WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 || 3 |

«ВИСОКООРІЄНТОВАНИХ ВОЛОКОН ...»

-- [ Страница 2 ] --

У випадку лінійного напруженого стану (який реалізується за допомогою акустичного експерименту при сумісній дії акустичного та статичного полів) в теорії релаксаторів для запізнілої (релаксаційної) податливості одержане співвідношення (11) де W - інтервал енергій релаксатора при, де W0 – різниця рівнів енергії у відсутності статичного поля, qis - при навантаженні; V – об‘єм релаксатора, n – концентрація релаксаторів,, h- тензор різниць деформацій релаксатора, або h-тензор. При цьому під релаксатором розуміється область, в

–  –  –

1,13 1027 2,6 10-28 5,3 10-21 130 ПП 0.78 -0.17 0,8 1027 2,5 10-28 6,2 10-21 130 ПОМ -0.22 0.08 З таблиці видно, що, по-перше, об‘єм релаксатора, як для ПОМ, так і для ПП, фактично однаковий і дорівнює приблизно об‘єму двох флорієвських сегментів, які утворені ділянками спіралі, границями яких є транс-ізомери скелетних в‘язей. На підставі цього можна зробити висновок: в елементарному акті сегментальної рухливості приймає участь два сегменти, а не 50-100, як це вважалось раніше.

По-друге, одержані головні компоненти h-тензора релаксатора мають різні знаки, тобто можна припустити, що відповідні h-тензору еліпсоїди деформації (в 1 та 2 енергетичному станах) будуть розташовані наступним чином: оскільки, h-тензор є різницею тензорів деформації релаксатора в обох положеннях, то вказана особливість h-тензора свідчить про те, що еліпсоїди відповідних тензорів деформації орієнтовані так, як це показано на рисунку 2, де літерою а позначений рисунок, де зображено напрямок осей ланцюгів, на рисунках б та в показано еліпсоїди деформації в першому та другому положеннях релаксатора. На рисунках г та д зображено мікроскопічний механізм, що відповідає зображеному розташуванню еліпсоїдів деформації.

Сегменти АВ і ВС (їх повинно бути два, як це встановлено нашим експериментом) розташовуються у першому (вихідному) положенні під певним кутом, оскільки послідовність гош-ізомерів, що відповідає спіральній структурі сегмента, в точці В порушується транс-ізомером.

В другому положенні релаксатора ці ж сегменти займають положення А’B’ та B’C’, розташовуючись у лінію. При цьому розмір ділянки ланцюга, що розглядається, збільшується в напрямку осі 3 і зменшується в поперечному напрямку. Це і відповідає зміні форми еліпсоїда при переході від рис. б до рис. в.

Рис 2. Розташування еліпсоїдів релаксатора та елементарний акт сегментальної рухливості

–  –  –

2323 0,42 0,67 0,8 1133 0,43 0,69 0,8 3333 0,41 0,65 0,8 Причина анізотропії зрозуміла: адже жорсткість уздовж ланцюга набагато більша за жорсткість в напрямку, перпендикулярному ланцюгам. То ж одержані числові характеристики поля теплових деформацій узгоджуються із апріорними уявленнями про характер теплового руху в ланцюгових структурах.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ВИСНОВКИ

–  –  –

1. За допомогою крутильного маятника одержані температурні залежності дійсної та уявної частин крутильної жорсткості та ефективної податливості для ПКП на основі високоорієнтованих ПОМ (ступінь витягування 10, 11) та ПП (ступінь витягування 8) волокон в інтервалі температур 130... 370 К на частоті 1 Гц.

2. За допомогою акустичного інтерферометра отримано температурні залежності поздовжньої компоненти тензора в‘язко-пружної податливості ПП-волокон в інтервалі температур 200...370 К на частоті 12,93 кГц та інтервалі навантажень 90...250 МПа.

3. Розроблено метод визначення поперечних компонент дійсної та уявної частин тензора комплексної податливості ВПВ, особливістю якого є те, що поперечні компоненти тензора в‘язко-пружної податливості одержуються по виміряним характеристикам полімерних композитів на базі ВПВ за допомогою розрахункової методики на основі формул перетворення тензорів та теорії пружності композитів.

