WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 29 | 30 || 32 | 33 |   ...   | 54 |

«ЕВРИКА – ХІІІ ЗБІРНИК СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ ПРАЦЬ Івано-Франківськ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника ББК 70.516 М34 Рекомендовано до друку вченою радою ...»

-- [ Страница 31 ] --

У нових умовах розвитку інформаційного суспільства виникає необхідність розроблення єдиної загальнодержавної стратегії в галузі освіти, орієнтованої на формування й розвиток у підростаючого покоління навиків життя в інформаційному суспільстві. У сучасному розумінні освіта, яка необхідна для стійкого розвитку – це процес і результат формування знань, умінь, навичок, стилю діяльності, рис особистості, компетентностей, що забезпечують постійне підвищення якості життя.

Одним з основних предметів у початковій школі є математика. Вона передбачає розвиток ключових компетентностей дитини, які формуються під впливом багатьох факторів. Саме дослідження цих чинників становить суть питання, на яке потрібно знайти відповіді.

Проблемою реалізації компетентнісного підходу займалися ряд науковців, зокрема: В.Байденко, Ю.Варданян, Л.Карпова, Н.Кузьміна, І.Зимня, А.Маркова, С.Раков, В.Сластьонін, Л.Хоружа, А.Хуторський. Значна заслуга в дослідженні компетентнісного підходу належить О.Пометун. На основі робіт цих учених було визначено сутність, зміст, структуру, засоби й методи реалізації даного підходу до навчання.

У нашій країні настав період, коли освіта набуває кардинальних змін.

Адже сьогодні соціуму необхідні учні й випускники, які готові змінюватись і пристосовуватися до нових потреб життя, оперувати й управляти інформацією, активно діяти, швидко приймати рішення, навчатись упродовж життя. Це означає, що потрібно оновлювати методи й прийоми навчання, залучаючи інноваційні методики до процесу формування в школярів предметних та життєвих компетентностей [2, с.51].

За визначенням Г.Звєревої, компетенція – це сукупність взаємопов’язаних якостей особистості (знань, умінь, навичок, способів діяльності), які є заданими до відповідного кола предметів і процесів та необхідними для якісної продуктивної дії відносно них, а компетентність – це володіння людиною відповідною компетенцією, що містить її особистісне ставлення до предмета діяльності [3, с.7].

Таким чином, поняття “компетенція” традиційно вживається у значенні “коло повноважень”, “компетентність” же пов’язується з обізнаністю, авторитетністю, кваліфікованістю. Тому доцільно в педагогічному сенсі користуватися саме терміном “компетентність”. Під компетентністю частіше розуміють інтегрувальну якість особистості, яка виявляється в загальній здатності й готовності до діяльності, що ґрунтується на знаннях та досвіді, набутому в процесі навчання та соціалізації [2, с.52].

Н.Глузман дотримується думки, що педагогічними умовами, що забезпечують готовність майбутнього вчителя до формування в учнів початкових класів математичних уявлень і понять, є такі:

– комплексне вивчення математичних, психологічних і методичних основ формування уявлень і понять;

– вивчення різних форм і методів формування математичних уявлень і понять, а також можливостей інформаційно-комунікаційних технологій у цьому процесі;

– проведення інтегрованих лекцій і спецкурсів з метою вироблення розуміння міжпредметних зв’язків між поняттями;

– організація самостійної творчої діяльності студентів із виготовлення дидактичних матеріалів, спрямованих на формування в учнів математичних уявлень і понять та здійснення контролю за їх засвоєнням [4, с.5].

Для досягнення поставленої мети вчитель повинен уміти моделювати уроки за різними технологіями. Майбутній учитель має усвідомлювати, що в початковій школі на уроках застосовуються різні стратегії навчання з метою сформувати здатність особистості, яка найбільш потрібна в третьому тисячолітті, – учитися все життя, здатність до саморозвитку.

Компетентнісний підхід у школі реалізується за допомогою різних засобів, зокрема, за допомогою підручника. Завдання підручника полягає не тільки в заохоченні учнів пізнавати дійсність, а й у підготовці їх до практичного застосування. Ця функція здійснюється через вправи й завдання, які дають змогу вдосконалювати різні практичні навички та стимулюють практичну діяльність [1, с.51].

