WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 5 | 6 || 8 | 9 |   ...   | 54 |

«ЕВРИКА – ХІІІ ЗБІРНИК СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ ПРАЦЬ Івано-Франківськ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника ББК 70.516 М34 Рекомендовано до друку вченою радою ...»

-- [ Страница 7 ] --

Князь звернув увагу на території від Фінляндії аж до Кавказу, які відокремлювали етнічні російські землі від Західної Європи. Програма демонтажу імперії Романових опиралася на спротив неросійських народів. Цій концепції була підпорядкована діяльність еміграції “Готелю Лямбер” до 40-х рр. ХІХ ст. Під час Кримської війни 1853–1856 рр. А.-Є.Чарторийський допомагав польським військовим формуванням у Туреччині. Після укладення Паризького миру в березні 1856 р. завершилася кар’єра князя як політика [3, с.62–63].

Таким чином, політична діяльність князя Адама Єжи Чарторийського була спрямована на відродження незалежності Речі Посполитої. Перебуваючи на службі Російського імператора, він залишився польським патріотом. Його незалежницька позиція була доведена участю в польському повстанні 1830–1831 рр.

та еміграційній діяльності “Готелю Лямбер”, спрямованій на відродження Польської держави.

1. Григораш И. В. Адам Ежи Чарторыйский (1770–1861) / И. В. Григораш // Нова и новейшая история. – 2002. – № 3. – С. 205–218.

2. Зашкільняк Л. Історія Польщі: від найдавніших часів до наших днів / Зашкільняк Л., Крикун М. – Львів, 2002. – 752 с.

3. Комар В. Л. Концепція прометеїзму в політиці Польщі (1921–1939 рр.) / В. Л. Комар. – Івано-Франківськ, 2011. – 360 с.

4. Крисань И. Адам Ежи Чарторыйский / И. Крисань // Вопросы истории. – 2002. – № 2. – С. 58–68.

5. Рудакова Ю. Плани відродження Польської держави на початку ХІХ ст. / Ю. Рудакова // Україна і Польща у Східно-Центральній Європі: спадок і майбуття : зб. наук. праць міжнар. конф. / упоряд.: Т. Балабушевич, Н. Довженко. – К., 1999. – С. 105–108.

–  –  –

Політична соціалізація є надзвичайно складним і різноспрямованим політико-культурним процесом поступового освоєння особистістю норм політичної культури, видів можливостей політичної діяльності, прийняття на себе певної ролі в політиці. Завдяки політичній соціалізації людина послідовно стає не тільки особистістю, але й громадянином; не тільки об’єктом, але й суб’єктом політики, а багато в чому її творцем.

Політична соціалізація особистості відбувається в процесі взаємодії її із суспільством. Характер такої взаємодії зумовлений співвідношенням економічних, політичних та інших інтересів людини й суспільства. Різна комбінація інтересів зумовлює конкретні типи або моделі політичної соціалізації особистості. Під типом політичної соціалізації мається на увазі сукупність усталених ціннісних зразків взаємодії особистості й політичних інститутів суспільства. На нього впливає сукупність ряду факторів: рівень історичного розвитку суспільства, економічні умови, політична культура, соціальна структура суспільства, домінуючі агенти політичної соціалізації та ін.

Залежно від прийнятих у суспільстві зразків і норм політичної поведінки й характеру взаємодії політичної системи та індивіда сучасна політологія виділяє різні типи політичної соціалізації особистості.

Гармонійний тип політичної соціалізації передбачає наявність культурно однорідного середовища, зрілих демократичних традицій і громадянського суспільства, які забезпечують діалог індивіда та влади. Подібним чином можна охарактеризувати британо-американську культуру. Влада й індивід прихильні загальноприйнятим ідеалам, нормам і цінностям, що дозволяє новим поколінням безболісно входити в політичне життя. Плюралістичний тип передбачає толерантність стосовно цінностей і переконань інших людей, норми політичної поведінки яких визнаються рівноправними. Особистість розглядається тут як суверен, рівноправний і незалежний громадянин. Плюралістичний тип соціалізації переважає в країнах Західної Європи. Гегемоністський тип характерний для суспільства закритого типу. Його сутністю є установка на різко негативні ставлення особистості до будь-яких політичних систем та організацій, крім тієї, з якою вона себе ідентифікує. Політична соціалізація можлива тут лише на цінностях і нормах своєї групи, класу, спільності. Конфліктний тип характеризуться боротьбою між різними політичними угрупованнями суспільства, в основі якої лежать різні, але разом з тим взаємопов’язані інтереси. Ця модель політичної соціалізації формується при недостатньому рівні економічного розвитку країни, закритості суспільства, його великій соціально-економічній та культурній диференціації.

