WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 48 | 49 || 51 | 52 |   ...   | 54 |

«ЕВРИКА – ХІІІ ЗБІРНИК СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ ПРАЦЬ Івано-Франківськ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника ББК 70.516 М34 Рекомендовано до друку вченою радою ...»

-- [ Страница 50 ] --

Отже, під час дії комплексного впливу урбогенних факторів в акації білої виникає низка змін на органному й молекулярному рівнях. Встановлено зменшення площі листкових пластинок, зміну листкового індексу, зростання частки несформованого насіння та зміни кількісного складу фотосинтетичного пігментного комплексу. Найбільш сприятливими екологічними умовами, порівняно з іншими районами дослідження, характеризуються південна та південносхідна частини урбаністичного комплексу. Усі аналізовані параметри рекомендовані до застосування в практиці біомоніторингових досліджень. Максимальною інформативністю відзначаються частка несформованого насіння та сума пластидних пігментів.

1. Кучерявий В. П. Урбоекологія / В. П. Кучерявий. – Львів : Світ, 2001. – 440 с.

2. Руденко С. С. Основи загальної екології : практичний курс / Руденко С. С., Костишин С. С., Морозова Т. В. – Чернівці : Рута, 2005. – Ч. 1. – 320 с.

3. Ліханов А. І. Аномалії листків деревних рослин в умовах Донбасу / А. І. Ліханов // Екологія та ноосферологія. – 2003. – Т. 13, № 1–2. – С. 162–168.

4. Маргайлик Г. И. К методике отбора листьев древесных растении для сравнительных морфолого-анатомических и физиологических исследований / Г. И. Маргайлик // Ботан. журн.

– 1961. – Т. 50, № 1. – С. 89–90.

5. Миленька М. М. Використання деревних видів для діагностики екологічного стану довкілля урбанізованих територій / М. М. Миленька // Лісівництво і агролісомеліорація. – Харків :

УкрНДІЛГА, 2008. – Вип. 114. – С. 111–114.

–  –  –

Метою роботи є вивчення рослинності долини ріки Бабче (Передкарпаття, притока Бистриці Солотвинської), і для досягнення мети ми поставили перед собою завдання описати рослинність і флору долини ріки Бабче, провести систематичний та еколого-ценотичний аналізи, виявити лікарські й декоративні рослини. Об’єктом дослідження є долина ріки Бабче, а предметом дослідження

– рослинність долини ріки Бабче.

Досліджувана територія представлена лісовою, лучною і болотною рослинністю. Тут виявлені такі асоціації як лісові, мезофільні, вологі та заболочені. Лісові асоціації представлені Picetum (abietis) vacciniosum (myrtillis), Fageto (sylvaticae)-Abietum (albae) oxalidosum (acetosellae), Piceetum (abietis) musci, Piceetum (abietis) lusulosum (pallescens). Мезофільна рослинність представлена асоціаціями Agrostidetum (tenui) poosum (pratensis), Festucetum (pratensis) cynosurosum (cristati), Cynosuretum (cristati) brizidosum (mediae) та Festucetum (pratensis) trifoliosum (repentis). Вологі й заболочені луки представлені асоціаціями Deschampsietum (caespitosae) holcosum (lanati), Deschampsietum (caespitosae) agrostidosum (tenui), Caricetum (vulpinae) scirposum (sylvaticae) та Caricetum (acutae) calthosum (palustris).

Флора долини ріки Бабче дуже різноманітна за своїм складом, адже рослини, виявлені на її території, належать до п’яти відділів, які за кількістю видів розміщені в такому порядку: Magnoliophyta (152 види), Pynophyta (5), Polypodiophyta (3), Equisetophyta (1), Lycopodiophyta (1). Абсолютна більшість флоронаселення Передкарпаття представлена покритонасінними. На досліджуваній території виявлено 165 видів, які належать до 130 родів і об’єднуються в 48 родин. Провідними родинами за кількістю видів є Asteraceae – 20, Fabaceae – 14, Rosaceae – 13.

За класифікацією І.Г.Серебрякова на досліджуваній території за кількістю видів переважають трав’янисті рослини (полікарпики – 68,5%, монокарпики – 19,4%), друге місце займають дерева – 7,3%. Найменшу частку становлять кущі

– 4,8%.

Згідно з аналізом флори за місцями зростання видів переважають ті, що ростуть на луках (34,5%) та біля дороги (24,9%); на полях видів дещо менше – 17%. Найменш різноманітними є ліс – 13,3% та узлісся – 10,3%.

