WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«1. ПІБ Буров Олексій Олександрович 2. Назва Багатоканальний відцентровий золо- пиловловлювач для аспірації теплоенергетичного обладнання 3. Спеціальність 05.14.06. – „Технічна ...»

1. ПІБ

Буров Олексій Олександрович

2. Назва

Багатоканальний відцентровий золо- пиловловлювач для аспірації теплоенергетичного

обладнання

3. Спеціальність

05.14.06. – „Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика”

4. Місце роботи

Одеський національний політехнічний університет.

5. Де виконана дисертація

Одеський національний політехнічний університет

6. Науковий керівник

Становський Олександр Леонідович, д.т.н, професор

7. Опоненти Кєсова Любов Олександрівна, д.т.н., професор Зайцев Олег Миколайович, к.т.н., доцент

8. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами Робота виконувалася відповідно до Координаційного плану НДР Міністерства освіти і науки України за науковим напрямком № 33 “Наукові проблеми безпечної експлуатації АЕС і ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС”, у рамках НДР № 374-134 Одеського національного політехнічного університету “Розробка замкнутої по газу системи знепилювання 4-го блоку Чорнобильської АЕС”.

9. Мета і завдання дослідження Метою роботи є підвищення ефективності золо- пиловловлення та надійності золопиловловлювачів за рахунок створення ефективних замкнених та розімкнених систем розділення газопилових сумішей шляхом вдосконалення технологічних схем очищення і конструкції багатоканального відцентрового золо- пиловловлювача.

Для досягнення цієї мети в роботі вирішені наступні задачі:

• розроблено математичну модель еволюції пилу в газовому потоці, що циркулює в замкнутій системі апаратів для знепилювання теплоенергетичного обладнання;

• запропоновані аналітичні рішення для трьох варіантів компонування систем димососа і багатоканального пиловловлювача, обґрунтована ефективність використання відцентрового димососа як концентратора та коагулятора пилу;

• проведено порівняльний аналіз ефективності циклона і багатоканального відцентрового пиловловлювача, доведена перевага розміщення останнього після димососа в замкнутій системі знепилювання теплоенергетичного обладнання;

• розроблена стохастична модель еволюції субмікронних твердих частинок запиленого наскрізного газового потоку в системі послідовно з'єднаних криволінійних каналів;

• розроблені алгоритм і програма, які реалізують модель вилучення з газу субмікронних частинок;

• підтверджена адекватність моделі вилучення з газу субмікронних частинок реальному процесу;

• оцінені втрати енергії наскрізного газового потоку в каналах і центральній області багатоканального пиловловлювача і доведена можливість заміни квадратичної залежності коефіцієнта опору від кількості каналів на лінійну при збільшенні діаметра центральної області апарата;

обґрунтовано підвищення довговічності багатоканального пиловловлювача при збільшенні діаметра його центральної області внаслідок уповільнення абразивного зносу увігнутої поверхні останньої по ходу наскрізного потоку циліндричної напівобичайки апарата.

10. Наукова новизна отриманих результатів Наукова новизна одержаних результатів полягає в розвитку й поглибленні теоретичних і методологічних основ підвищення техніко-економічної ефективності розділення газопилових сумішей. Новими науковими результатами дисертаційного дослідження є:

– вперше встановлено, що при збільшенні відношення площин поперечних перерізів наскрізного газового потоку на вході й виході з багатоканального відцентрового золопиловловлювача залежність коефіцієнта опору від числа каналів змінюється з квадратичної на лінійну;

– вперше розроблена стохастична модель вилучення з наскрізного газового потоку твердих субмікронних частинок у системі криволінійних каналів із замкнутими контурами;

– вперше розроблена математична модель еволюції пилу в газовому потоці, що циркулює в замкнутій по газу системі знепилювання ізольованого простору;

– вперше доведена можливість використання відцентрового димососа в якості концентратора та коагулятора субмікронних частинок;

– вперше розроблено математичну модель для розрахунку часу знепилювання ізольованого простору при різних варіантах компонування пиловловлювача з димососом.

