WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 31 | 32 || 34 | 35 |   ...   | 54 |

«ЕВРИКА – ХІІІ ЗБІРНИК СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ ПРАЦЬ Івано-Франківськ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника ББК 70.516 М34 Рекомендовано до друку вченою радою ...»

-- [ Страница 33 ] --

“Першість” України в Європі з поширення наркотиків й алкоголю серед підлітків, збільшення числа суїцидних проявів, насилля в сім’ї і поза нею – це потворні наслідки занепаду моральної культури. Тому виховання молодого покоління у руслі християнської традиції й духовності є актуальною проблемою сьогодення. Здавна духовенству належало провідне місце в навчанні і вихованні нового покоління, прищеплення моральних норм та любові до рідної землі.

Для нашого регіону найбільше прислужився чин Отців Василіян, аналіз просвітницької діяльність якого в Галичині наприкінці ХVІІІ – у ХІХ ст. став метою нашого дослідження.

Основоположником Василіянського чину був Св. Василій Великий (329– 379 рр.) – один із найвизначніших отців Східної Церкви, а засновниками цього об’єднання в Україні можна вважати митрополита Йосифа Рутського, який у 1615 р. відкрив першу василіянську школу, і Йосафата Кунцевича [5, с.21].

Кінець ХVIII ст. став важким етапом не тільки для розвитку, але й існування василіян на українських землях: у Російській імперії їх осередки були ліквідовані або передані православним церковним згромадженням, зокрема й Почаївську Лавру. Австрійська влада, овіяна ідеєю “фебронізму”1, також заборетична течія трієрського єпископа Йогана Готгайма, за якою церковні структури повинні стояти нижче за державні і підпорядковуватись світським правителям і чиновникам. Назва походить від псевдоніму автора “Феброніус”.

роняла діяльність василіянських чернечих об’єднань, проводила так звану “касату”. Як наслідок, із 36-ти монаших домів у Галицькій провінції імперії залишилось 14, з них у Галичині – Лаврівський, Бучацький і Дрогобицький.

Зупинимося детальніше на діяльності Отців Василіян у Дрогобичі. На відміну від Лаврівського і Бучацького монастирів, чернечого осередку у Дрогобичі не було. Він “виринув” і продовжив традиції монашого життя своїх попередників 31 грудня 1774 р. за сприяння протоігумена О.Братковського [1, с.148]. Ігуменом Г.Дубіцьким у 1775 р. було побудовано церкву Петра і Павла та монастир, при якому відкрито народну школу й гімназію із філософськими студіями (функціонувала до 1784 р.). Про високий освітній рівень цього закладу свідчило отримання у 1780 р. настоятелем титулу “ректора” та його фінансування міщанами, а не ченцями. Сьогодні про діяльність гімназії нагадує пам’ятна табличка на фасаді монастиря, встановлена у 1991 р.

Замість гімназії на кошти ченців була створена “школа підвищена до рівня головної окружної школи з навчанням німецької мови”, паралельно монахи “вели” ще “руську шкілку” (до 1830 рр.) [1, с.149]. Якщо порівнювати програму навчання з Лаврівським і Бучацьким освітніми закладами, то, як зазначає П.Шкарб’юк, вона “була одна і таж сама – і, на жаль, однакові були методи виховання” [5, с.178].

Особливості навчально-виховної роботи Дрогобицької школи яскраво змалював І.Франко, який навчався тут упродовж 1865–1867 рр. В оповіданнях “Отець-гуморист”, “Оловець” і “Schnsreiben” письменник показав “негативну сторону” навчання цього закладу: ганебну “ослячу лавку”, яка “стояла окремо за залізною піччю боком до всіх учнів”; фізичні покарання, які були заборонені едиктом Фельбігера [2, с.10]; часто вчитель був “трохи п’яний… значить, без бiйки не обiйдеться” і ображав школярів говорячи: “Ти, поросяча почеревино (звичайний титул, яким професор iменував школярiв)” [3, с.115–116].

