WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |   ...   | 54 |

«ЕВРИКА – ХІІІ ЗБІРНИК СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ ПРАЦЬ Івано-Франківськ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника ББК 70.516 М34 Рекомендовано до друку вченою радою ...»

-- [ Страница 4 ] --

Отже, принцип креаціонізму слугував Августину важливим методологічним ключем для осмислення природи людини. Августин чітко підтверджує, що людська душа фактично відображає в собі всі три іпостасі Бога. Сам факт визнання в людини Божої подоби засвідчує її особливе місце й призначення в цьому світі. Духовна природа людини є визначальною, головною. Августин займає послідовну індивідуалістичну позицію. Мислитель не визнає колективної відповідальності. З філософії Августина випливає, що людина в суспільстві не повинна бути пасивною, адже прогрес мислитель розумів неможливим без активної участі окремо взятої людини. Аврелій Августин своїм баченням людини на тисячоліття випередив філософську думку Європи. Антропологічна концепція мислителя найбільше перекликається з філософією гуманістів Відродження, які також відводили людині центральне місце в ієрархії сутностей, підносили гідність людини, прирівнюючи її в чомусь до Бога. Тому філософську концепцію Аврелія Августина ми можемо виокремити як антропоцентричну.

1. Актуальні питання релігієзнавчої та богословської думки : колектив. монографія / за ред.

В. О. Балуха. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2010. – 378 с.

2. Андрущенко В. П. Історія соціальної філософії / В. П. Андрущенко. – К. : Тандем, 2000. – 416 с.

3. Блаженный Августин. Творения / Блаженный Августин. – С. Пб. : АЛЕТЕЙЯ, 1998. – Т. 1.

– 740 c.

4. Кондзьолка В. Історія середньовічної філософії : навч. посіб. / В. Кондзьолка. – Львів :

Академічний Експрес, 2001. – 320 с.

5. Чанышев А. Н. “Град земной” в эсхатологической перспективе: переосмысление опыта античной истории и гражданской культуры в историософии Августина / А. Н. Чанышев // Вопросы философии. – 1998. – № 1. – С. 124–131.

–  –  –

Теорія опанування, “копінгу” особистості в складних життєвих ситуаціях виникла в психології в другій половині ХХ ст. як форма поведінки, яка відображає готовність людини вирішувати життєві проблеми, і була названа копінг-стратегією, що в перекладі з англійської “to соре” – справлятись, опановувати [1].

Поняття “копінг” у психологічній літературі використовується для опису характерних способів поведінки людей у складних життєвих і професійних ситуаціях. Це безперервно змінні когнітивні й поведінкові спроби справитися із специфічними зовнішніми або внутрішніми вимогами, які оцінюються як надмірні або такі, які перевищують ресурси людини [4]. У цілому до базових копінг-стратегій науковці та практики відносять стратегії: “вирішення проблем”, “пошук соціальної підтримки” та “уникнення” [6].

Найбільш уразливіша пора в житті кожного з нас – це підлітковий вік, період переходу від дитинства до дорослості. Американський психолог Ф.Райс зауважував підлітковий період як певний відрізок життя між дитинством і зрілістю, а видатний український педагог В.Є.Сухомлинський зазначав, що це – друге народження особистості, адже “перший раз народжується жива істота, другий раз – громадянин, активна, мисляча, діюча особистість, яка бачить не тільки оточуючий світ, але й саму себе”. Саме на даному віковому періоді відбувається ціла низка змін на фізичному, моральному, розумовому, соціальному та психологічному рівнях, а також відбувається формування “Я”-концепції [5], що спонукає підлітків до використання певних стратегій поведінки, у результаті яких вони спроможні опанувати “копінг”.

Проте стратегії опанування, які вибирають підлітки, формуються ще з раннього дитинства, основний вплив на формування яких відіграють школа, ровесники, ЗМІ тощо. Провідне місце серед них займає сім’я, адже це те середовище, в якому дитина проводить більшу частину свого дитинства, яке має як спеціальний, так і стихійний та некерований вплив з боку батьків. Адже, з одного боку, батьки застосовують навмисний виховний процес, за допомогою якого в дитини формуються спеціальні знання, вміння, навички, способи поведінки, а з іншого, – дитина несвідомо під впливом зовнішніх факторів, а саме – процесу спостереження за батьками та їхньою взаємодією між собою, шляхом як свідомого, так і несвідомого наслідування засвоює певні моделі поведінки.