Підручник С.Скворцової, О.Онопрієнко “Математика” для першого класу є прикладом того, як за допомогою правильно підібраних завдань, малюнків, фотографій дитина здобуває не тільки знання з математики, але й досліджує і вивчає навколишню дійсність для того, щоб краще в ній орієнтуватися. Теоретичний матеріал підручника подається поступово й супроводжується яскравими кольоровими зображеннями, логічними завданнями, у ході розв’язання яких діти отримують загальні поняття з математики, такі як: точка, пряма, крива, ламана лінія, відрізок, промінь, геометричні фігури, цифри. Крім того, учні вчаться порівнювати предмети, явища дійсності, співвідносити їх з елементарними математичними знаннями.

Також на уроках математики в початкових класах можна використовувати сюжетно-рольові ігри. Сюжетно-рольові ігри доцільно використовувати тоді, коли необхідно на практиці показати школярам, як правильно застосовувати знання. Сюжетно-рольові ігри повніше реалізують підготовку учнів до практичної діяльності, виробляють у них життєву позицію, привчають до колективних форм роботи [5, с.20].

Проблема дослідження реалізації компетентнісного підходу до навчання є найактуальнішим сучасним завданням педагогіки. Тому в сучасних умовах відкритого доступу до інформації вітчизняних та зарубіжних учених необхідно й надалі вивчати різні підходи до цієї проблеми, щоб зробити навчальний процес у школі ефективним та цікавим для школярів.

1. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики / за заг. ред. О. В. Овчарук. – К. : К.І.С., 2004. – 112 с.

2. Марецька Н. Компетенція чи компетентність: що ми формуємо у молодших школярів / Н. Марецька // Початкова школа. – 2007. – № 9. – С. 51–54.

3. Звєрева Г. Компетентнісний підхід до навчання на уроках математики : метод. посіб. для вчит. / Г. Звєрева. – Харків : РМК Московського РУО, 2008. – 81 с.

4. Глузман Н. Проблеми реалізації компетентнісного підходу в період методико-математичної підготовки майбутніх вчителів [Електронний ресурс] / Н. Глузман // Портал сучасних педагогічних досліджень. – Режим доступу : http://intelect-invest.org.ua.

5. Смаглій О. Застосування ігрових ситуацій на уроках математики / О. Смаглій // Початкова школа. – 2003. – № 7. – С. 20–22.

6. Поліщук О. Шляхи формування життєвих компетентностей молодших школярів / О. Поліщук // Початкова школа. – 2005. – № 3. – С. 52–57.

–  –  –

Вивчення дитячої опери – це засіб музично-виховної роботи, за допомогою якого вчитель прищеплює дітям любов до музики, вчить розуміти її, виховує художній смак, формує творчі здібності. Участь у її постановці активно й різнобічно розвиває дітей завдяки синтетичній природі такої вистави: тут задіяні спів, акторська гра, танець, виразне читання (більшість дитячих опер містять розмовні діалоги) [3, с.40].

Як правило, розучування й постановка дитячих опер здійснюється в загальноосвітній школі в умовах театрального гуртка. Організувати його можна як на базі якогось одного класу, так і залучивши учнів з різних класів. На початковому етапі керівник прослуховує й набирає трупу дітей (оптимальна кількість 15–20 осіб); добирає репертуар, посильний для учнів, а вже потім підшуковує на конкретні ролі відповідних виконавців. Доцільно створити підготовчу групу, в яку слід приймати всіх охочих. До виступів допускаються найбільш підготовлені діти, що є стимулом для артистів-початківців. Іноді до театрального гуртка приходять учні без яскраво виражених музичних й артистичних здібностей, але з великим бажанням працювати. Їх наполегливість під керівництвом педагога має винагороджуватися. Якщо ж учень тривалий час відчуває труднощі, скутість на сцені, йому слід запропонувати інші цікаві справи: бути освітлювачем, костюмером, художником-декоратором [2, с.27].