Аналіз за флороценотипами показав, що частка лучного флороценотипу становить 35,2%, рудерального – 32,7%, неморального – 19,4%, гігрофільного – 8,5% і найменше бореального – 4,2%.

За відношенням до узагальненого вмісту мінеральних солей у ґрунті в складі флори долини ріки переважають мезотрофи – 63,33%, майже наполовину менше становлять евтрофи – 30,67%, частка оліготрофів становить – 4,67% і тільки два види (1,33%) належать до олігомезотрофів.

За відношенням до режиму зволоження переважають мезофіти (136 видів або 82,4%), майже десяту частину видів становлять гігрофіти (16 видів або 9,7%), мезоксерофіти становлять 3,1%, частки ксеромезофітів і гігромезофітів – по 1,8%, і тільки два види (1,2%) належать до мезогігрофітів.

За вимогами до режиму освітлення розподіл видів такий: 5,4% (або 9 видів) належать до групи сціофітів, 72 види (43,6%) – до групи факультативних геліофітів, але найбільшу частку становлять геліофіти (51%, або 84 види).

Флора лікарських рослин долини ріки налічує близько 80 видів, що належать до 35 родин [1]. Найбагатшими родинами на лікарські рослини є Asteraceae – 11, Rosaceae – 8, Lamiaceae – 8. Багатими на вітаміни є всі плодовоягідні рослини. Фітонцидні рослини, у тому числі і бактерицидні, це – Achіllea submillefolium Klok. et Krytzka., Carpinus betulus L., Mentha longifolia Hunds., Majanthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt., Pinus sylvestris L., Rhodococcum vitisidea (L.) Avror.

У флорі долини ріки Бабче виявили 5 видів рослин, занесених до Червоної книги України: Larix polonica Racib, Leucojum vernum L., Gladiolus imbricatus L., Platanthera bifolia (L.) Rich., Dactylorhiza majalis P. F. Hunt et Summerhayes [3].

Флора та рослинність території дослідження в цілому репрезентує флору Прикарпаття [2]. Виявлено помірний синантропний вплив, про який свідчить наявність третини видів синантропного елемента. Разом з тим, наявність видів, занесених до Червоної книги України, свідчить про добру збереженість у природному стані окремих осередків рослинності.

1. Мінарченко В. М. Лікарські судинні рослини України (медичне та ресурсне значення) / B. M. Мінарченко. – К. : Фітосоціоцентр, 2005. – 324 с.

2. Ткачик В. П. Флора Прикарпаття / В. П. Ткачик. – Львів : Вид-во Наук. т-ва ім. Шевченка, 2000. – 248 с.

3. Червона книга України. Рослинний світ / за ред. Я. П. Дідуха. – К. : Глобконсалтинг, 2009.

– 900 с.

–  –  –

Агроекологічні переваги вирощування гірчиці в Україні, її медико-біологічні властивості, висока рентабельність виробництва продукції сприяють подальшому розвитку ринку збуту, переробці та підвищенню прибутковості культури. Враховуючи різнобічне народногосподарське значення гірчиці білої (олійна, технічна, кормова, сидеральна, медоносна) й невибагливість до агрофону, вона останнім часом привертає увагу вчених і виробників як сировинна база для поповнення рослинних ресурсів у сільському господарстві.

Як показали дослідження ряду наукових установ України, одним з ефективних засобів підвищення врожайності сільськогосподарських культур є використання бактеріальних препаратів. Нині мікробні препарати створено для більшості видів сільськогосподарських культур, визначено умови їхнього ефективного застосування, проведено низку заходів, необхідних для рекомендації їх у виробництво, включно з виробничою перевіркою. Однак ці препарати ще не знайшли свого застосування у вирощуванні такої важливої культури, як гірчиця.

Метою експериментальних досліджень було вивчення впливу азотфіксувальних (діазофіту) та фосформобілізуючих (альбобактерину) препаратів бактерій на ріст і розвиток рослин гірчиці білої та гірчиці чорної, і врешті-решт на продуктивність посівів цієї важливої сільськогосподарської культури.

Науково-дослідна робота проводилась на дослідних полях у с. Микитинці Івано-Франківського інституту агропромислового виробництва та в лабораторних умовах на базі відділу біохімічної оцінки насіння хрестоцвітих культур цього ж інституту.