Однак варто зауважити, що в кожній сім’ї відбувається по-різному взаємодія між батьками й дітьми, і висвітлити їх однією теорією та згорнути їх до одного якогось психічного феномену безглуздо, відтак, науковці з давніх-давен використовують різні підходи до даного психологічного явища, які нині висвітлюють у таких моделях взаємодії батьків і дітей: психоаналітична модель сімейного виховання, транзакційний аналіз, біхевіористична модель впливу батьків на дитину, гуманістична модель взаємодії батьків і дітей [3]. Кожна з них відображає значний вплив на формування дитини, унаслідок чого в нас виникла гіпотеза про те, що стратегії поведінки підлітків у копінгових ситуаціях формуються в умовах сім’ї.

Провівши емпіричне дослідження, вибірку якого складали тридцять дві сім’ї, за допомогою первинної обробки даних ми побачили, що основне місце у процесі виховання дитини належить матері, у той час як роль батька відходить на другий план, тому при інтерпретації стратегій поведінки ми брали до уваги й зіставляли між собою результати матері й дитини, унаслідок чого нам удалося з’ясувати, що матері в копінгових ситуаціях зорієнтовані на вирішення ситуації, у той час як підлітки потребують ще допомоги з боку довкілля, адже, з одного боку, у них є прагнення бути дорослими, а з іншого – вони ще не можуть попрощатися з позицією дитини. Разом із цим, порівнявши стратегії поведінки батьків і підлітків у конфліктних ситуаціх [2], ми побачили, що в 90% батьків і дітей стратегії подолання конфліктних ситуацій є типовими, так, наприклад, якщо в мами домінуючою стратегією вирішення конфліктів є співробітництво, то й у підлітка ця ж стратегія є провідною.

Отже, “копінг” – це прагнення людини опанувати ті ситуації, які перевищують її фізичні й психологічні можливості та ресурси, значну роль на формування яких відіграє сім’я, у процесі взаємодії з якою відбувається свідоме й несвідоме наслідування певних моделей та зразків поведінки.

1. Андреєва Г. М. Психологія соціального пізнання / Г. М. Андреєва. – М., 2000.

2. Большая энциклопедия тестов. – М. : Эксмо, 2008. – 416 с.

3. Ефимкина Р. П. Психология развития : метод. указания / Р. П. Ефимкина. – Новосибирск :

Новосибир. гос. ун-т, 2004. – 54 с.

4. Лазарус Р. Теория стресса и психофизиологические исследования / Р. Лазарус // Эмоциональный стресс. – Л., 1970. – С. 127–208.

5. Заброцький М. М. Вікова психологія / М. М. Заброцький. – 2 вид. – К., 2002. – 95 с.

6. Нартова-Бочавер С. К. “Coping Behavior” в системе понятий психологии личности / С. К. Нартова-Бочавер // Психологический журнал. – 1997. – Т. 18. – № 5. – С. 20–30.

–  –  –

Любов уважається найпривабливішою моральною силою, однією з найважливіших життєвих цінностей, найглибшим та емоційно насиченим ставленням між людьми. Парадокс любові в тому, що одночасно вона – найпоширеніше, практично всім відоме почуття та, разом з тим, загадкове, таємниче, яке не піддається раціональному тлумаченню [1, с.56].

Як виникла любов? Прихильники еволюції твердять, що безкорислива любов, як-от між матір’ю і дитиною, з’явилася випадково й збереглася завдяки природному добору, оскільки була потрібна для виживання видів. В одному онлайновому часописі для матерів сказано: “У процесі розвитку людського мозку, який еволюціонував з мозку плазунів, найперше з’явилась лімбічна система, що відповідає за емоції. Власне завдяки їй зароджуються зв’язки між матір’ю і немовлям”.

І справді, дослідження підтверджують, що лімбічна система нашого мозку відіграє важливу роль у вияві емоцій. Але чи логічно вірити, що материнська любов – це результат випадкових змін мозку плазунів?

