WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 8 |

«Для системи післядипломної педагогічної освіти М.А.Новосельський, С.М.Совгира ВИКЛАДАННЯ ФІЗИКИ З ЕЛЕМЕНТАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ Програма творчої майстерні для ...»

-- [ Страница 2 ] --

5-й етап (з середини 80-х рр..) - «Комп’ютерна» («нова») технологія, основним інструментарієм якої є персональний комп'ютер із широким спектром стандартних програмних продуктів різного призначення. На цьому етапі відбувається процес персоналізації АСК, що проявляється у створенні систем підтримки прийняття рішень певними спеціалістами. Подібні системи мають умонтовані елементи аналізу та штучного інтелекту для різних рівнів управління, реалізуються на персональному комп’ютері і використовують телекомунікації. У зв'язку з переходом на мікропроцесорну базу істотним змінам піддаються і технічні засоби побутового, культурного та іншого призначень.

6-й етап (тільки встановлюється) - «мережева технологія» (іноді її вважають частиною комп'ютерних технологій). Починають широко використовуватися в різних галузях глобальні і локальні комп'ютерні мережі. Їй пророкують в найближчому майбутньому бурхливе зростання, обумовлене популярністю її засновника - глобальної комп’ютерної мережі Internet.

З появою персональних комп’ютерів з’явився термін нові інформаційні технології, під яким розуміють впровадження нових підходів до навчальновиховного процесу, що орієнтований на розвиток інтелектуально творчого потенціалу людини з метою підвищення його ефективності, завдяки застосуванню сучасних технічних засобів. На сучасному етапі методи, способи і засоби безпосередньо взаємопов'язані з комп'ютером, тому їх іще називають комп'ютерні технології.

За визначенням Смірнова О.В. нова інформаційна технологія (НІТ) — це технологія обробки, передачі, розповсюдження і представлення інформації за допомогою ЕОМ, створення обчислювальних і програмних засобів, а Гомуліна Н.М. визначає нові інформаційні технології в освіті як освітні технології з використанням комп'ютерів.

В останні кілька десятиліть в педагогічній науці активно використовується термін «педагогічна технологія». Савченко О.Я. визначає педагогічну технологію як науково обґрунтовану педагогічну (дидактичну) систему, яка гарантує досягнення певної навчальної мети через чітко визначену послідовність дій, спроектованих на розв'язання проміжних цілей і наперед визначений кінцевий результат. Пєхота О.М. підкреслює, що педагогічна технологія включає в себе дві групи питань, перша з яких пов'язана із застосуванням технічних засобів у навчальному процесі, друга — з його організацією.

Слово «комунікаційні» терміну «інформаційно-комунікаційні технології»

підкреслює підвищення в останні роки ролі комп'ютерних мереж у забезпеченні реалізації інформаційних процесів. За визначенням Морзе Н.В. «Інформаційнокомунікаційні технологи (ІКТ) — інформаційні технології на базі персональних комп'ютерів, комп'ютерних мереж і засобів зв'язку, для яких характерна наявність доброзичливого середовища роботи користувача», а слово «навчання» вказує на галузь застосування — освіта.

Отже, інформаційно-комунікаційні технології навчання (ІКТН) — це сукупність методів і технічних засобів реалізації інформаційних технологій на основі комп'ютерних мереж і засобів зв'язку для забезпечення ефективного процесу навчання.

Засобами інформаційно-комунікаційних технології є програмно-апаратні засоби (пристрої і електронні схеми — апаратні; програми, складені для роботи з комп’ютером — програмні) й пристрої, що функціонують на базі комп’ютерної техніки, а також сучасні засоби і системи обміну, які забезпечують операції щодо пошуку, збирання, накопичення, зберігання, опрацювання, подання, передавання різного роду даних. До них належать комп’ютери, комп’ютерні мережі, пристрої введення-виведення; засоби і пристрої маніпулювання аудіовізуальними даними (на базі технології мультимедіа і систем віртуальна реальність); сучасні засоби зв’язку; системи штучного інтелекту; системи машинної графіки; програмні комплекси.

Методика використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання як наука досліджує навчально-виховний процес з метою встановлення фактів, визначення зв'язків і закономірностей, прогнозування наслідків використання ІКТ в освіті, що дозволить покращити ефективність навчальновиховного процесу.

Серед основних факторів, що впливають на якість життя, є здатність приймати стратегічні рішення в ситуації невизначеності, тобто здатність відшукати інформацію, потрібну для правильної оцінки ситуації, уміти її опрацювати, прийняти рішення і довести це рішення до виконавців. Реалізувати це з швидкістю, необхідною в сучасному суспільстві, можливо лише за допомогою ІКТ.

Використання ІКТ потребує створення нової освітньої парадигми.

