рисунок 1) Вісник СевНТУ: зб. наук. пр. Вип. 120/2011. Серія: Механіка, енергетика, екологія. — Севастополь, 2011.

МЕХАНІКА, ЕНЕРГЕТИКА, ЕКОЛОГІЯ 121 Встановлено, що термодинамічна вірогідність реакцій, що протікають при комплексному хромоалітуванні титанових сплавів залежить від джерела вуглецю в реакційному просторі. Найбільш термодинамично вірогідними є ті, що протікають при наявності СОСl2, хлориду алюмінію А1С13 та хлориду хрому СrС12. У складі кінцевих продуктів реакцій даного типу одночасно присутні, крім карбідів хрому та титану, хлориди титану та оксид алюмінію А12O3. При цьому, термодинамічна імовірність утворення карбіду хрому Cr23C6 виявляється вищою, ніж карбіду Cr7C3.

Рисунок 1 – Залежність ізобарно - ізотермічного потенціалу реакцій, що протікають при Рисунок 1 – Залежність ізобарно-ізотермічного потенціалу реакцій, що протікають при комплексному титаноалітуванні титанових сплавів від температури Перенос хлоридів хрому та алюмінію до поверхні титанових сплавів можливий за рахунок різниці їх питомих мас і пружності пару. Рівноважний склад реакційного середовища розраховували, виходячи з таких вимог [6]: 1) парціальний тиск хлоридів насичуючих металів має бути достатньо високим в необхідному інтервалі температур; 2) серед конденсованих фаз мають бути речовини, які відповідають певному типові покриття; 3) вміст у газовій і конденсованій фазах в інтервалах температур насичення баластових та шкідливих речовин, що знижують активність газової фази і погіршують властивості покриттів, мають бути мінімальним.

При визначенні фізико-хімічних умов процесу хромоалітування використовували відомий термодинамічний підхід [7], заснований на теоретичному визначенні рівноважного складу газової та конденсованої фаз реакційного середовища.

При розрахунках використовували пакет прикладних програм з базою термодинамічних даних, що дозволяють проводити пошук рівноважного складу в замкнутій системі з максимумом ентропії.

Рівновагу оцінювали в інтервалі температур 200…1500 К для систем, що містять, хром і алюміній, в різній пропорції, хлор і вуглець (як вихідні компоненти), титан (як основний компонент титанових сплавів), а також кисень (як активний компонент повітря). Тиск в реакційній камері при проведенні розрахунків змінювали в межах від 102 до 105 Па, що було обумовлене можливістю вживання газового методу насичення. Імовірнісний склад поверхневої зони покриття на сталі оцінювали по фазовому складу речовин, що конденсували, при температурі насичення.

Склади деяких систем за участю хрому та алюмінію, а також склади газової і конденсованої фази в інтервалі температур насичення представлені в таблиці 1.

Таблица 1 – Склади газової і конденсованої фази в інтервалі температур насичення Система Газова фаза Конденсована фаза Cr-Al-Ti-Cl-C= AlCl, AlCl2, AlCl3, Al2Cl6, CrCl, CrCl2, Al, AlCl3, Cr, Cr23C6, TiC 4-1-1-1-1 TiCl2, TiCl3 Cr-Al-Ti-Cl-O-C= AlCl, AlCl2, AlCl3, Al2Cl6, CrCl, CrCl2, Al2O3, AlCl3, Cr, CrCl2, Cr7C3, TiC 4-1-1-1-1-1 CrCl3, TiCl2, TiCl3, TiCl4 Аналіз приведених даних показує, що склад газової та конденсованої фази визначається складом вихідних реагентів. Встановлено (система 1), (рисунок 2), що при проведенні процесу хромоалітування при співвідношенні компонентів Cr-Al-Ті-Cl-C = 4-1-1-1-1 до складу газової фази входять хлориди Вісник СевНТУ: зб. наук. пр. Вип. 120/2011. Серія Механіка, енергетика, екологія. — Севастополь, 2011.