11. Апробація результатів дисертації Матеріали дисертації доповідалися і обговорювалися на 4-му європейському симпозіумі “Сепарація частинок” (Нюрнберг, 1998), 14-му міжнародному конгресі хімічних і інженерних процесів (Прага, 2000), на II, III, V, VII і VIII семінарах “Моделювання в прикладних наукових дослідженнях” (Одеса, 1995, 1996, 1998, 1999, 2001), на XXXIV, XXXV, XXXVII міжнародних семінарах “Моделювання в матеріалознавстві” (Одеса, 1995, 1996, 1998), на регіональній науково-технічній виставці вузів м.

Одеси “Перспектива XXI” (Одеса, 1996), а також на розширеному засіданні кафедри нафтохімічного і газового машинобудування ОНПУ в 2001 році.

12. Список опублікованих праць за темою дисертації

1. Очистка газов от субмикронных частиц в пылеуловителе с замкнутыми контурами / С.А. Балан, А.А. Буров, А.И. Буров, А.Л. Становский // Окружающая среда – человек и ресурсосбережение. – Алчевск: ДГМИ, 1999. – Вып.2. – Том 1. – С. 67.

2. Балан С.А., Буров А.А., Буров А.И. Распределение пилу вдоль границы криволинейного потока с замкнутыми контурами / Труды Одесского политехнического университета. – Одесса. – 2000. – Вып. 2(11). – С. 56 – 59.

3. Возможные варианты обеспилувания объекта “Укрытие” / С.А. Балан, А.А. Буров, А.И. Буров, В.Я. Гамолич. / Ядерная и радиационная безопасность. – Одесса. – 2000. – Вып. 4. – С. 11.

4. Возможности использования замкнутой по газу системы обеспилувания для объекта ”Укрытие” / А.А. Буров, А.И. Буров, О.С. Савельева, А.Л. Становский / Ядерная и радиоционная безопасность. – Одесса. – 1999. – Том. 2. – Вып. 3. – С. – 77.

5. Буров А.А., Становский А.Л.. Савельева О.С. Система каналов с замкнутыми контурами / Труды Одесского политехнического университета. – Одесса. – 1999. – Вып.

3(9). – С. 61.

6. А.А. Буров, А.И. Буров, П.А. Котляревский и др. Центробежный сепаратор // Патент РФ № 2016665. – Б.И. – 1994. – № 14.

7. Дрейф частиц запылённого криволинейного потока / С.А. Балан, А.А. Буров, А.И.

Буров, А.Л. Становский // Молодежь третьего тысячелетия: гуманитарные проблемы и пути их развития. – Одесса: ИСЦ, 2000. – Том 3. – С. 170 – 173.

8. Моделирование процесса пылеулавливания в системе пневмотранспорта цемента / А.А. Буров, А.И. Буров, А.К. Назарчук и др. // Труды международного семинара "Моделирование в материаловедении”. – Одесса, 1995. – С. 8.

9. Буров А.А., Гамолич В.Я., Мороз С.Н. Анализ формы частиц по ортогональным размерам // Труды второго городского семинара “Применение вычислительной техники и математического моделирования в прикладных научных исследованиях”. – Одесса, 1995.

– С. 28.

10. Пылеулавливание при пневмотранспорте сухого молока / А.А. Буров, А.П. Левин, А.К. Назарчук и др. // Труды второго городского семинара ”Применение вычислительной техники и математического моделирования в прикладных научных исследованиях”. – Одесса, 1995. – С. 29.

11. Стохастическая модель движения частиц в криволинейном воздушном потоке / А.А. Буров, А.И. Буров, А.Н. Герега и др. // Труды второго городского семинара ”Применение вычислительной техники и математического моделирования в прикладных научных исследованиях”. – Одесса, 1995. – С. 54.

12. Буров А.А., Становский А.Л., Ясинецкий В.А. Аэродинамика систем с замкнутыми контурами // Труды третьего семинара ”Моделирование в прикладных научных исследованиях”. – Одесса, 1996. – С. 43.

13. Буров А.А., Буров А.И., Назарчук А.К. О пылеулавливании с обратными связями // Труды 35-го международного семинара ”Моделирование и вычислительный эксперимент в материаловедении”. – Одесса, 1996. – С. 100.

14. Буров А.А., Буров А.И. Фильтр с обратными связями // Материалы региональной научно-технической выставки вузов г. Одессы “Перспектива ХХI”. – Одесса, 1996. – С. 52.

15. Буров А.А., Буров А.И., Становский А.Л. Пылеулавливание клинкера после электрофильтра // Труды 37-го семинара “Моделирование в материаловедении”. – Одесса, 1998. – С. 124.

