WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 43 | 44 || 46 | 47 |   ...   | 54 |

«ЕВРИКА – ХІІІ ЗБІРНИК СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ ПРАЦЬ Івано-Франківськ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника ББК 70.516 М34 Рекомендовано до друку вченою радою ...»

-- [ Страница 45 ] --

Раціональне використання запропонованої програми занять із плавання до курсу фізичного виховання учнів хворих на ожиріння та надмірну масу, які займаються у спеціальних медичних групах, у рамках урочних та позаурочних занять дає змогу позбутися надмірної маси тіла, а також покращити загальний стан здоров’я та рівень фізичної підготовленості. Заняття плаванням дають можливість чинити потужну протидію функціональним порушенням організму загалом. Під час занять плаванням в організмі відбуваються позитивні зміни, які активізують його захисні та пристосувальні механізми, спрямовані на розширення резервів та підвищення рівня соматичного здоров’я учнівської молоді.

Результати впровадження програми з плавання у фізичне виховання учнів спеціального медичного відділення хворих на ожиріння І-го ступеня та надмірну масу засвідчили свою високу ефективність, всі отримані дані підтверджують значне позбавлення наявних порушень в організмі учнів старшого шкільного віку. Запропонована методика плаванням дала змогу забезпечити ріст функціональних можливостей та тренованості серцево-судинної, дихальної та м’язової систем організму. Про це свідчать зниження показників індексу маси тіла Кетле (6,6%), зменшення часу відновлення в пробі Мартіне (14,5%), зростання сили кисті (7,9%), зменшення ЧСС у спокої (4,88%), частоти дихання (9,8%) та артеріального тиску (систолічний – 5,4% та діастолічний – 1,7%).

Результат занять з учнями спеціального медичного відділення залежить від вміння та знань вчителя щодо організації роботи та підготовки до неї. При комплектуванні учнів до занять із фізичного виховання важливо, щоб учні були приблизного однакового рівня фізичної підготовленості, а також при наявності суміжних перенесених захворювань. Методично правильно організовані заняття з урахуванням індивідуальних особливостей, віку, статі, стану здоров’я, інтересів учнів дають можливість отримати не тільки позитивні результати з точки зору фізичного розвитку, але і виробити стійку мотиваційну основу для занять фізичною культурою для реабілітації та зміцнення стану здоров’я, і в такий спосіб досягти підвищення, психічної, соціальної, духовної та фізичної працездатності.

1. Апанасенко Г. А. Рівень здоров’я і фізіологічні резерви організму / Г. А. Апанасенко, Л. Н. Долженко // Теорія і практика фізичного виховання. – 2008. – № 4. – С. 152.

2. Мегедь В. В. Диференційований підхід до учнів спеціальної медичної групи на заняттях із фізичної культури / В. В. Мегедь // Основи здоров’я і фізична культура. – 2005. – № 4. – С. 54–57.

–  –  –

Стопа є унікальним органом людського тіла, особливості якого притаманні виключно для біологічного виду Homo sapiens, відсутні в інших тварин (навіть у вищих приматів) і пов’язані з вертикальним положенням тіла, як способу пересування у просторі [1; 4]. Саме цей факт обумовлює специфічні вимоги до склепінчастого апарату стопи (САС). Він має свої анатомічні, біомеханічні та фізіологічні особливості, які визначають його індивідуалізацію [3]. Його стан залежить від віку, статі, ваги тіла, професійної діяльності, характеру та інтенсивності занять спортом тощо [4]. Ці фактори визначають в основному ступінь та діапазон функціонального запасу міцності (ФЗМ) суглобово-зв’язково-м’язового компоненту стопи. Сприяють розширенню, фіксації та збереженню ФЗМ цілий ряд специфічних і неспецифічних факторів, серед яких чинне місце належить конструктивним особливостям спортивного взуття (СВ) [1; 4]. Систематичні заняття спортом передбачають підвищення навантаження на САС [3]. Тому із загальнобіологічної, педагогічної та оздоровчо-профілактичної точки зору актуальність розробки методик оцінки САС та індивідуального підбору СВ важко переоцінити [1; 2].

Мета роботи – вивчити ефективність планто-динамографічного дослідження як метод підбору СВ.