Бажано, щоб театральний гурток працював під гаслом: “Кожному – справа по душі, кожній справі – свій організатор”. Завдяки рухливості організаційних структур гуртківці можуть виступати в різних “ролях”: в одній виставі як актори, у другій бути помічником режисера, у третій – освітлювачем або реквізитором. При цьому слід пам’ятати, що недостатньо правильно розподілити обов’язки, потрібно навчити дітей їх виконувати, формувати почуття відповідальності за доручену справу.

Коли театральний гурток вже створений і вибраний репертуар, слід працювати безпосередньо над оперою.

Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


На початку ознайомлення з оперою необхідно розповісти дітям про події, що в ній відображені. Можливо, що сюжет цієї казки знайомий більшості учнів, проте цікава, захоплююча, невеличка за часом розповідь дозволить створити позитивну мотивацію у молодших школярів для її розуміння та сприймання. Після цього потрібно ознайомити учнів з темами героїв опери. Доцільним буде запропонувати дітям охарактеризувати основних персонажів, продемонструвати рухи їх ходи тощо. Також учні можуть описати характер музики, яка б відповідала суті кожного героя.

Щоб збудити творчу уяву дітей перед слуханням і розучуванням певної теми, можна спочатку прослухати її у виконанні на фортепіано, не називаючи попередньо, чия це тема. Характеризуючи музику, визначити з учнями, хто з дійових осіб опери-казки відповідає їй [1, с.25]. Коли всі теми добре засвоєні дітьми, потрібно прослухати всі партії. Учні беруть участь у виконанні тих партій, які вони засвоїли найкраще. При цьому важливим є момент розподілу ролей, під час якого вчителю необхідно враховувати психологічні якості виконавців.

Під час роботи над оперою необхідно надавати учням можливості для вокальної, інструментальної, танцювальної імпровізацій, наприклад, можна запропонувати дітям підібрати елементарні музичні інструменти для супроводу певної теми, створити музичні інтонації для передачі різних почуттів персонажів вистави, осягнути характер героя і перевтілитися в нього за допомогою уяви, намалювати ілюстрації до опери, створити танець для завершення опери, переробити сюжет казки, дібравши нових дійових осіб, дати їм психологічну та музичну характеристику.

Репетиції слід проводити на сцені, якщо ж немає такої можливості, можна організувати таку роботу в класі. Однак перед виступом все ж необхідно, щоб діти призвичаїлись до сцени. На останні репетиції бажано запрошувати керівництво школи і вчителів, щоб учні усвідомлювали значущість своєї праці, звикали працювати в присутності глядачів. Безпосередньо перед виступом корисно не менше двох разів прорепетирувати виставу в костюмах, зі всіма декораціями [3, с.43].

Після вистави бажано колективно обговорити виступ. Спочатку слід обмежитися загальними враженнями, а на найближчому занятті провести детальний розбір. При цьому бажано, щоб першими висловились учні, потім батьки, вчителі, останнім же повинен підбити підсумок керівник.

Набуттю досвіду театральної гри сприяють поїздки в інші міста й села, участь у конкурсах. До таких гастролей діти зазвичай ставляться дуже серйозно та відповідально. Керівникові гуртка слід мати на увазі, що в роботі його творчого колективу чи в постановках трапляються й непередбачувані моменти, невдалі виступи, які можуть викликати негативні емоції, розчарування. Однак головне, щоб школярі зрозуміли, що постійна активна творча робота над підвищенням своєї виконавської майстерності, уміння невимушено дарувати людям радість принесуть їм справжнє задоволення й успіх.

1. Дорошенко Т. Дитяча опера як засіб музичного виховання / Т. Дорошенко // Початкова школа. – 1999. – № 11. – С. 24–26.

2. Гризоглазова Т. Специфіка роботи над музичною казкою / Т. Гризоглазова // Початкова школа. – 1998. – № 6. – С. 26–28.

3. Карпенко Є. Дитяча опера як засіб музичного виховання / Є. Карпенко, Н. Карпенко // Мистецтво і освіта. – 2006. – № 4. – С. 40–44.