16. Модель сепарации запылённых потоков с замкнутыми контурами / А.А. Буров, А.И. Буров, В.Я. Гамолич, А.Л. Становский // Труды 5-го семинара ”Моделирование в прикладных научных исследованиях”. – Одесса: ОГПУ, 1998. – С. 44.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


17. Буров А.А., Буров А.И., Глущенко А.В. Модель пылеулавливания с замкнутыми контурами // Труды 5-го семинара ”Моделирование в прикладных научных исследованиях”. – Одесса: ОГПУ, 1998. – С. 47.

18. Буров А.А., Савельева О.С., Становский А.Л. Исследование возможности обеспилувания замкнутой по газу системы // Труды 6-го семинара ”Моделирование в прикладных научных исследованиях”. – Одесса: ОГПУ, 1999. – С. 21.

19. Буров А.А. Моделирование надёжности и сопротивления пылеулавливающих аппаратов с замкнутыми контурами // Труды украинской академии экономических наук (Южный украинский центр) “Оптимизация управления, информационные системы и компьютерные технологии”. – Киев-Одесса, 1999. – Вып. 1. – С. 199.

20. Балан С.А., Буров А.А., Буров А.И., Гамолич В.Я. Замкнутые системы обеспилувания // Труды 8-го семинара” Моделирование в прикладных научных исследованиях”. – Одесса: ОГПУ, 2001. – С. 27.

21. Буров А.А., Савельева О.С., Скорик А.А. Очистка запылённых потоков в замкнутом контуре // Труды 8-го семинара ”Моделирование в прикладных научных исследованиях”. – Одесса: ОГПУ, 2001. – С. 32.

22. Буров А.А., Буров А.И., Силин А.В. Однопостовая система обеспилувания ленточного конвейера // Труды 8-го семинара ”Моделирование в прикладных научных исследованиях”. – Одесса: ОГПУ, 2001. – С. 45 Досліджено сепарацію фаз гетерогенного газового потоку в системі криволінійних каналів із замкнутими контурами – основі многоканальных золо- і пиловловлювачів. Газ очищається в результаті його багаторазової фільтрації через концентровані шари твердих часток золи і пилу, що циркулюють у замкнутих контурах по рівноважних орбітах.

Адекватність стохастической моделі радіального дрейфу твердих часток у криволінійному газовому потоці реальним процесам підтверджені згодою розрахункових з досвідченими даними і результатами промислових іспитів золо- і пиловловлювачів із замкнутими контурами.

На базі таких уловлювачів запропонована замкнута по газі система обеспыливания об'єкта “Укриття” до і під час розбирання зруйнованого блоку ЧАЕС. Виявлено ефективність використання в ній уловлювачів з мінімальними числами замкнутих контурів і відцентрового дымососа як концентратор і коагулятора субмікронних твердих часток.

Знижено витрати енергії і швидкість зносу многоканальных золо- пиловловлювачів, що при однакових з циклонами витратах енергії багаторазово скорочують викиди твердих часток в атмосферу.

Ключові слова: замкнуті контури; відцентровий пиловловлювач; субмікронні частки; криволінійні канали.Похожие работы:

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ФІЗИКИ КОНДЕНСОВАНИХ СИСТЕМ ГУМЕНЮК Йосип Андрійович УДК 532.5; 533.7; 533.1 ПРОЦЕСИ ПЕРЕНОСУ В ГУСТИХ ГАЗОВИХ СУМІШАХ: УЗГОДЖЕНИЙ ОПИС КІНЕТИКИ ТА ГІДРОДИНАМІКИ теоретична фізика 01.04.02 АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук ЛЬВІВ 2012 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Інституті фізики конденсованих систем Національної академії наук України. Науковий керівник доктор фізико-математичних наук,...»

«УДК 372.853.53 Микола Садовий, доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПУ ІСТОРИЗМУ ПРИ ВИВЧЕННІ МОДЕЛЕЙ БУДОВИ АТОМА У СТАРШІЙ ШКОЛІ У статті проведенно аналiз революцiйних та еволюцiйних змiн в iсторiї становлення поглядів вчених на одну з фундаментальних частин сучаної фізики (моделі будови атома) та особливості її висвітлення в змісті фiзичної освiти в загальноосвітній...»