На противагу цьому в Біблії сказано, що людина була створена на образ Божий, тобто могла відображати риси Творця (Буття 1:27). Головною рисою Бога є любов. Апостол Іван писав: “Хто не любить, той Бога не пізнав, оскільки Бог є любов” (1 Івана 4:8). У цьому вірші не сказано, що Бог має любов, тут говориться, що Бог є любов. Він – джерело любові.

За Огієнком, “…любов і правда – основи світу; любов – правдива, всевибачальна, діяльна і розумна” [3, с.28–30].

Любов – природна якість людини, визначена початковою її сутністю. Люди народжуються з почуттям прагнення один до одного, з бажанням знайти у ближнього підтримку. Це почуття є організуючим фактором людського співснування. На ранньому етапі людського життя воно об’єднує на рівні сім’ї, пізніше – на рівні дружніх стосунків і любовних переживань закоханих і, врештірешт, – на рівні соціальної спільноти.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Якою насправді має бути любов, описав апостол Павло у посланні до коринтян: “Любов довготерпелива і добра. Любов не ревнує, не нахваляється, не за Любов не тішиться неправедністю, але радіє правді. Любов усе зносить, в усе вірить, на все надіється, все терпить. Любов ніколи не згасає” (1 Кор: 13:4).

Згадавши на початку про важливість любові, Павло пише до коринтян:

“Любов... не ревнує”. Ревнощі виявляються тоді, коли ми заздримо й невдоволені успіхом та досягненнями інших. Такі ревнощі є руйнівними для нашого фізичного, емоційного та духовного здоров’я.

Любов “не шукає тільки свого” (1 Кор: 13:5). Керована любов’ю людина не буде маніпулювати іншими, аби досягти своєї мети.

Апостол Павло звертає увагу на те, що любов “добра” й “не поводиться непристойно” (1 Кор: 13:4). Так, любов не дозволить нам поводитися грубо, вульгарно або зневажливо. Навпаки, ми братимемо до уваги почуття інших. Також любов шукає можливості, щоб виявляти доброту, яку видно в словах і вчинках.

Любов “не радіє з неправди, але тішиться правдою” (1 Кор: 13:6). Це означає, що любов допоможе нам знаходити радість у тому, що збудовує, а не руйнує.

Із повним правом Павло додає, що любов “не веде лічби кривді” (1 Кор: 13:5). У цьому місці він ужив бухгалтерський термін “лічба”. Павло хотів створити образ людини, котра записує образу до книги обліку – аби не забути її. Якщо людина закарбовує в пам’яті болюче слово або вчинок, щоб у разі необхідності згадати про нього, то чи справді вона керується любов’ю? Якщо ми швидко ображаємося, то можемо самі собі завдати набагато більшої шкоди, ніж той, хто нас образив. Замість того необхідно пам’ятати, що любов “вірить у все” (1 Кор: 13:7).

Апостол Павло підкреслив, наскільки важливо виявляти любов, назвавши цю божественну рису “найкращим шляхом” (1 Кор: 12:31).

Аналіз джерел дає змогу стверджувати, що любов – не образ споглядання чи почуття, яке може існувати лише на рівні теорії, а конкретна дія стосовно конкретної людини.

1. Біблія.

2. Етика. Естетика : навч. посіб. / [І. Є. Волошко, Р. М. Вечірко, Т. С. Пітякова та ін.]. – 3-тє вид., без змін. – К. : КНЕУ, 2007. – 152 с.

3. Тіменик З. Огієнкові афоризми і сентенції / З. Тіменик. – Л., 1996. – 79 с.

4. Християнські цінності: історія і погляд у третє тисячоліття : зб. наук. записок Нац. ун-ту “Острозька академія”. – Острог, 2002. – Т. VІ. – 544 с.

–  –  –

Перед сучасною психологією та педагогікою постає завдання, що направлене на більш глибоке вивчення уяви й процесу їі розвитку з урахуванням сучасних новоутворень людства та умов його розвитку.