Загальновизнано, що учень повинен бути активним учасником навчального процесу. Головним завданням навчання стає не передача учневі певної суми знань, а формування вмінь здобувати й опрацьовувати інформацію, формування навичок мислення високого рівня: аналізувати, синтезувати, оцінювати.

З точки зору дидактики ІКТ дозволяють:

зробити навчання більш інтенсивним і ефективним за рахунок реалізації можливостей мультимедійного подання навчального матеріалу;

індивідуалізувати навчання для максимальної кількості дітей з різними стилями навчання і різними можливостями сприйняття, включаючи «тугодумів», дітей, соціально занедбаних, дітей із спеціальними потребами і дітей, що живуть у віддалених районах;

створювати сприятливу атмосферу для спілкування, обміну і взаємодії як окремих учнів, так і освітніх систем при збереженні національних і культурних особливостей країни.

Основними формами використання ІКТ в процесі навчання залишаються:

інтерактивні дошки;

електронна пошта;

чати;

форуми;

онлайн конференції і семінари;

проведення електронних проектів;

медіа ресурси.

За останні роки дуже швидко розвинулися і зайняли своє місце в Інтернетпросторі, як засіб інтерактивного навчання, соціальні сервіси Web 2.0.

ІКТ — це не тільки і не стільки об'єкт для вивчення в школі, ІКТ — це інструмент для створення навчального середовища.

Давно було помічено, що діти з низьким рівнем навчальних досягнень дуже просто керують різноманітними технічними пристроями, домашньою побутовою технікою, набагато краще за «відмінників» орієнтуються в ситуаціях, коли цікава для дитини задача розв'язується шляхом взаємодії з реальними об'єктами або зоровими образами. Причина в особливостях розумової діяльності. Їм важко оперувати абстрактними поняттями і символами, які переважають в стандартній шкільній системі навчання. Перехід від конкретного до абстрактного в навчанні відбувся для таких дітей дуже швидко, і вони не оволоділи відповідним набором операцій мислення.

Завдяки ІКТ і навчальним гіперсередовищам колишні «відстаючі» мають можливість оволодіти цими операціями у своєму «темпі». Гіперсередовища вводять цілу низку додаткових ланок і проміжних етапів у процес переходу від операцій символьного до операцій образного мислення.

Якщо в процесі навчання інформатики засоби ІКТ можуть виступати і як засіб навчання і як об'єкт вивчення, то в процесі викладання фізики вони можуть бути тільки засобом навчання. Загальнодидактичні методи навчання так само будуть мати місце і збережуть свою специфіку. Особливо необхідно виділити дослідницькі методи навчання, такі як метод проектів. Сучасні структура і зміст методу проектів орієнтовані на активне застосування засобів обчислювальної техніки і мережевих технологій. Крім того, особливістю методу проектів є його інтеграційний характер, що дозволяє посилити міжпредметні зв'язки загальноосвітніх дисциплін не лише з інформатикою, але і між собою.

Інформаційні джерела Антоненко В.М., Ратушна Ю.В. Сучасні інформаційні системи і технології.

1.

Навчальний посібник. – К,: КСУМГІ. – 2005. – 131с.

Баканов К.А. Що ж таке технологія навчання?// Шлях освіти. – 1999. – №3.

2.

– 24с.

Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. — М.: Педагогика, 3.

1989. — 302с.

Буйницька О. П. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в 4.

шкільному курсі фізики / Оксана Буйницька // Фізика та астрономія в школі. – 2005. – № 4. – С. 24–29.

Дворецкая А.В. Основные типы компьютерных средств обучения // 5.

Школьные технологии. – 2004. – №3. – С. 187-188.

Ильясова Т. В. Компьютерная поддержка уроков физики / Ильясова Т. В., 6.

Леонтьев А. Е. – Режим доступу до сайту: http://tcophysics.narod.ru/main.htm.

Каплун С. В. Питання методики застосування комп’ютерних технологій у 7.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


процесі викладання фізики / С. В. Каплун // Комп’ютер в школі та сім’ї. – 2004. – № 3. – С. 17-19.

Коваль В. С. Поради щодо використання педагогічних програмних засобів 8.

на уроках фізики / В. С. Коваль, І. П. Шабалтас // Комп’ютер в школі та сім’ї. – 2004. – № 2. – С. 28-31.

Лещинський О. П. Дидактичні можливості нових інформаційних 9.

технологій навчання фізики /О. П. Лещинський // Педагогіка і психологія.

– 2002. – № 1 – 2. – С. 34 – 41.

10. Машбиц Ю.И. Психолого-педагогические проблемы компьютерного обучения: (Пед. наука –– реформе школы). – М.: Педагогика, 1988. – 192 с.

11. Морзе Н. В., Дементієвська Н. П. Комп’ютерні технології для розвитку учнів та вчителів. [Електронний ресурс] / Н. В. Морзе, Н. П. Дементієвська // Інформаційні технології і засоби навчання. Електронне наукове фахове видання. – – Вип. 1. – Режим доступу:

2001. www.ime.eduua.net/em1/emg.html.