МЕХАНІКА, ЕНЕРГЕТИКА, ЕКОЛОГІЯ алюмінію різної валентності, а також хлориди хрому CrCl, CrCl2 та титану ТіCl2, ТіCl3. При цьому парціальний тиск хлориду алюмінію Al2Cl6 є максимальним при температурі 700К, при підвищенні температури його тиск падає. Хлорид алюмінію AlCl3 відзначається найбільш високим тиском серед трьох хлоридів алюмінію в інтервалі температур 700-1400 К. Парціальний тиск хлоридів хрому та титану на порядок нижчий. Це свідчить про те, що процес алітування є більш термодинамічна імовірним і для протікання процесу хромоалітування необхідно підвищений мольний вміст хрому. Серед конденсованих фаз карбід титану TiC стабільно існує в усьому дослідженому інтервалі температур. В той же час область існування в конденсованому стані карбіду хрому Cr23C6 обмежується інтервалом температур 1400К.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


При введенні в склад вихідних реагентів кисню (система 2), (рисунок 2) при співвідношенні Cr-AlТі-Cl-C-О = 4-1-1-1-1-1 в складі газової фази додатково формуються хлорид хрому CrCl3 та титану TiCl4.

Загальною характеристикою хлоридів є збільшення парціального тиску зі зростанням температури. При цьому в інтервалі температур 800 – 1600К домінує трихлорид алюмінію А1С13.

Парціальний тиск хлориду хрому CrCl2 в інтервалі температур 800-1200 К наближується до тиску хлориду алюмінію AlCl2, потім залишається постійним і при температурах 1400-1600 наближується до тиску хлориду алюмінію А1С1. В складі конденсованої фази, яка відповідає за теоретичний фазовий склад покриття, замість карбіду хрому Cr23C6 утворюються карбід хрому Cr7C3, область існування якого обмежується інтервалом температур 1200-1600 К. При цьому карбід титану TiC стабільно існує в усьому дослідженому інтервалі температур.

Рисунок 2 – Рівноважний склад систем Cr-Al-Ті-Cl-C = 4-1-1-1-1 (а), Cr-Al-Ті-Cl-О-C = 4-1-1-1-1-1 (б) при Р = 10-2 Па

–  –  –

Додатково у складі конденсованої фази з’являється оксид алюмінію Al2O3. Слід зазначити, що утворення оксиду алюмінію на першій стадії процесу є не бажаним, оскільки він може розташовуватись між кристалітами карбідних фаз в дифузійному шарі, знижуючи його експлуатаційні властивості.

Наявність Al2O3 на останній стадії процесу, навпаки, буде супроводжуватись підвищенням жаростійкості і зносостійкості покриттів. Існування інших фаз в конденсованому стані для системи даного складу обмежено температурою 1000 К.

Таким чином, що максимальні значення парціального тиску, як хлоридів алюмінію, так і хрому спостерігається в інтервалі температур 1000-1400 К. За оптимальний температурний інтервал при насиченні титанових сплавів хромом та алюмінієм слід вважати 1073...1373 К. Зниження температури процесу супроводжується зменшенням швидкості дифузійних процесів, що небажано, а перевищення її вище 1373 К небажаним з технологічної та економічної точки зору. Введення в склад вихідних реагентів кисню призводить до утворення в складі конденсованої фази оксиду алюмінію Al2O3, це є доцільним на останній стадії процесу хромоалітування. Крім того, для протікання процесу хромоалітування необхідно підвищений мольний вміст хрому в складі вихідних реагентів. При низьких температурах процесу в інтервалі 500–1000 К переважають хлориди алюмінію Al2Cl6 та А1С13. При більш високих температурах процесу різниця парціальних тисків хлоридів алюмінію та хрому зменшується, що робить процес комплексного хромоалітування більш вірогідним.

Експериментально підтверджено можливість комплексних хромоалітованих покриттів. Покриття наносили порошковим методом в середовищі хлору. Вироби загружали в контейнер разом з насичуючою сумішшю, яка складалася з 5 % мас. алюмінію, 45 % мас. хрому, 47 % мас. інертної речовини Al2O3 і 3,0 % мас. активатору, в якості якого використовували NH4Cl. Після цього контейнер герметизували, нагрівали до температури 1323 К та витримували протягом 2 годин.