Коли людина уявляє, в її свідомості виникають різноманітні психічні образи. Залежно від їх походження розрізняють уяву репродуктивну (або відтворюючу) та продуктивну (або творчу). Образи репродуктивної уяви виникають на основі словесного або графічного описів. Образи творчої уяви завжди оригінальні. Вони синтезуються людиною самостійно, без опори на певний опис. Також розрізняють пасивну й активну уяву. Пасивною називають уяву, яка виникає мимовільно, “сама собою”. Активна уява спрямована на вирішення конкретних завдань.

Узагалі, уява – це психічний процес побудови чуттєво-наочних образів предметів чи явищ дійсності ще до їх виникнення, а також створення програми поведінки у тих випадках, коли проблемна ситуація характеризується невизначеністю.

Перетворення дійсності в уяві відбувається за допомогою засобів, які називаються “техніками” уяви. До них належать: комбінування, аглютинація, акцентування, гіпербола, ідеалізація, типізація, алегоризація, метафоризація, символізація.

Дослідження психологів доводять, що уява дитини розвивається поступово, з накопиченням нею певного досвіду. Всі образи уяви, якими чудернацькими вони не були б, ґрунтуються на уявленнях і враженнях, отриманих у реальному житті. Дитяча уява переважно бідніша за уяву дорослого, бо життєвий досвід дитини невеликий – отже, й матеріалу для фантазій небагато, й комбінації образів, які вона будує, менш різноманітні. Усе, із чим дитина зустрічається в житті, вона пояснює по-своєму, а дорослим ці пояснення видаються незвичними й оригінальними. За допомогою уяви діти пізнають навколишній світ і самих себе.

Генетичними передумовами розвитку уяви дітей є активність, потреба в нових враженнях, а також потреба в спілкуванні й самоствердженні, які спонукають дитину до пізнавальної, комунікативної, моторної активності. Формування уяви здійснюється шляхом створення уявної ситуації й образу в спільних діях дорослого та дитини. Це і є інтерпсихічний етап розвитку уяви. Становлення уяви тісно пов’язане з бурхливим мовним розвитком, тому в іграх дошкільнят велике місце займає промовляння подій замість їх дієвої реалізації, що і є ознакою екстрапсихічного етапу.

У молодшому шкільному віці особлива увага приділяється формуванню та розвитку творчої уяви. І в основі власного життєвого досвіду в дітей з’являються нові образи й діти переходять на вищий щабель – від простого довільного комбінування переходять до логічно обґрунтованої побудови нових образів.

Учитель для цього використовує творчі завдання: придумати кінець казки чи оповідання, уявити місто через 100 років, описати життя на іншій планеті, описати картину або героя тощо. Взагалі будь-яких проблем, пов’язаних із розвиненістю дитячої уяви, у молодших школярів зазвичай не виникає, майже всі діти багато й різноманітно граються в дошкільному дитинстві, і тому мають добре розвинену й багату уявою. Основні питання, які в цій сфері все ж можуть виникнути перед дитиною й учителем на початку навчання, стосуються зв’язку уяви та уваги, здатності регулювати увагу, а також засвоєння абстрактних понять, які уявити й представити дитині, як і дорослій людині, досить важко.Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |   ...   | 54 |
Похожие работы:

«Гуменюк А. Ф.ЕЛЕКТРИКА ТА МАГНЕТИЗМ Посібник із курсу загальної фізики (Для фізичних спеціальностей університетів) Київ 2007 Зміст Передмова Фундаментальні взаємодії у природі Типи взаємодій. Інтенсивність взаємодій. Далекодійні та близькодійні взаємодії. Фізичний вакуум. Глава 1. Електричне поле у вакуумі 1.1. Властивості електричного заряду Поняття електричного заряду. Два типи заряду. Елементарний заряд. Адитивність заряду. Інваріантність заряду. Закон збереження електричного заряду. Про...»

«Міністерство освіти і науки України Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка На правах рукопису Коломієць Володимир Миколайович УДК 539.216:544.003.26 СТРУКТУРА, ЕЛЕКТРОТА МАГНІТОРЕЗИСТИВНІ ВЛАСТИВОСТІ БАГАТОШАРОВИХ ПЛІВКОВИХ СТРУКТУР НА ОСНОВІ ФЕРОМАГНІТНИХ МЕТАЛІВ 01.04.07 – фізика твердого тіла Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Науковий керівник: Лобода Валерій Борисович, кандидат фізико-математичних наук, професор Суми – 2014...»