–  –  –

Несприятливі демографічні процеси в нашому суспільстві супроводжуються значним погіршенням стану здоров’я дітей та підлітків. За даними офіційної статистики [1], за останні десять років відбулися негативні зміни життєвих показників дитини, зокрема стрімке зростання кількості захворювань; зниження імунітету, показників фізичного розвитку та витривалості; збільшення кількості дітей, які можуть бути віднесені до груп високого медико-соціального ризику; почастішали випадки суїциду, наркоманії та алкоголізму, що часто є наслідком духовної деградації особистості.

Такий стан здоров’я молодого покоління викликає занепокоєння у педагогічної громадськості, спонукає її до пошуку нових підходів до вирішення означеної проблеми в умовах школи, виявлення ресурсних можливостей впливу на процес оздоровлення дітей. У зв’язку з цим, актуалізується питання впровадження в шкільну практику здобутків валеології як науки, яка вивчає закони духовного, психічного, фізичного здоров’я людини й виховує в школярів потребу бути здоровим, берегти й зміцнювати своє здоров’я за допомогою немедикаментозних природних чинників та засобів, гармонійно розвивати свої таланти й здібності.

“Людина задоволена своїм духовно-моральним, фізичним життям тоді, коли вона здорова, повна сил та енергії…” – зазначав Я.Пузич [3, с.57]. Разом з І.Ніколаєвою вони вважають, що важливим засобом покращення здоров’я є музика. Про використання музичних творів у валеологічному вихованні учнів початкових класів пише О.Філіп’єва [4]. Вона розкриває шляхи пізнання дитиною емоційної сутності музичного мистецтва. Про музику як засіб керування почуттями й настроєм говорить і Л.Паньків, яка досліджує питання впливу музики на психічне здоров’я особистості, її внутрішню гармонію [2].

Спеціалістами доведено, що від дратівливості й неврозів допомагає музика П.Чайковського. Головний біль знімає “Полонез” М.Огінського, покращує сон сюїта “Пер Гюнт” Е.Гріга. Кров’яний тиск і серцеву діяльність нормалізує “Весільний марш” Ф.Мендельсона. Піднімає настрій і позбавляє від депресії джаз, блюз, соул, каліпсо. Правильно дібрані музичні твори сприяють розвиткові здібностей молодших школярів до мов, формуванню почуття товариськості, комунікативності, стимулюють процес навчання в цілому, а також створюють умови для відпочинку та релаксації. Для зняття втоми слід слухати “Ранок” Е.Гріга, “Пори року” П.Чайковського. Творчий імпульс стимулюють “Турецький марш” В.Моцарта, “Кармен” Ж.Бізе. Зняти хвилювання й тривогу допоможуть мазурки та прелюдії Ф.Шопена, вальси Й.Штрауса, “Місячна соната” Бетховена. Для заспокоєння варто послухати “Гавот” Й.Брамса, “Мрії” Й.Баха [4, с.45].Pages:     | 1 |   ...   | 29 | 30 || 32 | 33 |   ...   | 54 |
Похожие работы:

«НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Хованець Галина Ігорівна УДК 541.64; 544.4; 544.526:542.952.6 КІНЕТИЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОТОІНІЦІЙОВАНОЇ КОПОЛІМЕРИЗАЦІЇ МОНО– І ДИ(МЕТ)АКРИЛАТІВ ДО ГЛИБОКИХ КОНВЕРСІЙ 02.00.06 – хімія високомолекулярних сполук АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук Львів – 2009 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Відділенні фізико–хімії горючих копалин Інституту фізико– органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка...»

«Бердянський державний педагогічний університет Під час підключення приладу до комп’ютера на моніторі з’явиться вікно “Майстра нового підключення”. Потім необхідно вказати місце розташування драйвера й подати напругу на кроковий двигун, наприклад, із блока живлення комп’ютера. Керування роботою двигуна здійснюється за допомогою програми (рис. 5). Можна задавати кут повороту ротора за годинниковою стрілкою, чи проти. Практичне використання системи можливе в лабораторному обладнанні, де необхідно...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ Частина перша Технології знезараження непридатних пестицидів Вінниця ВНТУ УДК 632.95 ББК 44+35.33(075) У 67 Рекомендовано до друку Вченою радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (протокол №7 від 23.02.2012 р.) Автори: Петрук В.Г., Ранський А.П., Васильківський І.В., Іщенко В.А., Безвозюк...»

