WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 44 | 45 || 47 | 48 |   ...   | 54 |

«ЕВРИКА – ХІІІ ЗБІРНИК СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ ПРАЦЬ Івано-Франківськ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника ББК 70.516 М34 Рекомендовано до друку вченою радою ...»

-- [ Страница 46 ] --

Крім того, окремим випадком розглянуто задачу, коли в початковий момент часу задано сталий розподіл концентрації C* const.

На основі знайдених формул, було проведено чисельні розрахунки і встановлено залежність поведінки та величини усередненого дифузійного потоку від характеристик матеріалу смуги. Зокрема встановлено, що у випадку більшого коефіцієнта дифузії домішки у прошарку ніж у матриці, дифузійний потік у тришаровій смузі майже завжди менший, ніж в однорідному тілі.

1. Чапля Є. Математичне моделювання потоків в шарі / Чапля Є., Чернуха О., Васьо Н. // Вісник Львів. ун-ту: Серія прикладної математики та інформатики. – 2011. – Вип. 17. – C. 103–115.

–  –  –

Процеси перетворення форми інформації полягають у формуванні моделей образів, які відображають у більшості випадків поверхневі прояви інформації як носія матеріального об’єкта чи явища. Такі образи мають тривимірний характер та характеризуються динамікою зміни з функції часу, проте внаслідок того, що більшість із них мають поверхневий характер, можуть бути представлені за допомогою множини миттєвих двовимірних моделей із додатковим заданням глибини простору за потреби. Процедура перетворення інформації ґрунтується на квантуванні площі поверхні перетворення та кодуванні кожного із квантів. Інформаційний стан кожного кванта перетворюється із заданою роздільністю, проте аналіз кількісних характеристик квантів у цьому матеріалі не розглядається. При обробці зображень важливою операцією є масштабування, яке передбачає переобчислення мережі кодової прив’язки при зміні роздільної здатності квантів образу. Оскільки від способу розташування квантів та доступу до них значною мірою залежать затрати обчислювальної потужності та часу перетворень, вибір ефективного методу є актуальною задачею досліджень.

У практиці застосовують два основні способи кодування – одночасного паралельного та вертикального деревоподібного галуженого доступу до квантів. Проаналізуємо основні властивості та оцінимо кількісні характеристики й ефективність при застосуванні різних методів кодування повідомлень. Відомо, що первинним кодом перетворення інформації є унітарний код, кількість розрядів кодового слова якого визначається та дорівнює кількості повідомлень множини перетворення. Для поверхні площею S та роздільною здатністю (розмірністю кванта поверхні) кількість квантів і відповідних кожному з них кодів становить N=S/. Згідно із властивістю повнорозрядного формування слів, кількість розрядів унітарного коду теж становить N. Кількість одиниць інформації (рис. 1), необхідної для кодування такого двовимірного джерела повідомлень, визначається інформаційною потужністю P = N n = N N = N2. Іншим типом коду первинного перетворення є розрядно-позиційний код (рис. 2), кількісні інформаційні характеристики якого є порівняними з унітарним. Слід відмітити значну розрядну надлишковість кодових слів, яка зумовлена необхідність формування повної розрядної мережі N позицій. Унітарний та розрядно-позиційний коди можуть бути застосовані в практиці тільки для первинного перетворення та локального інфообміну. Кількість розрядів можна зменшити до n = logq N при переході до позиційних cиcтем числень з основою q. Для двійкової системи числення, в якій функціонує комп’ютерна техніка, кількість розрядів зменшуться до n = log2 N, а P = N n = N log2 N. При цьому дендрит-модель фракталу вертикального кодового доступу на площині отримує вигляд (рис. 3).

–  –  –

–  –  –

Як вказує класика, мінімальною надлишковістю розрядної мережі кодових слів характеризується трійкове числення. Причому фрактальні моделі не володіють недоліком асиметрії сторін квантів (рис. 4 а, б), притаманної двійковим моделям, що спричиняє до 40% локальної нерівномірності перетворення інформації в межах кванта.