«1. ПІБ Пуховий Іван Іванович 2. Назва Теплота холодопостачання будівель з використанням енергії сонця і довкілля (в комплексі з традиційними джерелами енергії та без них) 3. Спеціальність 05.14.06. – „ Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика ” 4. Місце роботи Національному техничному університеті України „Київський політехнічний інститут 5. Де виконана дисертація Національному техничному університеті України „Київський політехнічний інститут 6. Науковий керівник Безродний Михайло...»

«НАУКА В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ Матеріали VІI Міжнародної науково-практичної конференції (29-30 вересня 2011 р.) У семи томах Том 7 Економіка в деталях Дніпропетровськ Видавець Біла К.О. УДК 336 ББК 65 Н 34 НАУКА В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції СКЛАД ВИДАННЯ Том 1. Наукові праці з біології, медицини, технічних, фізико-математичних та хімічних наук Том 5. Педагогіка. Психологія. Комунікативістика Том 2. Історія. Філософія Том 6. Актуальні...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УРСР ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ ЗВІТНО-НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ КАФЕДР ІНСТИТУТУ (25— березня р.) Івано-Франківськ — 1964. М ІН ІСТЕ РСТВО О СВІТИ У Р С Р ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИИ ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ На правах рукопису ТЕЗИ Д О П О В ІД ЕЙ ЗВІТНО-НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ КАФЕДР ІНСТИТУТУ (25—26 березня 1964 р.) НБ ПНУС Ьп4117 Івано-Франківськ — 1964. Друкуються за постановою вченої ради інституту. Головний редактор — доцент І. Н....»

«ISSN 2309-9763 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ НАПН УКРАЇНИ Збірник наукових праць Педагогічна освіта: теорія і практика Випуск 15 м. Кам’янець-Подільський УДК 371 (082) ББК 74я43 П2 Редакційна колегія: Березівська Л.Д., доктор педагогічних наук, професор; Вашуленко М.С., дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор; Величко Л.П., доктор педагогічних наук, професор; Головко М.В., кандидат...»

«Співробітництво із зарубіжними навчальними закладами № Навчальний заклад району Зарубіжний Термін дії Угоди Напрямки співпраці навчальний заклад про співпрацю (назва навчального закладу (з.по.р) українською мовою) Росія 1. СЗШ №25 Загальноосвітня школа 2011 р. 22.10-25.10.2013візит учнів школи № 425 до Києва. № 425 ім. академіка Капіци, (Безстрокова) Квітень 2014 – візит учнів школи до Санкт-Петербургу м. Санкт-Петербург Гімназія № 48 Середня загальноосвітня 2007 р. Спільні конференції в...»

«УДК 378.14 С.П. Семенець, кандидат педагогічних наук, доцент (Житомирський державний університет імені Івана Франка) ПОСТАНОВКА ТА ШЛЯХИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ В СИСТЕМІ МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ У статті представлено авторський підхід до розв’язання проблеми розвитку теоретичного мислення майбутніх учителів математики в системі методичної підготовки, виділено найбільш значущі чинники, визначено структуру навчального матеріалу,...»

«Міністерство освіти і науки, молоді і спорту України Київський національний університет імені Тараса Шевченка Національна академія наук України Інститут геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України Київський інститут інженерних вишукувань і досліджень “Енергопроект” Група компаній Надра Спілка геологів України Експертна Рада Спілки геологів України НВП “Кривбасакадемінвест” Ministry of Education, and Science, Youth and Sports of Ukraine National Taras Shevchenko University of Kyiv The National...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» Д.О. Воронович, І.В. Луньов, А.М. Охрімовський, О.В. Подшивалова ЕЛЕКТРИКА Й МАГНЕТИЗМ Навчальний посібник до лабораторного практикуму Харків «ХАІ» 2011 УДК [53 + 537 + 537.6] (076.5) Е45 Рецензенти: д-р фіз.-мат. наук, проф. М.І. Гришанов, доц. В.П. Олефір Воронович, Д. О. E45 Електрика й магнетизм [Текст]: навч. посіб. до лаб. практикуму / Д.О....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»