Для становлення людини як громадянина їй необхідно освоїти систему політичних цінностей, ідей, у які вона може вірити, й орієнтації в політичному середовищі, які дозволять їй адаптуватися до неї. Політична соціалізація на рівні індивіда являє собою переклад вимог системи в структуру особистості, інтеріоризацію її ключових політико-культурних елементів.

Політична соціалізація здійснюється двома основними шляхами. Перший

– це передача новим поколінням політичного досвіду попередніх поколінь, досвіду, втіленого в нормах політичної культури. Другий шлях – це придбання особистістю нових, раніше не відомих політичних знань, засвоєння раніше не відомого політичного досвіду. У реальному житті і той, й інший напрям переплітаються та взаємно доповнюються.

Підводячи підсумок вищесказаного, варто відзначити, що становлення особистості як суб’єкта політики відбувається поступово в міру соціального дозрівання людини, у процесі його політичної соціалізації, тобто політична соціалізація – це, перш за все, вступ, вростання особистості у світ політики: формування політичних уявлень, орієнтації та установок, придбання навичок політичної участі. Починаючись із раннього дитинства, політична соціалізація продовжуться все свідоме життя, оскільки спочатку придбані уявлення, орієнтації, установки й навички не залишаються назавжди незмінними, вони можуть коригуватися, змінюватися і в зрілому, і навіть в похилому віці в залежності від різних факторів, і в першу чергу під впливом особистого суспільно-політичного досвіду. Взаємодії влади та індивіда можуть бути засновані на діалозі, консенсусі або конфлікті, що зумовлюється типом політичної культури, домінуючою в суспільстві, її однорідністю або існуванням різнорідних субкультур усередині неї.

1. Авер’янова Г. М. Особливості соціалізації : монографія / Авер’янова Г. М., Дембицька Н. М., Москаленко В. В. – К. : ППП, 2005. – 323 с.

2. Зінчук В. Теоретичні засади дослідження політичної соціалізації особи / В. Зінчук // Соціогуманітарні проблеми людини. – 2006. – № 2. – С. 165–172.

3. Ковальова І. О. Концепція соціалізації молоді: норми, відхилення, соціалізаційна траєкторія / І. Ковальова // Социс. – 2003. – № 1. – С. 52–55.

4. Костюкевич В. Ф. Политическая социализация как многомерный процесс / В. Ф. Костюкевич // Социология власти. – 2010. – № 8. – С. 104–109.

5. Мудрик А. В. Социализация человека : учеб. пособ. для студ. высш. учеб. завед. / А. В. Мудрик. – М. : Издат. центр “Академия”, 2004. – 304 с.

6. Щеглов И. А. Политическая социализация. Теория и методология проблемы : монография / И. А. Щеглов. – М. : МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2007.

–  –  –

Діяльність духовенства УГКЦ упродовж ХІХ–ХХ ст. велася стосовно поглиблення впливу церкви на громадсько-політичне, економічне, культурноосвітнє життя краю. Важко переоцінити ту роль, яку відіграло греко-католицьке духовенство в розвитку української кооперації в Галичині.

Передумови зародження українського кооперативного руху на західноукраїнських землях почали складатися в середині ХІХ ст., після скасування в 1848 р. Австро-Угорщиною, до складу якої входила тоді Східна Галичина, кріпосного права, коли потреби економічного розвитку та національного й соціального захисту пробудили інтерес українців до кооперації. Австрійський уряд свідомо гальмував розвиток продуктивних сил на заселеній українцями території, щоб дати змогу швидше розвиватись економіці інших районів. Тому Східна Галичина й надалі мала залишатися аграрно-сировинним придатком західних провінцій імперії [2, c.2].