4. За допомогою розробленого методу одержано температурні залежності дійсної та уявної частин головних компонент тензора пружної податливості для ПОМ і ПП-волокон в інтервалі температур (130...370) К.

5. Запропоновано методику вивчення орієнтаційного порядку у ВПВ на основі континуальної теорії. Показано, що раніш застосована методика є некоректною, оскільки грунтується на довільних припущеннях про значення поперечних компонент тензора податливості.

Запропоновано континуальну модель ВПВ, що враховує реальні значення поперечних компонент. На основі цієї моделі розраховано значення параметрів орієнтаційного порядку орієнтованих ПОМ-волокон (де q - кут нахилу ланцюгів до осі волокна). Встановлено, що значення цих параметрів суттєво відрізняються від аналогічних значень, одержаних за допомогою раніше застосовного методу.

6. Запропоновано методику визначення релаксаційних параметрів ВПВ, що грунтується на теорії релаксаторів, яка складається з двох етапів: на першому - по температурним залежностям поздовжньої компоненти тензора в‘язко-пружної податливості, одержаним за допомогою акустичного інтерферометра, визначається концентрація релаксаторів n, об'єм V та інтервал енергій релаксатора DW; на другому - по температурним залежностям уявної частини головних компонент тензора податливості визначаються орієнтаційні параметри релаксатора – характеристики еліпсоїда деформації (h-тензора).

7. За допомогою запропонованої методики та експериментальних даних, одержаних за допомогою крутильного маятника і даних по акустичним вимірюванням для ПП- та ПОМ-волокон, отримано параметри релаксаторів, відповідних за головну область релаксації – область склування: n, V, DW релаксатора та компоненти h-тензора релаксатора.

8. Одержано числові значення компонентів тензора теплових середньо-квадратичних флуктуацій деформації для високоорієнтованих ПОМ-волокон в області склування на базі отриманих параметрів релаксатора за допомогою флуктуаційно-дисипативної теореми.

ВИСНОВКИ

На підставі експериментальних даних, одержаних в даному дослідженні та інтерпретованих за допомогою розробленого методу визначення поперечних компонент тензора в‘язко-пружної податливості ВПВ та на основі флуктуаційно-дисипативної теореми і теорії релаксаторів, а також запропонованих методик розрахунку параметрів орієнтаційного порядку та характеристик релаксатора, можна зробити такі висновки щодо структури та характеру теплового руху у високоорієнтованих полімерних волокнах:

1. У ВПВ існує досконалий орієнтаційний порядок, який характеризується дисперсією кута нахилу до осі ланцюга 10-2 (для ПОМ 0,06), ступінь якого суттєво вища за значення, що вважалось раніше загальноприйнятим (на порядок).

2. Для ВПВ характерна яскраво виражена анізотропія теплових флуктуацій, оскільки, поперечні компоненти тензора теплових середньо-квадратичних флуктуацій на порядок перевищує поздовжню.

3. В‘язко-пружна анізотропія ВПВ обумовлена анізотропією релаксаторів, які можуть знаходитися в двох енергетичних станах, кожен з яких характеризується своїм еліпсоїдом деформації.

Експериментально встановлено, що для a-релаксації головні компоненти h-тензора деформацій релаксатора в двох енергетичних положеннях мають різний знак, з чого випливає, що в одному положенні головна вісь еліпсоїда деформації розташована паралельно, а в другому

-–перпендикулярно осі ланцюга.

Так як експериментально визначено, що об‘єм релаксатора дорівнює об‘єму двох статистичних сегментів Флорі, то це дозволяє стверджувати, що в елементарному акті сегментальної рухливості при склуванні (a - релаксації) приймає участь два сегменти.

Механізм сегментальної рухливості ВПВ в області склування, за нашими даними, полягає в тому, що два сегменти (з яких складається релаксатор) внаслідок активаційних стрибків переходять із нахиленого положення в розгорнуте, паралельне осі орієнтації волокна.