У процесі виконання наукової розробки проведені дослідження з доцільності та ефективності застосування бактеріальних препаратів під час вирощування гірчиці, їхній вплив на врожайність та якість насіння цієї стратегічно важливої культури.

Під час експериментальних досліджень було встановлено, що мікробні препарати впливають на формування структури рослин гірчиць. У більшості випадків вони покращують її, збільшуючи кількісні показники вегетативної та генеративної частин рослин. Так, при інокуляції насіння гірчиці білої кількість пагонів на одній рослині збільшувалась на 5–14%, кількість насінин в одному стручку – на 8–12%, вага насіння з однієї рослини – на 14–37%; а при інокуляції насіння гірчиці чорної суттєво зростали кількість пагонів, стручків і насіння на одній рослині. Найкращі результати отримано при бактеризації рослин альбобактерином.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Діазофіт достовірно збільшує приріст сирої та повітряно-сухої зеленої маси рослин гірчиці білої на 4 і 7% відповідно, а при застосуванні альбобактерину лише спостерігається тенденція до наростання вегетативної маси рослин. Позитивний вплив бактеріальних препаратів на формування зеленої маси гірчиці чорної не доказаний.

Бактеріальні добрива збільшують урожай насіння гірчиць. На фоні діазофіту й альбобактерину рослини гірчиці білої утворювали більше насіння на 9 і 21% відповідно, а рослини гірчиці чорної – на 5 і 6% відповідно. Найбільший урожай отримали на ділянках, де застосовували альбобактерин.

Таким чином, внесення бактеріальних препаратів у ґрунт покращує мінеральне живлення, ріст і розвиток рослин, що врешті-решт впливає на зростання продуктивності посівів. Мікробні препарати дають надбавку до урожаю як зеленої маси, так і насіння рослин гірчиці чорної та гірчиці білої, що є екологічно та економічно вигідно.

1. Архипенко Ф. М. Гірчиця як олійна та кормова культура / Ф. М. Архипенко, М. В. Войтовик, О. Л. Оксимець. – К. : Нора – прінт, 2000. – Вип. 1. – С. 48–51.

2. Дятлова К. Д. Микробные препараты в растениеводстве / К. Д. Дятлова // Соросовский образовательный журнал. Биология. – 2001. – № 5. – С. 4–18.

3. Методи біохімічного дослідження рослин / [Єрмаков А. І., Арасимович В. В., Ярош М. П.

та ін.]. – Л. : Агропромиздат, 1987. – 430 с.

4. Мікробні препарати у землеробстві. Теорія і практика / [В. В. Волкогон, О. В. Надкернична, Т. М. Ковалевська та ін.]. – К. : Аграр. наука, 2006. – 312 с.

5. Тихонович И. А. Микробиологические аспекты плодородия почвы и проблемы устойчивого земледелия / И. А. Тихонович, Ю. В. Круглов // Плодородие. – 2006. – № 5 (32). – С. 9–12.

–  –  –

Одним із видів забруднення, що чинить тривалий стресовий вплив на екосистеми, є засолення ґрунтів, спричинене як природними, так і антропогенними факторами [2]. Територія села Росільни характеризується наявністю покладів калійних та кухонних солей, які розчиняються підземними водами та при малій потужності четвертинних відкладів виходять на поверхню у вигляді джерел розсолів [3]. Цей природний чинник зумовлює засолення ґрунтів цієї території.

Ґрунти с. Росільни інтенсивно використовуються в сільському господарстві.

Традиційною культурою при цьому є жито озиме та ячмінь ярий. Це зумовлює актуальність проведеного дослідження.

Мета роботи: а) дослідити хімічний склад розсолів с. Росільни; б) вивчити їх вплив на морфологічні особливості жита озимого (Secale Cereale L.) та ячменю ярого (Hordeum Sativam Jessen); в) зробити висновки щодо вирощування цих сільськогосподарських культур на ґрунтах досліджуваної території. Предмет дослідження – зміна біологічних особливостей Secale Cereale L. і Hordeum Sativam Jessen у результаті дії розсолів різної концентрації. Об’єкт – біотоксичний вплив розсолів на проростки жита озимого і ячменю ярого.