Kращі представники греко-католицького духовенства добре усвідомлювали необхідність покращення матеріального становища галицьких селян. У своїй діяльності духовенство УГКЦ вирішило не обмежуватися суто релігійно-просвітницькими завданнями, й узяло участь у всіх заходах суспільного характеру, які б сприяли підвищенню добробуту простих людей.

Священик А.Воєвідка перший організував кредитову сільськогосподарську самодопомогу 1870 р. у с. Карлiв на Снятинщинi. Отець роз’яснював селянам значення ощадності, спільної співпраці. Частину громадської толоки, де паслася худоба, щорічно орали й засівали “громадським ладом”. Прибутки від проданого врожаю ділили на дві частини: одна йшла у фонд громадської позичкової каси, друга – на погашення боргів, здебільшого на викуп заставлених у корчмі ґрунтів. Упродовж десяти років сiльська каса зросла до 15 тисяч гульденів капіталу [1, с.64].


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Приклад о. А.Воєвідки гідно наслідувало духовенство УГКЦ, яке було серед першозасновників української кооперації. Серед них варто відзначити львівського священика Є.Дуткевича – співзасновника першого українського кооперативу “Народна Торгівля”, о. О.Нижанківського – священика із Стрийщини, з ім’ям якого пов’язують виникнення перших молочарських кооперативів;

Д.Танячкевича – засновника ощадно-позичкових кас [4, с.2–4]. Майже у кожному селі під керівництвом місцевого пароха виникали такі осередки взаємодопомоги. Зокрема, на Коломийщинi осередок такої взаємодопомоги був у с. Мишин під керiвництвом отців Кобринських, на Бережанщинi – у с. Лапшині пiд керівництвом о. Л.Жулинського [4, c.3].

Без сумніву, тон активній участі греко-католицького духовенства в укранському кооперативному русі завдала ієрархія церкви, а, насамперед, митрополит Андрей Шептицький. Основою його теоретичних міркувань стала енцикліка папи Льва ХІІІ “Rerum Novarum” (Нові речі), що з’явилася 15 травня 1891 р.

У посланні “О квестії соціальній” А.Шептицький дав власну інтерпретацію папської енцикліки, наповнену практичними порадами. У пастирському посланні 1904 р. до української інтелігенції він широко змалював завдання, що стояли перед українською елітою, яка прагнула вивести свій народ з темряви та бідности: “Ми всі думаємо про цей поступ і бажаємо своєму народові всесторонньо кращої будучности. Всі здаємо собі справу з того, на чому цей поступ має полягати. Розуміємо, що треба звернути особливу увагу на стан рільників, яких надмірне зубожіння і темнота видається часом непоборною перепоною до поступу. Мусимо вжити всіх можливих способів до здвигнення промислу, без котрого рільництво в наших часах не може утримуватися. Мусимо на цій лінії узяти в руки торгівлю, організувати в усіх селах ті установи, що яким-небудь способом помагають людям у їхньому житті і праці” [3, с.123].

Таким чином, кращі представники національно-зорієнтованого духовенства УГКЦ добре усвідомлювали необхідність покращення матеріального становища галицьких селян, тому брали участь у всіх заходах суспільного характеру, які б сприяли підвищенню добробуту простих людей. Священики, спираючись на авторитет Церкви та довіру населення, намагалися роз’яснити прихожанам важливість заснування та розвитку господарських організацій і кредитових кооперативів, успішне функціонування яких мало привести до створення міцної господарської структури краю та його економічної незалежності.

1. Богоніс О. Греко-католицьке духовенство та економічне відродження Галичини / О. Богоніс // Історія релігій в Україні : праці Х міжнар. наук. конф. (12–19 трав. 2000 р.). – Львів :

Логос, 2000. – Кн. 1. – С. 62–67.

2. Гавліч І. Причини зародження та початковий період діяльності української кредитної кооперації у Східній Галичині (1860–1880-ті рр.) [Електронний ресурс] / І. Гавліч. – Режим доступу : www.nbuv.gov.ua/portal/.../I6_doc.pdf.