Однак варто зазначити, що ці ганебні випадки не мали масового характеру й у творчості І.Франка дещо гіперболізовані, що підтверджує їх автор: самі оповідання “мають попри біографічну основу все-таки переважно психологічне та літературне, а не історичне та автобіографічне значення” [5, с.179]. І.Франко показав загальну картину навчання у школах простих дітей, а про василіян згадував “як про світлих, гуманних та симпатичних людей, що вміли впоїти дітям не страх, а замилування до науки та до чесного, трудящого життя” [4, с.229].

Окрім цього, І.Франко був здібним учнем: упродовж трьох років навчання у василіянській школі був шість раз записаний до “Золотої книги” (у неї вносили прізвища “відличних і похвальних учеників” за “пильність і добре поведення”) і тому не міг скуштувати гіркого кореня науки.

Василіянський дрогобицький освітній заклад мав відкритий характер, причому не лише в сенсі навчання дітей різних національностей, але й у залученні до позаурочних заходів громадськості. Зі спогадів одного з випускників Дрогобицької школи дізнаємося таке: “Щопівроку проводили т. з. «екзамени», на які сходилась комісія, складена з деканів, бургомістра і радних міста, притім приходили батьки і всі цікаві люди” [5, с.180].

У Дрогобичі функціонували пізніше й інші освітні інституції, але василіянський шкільний осередок не втратив своєї слави. Один з дослідників діяльності Василіянського чернечого чину о.Ваврик зазначав, що “василіянська школа була битком набита й досягла до трьохсот учнів у більшості українського походження” [1, с.151]. І незважаючи на її первісно німецько-польський характер та інші “вади”, якот спілкування з учнями польською мовою, все ж таки “закладала надійний фундамент початкових знань та християнсько-національного виховання” [5, с.176].

Підтвердженням цих слів можуть слугувати імена випускників аналізованого навчального закладу: І.Франко, К.Бандрівський (згодом судовий опікун хворого І.Франка), василіянин-протоігумен Е.Коссак, видатний церковний діяч і перший єпископ Української греко-католицької церкви у США С.Ортинський та ін.

Підсумовуючи вищезазначене, зауважимо, що впродовж кінця XVIII – у ХІХ ст. Отці Василіяни плідно потрудились на ниві виховання галицької молоді, прищеплюючи молодому поколінню християнську віру та мораль, даруючи дітям світло науки та плекаючи в них любов до рідної землі. Продовжують цю працю й сьогодні, зокрема в нашому місті успішно працює вже десятий рік Івано-Франківська приватна загальноосвітня школа І–ІІІ ст. “Католицька школа св. Василія Великого”.

1. Ваврик М. По василіанських монастирях / о. Михайло Ваврик. – Торонто : Видавництво й друкарня ОО. Василіан, 1958. – 286 с.

2. Ступарик Б. Шкільництво Галичини (1772–1939 рр.) / Б. Ступарик. – Івано-Франківськ, 1994. – 143 с.

3. Франко І. Вибрані твори : у 3 т. / Іван Франко. – К. : Дніпро, 1973. – Т. ІІ. – 624 с.

4. Франко І. Зібрання творів : у 50 т. / Іван Франко. – К., 1983. – Т. 39.

5. Шкарб’юк П. В. Монаший Чин Отців Василіян у національному житті України / П. В. Шкарб’юк. – Львів : ВВП “Місіонер”, 2005. – 439 с.

–  –  –

Вступ України у світове освітнє співтовариство вимагає глибокого розуміння актуального стану, тенденцій та закономірностей розвитку освіти в різних країнах та геополітичних регіонах. Сучасна вітчизняна порівняльна педагогіка аналізує перспективи розвитку освіти у провідних розвинених країнах, проте особливості розвитку освіти в країнах Південної Америки залишилися поза увагою дослідників [1]. Саме тому аналізу освіти в Аргентині і присвячена наша робота.

У колоніальні часи в Аргентині освіта складалася переважно з початкових шкіл при чернечих орденах домініканців, францисканців і єзуїтів. У 1613 році єзуїти заснували перший університет у країні – Національний університет Кордови, який мав релігійно-філософську спеціалізацію. Згодом також було відкрито ряд навчальних закладів, які були покликані навчати людей більш практичних дисциплін. Перший закон про загальну обов’язкову безкоштовну світську освіту було прийнято у 1884 році за часів президентства Хуліо Роса, що, у свою чергу, викликало значні протести з боку церкви.