Всього обстежено 30 студентів чоловічої статі віком 22–24 років. Із них 10 чол. систематично займалися легкоатлетичними видами спорту, 10 – силовими видами спорту, контрольну групу склали 10 чоловік, які не займалися спортом.

Стан САС без взуття незалежно від групи студентів характеризується певним, виключно індивідуальним рівнем пружно-еластичних властивостей [2;

3]. Збільшити чи зменшити їх можна тільки за допомогою підбору СВ. Встановлено, що в легкоатлетичних видах спорту студенти намагаються підібрати СВ для максимального використання еластичної складової САС, у силових – “жорстку”, або фіксовану складову, а студенти-неспортсмени – пружно-еластичну [1; 2]. При цьому всі вони з точки зору ергометрії зводяться до використання чи погашення енергії пружно-ударної деформації, яка закономірно виникає при різноманітних рухах.

У відповідь на посилене фізичне навантаження коефіцієнт кореляції між різними антропометричними ознаками стопи збільшується. При цьому адаптація стопи виражається в рівнозначній зміні двох її параметрів: довжини і висоти склепіння, а кореляційна залежність найбільш виражена на поштовховій чи “робочій” стопі. Із збільшенням спортивного стажу коефіцієнт кореляції зменшуться і кожен розмір стопи одержує все більшу незалежність від іншого. Різниця в коефіцієнті кореляції, очевидно, обумовлена специфічними особливостями в роботі рухового апарату, зокрема м’язів нижніх кінцівок у даному виді спорту. Ці особливості САС у спортсменів, які займаються в різному СВ необхідно враховувати для планування режиму тренувань з метою виділення періодів для розвантаження суглобово-м’язового апарату.

Поєднана методика планто-динамографічної оцінки опорної реакції при різних видах постановки стопи залежно від типу спортивного взуття дає нові, математично і функціонально обґрунтовані дані про характер пружно-еластичних деформацій САС спортсменів.

Ці дані, які будуть отримані у спортсменів високої кваліфікації, можуть послужити у встановленні еталонних нормативів при індивідуальному підборі СВ та рівня інтенсивності фізичного навантаження.

1. Бабік А. Дослідження морфофункціонального стану склепіння стопи в студентів різного віку / А. Бабік, Д. Яковенко, Т. Ковбаса // Матеріали VIІІ наук.-метод. конф. – К., 2007. – С. 63–66.

2. Бехтерева И. С. Сравнительная оценка некоторых методов исследования стопы у спортсменов / И. Бехтерева // ХІІ международная конференция морфологов, физиологов, биохимиков. – Тбилиси, 2010. – С. 110–114.

3. Букалов М. М. Исследование физического развития, особенностей телосложения и состояния опорно-двигательного аппарата / М. М. Букалов. – М. : ФиС, 2009. – С. 12–40.

4. Вреден Р. Р. К вопросу о величине индекса свода стопы у спортсменов / Р. Р. Верден // XX Юбилейная научная конференция КазГИФК. – Алма-Ата, 2005. – С. 74–75.

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

МАТЕМАТИКА

–  –  –

1. Aron R. M. Spectra of algebras of analytic functions on a Banach space / R. M. Aron, B. J. Cole, T. W. Gamelin. – J. Reine Angew. Math., 1991.

2. Rudin W. Functional Analysis / W. Rudin. – McGraw-Hill : New York, 1973.

3. Mujica J. Complex Analysis in Banach Space / J. Mujica. – Amsterdam ; New York ; Oxford :

North-Holland, 1986.

–  –  –

Розглянемо задачу Коші для системи (1) з початковою умовою (2) Нехай система (1) гіперболічна, а – кусково-гладка функція.

Відомо ([1]), що для деяких систем (1) автомодельні розв’язки відсутні.

А саме для системи (3) де

–  –  –

, є обмеженою множиною на площині. Тому легко вказати такі значення і щоб система (3) не мала автомодельного розв’язку задачі про розпад розриву, а саме розв’язку виду що задовольняє початкову умову

–  –  –

відсутній автомодельний розв’язок.

При доведенні використовуються ідеї та методи роботи [1–3].

1. Боровиков В. А. УМН / В. А. Боровиков. – 1969. – Ст. 250.