3. Гелей С. Для загального добра: вплив Української греко-католицької церкви на становлення кооперативного руху в Галичині / С. Гелей // Дзвін. – 2003. – № 4. – С. 117–125.

4. Прокіп А. Участь греко-католицької церкви в розбудові кооперативних інституцій Галичини наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. [Електронний ресурс] / А. Прокіп. – Режим доступу : http://www.history.org.ua.

–  –  –

Протягом усієї історії людства найвидатніші вчені замислювалися над проблемою створення теорії ідеального суспільства, в якому панували б соціальна справедливість, мир, щастя, а люди були б вільними й рівноправними.

Основною ідеєю цього пошуку є створення соціального механізму, за допомогою якого суспільство могло б справедливо розподіляти суспільні блага між своїми членами. Така ідея ототожнюється, у першу чергу, з теорією демократії.

У сучасній політичній науці існує дві великі групи концепцій демократії.

Це ідентитарні та конкурентні концепції демократії. Перш за все, потрібно згадати ідентитарні теорії демократії. Ідентитарна демократія ґрунтується на розумінні народу як єдиного цілого, яке злилося добровільно в певний єдиний організм, і в якому кожна окрема людина є його членом, що змушений виконувати всезагальну волю. Особистість не володіє правами, а добровільно відчужує їх на користь своєї громади, оскільки громада повинна турбуватися про те, щоб задовільнити всі потреби своїх членів. Серед найбільш розповсюджених різновидів ідентитарних концепцій демократії можна виокремити колективістські та соціалістичні моделі демократії. У колективістській моделі демократії Ж.-Ж.Руссо влада народу, який володіє невіддільним суверенітетом, є абсолютною. Не допускаються поняття більшості й меншості, однаково як і врахування думки цієї меншості. Меншість повинна підкорятися волі більшості, у якій зосереджена єдина влада народу в цілому. У соціалістичній демократії загальна воля народу відбивається через Ради. При цьому Ради діють за принципом демократичного централізму – це жорстке підкорення органів загальним рішенням знизу доверху. Ця теорія виходить з однорідності волі робітничого класу як найбільш прогресивної, організованої та єдиної частини суспільства. Тому на першому етапі побудови соціалістичної демократії передбачена диктатура пролетаріату. Якщо говорити в цілому про ідентитарні демократії, можна виокремити певні загальні риси. Головними серед них є такі: визнання народу єдиним однорідним цілим, що має загальну волю й інтерес ще до свого усвідомлення;

заперечення різнорідних думок і опозиції взагалі, до визнання її патологією, ворогом народу, якого потрібно насильно усунути; єдине трактування свободи як активної участі в політичному житті, у державних і суспільних справах;

ототожнення правлячої еліти з нацією, соціальною групою при реальній беззахисності особистості перед повним свавіллям держави; підміна “природних прав людини” загальнодержавними, згідно із соціалістичною теорією, тотожними їм.Pages:     | 1 |   ...   | 5 | 6 || 8 | 9 |   ...   | 54 |
Похожие работы:

«[КНИГА ДОСЯГНЕНЬ] 2011/2012 н.р. Щур Ольга Володимирівна, випускниця Дубровицького НВК «Ліцей-ЗОШ І-ІІ ст.», переможниця всеукраїнського етапу конкурсузахисту науково-дослідницьких робіт МАН(ІІІ місце), обласного етапу Всеукраїнський учнівських предметних олімпіад з математики (ІІ місце). Продовжила свою науково-дослідницьку діяльність, як студент Національного університету ім. Т.Г.Шевченка на факультеті фізики. Захоплюється музикою. Кушнір Володимир Володимирович, директор Дубровицького НВК...»

«Використання аудіовізуальних засобів навчання педагогічними працівниками Калачова Л.В. Ст. викладач кафедри відкритих освітніх систем та ІКТ ДВНЗ УМО НАПН України Калачова Л.В.Ефективність АВЗН: слух АудіоЕфективне візуальні + сприйняття засоби навчання зір Калачова Л.В.Актуальність проблеми: 1 Недостатнє навчально-методичне забезпечення Оперативність швидкого реагування на 2 соціально-економічні та освітні зміни 3 Специфіка умов навчання Особливості подання матеріалу викладачів для 4 різних...»