+1

-1

-1 +1

-1 -1 +1 +1

–  –  –

Таким чином, здійснено аналіз основ двовимірного кодування позицій з допомогою дендрит-фракталів. Найменшою надлишковістю та регулярністю фракталу моделі характеризується трійкова система, що визначає перспективу її подальшого дослідження в перетворенні форми інформації.

–  –  –

Бачимо, що d( A) = I – одиничний оператор на щільній підмножині D ( A).

1. Sato M. Theory of Hyperfunctions / M. Sato // Journal of the Faculty of Science, Univ. of Tokyo. – 1959–1960.

2. Komatsu H. An Introduction to the Theory of Generalized Functions / H. Komatsu. – Department of Mathematics Science University of Tokyo, 2000.

3. Lopushansky O. V. Operator calculus for convolution algebra of Schwartz distributions on semiaxi / O. V. Lopushansky, S. V. Sharyn // Mat. Stud. – 1997.

4. Domanski P. On the Laplace Transform for Vector Valued Hyperfunctions / P. Domanski, M. Langenbruch // Mathematics Subject Classification. – 2000.

–  –  –

Станом на березень 2012 року в глобальні мережі Інтернет опубліковано більше 640 мільйонів web-сайтів, і це число кожного місяця збільшується приблизно на 30 мільйонів [1].

Сучасні дослідження мережевого інформаційного простору вимагають об’єднання областей комп’ютерної лінгвістики, прикладної математики, а також фізики, наприклад, у плані аналогового моделювання статистичних процесів, у тому числі систем з елементами самоорганізації [2].

Основним завданням пошукової системи є швидка видача результатів, які б максимально задовольняли запит користувача. Для досягнення цієї мети необхідно заздалегідь підготувати компонент індексування, який би вибирав з документів терми (ключові слова) і записував їх у базу даних.

У будь-якій пошуковій системі можна виділити три базові частини:

Робот (robot) – система, що забезпечує перегляд (сканування) web-сайту, створення та підтримання інвертованого файла (пошукової бази даних). Цей програмний комплекс є основним джерелом інформації про стан інформаційних ресурсів мережі.

Пошукова база даних – так званий індекс (англ. index database) – спеціальним чином організована база даних, що включає насамперед інвертований файл, який складається з лексичних одиниць проіндексованих web-документів і містить іншу інформацію про лексеми (зокрема, їх позицію в документах), документи і сайти в цілому.

Клієнт – користувальницький програмний інтерфейс для спілкування користувача з пошуковим апаратом [2].

В основу роботи всіх подібних пошукових систем покладені спеціальні алгоритми, які є модифікаціями основних підходів – моделей пошуку [4].

Отже можна виділити три головні підходи, які базуються на:

– теорії множин (булева модель);

– векторній алгебрі (векторно-просторова модель);

– теорії ймовірностей (ймовірнісна модель).

Ці підходи можуть застосовуватися на практиці і в канонічному вигляді, однак у них є спільний недолік, обумовлений припущенням, що зміст документа виражається множиною слів і стійких словосполучень – термів (англ. – Terms), які входять у нього без урахування взаємозв’язків, як “мішок зі словами” (від англ. Bag of Words), і більше того, вважаються незалежними. Звичайно ж, таке припущення веде до втрати логічного змісту, проте воно дозволяє реалізувати пошук і групування документів за формальними ознаками [3].

Булева модель базується на теорії множин та математичної логіки. Популярність цієї моделі пов’язана, насамперед, з простотою її реалізації, яка дозволяє індексувати і виконувати пошук у великому масиві документів.

У межах булевої моделі документи та запити представляються у вигляді множини термів – ключових слів і стійких словосполучень. Кожний терм представлений як булева змінна: 0 (терм із запиту не присутній у документі) або 1 (терм із запиту належить до документа).

Булева модель дозволяє індексувати і виконувати пошук в електронних колекціях великого обсягу. Проте вона має невисоку ефективність пошуку, відсутність контекстних операторів, не придатна для ранжування результатів пошуку [3].