ПУБЛІКАЦІЇ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

1. О свойствах поверхностного слоя сверхвысокомодульного ПЭ-волокна /Л.И.Кузуб, А.И.Ефремова, Е.Н.Распопова, О.С.Свечникова и др. //Высокомолек.соед., 1993. Т. 35. № 6. – С.308-311. В англомовному варіанті:Properties of Skin Layer of Ultrahigh Modulus Polyethylene Fiber /L.I.Kuzub, A.I.Efremova, E.N.Raspopova, O.S.Svechnikova a.e.//Polymer Science, 1993. V.

35. N 6. P.845-848.

2. Булавін Л.А., Забашта Ю.Ф., Свечнікова О.С. Застосування теорії релаксаторів до інтерпретації експерименту по дослідженню релаксаційних властивостей полімерів //Укр.фіз.журнал, 1999.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


-№ 6. – С.791-794.

3. Забашта Ю.Ф., Свечнікова О.С. Коефіцієнт Пуассона і склування аморфно-кристалічних полімерів //Вісник Київського університету. Сер.: Фіз.-мат. науки. Вип.1. 1996. – С.293-299.

4. Забашта Ю.Ф., Свечнікова О.С. Застосування досліджень релаксаційних властивостей полімерів для визначення орієнтаційних параметрів релаксаторів волокон//Фізика конденсованих високомолекулярних систем. Наукові записки Рівненського держпедінституту.

Рівне, 1998. № 6. С. 45-47.

5. Zabashta Yu.F., Svechnikova O.S. Investigashion of Anisotropy of Polymer Composites by the Torsion Pendulum Method /Proc. Intern. Symposium "Advances in Structured and Heterogeneous Continua".Moscow, 1993.- P.237.

6. Забашта Ю.Ф., Свечнікова О.С. Анізотропія внутрішнього тертя полімерних композитів /Тези доп.. І Укр. конф. "Структура і фізичні властивості невпорядкованих систем". - Львів, 1993. с. 143.

7. Забашта Ю.Ф.. Свечнікова О.С. В‘язко-пружна анізотропія висоорієнтованих полімерів //Тр. ІІ Всеукр. конф. "Проблеми удосконалення фундаментальної і професійної підготовки вч.фізики" - Київ: УДПУ-ІСДО, 1996. - С.170-175.

8. Забашта Ю.Ф., Свечнікова О.С. Визначення орієнтаційних параметрів релаксаторів полімерних волокон акустичним методом //Фізико-хімія конденсованих структурно-неоднорідних систем.

- Тр. ІІІ Всеукр. наук. конф. "Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики" Київ: НПУ, 1998. - С.78-81.

9. Забашта Ю.Ф., Свечникова О.С. Анизотропия вязко-упругих свойств композитов //Тез. доп..

Междунар. конф. "Композиционные материалы в промышленности" (СЛАВПОЛИКОМ-98). К, 1998. С.123.

<

АНОТАЦІЇ

Свечнікова О.С. В‘язко-пружна анізотропія полімерних високоорієнтованих волокон.

- Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.14 – теплофізика та молекулярна фізика. Київський університет імені Тараса Шевченка, Київ, 1999.

В роботі досліджується природа в‘язко-пружної анізотропії високоорієнтованих полімерних волокон (ВПВ). Розроблено метод визначення поперечних компонент дійсної та уявної частин тензора комплексної податливості ВПВ.

Встановлено, що, по-перше, у ВПВ існує досконалий орієнтаційний порядок, який характеризується дисперсією кута нахилу q » 10-2; по-друге, для ВПВ характерна яскраво виражена анізотропія теплових середньо-квадратичних флуктуацій, що виражається в тому, що поперечна компонента тензора теплових середньо-квадратичних флуктуацій на порядок перевищує поздовжню; по-третє, в‘язко-пружна анізотропія ВПВ обумовлена анізотропією релаксаторів.

Запропонована ймовірна модель сегментальної рухливості ВПВ в області склування, основна особливість якої полягає в тому, що два сегменти (з яких складається релаксатор) внаслідок активаційного стрибка переходять із нахиленого положення в розгорнуте, паралельне осі орієнтації волокна.