«УДК 615.327.07:663.64](477.74) № держреєстрації 0109U007587 Інв. № Міністерство охорони здоров’я України Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології (Укр НДІ МР та К) 65014, м. Одеса, пров. Лермонтовський, 6 тел. (048) 722-35-68 ЗАТВЕРДЖУЮ Директор Укр НДІ МР та К д.мед.н., проф. К.Д.Бабов “”2011 р. ЗВІТ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ ОЦІНКА СТАБІЛЬНОСТІ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ І МІКРОБІОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ МІНЕРАЛЬНОЇ ВОДИ «ГАГАРИНСЬКА» (НЕГАЗОВАНОЇ), РОЗЛИТОЇ В...»

«ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ Обсяги видавничої діяльності Національної академії наук України у 2000 році залишались стабільними. Установами НАН України видано понад 600 наукових книг, з них 398 монографій та більше 200 збірників наукових праць. Помітно змінилась структура книговидання. Видавництво ”Наукова думка” НАН України виконує, перш за все, державні замовлення, публікує фундаментальні, основоположні наукові праці, серійні та унікальні видання. Особливу увагу Видавництво надає словниковій...»

«б і б л і о т е ч к а ф і з и к о м ат е м ат и ч н о ї ш к о л и О.С. Істер АркфункціЯ: від А до Я Видання друге ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА — БОГДАН ББК 22.1я72 І89 Серію «Бібліотечка фізико-математичної школи» засновано 2010 року П ер ед м о в а Обернені тригонометричні функції (інші назви: аркфункції або аркус-функції) входять до сучасних шкільних програм з математики усіх рівнів. Істер О.С. На рівні стандарту і академічному рівні обернені тригономеАркфункціЯ: від А до Я. Вид. друге. —...»

«Міністерство освіти і науки України ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” ЕВРИКА – ХIV ЗБІРНИК СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ ПРАЦЬ Івано-Франківськ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника ББК 70.516 М34 Рекомендовано до друку вченою радою ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” Редакційна рада: Цепенда І.Є. – голова, ректор ДВНЗ “Прикарпатський університет імені Василя Стефаника”, доктор політичних наук, професор;...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПОДІЛЛЯ (м. Хмельницький) Клименко Леонід Павлович УДК 621.891 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ СТВОРЕННЯ ВУЗЛІВ МАШИН З ПЕРЕМІННОЮ ЗНОСОСТІЙКІСТЮ Спеціальність 05.02.04 Тертя та зношування в машинах Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук Хмельницький 2002 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Українському державному морському технічному університеті ім. адмірала Макарова Міністерства освіти та...»

«В. Я. Корженко, О. В. Абрамчук, Л. В. Горчинська   Країнознавство посібник для студентів-іноземців першого курсу   Міністерство освіти і науки України Вінницький національний технічний університет В.Я. Корженко, О.В. Абрамчук, Л.В. Горчинська СПІЛКУЄМОСЯ УКРАЇНСЬКОЮ КРАЇНОЗНАВСТВО Навчальний посібник Вінниця ВНТУ УДК 811. 161. 2 (075) ББК 81. 2У-96 К66 Рекомендовано до друку Вченою радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України (протокол № 5 від...»

«ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ Організація-розробник: ДУ «Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України» Методичні вказівки для закладів охорони здоров'я та інших організацій, які виконують роботи з дезінфекції та стерилізації Тиражування цих методичних указівок дозволяється лише за згодою ТОВ «АЛЬЯНС ГРУПП» (Україна) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ із застосування засобу «АСЕПТІК-БІОДЕЗ» з метою стерилізації та дезінфекції Виробник: «ТОВ Альянс Групп», Україна...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Сумський державний університет Методичні вказівки до практичних робіт та самостійної роботи студентів з курсу «Вступ до спеціальності» для студентів спеціальності 090802 «Електронні прилади і пристрої» денної форми навчання Суми Сумський державний університет Методичні вказівки до практичних робіт та самостійної роботи студентів з дисципліни «Вступ до спеціальності» для студентів спеціальності 090802 «Електронні прилади і пристрої» денної...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»