Хімічний аналіз розсолів полягав у кількісному визначенні головних катіонів, аніонів (методи: Мора, гравіметричний, прожарювання сухого залишку) та загальної мінералізації розсолів (метод випаровування) [1]. Дослідження проводили при експозиції на водному середовищі (висівали 100 насінин) та на ґрунті (30 насінин) за дії різної концентрації розсолів (25%, 50%, 75%, 100% і контроль – чиста кринична вода). Під час дослідження визначали такі кількісні та якісні ознаки: енергію проростання та схожість насіння, висоту стебла та кореня проростків [4]. Також аналізували комплекс морфометричних ознак: індекс кореня (ІК), індекс пагона (ІП), індекс проростання насіння (ІПН) [5].

У результаті проведення хімічного аналізу визначено кількість головних катіонів та аніонів (СІ- 109,34 г/л; НСО-3 84,81 г/л; SО42-0,85 г/л; Nа+191 г/л;

К+1,189 г/л; Са2+0,108 г/л). Хімічно-іонний склад розсолів описується формулою Курлова:

СІ- 56 НСО-3 43,5 М388 Nа+ 99,3 У цій формулі наведене відсоткове співвідношення катіонів та аніонів.

Отже, дані розсоли належать до категорії хлоридно-гідрокарбонатно-натрієвосодових вод із загальною мінералізацією 388 г/л.

Встановлено, що вплив розсолів різної концентрації має диференційний вплив на схожість та енергію проростання Secale Cereale L. та Hordeum Sativam Jessen. Інтенсифікація впливу різної концентрації розсолів на схожості жита озимого при триденній експозиції відбувається у ряді: контроль (схожість – 90%) 25% розсолів (46%) 50% розсолів (16%) 75% розсолів (1%) 100% розсолів (0%); а ячменю ярого – 25% розсолів (схожість рівна 74%) контроль (56%) 50% розсолів (4%) 75% розсолів (0) = 100% розсолів (0). Отже, досліджені рослини характеризуються належністю до різних категорій соленосності:

ячмінь ярий відзначається меншою галофобністю, порівняно із житом озимим.

Морфометричні параметри проростків як Secale сereale, так і Hordeum Sativam достовірно відрізняються від контрольних значень та характеризуються стрімким спадом ІК, ІП, ІПН зі збільшенням концентрації розсолів. При цьому ячмінь ярий характеризується вищими значеннями аналізованих параметрів.

Величина індексу проростання насіння жита озимого в контролі при 25%, 50%, 75%, 100% концентраціях розсолів становить відповідно 100%, 6,3%, 0,21%, 0,03%, 0. А ячменю ярого – 100%, 50,2%, 7,3%, 0,13%, 0.

Отже, ячмінь ярий є більш адаптованою культурою до впливу високих концентрацій природних розсолів, а тому може використовуватись, як с/г-культура в місцях виходу природних розсолів на поверхню та неглибокого їх залягання. Жито озиме є перспективним індикатором соленосних місцезростань та може використовуватись як біотестор сольового забруднення ґрунтів.

1. Верста О. М. Методичний посібник з аналітичної хімії / О. М. Верста, Т. З. Червінка. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний ун-т ім. В. Стефаника, 2005. – 171 с.

2. Назаренко І. І. Засолені ґрунти, солончаки / І. І. Назаренко, С. М. Польчина, В. А. Нікорич // Ґрунтознавство. – К : Знання, 1999. – С. 134–139.Pages:     | 1 |   ...   | 48 | 49 || 51 | 52 |   ...   | 54 |
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ГОРГО Ю.П., МАЛІКОВ М.В., БОГДАНОВСЬКА Н.В. ЕКОЛОГІЧНА БІОФІЗИКА ЛЮДИНИ Запоріжжя УДК : 577.3 :[599.89:502] Рецензенти: Доктор біологічних наук, професор Волинського державного університету І.Я. Коцан Доктор медичних наук, професор Міжнародного науково навчального Центру інформаційних технологій та систем НАН та МОН України В.М. Бєлов Доктор медичних наук, профессор Запорізького державного медичного університету В.І....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО А. І. Кузьмінський, Н. А. Тарасенкова, І. М. Богатирьова, О. А. Коваленко, О. М. Коломієць, З. О. Сердюк, М. В. Третяк Я І МОЯ МАТЕМАТИКА ЗАОЧНІ МАТЕМАТИЧНІ СТУДІЇ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ Матеріали для самопідготовки учнів 7 класу Комплексне контрольне завдання № 1 ЧЕРКАСИ – 2013 ББК 22.151.0 УДК 514 (075) Я 11 Рецензенти: Демченко О. Г. – кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри математики...»