12. Шарко В.Д. Сучасний урок фізики: технологічний аспект / Посібник для вчителів і студентів. – К.: 2005. – 220 с.

13. http://physic.com.ua - Використання сучасних технологій в практиці роботи вчителя фізики.

Анкета «ІКТ-компетентність» для вчителів

1. Ваш досвід застосування ІКТ на уроках.

o Не застосовую.

o Менше 1 року.

o Від 1 до 3 років.

o Більше 3 років.

2. Як часто Ви проводите уроки з використанням ІКТ?

o Не менше одного разу на місяць уроки проходять в комп’ютерному класі.

o Не менше одного разу на місяць уроки проходять з мультимедійним проектором.

o Не менше одного разу на місяць уроки проходять в предметному класі з комп'ютером.

o Інше __________________________________________________________.

3. Що для вас є найскладнішим при роботі на комп'ютері?

o Працювати в текстовому редакторі.

o Створювати електронні таблиці.

o Готувати мультимедійні презентації.

o Знаходити інформацію в Інтернеті.

Інше ___________________________________________________________.

4. Навіщо в школі Інтернет-сайт?

o Елемент престижу.

o Можливість поділитися педагогічним досвідом.

o Для реклами школи.

o Не потрібен.

5. Вихід в Інтернет у вашій школі доступний для учнів і вчителів...

o Під час уроків.

o Під час уроків і після уроків (протягом до 2 годин).

o Під час уроків і після уроків (протягом більше 2 годин).

o Інше _________________________________________________________.

6. Чи створювали Ви власні освітні продукти, перераховані нижче:

o Електронний курс (підручник) ___________________________________

o Тематичний Інтернет-ресурс _____________________________________

o Авторська навчальна програма ___________________________________

o Інше _________________________________________________________

7. Я навчав (навчався) на курсах дистанційного навчання по Інтернет (перелічити яких) o Так ___________________________________________________________.

o Ні.

o Не маю уявлення, що це таке.

8. Вкажіть труднощі, які зустрічаються на шляху досягнення цілей у галузі використання ІКТ в школі.

o Брак знань і умінь вчителів використовувати ІКТ у викладанні.

o Недостатньо можливостей підвищення кваліфікації для вчителів.

o Вчителі відчувають дискомфорт, з огляду на те, що багато учнів більше них компетентні в галузі ІКТ.

Інше ___________________________________________________________.

9. На яких уроках з яких предметів у школі найефективніше використовувати мережеві технології? Чому? _______________________

_________________________________________________________________.

10. Чи є у школі інтерактивна дошка (так, ні) і з яким програмним забезпеченням працюєте з нею _____________________________________

_________________________________________________________________

11. Назвіть освітні сервери, Інтернет-портали, які Ви найчастіше відвідуєте _________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Практичне заняття №1. Розробка заняття з використанням ІКТ

–  –  –

На початку заняття створюються групи з трьох осіб.

Завдання: Розробити розгорнутий план заняття з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

–  –  –

Методи навчання: індивідуальна робота, робота в малих групах.

Завдання:

Опис завдання:

1. Обговоріть у групах способи використання комп’ютера на уроках фізики, вкажіть позитивні і негативні аспекти.

Переваги Недоліки Використання комп’ютера на уроці Форма звітності для завдання

1. Як відомо, ІКТ застосовують по-різному. Наведіть приклади використання на уроках фізики. Вкажіть на якому етапі уроку та які засоби використовуєте

–  –  –

Мета теми: формування навичок використання засобів інформаційнокомунікаційних технологій при викладанні фізики для підвищення якості та ефективності процесу навчання; сприяння усвідомленню методики використання ІКТ та запровадження у свою педагогічну діяльність

Завдання теми 2:

Систематизувати знання щодо:

– використання презентацій на уроках фізики;

– можливостей інтерактивної дошки та її програмного забезпечення;

– пошуку інформації у мережі Інтернет;

– контрольно-діагностичних програм та методики створення тестів

Сформувати вміння (навички):

– працювати з програмою Smart Notebook;

– створювати інтерактивні завдання в програмі Notebook 11;

– встановлення, налаштування програми My Test та створення тестів;

– використовувати Інтернет для освітньої діяльності вчителів.