У 1918 році з університету Кордови розпочалася університетська реформа в Аргентині, яка згодом розповсюдилася на ввесь континент. Головними принципами реформи були автономія вищих навчальних закладів, самоврядування, наближення їх до суспільства, періодичні публічні акредитації для кафедр. У 1990-х роках аргентинська система державної освіти переживала кризу недофінансування. Проте з 2002 року стан публічної освіти поступово покращується.

Великий поштовх до розвитку і реформування освіти в Аргентині здійснив 7 президент Аргентини – Сарм’єнто Домінго Фаустіно. Його роль настільки велика, що його вважають реформатором не тільки в Аргентині, а й у всій Латинській Америці. Він відкрив Аргентинську національну обсерваторію і Академію наук, був учителем усієї нації, тому дата його смерті – 11 вересня вважається офіційним днем учителя в Аргентині.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Перший Федеральний Закон “Про освіту” в Аргентині був прийнятий 5 грудня 1993 року. За Федеральним законом “Про освіту” в Аргентині система освіти складається з 4 рівнів:

1. Дошкільна (ісп. Inicial) для дітей віком від 45 днів до 5 років:

– ясла (ісп. Jardines Maternales) для дітей від 45 днів до 2 років;

– дитячі садки (ісп. Jardines de Infantes) для дітей віком 3–5 років.

2. Початкова (ісп. Primaria) для дітей віком від 6–12 років.

3. Середня (ісп. Secundaria) для дітей, які закінчили курс початкової освіти, триває 6 років:

– базова (3 роки);

– орієнтована (3 роки) має різні спеціалізації, які учень може обирати.

4. Вища (ісп. Superior):

– університетська;

– вищі професійно-технічні і педагогічні навчальні заклади [2].

Близько 70% аргентинських дітей навчаються на державній основі. Освіту в Аргентині вважають найкращою в Латинській Америці. Близько 98,3% населення писемне. Навчання триває з березня по листопад (тиждень канікул в липні). В усіх навчальних закладах Аргентини діє десятибальна шкала оцінювання.

За останніми даними в країні працює 663 тисячі викладачів, діє 40 825 шкіл, та більше сотні університетів. Найбільшим є університет у Буенос-Айресі, заснований 1821 р., у якому навчаються близько 301 000 студентів. Загалом в університетах навчається більше 1,5 млн осіб (1,285 млн у державних і 250 тис. у приватних), тобто 33,8% від загальної кількості юнаків і дівчат у віці 18–24 років [3].

Для деяких студентів навчальний день починається о 8 ранку і закінчується в полудень. Інші відвідують школу в період з 13 до 17 вечора. Перед початком занять студенти піднімають прапор і співають національний гімн. Цікавим є той факт, що тільки 12% студентів закінчують навчання точно у відведений термін – багато студентів часто залишають на повторний рік навчання в університеті, тому нерідко навчання триває не 4–5 а 7–8 років.

Цікавою є історія “білого халату”. Щоб уникнути відмінносте між платтями бідних та багатих школярок, вчителька школи Матильда Діаз зібрала батьківські збори та проінформувала батьків, що скоро відбудеться “прем’єра” шкільної форми. Вона власним коштом закупила білу тканину для виготовлення фартухів. Рада з освіти схвалила цей почин та запропонувала директорам шкіл запровадити білі фартухи. Це нововведення стало настільки популярним, що поширилось не тільки на всю країну, а й на сусідні держави. Отже, з 1942 року в Аргентині використання білого фартуха для школярів стало обов’язковим. Це правило діє і сьогодні.

Сьогодні Аргентина може похвалитись п’ятьма лауреатами Нобелівської премії: 1) Карлос Сааведра Лам (1936) – ректор і викладач в університеті Буенос-Айреса, вважається першим латиноамериканським лауреатом; 2) Адольфо Перес Есківель (1980) – правозахисник, отримав премію за внесок у захист прав людини в Латинській Америці; 3) Бернардо Альберто Усай (1947) – заснував в Аргентині Інститут біології і експериментальної медицини; 4) Луїз Федеріко Лелуар (1970) – біохімік, відкрив перший цукровий нуклеотид; вважається національним героєм, зображений на поштовій марці; 5) Сезар Мільштейн (1984)

– вчений-імунолог, розробив техніку отримання моноклональних антитіл.