За допомогою мікрорентгеноспектрального аналізу був вивчений хімічний склад покриттів отриманих при комплексному хромоалітуванні титанових сплавів. Дослідження проводили на зразках титанового сплаву ВТ6 з покриттями, отриманими при температурі 1323 К на протязі 2 годин.

Вимірювання проводили в чотирнадцяти точках по перерізу дифузійного шару на поперечних шліфах зразків титанових сплавів з покриттям.

Дані про розподіл елементів по товщині покриттів, отримані в результаті переміщення мікрозонда в напрямку від відстані 61мкм вглиб матриці (точка 1) до поверхні дифузійного шару (точка 14) і наведені на рисунок 3.

–  –  –

Встановлено, що на зовнішній зоні покриття утворюється фаза, в якій розчиняється 27,89...27,9 % мас. алюмінію, 5,42…4,3 % мас. хрома. Крім цього, в цій фазі міститься 64,3...65,57 % мас. титану, а також ванадій – у кількості 2,4.

..2,23 % мас. Безпосередньо під нею розташовується зона з підвищеним вмістом хрому (15,81…13,58 % мас.), вміст алюмінію та титану декілька знижується і складає (19,98…20,33 % мас), (57,81…60,48 % мас) відповідно, вміст ванадію підвищується та складає 6,41…5,61 % мас. Далі по мірі просування вгиб покриття до поверхні поділу покриття – основа вміст хрому змінюється від 4,87 % мас до 5,31, алюмінію від 21,41 % мас до 20,31, титану – 69,48….68,86 % мас, ванадію – 4,25…5,5 % мас. Слід зауважити, що при прийнятих умовах комплексного хромоалітування титанового сплаву ВТ6 спостерігається дифузія елементів основи в покриття, крім того основа розчиняє в собі хром (1,83…0,69 % мас) та алюміній (17,16… 10,52 % мас.).

В покриттях отриманих при температурі 1073 К вміст хрому незначний, що повністю узгоджується з даними термодинамічних розрахунків.

Мікроструктурним аналізом встановлено, що отримані за даною технологією хромоалітовані покриття складаються з шарів, які ідуть паралельно фронту дифузії, з чітко вираженою границею розділу

–  –  –

Бібліографічний список використаної літератури

1. Минкевич А.Н. Химико-термическая обработка металлов и сплавов / А.Н. Минкевич. — М.:

Машиностроение, 1965. — 331 с.

2. Лахтин Ю.М. Химико-термическая обработка металлов / Ю.М. Лахтин, Б.Н. Арзамасов. — М:

Металлургия, 1985. — 256 с.

3. Химко-термическая обработка металлов и сплавов. Справочник / Г.В. Борисенок, Л.А. Васильев, Л.Г. Ворошнин [и др.]. — М.: Металлургия, 1981. — 424 с.

4. Лоскутов В.Ф. Диффузионные карбидные покрытия / В.Ф. Лоскутов, В.Г. Хижняк, Ю.А. Куницкий. — К.: Техника, 1991. — 168 с.

5. Ворошнин Л.Г. Теория и технология химико-термической обработки / Л.Г. Ворошнин, О.Л. Менделеева, В.А. Сметкин. — М.: Новое знание, 2010. — 304 с.

6. Уикс К.Е. Термодинамические свойства 65 элементов, их окислов, галогенидов, карбидов, нитридов / К.Е. Уикс, Ф.Е. Блок. — М.: Металлургия, 1965. — 240 с.

7. Синярев Т.В. Применение ЭВМ для термодинамических процессов в металлургии / Т.В. Синярев, Н.А. Ватолин, Б.Г. Трусов. — М.: Наука, 1982. — 263 с.

Надійшла до редакції 11.06.2011 р.