Векторно-просторова модель забезпечує обробку запитів без обмежень їх довжини, простоту реалізації режиму пошуку подібних документів (кожен документ може розглядатися як запит). Недоліки цієї моделі пов’язані з розрахунком масивів високої розмірності і в канонічному вигляді непридатна для обробки великих масивів даних.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Основне питання, яке вирішується за допомогою цієї моделі: яка велика ймовірність того, що документ d релевантний запиту q? Релевантність при цьому розглядається як ймовірність того, що даний документ може виявитися потрібним користувачеві. Функціонування моделі базується як на експертних оцінках, одержаних у результаті навчання моделі, так і на подальших оцінках ймовірності того, що документ є релевантним запиту, виходячи зі складу його термів [4].

Ця модель характеризується низькою обчислювальною масштабованістю (тобто різким зниженням ефективності при зростанні обсягів даних) та необхідністю постійного навчання системи [4].

Таким чином, дослідження у сфері інформаційного пошуку сьогодні досягло значних результатів. Але його розвиток на цьому не закінчується. Цей напрям дослідження має дуже великі перспективи на майбутнє, адже потреба в пошуку зростає з кожним днем.

1. March 2012 Web Server Survey. – Режим доступу : http://news.netcraft.com/archives/ 2012/03/05/march-2012-web-server-survey.html.

2. Захаров В. П. Лингвистические средства информационного поиска в интернете / В. П. Захаров. – C. Пб. : Библиосфера, 2005. – 70 с.

3. Кристофер Д. Маннинг. Введения в информационный поиск / Кристофер Д. Маннинг, Прабхакар Рагхаван, Хайнрих Шютце ; пер. с англ. – М. : Вильямс, 2011. – 528 с.

4. Ландэ Д. В. Интернетика: Навигация в сложных сетях: модели и алгоритмы / Ландэ Д. В., Снарский А. А., Безсуднов И. В. – М. : Книжный дом “ЛИБРОКОМ”, 2009. – 264 с.

–  –  –

Досить довгий час завдання розпізнавання розглядалося людиною з боку біологічного і психологічного аспектів. При цьому вивченню піддавалися лише якісні характеристики, які не дозволяли точно описати механізм функціонування. Отримання функціональних залежностей було, як правило, пов’язано з дослідженням рецепторів органів слуху, дотику або зору. Питання принципів формування рішення залишалось відкритим. Помилковим твердженням досліджень була думка про те, що мозок функціонує за певними алгоритмами, а отже, з’ясувавши цю систему правил, можна її відтворити за допомогою обчислювальних і технічних засобів.

Заснована Норбертом Вінером на початку XX століття наука, що отримала назву кібернетика (наука про загальні закономірності процесів управління і передачі інформації в машинах, живих організмах і суспільстві), дала змогу ввести в дослідження задачу розпізнавання образів кількісні методи та представити процес розпізнавання образів математичними методами.

У процесі життєдіяльності людини число прийнятих рішень незначне, але кількість визначальних чинників може бути нескінченною.

Кількість можливих рішень залежить від життєвого досвіду. Тому автоматизація ряду процесів припускає конструювання автоматичних пристроїв, здатних реагувати на безліч динамічних характеристик зовнішнього середовища, які певним чином будуть задовольняти систему реагування.

Завдяки цьому значно розширюються можливості складних систем, що виконують різні інформаційні, логічні, аналітичні завдання. Слід зазначити, що якість робіт, що виконуються людиною на робочому місці, залежить від багатьох факторів. У той же час справний автомат діє одноманітно і забезпечує завжди однакову якість. Автоматичний контроль складних систем дозволяє вести моніторинг і забезпечувати своєчасне обслуговування, ідентифікацію перешкод й автоматичне застосування відповідних методів шумозаглушення, дозволяє підвищити якість передачі інформації. Використання автоматичних систем у ряді завдань може забезпечити неможливу для людського організму швидкодію.

Таким чином, базою для вирішення завдань віднесення об’єктів до того чи іншого класу стали результати класичної теорії статистичних рішень та алгоритми, що обробляють отримані на основі експериментальних вимірювань параметри (ознаки), а також деякі апріорні даних, що описують класи об’єктів.