«Дидактика, методика і технології навчання УДК 378.853 Галина Войтків НЕПЕРЕРВНА ОСВІТА ВЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ В УМОВАХ ЗРОСТАННЯ РОЛІ ІКТ Відповідно до Національної доктрини розвитку освіти пріоритетними напрямами державної політики щодо розвитку освіти є розвиток системи неперервної освіти та навчання впродовж життя, постійне підвищення якості освіти. Щоб бути освіченою людиною, кваліфіковано виконувати ту чи іншу роботу, людині не достатньо закінчити ВНЗ. Вищі навчальні заклади сьогодні не...»

«j,_“*,L 3.S!“,22 S.S =!=“= x.*= Фізичний практикум спецпрактикум ВИЗНАЧЕННЯ ЕНЕРГІЙ ПАСТОК МЕТОДОМ КРИВИХ ТЕРМОЛЮМІНЕСЦЕНЦІЇ Методична розробка Для студентів фізичного факультету j,_ Фізичний практикум (спецпрактикум): Визначення енергій пасток методом кривих термолюмінесценції. Методична розробка для студентів фізичного факультету. А. Ф. Гуменюк, С. Ю. Кутовий, І. А. Бейнік. Київ, 2006, 38 с. Рецензент О. В. Слободянюк, д-р фіз.-мат. наук, проф. Затверджено Вченою Радою фізичного факультету,...»

«Очевидно, що після підписання Україною асоціації з ЄС питання інтеграції буде ключовим у формуванні шляхів і цілей трансформації не лише НАН України, а й усієї української науки. Саме під цим кутом зору розглянемо питання керування наукою, порушене в статті С. Захаріна («Управління наукою: потрібна радикальна реформа», DT.UA, № 12, 2014 р.). У зазначеній статті всі національні академії «звалені в одну купу», що, на наш погляд, не дуже зручно для аналізу, оскільки вони мають різну вагу й статус....»

«УЖГОРОДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПОПИК ТЕТЯНА ЮРІЇВНА Індекс УДК 539.186; 539.188 Розсіювання електронів низьких енергій поверхнею твердих тіл 01.04.04 фізична електроніка АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Ужгород -1999 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Інституті електронної фізики Національної Академії наук України. Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук, професор ШПЕНИК Отто Бартоломійович Інститут електронної фізики...»

«ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 40 Розпорядження Президії НАН України м. Київ 05.02.2010 Про проведення ІІ Міжнародної конференції «Наноструктурні матеріали – 2010: Білорусь – Росія – Україна» У 2010 році в м. Києві на базі Інституту металофізики (ІМФ) ім.Г.В.Курдюмова НАН України заплановано проведення ІІІ Міжнародної конференції «Нанорозмірні системи: будова, властивості, технології». Водночас, відповідно до рішення І Міжнародної конференції «Наноструктурні...»

«УДК 608.1:129:179.9 Тетяна Кучера, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»БІОЕТИКА: ОГЛЯД НАЙАКТУАЛЬНІШИХ ПРОБЛЕМ Етика це відповідальність за все живе А. Швейцер Kuchera Tetyana, PhD in Philisophy, Docent at Philosophy Department of the Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman. Bioethics: an overview of the most actual problems. Bioethics is the study about the moral side of human...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ “КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ” БУРМАК АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ УДК 669.11.018:621.785 ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРНО-ФАЗОВИХ СТАНІВ ПРИ УЛЬТРАЗВУКОВОМУ УДАРНОМУ ОБРОБЛЯННІ ТА МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОВЕРХНІ АЛЮМІНІЄВОГО СПЛАВУ Д16 Спеціальність 05.16.01 – металознавство та термічна обробка металів АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Київ 2014 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в...»

«есеїстка. – Львів: ЛА «Піраміда», 2007. – 392 с. Далі усі поезії цитуються за цим виданням з зазначенням сторінок. 3. Андрухович Ю. Час і метод // Андрухович Ю., Ірванець О., Неборак В. «Бу-БаБу»: Вибрані твори: Поезія, проза, есеїстка. – Львів: ЛА «Піраміда», 2007. – с.52 – 56. 4. Білоцерківець Н. Бу-Ба-Бу та ін. Український літературний неоавангард: портрет одного року. – Слово і час. – 1991. – №1. – с.42-52. 5. Гнатюк О. Прощання з імперією: Українські дискусії про ідентичність. – К.:...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»