Вісник СевНТУ: зб. наук. пр. Вип. 120/2011. Серія: Механіка, енергетика, екологія. — Севастополь, 2011.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«1. Механика горных выработок при действии гравитационных и динамических нагрузок : монография / [В.И. Гуляев, П.З. Луговой, В.И. Кошель и др.].Ивано-Франковск : Изд-во Прикарпат. нац. ун-т им. В. Стефаника, 2014.с. В монографии представлены результаты теоретического анализа динамического поведения горных структур подвергающихся воздействию ударных и взрывных возмущений. Описан системный подход к проблемам математического моделирования процессов взаимодействия ударных упругих волн с...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова Гончаренко Я.В. ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ І МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА ПРАКТИКУМ b M ( X ) xf ( x)dx a Київ 2011 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.П.Драгоманова Гончаренко Я. В. ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ І МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА ПРАКТИКУМ Київ – 2011 Гончаренко Я.В. Теорія ймовірностей і математична статистика. Практикум –– К.: НПУ...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Одеський національний університет імені І.І.Мечникова МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до лабораторних робіт з курсу загальної Фізики «Оптика. Квантова оптика та теплове випромінювання» Для студентів II курсу стаціонару та III курсу заочного відділення фізичного факультету ОДЕСА Укладачі: І.Р. Яцунський, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри експериментальної фізики С.В. Зубрицький, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ГОРГО Ю.П., МАЛІКОВ М.В., БОГДАНОВСЬКА Н.В. ЕКОЛОГІЧНА БІОФІЗИКА ЛЮДИНИ Запоріжжя УДК : 577.3 :[599.89:502] Рецензенти: Доктор біологічних наук, професор Волинського державного університету І.Я. Коцан Доктор медичних наук, професор Міжнародного науково навчального Центру інформаційних технологій та систем НАН та МОН України В.М. Бєлов Доктор медичних наук, профессор Запорізького державного медичного університету В.І....»

«ФІЗИКА І ХІМІЯ ТВЕРДОГО ТІЛА PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLID STATE Т.12, № 1 (2011) С. 164-167 V.12, № 1 (2011) P. 164-167 УДК 612.461.175 ISSN 1729-4428 О.М. Бордун, О.З. Дробчак ІЧ-спектри поглинання висушених зразків урини без відхилень від норми та з наявністю оксалатних солей Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Університетська 1, м. Львів, 79000, Україна, тел. (0322) 964-679, e-mail: bordun@electronics.wups.lviv.ua Досліджено спектри ІЧ-поглинання сечовини, урини...»

«SWorld – 19-30 March 2013 http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/march-2013 MODERN DIRECTIONS OF THEORETICAL AND APPLIED RESEARCHES ‘2013 УДК 53:004:378 Мястковська М.О. ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, вул. Уральська, 3, 32300 UDC 53:004:378 Myastkovska M.O. THE...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” ЛАБАЙ Володимир Йосифович УДК 697.94 (075) ЕКСЕРГЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ХОЛОДИЛЬНИХ МАШИН ДЛЯ ОХОЛОДЖЕННЯ ПОВІТРЯ Спеціальність 05.14.06 технічна теплофізика та промислова теплоенергетика Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук Львів 2011 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Національному університеті „Львівська політехніка” Міністерства освіти і науки, молоді та спорту...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Департамент з питань освіти, науки, сім’ї та молоді Львівської обласної державної адміністрації Управління професійно-технічної освіти, координації діяльності вищих навчальних закладів та науки Вище професійне училище №11 Досвід роботи викладача біології Муж Мирослави Володимирівни 2013 р. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Департамент з питань освіти, науки, сім’ї та молоді Львівської обласної державної адміністрації...»

«Міжнародна конференція Глобальні та регіональні зміни клімату ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ СТЕПОВИХ ЕКОСИСТЕМ УКРАЇНИ ПІД ВПЛИВОМ ЗМІН КЛІМАТУ Ткаченко В.С. – Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України Бойченко С.Г. – Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України Київ 16-19 листопада 2010 р. В основу досліджень покладено фітоценотичний моніторинг українських степів. Індикатором є степова рослинність. Основним методом обрано комп’ютерну синфітоіндикацію (СФІ) (Дідух, Плюта,...»

«Міністерство освіти і науки України ОДЕСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ХОЛОДУ Нехорошков В.П. ПРИРОДООХОРОННЕ ІНСПЕКТУВАННЯ Навчальний посібник Одеса 2011 Нехорошков В.П. Природоохоронне iнспектування: навчальний посiбник. Одеська державна академiя холоду. 2011 – 156 с. Навчальний посібник призначений для підготовки студентів за напрямом «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». В посібнику викладені юридичні аспекти порядку планування, організації, проведення і...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»