1. Сбруєва А. А. Порівняльна педагогіка : навч. посіб. / А. А. Сбруєва. – 2-ге вид. – Суми :

ВТД “Університетська книга”, 2004. – 320 с.

2. Режим доступу : http://portal.educacion.gov.ar/consejo/files/2009/12/ley_de_educ_nac1.pdf.

3. Режим доступу : www.argentour.com/en/argentina/education_in_argentina.php

–  –  –

Широке впровадження в навчальний процес нових інформаційних технологій навчання, що базуються на комп’ютерній підтримці навчально-пізнавальної діяльності, відкриває перспективи щодо гуманізації навчального процесу, розширення та поглиблення теоретичної бази знань і надання результатам навчання практичної значущості.

Популярність персональних комп’ютерів неухильно росте серед різних категорій користувачів – від професіоналів до початківців. Вони досить вільно та грамотно орієнтуються в складних операційних системах. Не останнім стимулом і заохочувальним фактором у справі освоєння комп’ютера для школярів є комп’ютерні ігри.

Існує безліч різноманітних комп’ютерних ігор, що імітують на екрані дисплея космічні мандри, зоряні війни, повторюють маршрути відомих автомобільних гонок, різні казкові сюжети. Ці ігри розвивають у дітей сенсомоторні навички, увагу, спостережливість, швидкість реакції. Проте надмірне захоплення комп’ютерними іграми може викликати в дітей агресивність, неадекватне сприйняття реальності, підвищену втомлюваність.

Крім динамічних імітаційних ігор, розроблено клас логічних, які навчають дітей думати.

Комп’ютерна гра має великий дидактичний потенціал, який можна і необхідно реалізувати в педагогічній практиці. За допомогою комп’ютерних ігор можна засвоювати різні математичні знання (наприклад, властивості геометричних фігур), розвивати просторову уяву, пам’ять, творче продуктивне мислення, вони є дієвим засобом формування та розвитку загальних психологічних якостей особистості молодших школярів.

Досвідченому педагогові достатньо один раз попрацювати з програмою, щоб зрозуміти, для чого вона створена, яку педагогічну мету переслідує і під час вивчення якого матеріалу вона може виконувати ту чи іншу дидактичну функцію. Відсутність такого призначення програми робить її непридатною для використання в навчальних цілях.

Навчальна інформація програми не повинна містити наукових помилок, неточностей. Систематичність викладу матеріалу передбачає його логічну послідовність. Така вимога ставиться до викладу матеріалу з використанням будьяких засобів чи методів навчання. Логічна послідовність передбачає слідування від простого до складного, від відомого до невідомого. Не можна, наприклад, вивчати прямокутник, не знаючи, що таке кут.Pages:     | 1 |   ...   | 31 | 32 || 34 | 35 |   ...   | 54 |
Похожие работы:

«Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” Кафедра економічної кібернетики ПІДГОТОВКА ТА ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ Методичні вказівки Для студентів галузі знань 0305 “Економіка та підприємництво” за напрямом 6.030502 “Економічна кібернетика” денної форми навчання Суми ДВНЗ “УАБС НБУ” УДК 330.46(073) П Рекомендовано до видання методичною радою факультету банківських технологій Державного вищого навчального закладу...»

«НАУКА В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ Матеріали VІI Міжнародної науково-практичної конференції (29-30 вересня 2011 р.) У семи томах Том 4 Іноземні мови та регіонознавство. Культурологія. Філологія Дніпропетровськ Видавець Біла К.О. УДК 80+81'25 81'373.217 ББК 73 Н 34 НАУКА В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції СКЛАД ВИДАННЯ Том 1. Наукові праці з біології, медицини, технічних, фізико-математичних та хімічних наук Том 5. Педагогіка. Психологія....»

«ТЕОРІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ 105 УДК 323.1 (477) О.В. Долгов, канд. політ. наук, доцент Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова Французький бульвар, 22, м. Одеса, Україна, 65968 ОСНОВНІ ТЕОРІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІТИЧНИХ КОРДОНІВ ЯК ЧИННИКА ПОЛІТИЧНОГО ПРОЦЕСУ Аналізуються основні етапи і теорії дослідження політичного простору в якості чинника політичного процесу. Ключевые слова: лімологія, політичний кордон, контактна зона, політичний процес, держава, природний кордон....»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Берко Андрій Юліанович УДК 004.62, 004.652 МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ІНТЕГРАЦІЇ ДАНИХ У ВІДКРИТИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ Спеціальність 01.05.03 – математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук Львів – 2011 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано у Національному університеті Львівська політехніка Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, м. Львів...»

«ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ Організація-розробник: ДУ «Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України» Методичні вказівки для закладів охорони здоров'я та інших організацій, які виконують роботи з дезінфекції та стерилізації Тиражування цих методичних указівок дозволяється лише за згодою ТОВ «АЛЬЯНС ГРУПП» (Україна) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ із застосування засобу «АСЕПТІК-БІОДЕЗ» з метою стерилізації та дезінфекції Виробник: «ТОВ Альянс Групп», Україна...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «Ужгородський національний університет» А.А. Горват, В.М. Жихарев МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА Лабораторний практикум Навчальний посібник Ужгород Видавництво УжНУ «Говерла» 20 ББК 22.3 Я73 Г–67 УДК 53 (075.8) Горват А.А., Жихарев В.М. Г – 67 Молекулярна фізика і термодинаміка. Лабораторний практикум.– Ужгород: Вид. УжНУ, «Говерла» 2011 – 224 с. У посібнику наведені описи 18 лабораторних робіт...»

«Збірн.наук.праць Уманського НУС. Ч.1. Агрономія. Випуск 73. Умань – 2010.С.360-365. Фахове видання. УДК 5.57.574 ЕКОЛОГІЧНА ЧИСТОТА АГРОЛАНДШАФТІВ І ПРОГРАМОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР Сонько С.П. доктор географічних наук Екологічні проблеми, які виникають при вирощування сільськогосподарських культур умовно можна поділити залежно від масштабу виникнення на три групи. Перша група – проблеми макрорівня, або рівня усієї біосфери, які є найбільш концептуальними. Друга...»

«БіБліотечка фізико-математичної школи В.В. Прасолов Задачі З Планіметрії Переклад з російської Андрія Кравчука тернОПілЬ наВчалЬна КнИГа — БОГдан УДК 514.112 ББК 22.151.0 П70 Серію «Бібліотечка фізико-математичної школи» засновано 2010 року Перекладено за виданням: В.В. Прасолов. Задачи по планиметрии: Учебное пособие. — 6-е изд., стереотипн. — М.: МЦНМО, 2007. — 640 с.: ил. Прасолов В. В. П70 Задачі з планіметрії / В. В. Прасолов ; пер. з рос. А. Кравчука. — Тернопіль : Навчальна книга –...»

«Львівський національний університет імені Івана Франка Економічний факультет Інститут європейської інтеграції Львівський державний університет внутрішніх справ Українська асоціація викладачів-католиків Асоціація лікарів-католиків ПРОГРАМА Міжнародної науково-практичної конференції НАУКА І ДУХОВНІСТЬ У СИСТЕМІ СУЧАСНОГО УПРАВЛІННЯ 19 квітня 2012 року Львів 2012 Порядок роботи конференції 0900 – 0950 Заїзд учасників конференції. Реєстрація. 1000 – 1230 Урочисте відкриття роботи конференції....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” ШПОТЮК МИХАЙЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ УДК 621.315.592:539.213 РАДІАЦІЙНО-ІНДУКОВАНЕ ФІЗИЧНЕ СТАРІННЯ СКЛУВАТИХ СЕЛЕНІДІВ МИШ’ЯКУ 01.04.07 – фізика твердого тіла Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Львів – 2010 Дисертацією є рукопис Робота виконана на кафедрі напівпровідникової електроніки Національного університету „Львівська політехніка” та в Науково-виробничому підприємстві...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»