2. Гельфанд И. М. УМН, 14 / И. М. Гельфанд. – 1959. – Ст. 2, 87; УМН, 15. – 1960. – Ст. 6, 59.

3. Рождественский Б. Л. УМН / Б. Л. Рождественский. – 1960. – Ст. 584.

–  –  –

Ініціатором дослідження властивостей диференціювань був Р.Дедекінд більше, ніж 120 років тому. З того часу в цьому напрямі напрацьовано багато різних результатів.

Нашим завдання було охарактеризувати нільпотентні диференціювання первинних кілець.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Надалі R завжди буде первинним кільцем, якщо не сказано про інше, Z буде центром. Важливо зазначити, що центр первинного кільця R не містить елементів, які є дільниками нуля в R. Звичайно, для х, у є R символ [х, у] позначає комутатор ху – ух.

Елемент a є R називається нільпотентним, якщо існує таке натуральне число n, що аn = 0. Найменше n з такою властивістю називається індексом нільпотентності елемента a.

Кільце R називається редукованим, якщо для будь-якого a є R з того, що a = 0, випливає, що a = 0.

Кільце R називається вільним від 2-скруту, якщо для будь-якого х є R вірна імплікація: 2х = 0 х = 0.

Відображення d : R R є диференціюванням кільця R, якщо виконуються такі умови:

3) d(x + y) = d(x) + d(y) для будь-яких х, у є R;

4) d(xy) = d(x)y + xd(y) для будь-яких х, у є R.

Таке відображення називається комутуючим диференціюванням, якщо [d(х), х] = 0 для всіх х є R.

Зрозуміло, що нульове відображення:

0R: R x O R є диференціюванням кільця R.

Множина всіх диференціювань позначається символом Der(R) = {d : R Rd – диференціювання}.

Кільце R називається диференційно тривіальним, якщо воно має тільки нульове диференціювання, тобто Der(R) = {0R}.

Приклад:

Знайдемо множину всіх диференціювань кільця цілих чисел Z, тобто Der(Z):

0 є Z 0 + 0 = 0 d(0) = d(0 + 0) = d(0) + d(0) d(0) = 0 для всіх d є Der(Z).

1 є Z 1 = 1 * 1 d(1) = d(1 * 1) = d(1) * 1 + 1 * d(1) = 2d(1) d(1) = 0.

0 = 1 + (-1), 0 = d(0) = d(1 + (-1)) = d(1) + d(-1) = d(-1) d(-1) = 0.

Візьмемо: для будь-якого n є Z n = 1 + … + 1, n 0 d(n) = d(1 + … + 1) = d(1) + … + d(1) = 0.

n = 0 d(n) = d(0) = 0.

-n = (-1) + … + (-1) d(-n) = d(-1) + … + d(-1) = 0 для будь-якого d є Der(Z). Таким чином, Der(Z) = {0Z}.

Нехай а є R. Тоді відображення d: R R, визначене за правилом dа(x) = [a, x], є диференціюванням на R і називається внутрішнім диференціюванням на R, породженим елементом а.

Опираючись на роботу, зроблену різними дослідниками про диференціювання первинних і напівпервинних кілець, нами досліджено декілька властивостей про нільпотентні диференціювання первинних кілець.

Продемоструємо одержані результати у вигляді таких формулювань.

Лема: Нехай R – кільце, d – його диференціювання. Якщо d2 = 0, то 2 d(а)d(b) = 0 для будь-яких елементів а, b є R.

Наслідок: Якщо R – кільце, вільне від 2-скруту, і d – його диференціювання таке, що d2 = 0, то (d(R))2 = {0}.

Наслідок: Нехай R – кільце, d – його диференціювання.

(1) Якщо кільце R редуковане, то 2d(R) = {0}.

(2) Якщо R – редуковане кільце без 2-скруту, то d = 0R.

Найважливішим результатом, отриманим нами про нільпотентні диференціювання, є теорема:

Теорема: Нехай R – кільце, всі диференціювання якого є нільпотентними індексу 2. Тоді справджуються такі властивості:

17. d = – d для будь-яких d, є Der R.

18. Якщо 2[R,R] = {0}, то d(R) Z(R).

19. аd(а) = d(а)а для будь-яких а є R, d є Der R.

20. Якщо char R = 2, то а2 є Z(R) для будь-якого а є R.