Розвинути установки до:

– інноваційності, пошуку та використання інновацій у навчальному процесі;

– креативності та постійного вдосконалення власної педагогічної системи;

– самовдосконалення;Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 8 |
Похожие работы:

«Заявка заповнюється на кожну доповідь окремо, разбірливо, НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР АЕРОКОСМІЧНОЇ ОСВІТИ І. НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ МОЛОДІ ім. О.М. МАКАРОВА друкованими літерами, без скорочень, українською або НАПРЯМКИ КОНФЕРЕНЦІЇ російською мовою. Всі поля обов’язкові для заповнення. XVII МІЖНАРОДНА МОЛОДІЖНА 1. Акустичні хвилі, шумові ефекти та вібрація. НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 2. Гідроаерогазодинаміка і тепломасоперенесення ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ в системах літальних апаратів. «ЛЮДИНА І...»

«ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ У 1999 році видавнича діяльність Національної академії наук України була спрямована на підготовку та видання робіт, що узагальнюють найважливіші результати фундаментальних і прикладних досліджень в галузі фізикотехнічних, математичних, хімічних, біологічних та соціогуманітарних наук. Сьогодні для науковців НАН України відкрито цілий ряд шляхів для публікації результатів своїх досліджень. Це, насамперед, видавництво ”Наукова думка” НАН України, яке публікує, перш за все,...»

«C.П. Ситник Фізика Зошит для контрольних робіт 8 клас ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА — БОГДАН ББК 22.3я721 74.262.22 С41 Рецензенти: В.Б. Павлюк, вчитель фізики вищої кваліфікаційної категорії Сокальського НВК “Спеціалізована школа І–ІІІ ступенів №3 – Колегіум”; М.А. Гентуш, вчитель фізики вищої кваліфікаційної категорії, старший учитель Сокальської гімназії Сокальського району Львівської області Ситник С.П. С41 Фізика. Зошит для контрольних робіт. 8 кл. — Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2011....»

«1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА Вступний іспит з філософії для абітурієнтів за спеціальністю 8. 02030101 “Філософія” (освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр”) має на меті виявити рівень опрацювання випускником-бакалавром за період навчання філософських знань і умінь їх застосування з урахуванням майбутньої діяльності у відповідності до освітньо-кваліфікаційної характеристики. Питання вступного іспиту складені на основі програми державної атестації з філософії для вступників академічного звання...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Сумський державний університет Методичні вказівки до практичних робіт та самостійної роботи студентів з курсу «Вступ до спеціальності» для студентів спеціальності 090802 «Електронні прилади і пристрої» денної форми навчання Суми Сумський державний університет Методичні вказівки до практичних робіт та самостійної роботи студентів з дисципліни «Вступ до спеціальності» для студентів спеціальності 090802 «Електронні прилади і пристрої» денної...»

«УДК 551.579 (477:292.452:282) Ш-95 АНАЛІЗ ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ РІЧКИ ПРУТ В ЛАНДШАФТНО-МОНІТОРИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ КАРПАТСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ П. Шубер, В. Березяк Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Дорошенка 41, м. Львів, 79000 Україна Здійснено аналіз гідрометеорологічних процесів басейну річки Прут. Досліджено динаміку рівня і витрат води Прута за період 2002 – 2008 модельних років. Вивчено зміну найвищого річного рівня і максимальної річної...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА Соломенко Олена Василівна УДК 533.9 ПЛАЗМОВЕ ТА ПЛАЗМОВО-КАТАЛІТИЧНЕ РЕФОРМУВАННЯ ВУГЛЕВОДНІВ У ДИНАМІЧНИХ ПЛАЗМОВО-РІДИННИХ СИСТЕМАХ АТМОСФЕРНОГО ТИСКУ 01.04.08 – фізика плазми АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Київ – 2014 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі фізичної електроніки радіофізичного факультету Київського національного...»

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА Я. М. ГРИГОРЕНКО Л. В. МОЛЬЧЕНКО ОСНОВИ ТЕОРІЇ ПЛАСТИН ТА ОБОЛОНОК З ЕЛЕМЕНТАМИ МАГНІТОПРУЖНОСТІ Підручник Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів УДК 539.3:620.179.14(075.8) ББК 22.251я73 Григ83 Рецензенти: д-р фіз.-мат. наук, проф. В.Г. Карнаухов, д-р фіз.-мат. наук, проф. Я.Г. Савула, д-р техн. наук, проф. О.О. Рассказов Затверджено Вченою радою Київського національного...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Сумський державний університет Т. В. Лютий, О. С. Денисова Лабораторний практикум з фізики для напрямку підготовки 6.040106 – екологія, охорона навколишнього середовища та збалансованого природокористування Рекомендовано вченою радою Сумського державного університету Суми Сумський державний університет УДК 53(076.5) ББК 52.818.1я7 Л 96 Рецензенти: І. Ю. Проценко – доктор фізико-математичних наук, професор Сумського державного університету;...»

«А. М. Заїка, С. С. Тарнавська МАТЕМАТИКА Підручник для 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України Тернопіль Видавництво «Підручники і посібники» ББК 22.1я721 З-17 Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 07.02.2012 р. № 118) Експертизу здійснював Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України Рецензенти: Ярослав...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»