Ключові слова: в‘язко-пружна анізотропія, високоорієнтовані полімерні волокна, компоненти тензора податливості, орієнтаційні параметри, релаксатор, теплові флуктуації деформації.

Svechnikova O.S. The visco-elastic anisotropy of polymer high-oriented fibers. - Manuscript.

Thesis for the Degree of Candidate in Physics and Mathematics sciences by the speciality 01.04.14

– physics of heat and molecular physics, Kyiv Taras Shevchenko University, Kyiv, 1999.

The nature of visco-elastic anisotropy of polymer high-oriented fibers has been studied. The measurement method for determining crosswise components of real and imaginary values of susceptibility tenzor of high-oriented polymers by torsion pendulum has been devised.

At first, it has been found that, the perfect order exists in the polymer high-oriented fibers.

This order is characterized by dispersion of angle of incline q »10-2. Secondly, the striking anisotropy of the heat fluctuations is the characteristic feature of polymer high-oriented fibers which is expressed by that the crosswise components of susceptibility tenzor of heat fluctuations of deformation exceed on order the longitudinal components. Thirdly, the visco-elastic anisotropy of the polymer high-oriented fibers is caused by the anisotropy of relaxators.

The model of segmental mobility of the polymer high-oriented fibers in the region of glassing has been proposed. The basic peculiarity of this model is that two segments (within relaxator) change their position from inclined to unfolding parallel of axis of fiber orientation becouse of activated jump.

Keywords: The visco-elastic anisotropy, the polymers high-oriented fibers, components of susceptibility tenzor, the parameters of orientation, relaxator, the heat fluctuations of deformation.

Свечникова О.С. Вязко-упругая анизотропия полимерных высокоориентированных волокон. - Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата физико-математических наук по специальности 01.04.14 – теплофизика и молекулярная физика. Киевский университет имени Тараса Шевченко, Киев, 1999.

В работе исследуется природа вязко-упругой анизотропии высокоориентированных полимерных волокон (ВПВ). Разработан метод определения поперечных компонент действительной и мнимой части тензора комплексной податливости ВПВ, особенность которого состоит в том, что поперечные компоненты тензора податливости волокон получают по экспериментально измеренным вязко-упругим характеристикам полимерных композитов на основе ВПВ с помощью расчетной методики на основе формул преобразования тензоров и теории упругости композитов.

Предложена методика изучения ориентационного порядка в ВПВ на основе континуальной модели, которая учитывает реальные значения поперечных компонент тензора податливости ВПВ, полученные с помощью разработанного метода. На основании этой модели определены значения параметров ориентационного порядка ориентированых полиоксиметиленовых (ПОМ) волокон и установлено, что они существенно отличаются от аналогичных значений, известных ранее из литературы.Pages:     | 1 || 3 |
Похожие работы:

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М. П. ДРАГОМАНОВА ОРШАНСЬКИЙ Леонід Володимирович УДК 378:371.13.036 (043.3) ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ХУДОЖНЬО-ТРУДОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук Київ – 2009 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка, Міністерство освіти і науки...»

«Андрій Білик РОЗДУМИ про духовне життя ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА — БОГДАН ББК 86.4 (УКР) 6 Б 61 Рецензенти: Софрон Мудрий — Єпископ, Ректор Івано-Франківської Теологічної Академії УГКЦ; † Іоасаф Василиків — Архієпископ Івано-Франківський і Галицький УПЦ КП; † Андрій Абрамчук — Митрополит Галицький УАПЦ; А. С. Жаловага — доктор філософських наук, Український гуманітарний інститут (Київ); І. А. Климишин — професор, доктор фізико-математичних наук Прикарпатського Національного університету ім. В....»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М. П. ДРАГОМАНОВА РУДНИЦЬКА ЖАННА ОЛЕКСАНДРІВНА УДК. 378.036:53 (043.3) РОЗВИТОК ТВОРЧИХ УМІНЬ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З КУРСУ ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИКИ 13.00.02 – теорія і методика навчання фізики АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ 2007 Дисертацією є рукопис Роботу виконано в Національному авіаційному університеті Міністерство освіти та науки України. Науковий керівник кандидат...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника Фізико-хімічний інститут Бердянський державний педагогічний університет Державний фонд фундаментальних досліджень НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова Інститут хімії поверхні Інститут металофізики імені Г.В. Курдюмова Інститут загальної і неорганічної хімії імені В.І. Вернадського АКАДЕМІЯ НАУК ВИЩОЇ ШКОЛИ УКРАЇНИ ЛЮБЛІНСЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ...»

«КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА На правах рукопису УДК 621.315.592 КНОРОЗОК Леонід Михайлович ДЕФОРМАЦІЙНІ ЗМІНИ КРИСТАЛІЧНОЇ ГРАТКИ І ЕНЕРГЕТИЧНОГО СПЕКТРУ ЕЛЕКТРОННОЇ ПІДСИСТЕМИ АНТИМОНІДУ ІНДІЮ ПРИ ПОДВІЙНОМУ ЛЕГУВАННІ 01.04.10 — фізика напівпровідників та діелектриків Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Київ — 1999 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі напівпровідникової електороніки радіофізичного факультету...»

«МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУЧАСНОЇ НАУКИ» (24-25 жовтня 2014 року) Київ УДК 501+62(063) ББК 20+30я43 А 43 Актуальні питання сучасної науки. Матеріали міжнародної А 43 науково-практичної конференції (м. Київ, 24-25 жовтня 2014 року). – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2014. – 184 с. ISBN 978-617-7041-76-0 У збірнику представлені матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної науки». Розглядаються загальні...»

«МЕТОДИЧНА СЛУЖБА – ШКОЛІ Інформаційно-методичні матеріали на допомогу працівникам освіти Випуск Тернопіль „Астон” Методична служба – школі. Інформаційно-методичні матеріали на допомогу працівникам освіти. Випуск 4. / Укладачі: Ю.В. Буган, О.В. Козловська, Г.Г. Свінних, В.І. Уруський. – Тернопіль: Астон, 2004. – 286 с. Збірник містить інформаційно-методичні матеріали з актуальних питань змісту, організації та управління навчально-виховним процесом у закладах освіти. Матеріали з досвіду роботи...»

«1. ПІБ Овсянко Михайло Михайлович 2. Назва Поляковський скейлінг у непружних hh-процесах при високих енергіях 3. Спеціальність 01.04.16. – фізика атомного ядра, елементарних частинок та високих енергій 4. Місце роботи Одеський національний політехнічний університет 5. Де виконана дисертація Одеський національний політехнічний університет 6. Науковий керівник Русов Віталій Данилович, д.ф-м.н, професор 7. Опоненти Прокопець Геннадій Олександрович, д.ф-м.н., професор Єнковський Ласло Ласлович,...»

«ПІВДЕННИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР НАН та МІНОСВІТИ УКРАЇНИ ФІЗИКО-ХІМІЧНИЙ ІНСТИТУТ ім. О.В. БОГАТСЬКОГО НАН УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. І.І. МЕЧНИКОВА ОДЕСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ХІМІЧНОГО ТОВАРИСТВА ВАТ ІНТЕРХІМ ХIII КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ ТА СТУДЕНТІВ-ХІМІКІВ ПІВДЕННОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ Присвячена 100-річчу з дня народження академіка АН УРСР, д.х.н., проф. Полуектова М.С. ОДЕСА 3-5 листопада 2010 р. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ ХIII КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ УЧЕНИХ ТА СТУДЕНТІВ-ХІМІКІВ...»

«МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ щодо застосування засобу «ОБП-1054» для дезинфекції та очищення повітря Київ 2009 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ щодо застосування засобу «ОБП-1054» виробництва ООО «Микроклеточная технология» з метою дезинфекції, очищення, дезодорації і зволоження повітря 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Повна назва засобу та виробник – засіб для очищення повітря із знезаражувальним ефектом «ОБП-1054», виробництва ООО «Микроклеточная технология» (Росія). 1.2. Склад...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»