«НАУКОВІ ПРАЦІ ІНСТИТУТУ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР І ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ, випуск 21 ПЕРЕРОБКА ТА ЗБЕРІГАННЯ ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА УДК 633.3:658.562 КУЗНЄЦОВА І.В., кандидат техн. наук, с.н.с. Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН e-mail: ingaV@ukr.net ТЕХНОЛОГІЧНА ЛІНІЯ ПІСЛЯЗБИРАЛЬНОЇ ОБРОБКИ СТЕВІЇ (STEVIA REBAUDIANA BERTONІ) На основі проведених раніше досліджень з кінетики сушіння стевії за різних температурних умов та відповідно результатів вивчення зберігання отриманої...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» Методичні вказівки до виконання розрахункових робіт з дисципліни «Податкова система» для студентів факультету менеджменту і маркетингу, напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», зі спеціальності 7.03050401 «Економіка підприємства» Київ – 201 Методичні вказівки до виконання розрахункових робіт з дисципліни «Податкова система» для студентів факультету...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М. П. ДРАГОМАНОВА РУДНИЦЬКА ЖАННА ОЛЕКСАНДРІВНА УДК. 378.036:53 (043.3) РОЗВИТОК ТВОРЧИХ УМІНЬ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З КУРСУ ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИКИ 13.00.02 – теорія і методика навчання фізики АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ 2007 Дисертацією є рукопис Роботу виконано в Національному авіаційному університеті Міністерство освіти та науки України. Науковий керівник кандидат...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «Київський політехнічний інститут» ОБРОБКА ПОВЕРХОНЬ З ПОКРИТТЯМ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт для студентів за напрямом підготовки 6.050504 «Зварювання» Затверджено Вченою радою ЗФ, НТУУ «КПІ» Київ 2013 Обробка поверхонь з покриттям: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів за напрямом підготовки 6.050504 «Зварювання»/ Укладачі: В. І. Копилов, А.В. Чорний, Київ: 2013. –...»

«Т. В. Шевчук УДК: 215(091) НАУКА І РЕЛІГІЯ: ІСТОРІЯ ВІДНОСИН В статті висвітлюється історія відносин між наукою та релігією. Показано, як розвивалися ці взаємини від часів Античності та Середньовіччя до сьогодення. Докладно розглянуто погляди відомих науковців ХХ–ХХІ ст. на проблеми релігії та віри. Ключові слова: наука, релігія, віра, фізика, Всесвіт. В статье освещается история отношений между наукой и религией. Показано, как развивались эти отношения со времен Античности и Средневековья до...»

«III International Workshop „Medical physics – the current status, problems, the way of development. Innovation technologies” Workshop proceedings June 06 – 07, 2013, Kyiv, Ukraine UDC 3; 009; 33; 37; 159.9; 664; 624; 61; 007; 52; 504; 800; 002; 51; 53; 57. Medical physics – the current status, problems, the way of development. Innovation technologies. Proceedings of 3rd International Workshop, June 06 – 07, 2013, Kyiv, Taras Shevchenko National University of Kyiv, 2013. – 186 p. The published...»

«Національна академія наук України Міністерство освіти і науки України Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем Савчинський Богдан Дмитрович УДК 004.93'1:[519.76+519.814+519.168+519.857] КОНТЕКСТНО-ВІЛЬНІ ГРАМАТИЧНІ КОНСТРУКЦІЇ ДЛЯ РОЗПІЗНАВАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ ТЕКСТОВИХ ТА ГРАФІЧНИХ ДОКУМЕНТІВ 05.13.23 – системи та засоби штучного інтелекту Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Київ 2007 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в...»

«© 2011 ІМФ (Інститут металофізики Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Nanosystems, Nanomaterials, Nanotechnologies ім. Г. В. Курдюмова НАН України) 2011, т. 9, № 3, сс. 719—734 Надруковано в Україні. Фотокопіювання дозволено тільки відповідно до ліцензії PACS numbers: 61.48.De, 81.05.ub,81.07.De,81.16.Fg,82.70.Dd,87.85.Qr, 87.85.Rs Фізико-хемічні властивості вуглецевих наноструктур для біотехнологій М. В. Маніло, І. А. Ар’єв*, Г. С. Литвинов Національний технічний університет України...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»