21. (с) d(х) = 0 для будь-яких с є Z(R); d, є Der R; x є R.

Наслідок: Якщо R – комутативне кільце, всі диференціювання якого є нільпотентними індексу 2, то (аd(а))2 = 0 для будь-яких а є R, d є Der R.

Зокрема:

1) якщо кільце R редуковане, то аd(а) = 0,

2) якщо кільце R область цілісності, то кільце R диференційно тривіальне.

Дана робота носить теоретичний характер. Її результати та методи можуть бути використаними в теорії кілець, а також у подальших дослідженнях диференціальних кілець і полів. Диференціальними кільцями і полями називаються кільця і поля із заданим на них диференціюванням.

1. Бурбаки Н. Алгебра / Н. Бурбаки. – М. : Наука, 1966. – Том 3 : Модули, кольца, формы.

2. Ламбек И. Кольца и модули / И. Ламбек. – М. : Мир, 1971.

–  –  –

Під час дослідження потоків маси домішкової речовини в багатофазних тілах випадково неоднорідної структури процедура усереднення за ансамблем конфігурацій фаз може викликати значні труднощі. Тому в роботі [1] запропоновано підхід, відповідно до якого крайові задачі дифузії формулюють безпосередньо для потоку. На цій основі в цій праці розв’язана конкретна крайова задача дифузії домішки, сформульована для потоку маси, у шарі з випадково розташованим прошарком.

Нехай домішкові частинки мігрують у шарі товщини z 0 (вісь Oz спрямована перпендикулярно до поверхонь шару). Прийнято, що в початковий момент часу в тілі відсутній потік частинок і заданий нульовий розподіл концентрації в тілі. На границі z 0 підтримується постійне значення потоку, а на границі шару z z0 концентрація домішкових частинок c( z, t ) є нульовою:

–  –  –

Тут J ( z, t ) – випадковий потік маси, D(z ) – випадковий коефіцієнт дифузії.

При цьому дифузійний потік на границі z z0 було додатково визначено з відповідної крайової задачі для концентрації та з використанням першого закону

Фіка:

–  –  –

де J 0 ( z, t ) – дифузійний потік в однорідному шарі, знайдений з крайової задачі дифузії, сформульованої для концентрації мігруючих частинок, G( z, z, t, t ) – функція Гріна, Ls ( z, t ) ( D0 D1 ) 1 ( z ) z 2, D1 – значення коефіцієнта ди

–  –  –

0, z [ z1 ; z2 ] кові координати меж включення.

Розв’язок рівняння (4) побудований ітеруванням у вигляді ряду Неймана.

Обмежившись двома першими членами цього ряду, отриманий усереднений за ансамблем можливих реалізацій структури з рівномірною функцією розподілу потік частинок у шарі

–  –  –

де h і v1 – товщина та об’ємна частка прошарку.

Підставивши у (5) вирази для потоку в однорідному шарі та функції Гріна, отримано розрахункову формулу для усередненого за ансамблем реалізацій структури тіла потоку домішкової речовини в шарі за рівномірного розподілу прошарку в області тіла. А саме

–  –  –

yk k z0.Pages:     | 1 |   ...   | 43 | 44 || 46 | 47 |   ...   | 54 |
Похожие работы:

«Міністерство освіти і науки України Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» Мішкольцький університет (Угорщина) Магдебурзький університет (Німеччина) Петрошанський університет (Румунія) Познанська політехніка (Польща) Софійський університет (Болгарія) ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ: НАУКА, ТЕХНІКА, ТЕХНОЛОГІЯ, ОСВІТА, ЗДОРОВ’Я Наукове видання Тези доповідей ХXІI МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ У чотирьох частинах Ч. ІІІ Харків 2014 ББК 73 І 57 УДК 002 Голова...»

«Республіка Азербайджан Національна академія наук Азербайджану. Національна академія наук Азербайджану – головна державна наукова установа, що забезпечує організацію, координування й розвиток фундаментальних і прикладних досліджень у країні, була створена в 1945 р. на базі Азербайджанської філії АН СРСР і мала назву Академія наук Азербайджанської РСР. Першим президентом академії обрали відомого вченого-хірурга, доктора медичних наук, академіка АН Азербайджанської РСР М. М. Міргасімова. Спочатку...»