«Часопис Національного університету Острозька академія. Серія Право. – 2011. – №1(3) УДК 340.114.5 + 159.955.4 Сенчак І. І. викладач кафедри державно-правових дисциплін (Національний університет Острозька академія) ПРАВОВА РЕФЛЕКСІЯ ЯК НЕВІД’ЄМНИЙ КОМПОНЕНТ У МЕХАНІЗМІ ФОРМУВАННЯ ПРАВОСВІДОМОСТІ Дослідження рефлексії як особливо важливого інструменту розвитку людини завжди було і залишається надзвичайно актуальною проблемою багатьох сфер науки. Рефлексії, як специфічній родовій властивості...»

«ВІСНИК ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ VISNYK LVIV UNIVERSITY Філософські науки. 2008. Вип. 11. С.72-79 Philos. Sci. N 11. P.72-79 УДК 167/168:575 ОНТОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЖИТТЯ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ БІОЛОГІЇ Володимир Боднар Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Університетська, 1, Львів, 79000, Україна, k_filos@franko.lviv.ua У контексті досягнень генетики розглянуто субстанційний підхід до феномену життя та з’ясовано його редукціоністську орієнтацію. Проаналізовано перспективність...»

«1. ПІБ Маслов Олег Вікторович 2. Назва Моделі і методи радіаційно-технологічного контролю стану фізичних бар’єрів безпеки АЕС з ВВЕР 3. Спеціальність 05.14.14. – „ теплові та ядерні енергоустановки ” 4. Місце роботи Одеський національний політехнічний університет 5. Де виконана дисертація Одеський національний політехнічний університет 6. Науковий керівник Максимов Максим Витальевич 7. Опоненти Слісенко Василь Іванович, доктор фізико-математичних наук, ст. наук. співробітник. Літвинський Людвіг...»

«Київський національний університет імені Тараса Шевченка На правах рукопису Буй Дмитро Борисович УДК 681.3.06 ТЕОРІЯ ПРОГРАМНИХ АЛГЕБР КОМПОЗИЦІЙНОГО ТИПУ ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ 01.05.03 – Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин та систем Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук Науковий консультант Редько Володимир Никифорович, доктор фіз.-мат. наук, професор, академік НАНУ Київ – 2002 ЗМІСТ Перелік умовних позначень Вступ Розділ 1. Нерухомі...»

«ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ МАКІЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ МАКІЇВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР МАКІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №1 ІЗ ЗШ ІІ СТУПЕНЯ №61 РЕАЛІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРОЕКТУ «ВІДКРИТИЙ СВІТ» НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЕКТ З ФІЗИКИ «БЕРЕЖИСЬ АВТОМОБІЛЯ» В РАМКАХ ТРЕНІНГУ «INTEL НАВЧАННЯ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО» В УКРАЇНІ План вивчення теми Автор Агапова Валентина Олексіївна Ім’я, по-батькові та прізвище Макіївський ліцей № 1 із ЗШ ІІ ступеня № 61 Назва навчального...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ КІРОВОГРАДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА В.В. Вдовенко, І.В. Сальник, Н.Г. Шевченко ЗАДАЧІ ЗАОЧНОЇ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОЇ ШКОЛИ Навчально-методичний посібник Кіровоград – 2008 ББК 22.1 В 25 УДК 51 Вдовенко В.В., Сальник І.В., Шевченко Н.Г. В 25 Задачі заочної фізико-математичної школи:...»

«Міністерство освіти і науки України Національний університет харчових технологій 80 МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ, АСПІРАНТІВ І СТУДЕНТІВ \ “Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті” Частина 3 10–11 квітня 2014 р. Київ НУХТ 201 Програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів “Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті”, 10–11 квітня 2014 р. – К.: НУХТ, 2014...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»