В останні десятиліття спостерігається зростання інтересу до нового напряму в обробці інформації – інтелектуальному аналізу даних (Data Mining).

На відміну від класичних способів аналізу, у цій області велика увага приділяється моделюванню поведінки людини, яка вирішує складні інтелектуальні завдання узагальнення, виявлення закономірностей, знаходження асоціацій і т. д. Значною мірою розвиткові цієї дисципліни сприяло проникнення у сферу аналізу даних ідей, що виникли в теорії штучного інтелекту.

У реалізованому програмному продукті отримується різницеве зображення попереднього і поточного кадрів у бінарному вигляді. Тобто все, чого немає на попередньому кадрі, але є в теперішньому, відображається на різницевому зображенні у вигляді білих пікселів, те, що не змінилось, залишається чорним.

Після обробки різницевого зображення отримується масив координат точок об’єкта чи об’єктів, які рухались, що далі підлягають кластерній обробці.

Можна виділити такі основні етапи кластерного аналізу [1–3]:

- формування системи змінних;

- визначення способу обчислення відстані між об’єктами або групами об’єктів;

- групування об’єктів;

- представлення результатів;

- визначення якості отриманого групування;

Основною і найбільш критичною проблемою реалізації такого типу задач залишається розробка оптимального алгоритму для кластеризації даних зображень у режимі реального часу [2].

Із застосуванням вказаних методів реалізовані в програмі процедури дозволять відслідковувати об’єкти довільного розміру.

Розроблений програмний продукт детектування рухомих об’єктів у півтоновому полі з використанням web-камери дозволяє суттєво зменшити затрати на організацію систем відеоспостереження.

1. Гайдишев І. Аналіз та обробка даних : спеціальний довідник / І. Гайдишев. – С. Пб. : Питер, 2001.

2. Журавлев Ю. И. Распознавание. Математические методы. Программная система. Практические применения / Журавлев Ю. И., Рязанов В. В., Сенько О. В. – М. : Фазис, 2006.

3. Олдендерфер М. С. Кластерний аналіз / Олдендерфер М. С., Блешфілд Р. К. // Факторний, дискримінантний та кластерний аналіз / за ред. І. С. Енюкова. – М. : Фінанси і статистика, 1989. – 215 с.

–  –  –Pages:     | 1 |   ...   | 44 | 45 || 47 | 48 |   ...   | 54 |
Похожие работы:

«УДК 663.6:663.5 Кузьмін О.В., канд. техн. наук (ДонНУЕТ, Донецьк) ДО ПИТАННЯ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ВОДИ ЗА РАХУНОК ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОХІМІЧНОЇ АКТИВАЦІЇ У ВИРОБНИЦТВІ АЛКОГОЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ У статті наведено новітні дані щодо перспективності використання електрохімічної активації в процесі отримання технологічної води під час виробництва алкогольної продукції. Ключові слова: якість, електрохімічна активація, технологічна вода, алкогольна продукція. Проблема підвищення якості...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Cер. пед. 2005. Вип. 19. Ч. 1. С. 307–313 Ser. Pedagog. 2005. N 19. Р. 1. P. 307–313 УДК 371.134:53 ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ ДО ТВОРЧОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Юрій Галатюк, Віталій Тищук Рівненський державний гуманітарний університет вул. Остафова, 31, 33000 Рівне, Україна Розглянуто теоретичні та методичні аспекти фахової підготовки вчителя (викладача) фізики, технологію підготовки студентів до творчої професійної діяльності на основі...»