«СЕЙСМОАКУСТИЧНИЙ МОНІТОРИНГ УДК 550.348(477) Омельченко В.Д., канд. геол.-мін.н., зав. від. Кендзера О.В., канд.фіз.-мат.н., заст. дир., Кучма В.Г., канд. геол.-мін.н., с.н.с. Інститут геофізики НАН України, пр. Палладіна, 32, 423-81-42, omelch@igph.kiev.ua СЕЙСМІЧНІ УМОВИ РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ АЕС Важливі народногосподарські об’єкти (у першу чергу АЕС) на території України зазнають сейсмічних впливів як від віддалених сильних землетрусів (зона Вранча (Румунія) і Кримський регіон), так і від...»

«Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького Наукова бібліотека Інформаційний бюлетень Випуск 28 (січень–лютий 2014 р.) Черкаси – 2014 ББК 78.584 К 53 Книжкова скарбниця : інформаційний бюлетень. Вип. 28 (січеньлютий 2014 р.). – Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2014. – 78 с.Укладач: Демченко Н. В., зав. інформаційно-бібліографічного відділу Схвалено до друку методичною радою наукової бібліотеки (протокол № 2 від 3 квітня 2014 р.) Перелік умовних позначень А2 –...»

«Виступи учасників конференції Про роль кафедри “Технології цукру та підготовки води” у забезпеченні кадрами підприємств цукрової галузі та перспективні напрямки наукової діяльності Грабовська Олена В’ячеславівна завідувач кафедри технології цукру та підготовки води НУХТ, д.т.н., професор Національний університет харчових технологій єдиний вищий навчальний заклад в Україні, який готує фахівців для цукрової та крохмале-патокової промисловості. За понад 120 років свого існування кафедра технології...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ Максимов Іван Сергійович УДК 537.876.23 Нелінійна взаємодія електромагнітного випромінювання з діелектричними періодичними структурами 01.04.03 – радіофізика АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Харків – 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Харківському національному університеті радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України. Науковий...»

«Реферат на тему: ВАЦЛАВ СЕРПІНСЬКИЙ (1882—1969 pp.) Народився Вацлав Серпінський 14 березня 1882 р. у Варшаві. Батько його був лікарем. Читати і писати хлопчик навчився ще до школи. У гімназії Вацлав виявив особливий інтерес і здібності до вивчення математичних дисциплін. У 1900 р. Серпінський успішно закінчив гімназію і вступив на фізикоматематичний факультет Варшавського університету. На той час у Варшавському університеті бракувало викладачів-професорів. Царський уряд Росії уникав призначати...»

«Тема: Географічне положення та характеристика природних областей Українських Карпат. Мета: формувати знання в учнів про географічне положення Українських Карпат, особливості розташування природних областей; удосконалити систематизувати знання про особливості i зміни природних умов гірських районів за висотою; закріпити практичні навички роботи з тематичними картами атласу, виховання екологічної свідомості особистості. Обладнання: фізична карта України, атласи України, картосхема Українських...»

«УДК 37.02 Зміст і структура навчально-методичного посібника «Прикладні задачі з фізики» Ю. С. Мельник, кандидат педагогічних наук, Інститут педагогіки НАПН України e-mail: ysm0909@mail.ru Постановка проблеми. Відповідно до Державного стандарту базової і повної середньої освіти посилено вимоги до розвитку наукового мислення учнів, прикладної спрямованості навчання, його професійної орієнтації. Прикладна спрямованість фізики – це орієнтація змісту, методів і форм навчання на застосування фізики в...»

«Державний вищий навчальний заклад “Запорізький національний університет” Міністерства освіти і науки України В.Л. Сніжний, В.Г. Міщенко, В.І. Меняйло, В.Ю. Лякішев ФІЗИКА ЯДРА ТА ЕЛЕМЕНТАРНИХ ЧАСТИНОК Практикум для студентів фізичного факультету Затверджено вченою радою ЗНУ Протокол № _ від _ Запоріжжя УДК 539.14+539. ББК 075.8 Сніжний В.Л., Міщенко В.Г., Меняйло В.І., Лякішев В.Ю. Фізика ядра та елементарних частинок: Практикум для студентів фізичного факультету. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 111...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»