«1. ПІБ Шаабан 2. Назва Каскадно-стохастичний метод нейтринної діагностики внутрішньо-реакторних процесів і паливовмістних мас 3. Спеціальність 01.04.16. – фізика ядра, елементарних частинок і високих енергій 4. Місце роботи Одеський національний політехнічний університет 5. Де виконана дисертація Одеському національному політехнічному університеті 6. Науковий керівник Русов Віталій Данилович, д.ф-м.н., професор 7. Опоненти Висоцький Володимир Іванович, д.ф-м.н., професор Павлович Володимир...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ МІКРОБІОЛОГІЯ ГАЛУЗІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни та виконання контрольних робіт для студентів спеціальності Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса напряму 6.051701 Харчова технологія та інженерія денної та заочної форм навчання Всі цитати, цифровий та фактичний матеріал, бібліографічні відомості перевірені. Написання одиниць відповідає стандартам. Підпис автора...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського Академія митної служби України (м. Дніпропетровськ) Головне управління регіонального розвитку, залучення інвестицій і зовнішньоекономічної діяльності Донецької облдержадміністрації Інститут фізико-органічної хімії та вуглехімії ім. Л. Н. Литвиненка НАН України Східна митниця ЕКСПЕРТНА ДІЯЛЬНІСТЬ В МИТНІЙ СПРАВІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ МАТЕРІАЛИ ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ...»

«БІОЛОГІЧНІ МЕТОДИ РЕМЕДІАЦІЇ ЗАБРУДНЕНИХ ҐРУНТІВ, ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ УДК 631.445.4: 504.054. 272: 504.53.06 БІОЛОГІЧНІ МЕТОДИ РЕМЕДІАЦІЇ ҐРУНТІВ, ЗАБРУДНЕНИХ ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ В. Л. Самохвалова ННЦ “Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н.Соколовського” вул. Чайковська, 4, Харків 61024, Україна e-mail: v.samokhvalova@mail.ru На основі аналізу й узагальнення результатів ретроспективних інформаційноаналітичних досліджень подано огляд наявної наукової інформації щодо біологічних методів...»

«А. С. К Р У П Н И К, K.O. Л И Н Ь О В, Є.М. Н У Ж Н И Й, О.М. Р У Д И К ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ київ В И Д А В Н И Ч И Й ДІМ «ПРОСТІР» ББК 65.050.2 ТЗЗ УДК 65.012.32 Мета навчального посібника донести до слухачів суму знань про системну діяльність керівників та персоналу управління у процесі розробки, прийняття та реалізації управлінських рішень. Це є спроба представити процесуальну характеристику управлінської діяльності та поетапного досягнення результату...»

«Терещук Сергій кандидат педагогічних наук, доцент, докторант НПУ ім. М. П. Драгоманова НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДИКО-ЕТОДОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ВИВЧЕННЯ КВАНТОВОЇ ТЕОРІЇ У КУРСІ ФІЗИКИ СТАРШОЇ ШКОЛИ У статті здійснено науково-методичний аналіз поняття «квантова теорія». Розкрито глибокий методологічний зміст поняття «квант світла». На підставі проведеного аналізу, запропоновано методичний підхід щодо пояснення суті гіпотези Планка для учнів, які вивчають фізику на поглибленому рівні...»

«Тетяна Бондарчук КОХАННЯ, РОЗСТРІЛЯНЕ СНАЙПЕРОМ Старокостянтинів ББК 84(4Укр-4Хме)6.445.5+66.3(4Укр) УДК 323.22(477.43) Б Рецензент, коректор – голова Старокостянтинівської організації «Просвіта», член НСЖУ, вчитель-методист, учитель української мови та літератури Старокостянтинівської гімназії Старокостянтинівської міської ради Хмельницької області Ярохно –Проказюк Лідія Іванівна. Художники-оформлювачі: член Хмельницької спілки митців народного та сучасного мистецтва, учитель образотворчого...»

«ІННОВАЦІЇ У ВИЩІЙ ОСВІТІ:ПРОБЛЕМИ, ДОСВІД, ПЕРСПЕКТИВИ Монографія Житомир Вид-во ЖДУ ім. І. Франка УДК 378.14.032 ББК 74.03 П 84 Рекомендовано до друку Вченою радою Житомирського державного університету імені Івана Франка від 29 червня 2011 року, протокол № 11 РЕЦЕНЗЕНТИ: Гуревич Р. С., доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, директор інституту математики, фізики і технологічної освіти Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського; Зязюн І....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»