WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 28 | 29 || 31 | 32 |   ...   | 54 |

«ЕВРИКА – ХІІІ ЗБІРНИК СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ ПРАЦЬ Івано-Франківськ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника ББК 70.516 М34 Рекомендовано до друку вченою радою ...»

-- [ Страница 30 ] --

Можемо зробити висновок: силу звучання називають гучністю і вона є дуже важливою властивістю музичних звуків. Зміна гучності звуків у музиці називається динамікою. Музика, як і людська мова, наповнена різноманітними звуковими відтінками. Ці відтінки називаються динамічними. Адже ви ніколи не говорите просто голосно або просто тихо. Сила вашого звуку завжди залежить від того, що і як ви хочете сказати. Так само й музика може звучати голосно, тихо, дуже голосно, дуже тихо, не дуже голосно, не дуже тихо.

В ігровій формі можна закріпити поняття про звукоряд.

Учитель. Звуки стали всі у ряд – утворився звукоряд.

Учні називають звуки звукоряду.

Учитель. Послідовний рух звуків у висхідному й низхідному порядку називається гамою. Звуки гами (до, ре, мі, фа, соль, ля, сі) називаються ступенями.

Учитель. Жили-були сім сестер. Найстарша сестра ДО була найбільшою.

Тому голос у неї був товстий та низький. А сестричка СІ – найменшою серед них. І голос у неї був тонким і високим. Відстань між низькою й високою ДО називається октавою.

Вивчаючи тему “Тривалість нот”, можна використати такий ігровий прийом:

Учитель. Звуки бувають довгі й короткі. Підійдіть до фортепіано й швидко вдарте пальцем по клавіші. Почули короткий звук. А тепер натисніть клавішу й тримайте палець. Звук буде довгий і поступово буде згасати. Таку властивість звуків називають тривалістю або часом звучання.

Чимало цікавих ігрових прийомів можна застосувати при вивченні таких понять, як сильні й слабкі долі, дводольний такт, ритмічний малюнок, такт, затакт інтервали тощо. Кожне поняття нотної грамоти доцільно подавати поступово, використовуючи ігрові методи та прийоми на кожному уроці.

Таким чином, можна зробити висновок, що використання ігрових прийомів засвоєння нотної грамоти на уроках музики в початкових класах сприяє самовираженню, впливає на розвиток музичних здібностей учнів, активізує музичний слух, музичну пам’ять, покращує загальні знання про музичне мистецтво.

1. Печерська Е. П. Уроки музики в початкових класах : навч. посіб. / Е. П. Печерська. – К. :

Либідь, 2001. – 272 с.

2. Ясулко М. К. Музика. 3 клас: Тематичне планування та розробка уроків / М. К. Ясулко. – Х. : Ранок, 2009. – 144 с. – (Майстер-клас).

3. Веселые уроки музыки в школе и дома / авт.-сост. З. Н. Бутаева. – М. : Изд-во АСТ ; Д. :

Изд-во Сталкер, 2002. – 384 с.

–  –  –

Ключове завдання школи – навчити школярів змістовно, граматично правильно й стилістично вправно будувати текст, щоб висловлювати думку в усній чи писемній формі. Оскільки відомості про текст є складними й різноманітними, засвоєння їх не може бути обмежене вузькими часовими межами.

Мовний розвиток дитини в молодшому шкільному віці привертав увагу багатьох дослідників у галузі педагогіки та психології, зокрема В.Сухомлинського, Л.Варзацької, Л.Величка, М.Львова, Н.Гац та ін.

У початкових класах під час вивчення розділу “Текст” діти повинні засвоїти такі поняття: текст, заголовок тексту, поділ тексту на абзаци, тема й мета тексту, засоби зв’язності тексту, будова тексту (зачин, основна частина й кінцівка), види текстів (текст-опис, текст-розповідь, текст-міркування), стилі мовлення (художній, розмовний, науковий).

У сучасній школі використовують різноманітні форми організації навчально-виховного процесу, класифікація яких здійснюється за різними ознаками. Так, М.Махмутов та С.Смирнов пропонували вирізняти такі форми: форма навчання (педагогічна технологія), форма навчальної діяльності учня, форма організації поточної навчальної роботи класу, групи. Ч.Куписевич та І.Підласий здійснили класифікацію форм навчання за такими показниками: кількістю учнів, які беруть участь у процесі навчання (колективні, індивідуальні); місцем організації навчання (шкільні та позашкільні); тривалістю навчальних занять (класні й позакласні).

Для нашого дослідження інтерес становлять праці Т.Шамової, де стверджується, що організаційні форми навчання можна згрупувати, зважаючи на мету навчання, а саме:

- проблемна лекція, екскурсія, лабораторна робота, навчальний практикум

– для опанування нових знань;

- практикум, лабораторна робота, семінар, консультація – для закріплення знань, формування навичок і вмінь;

- семінари, диспути, дискусії, рольові та навчально-ділові ігри – для вироблення вмінь доцільно, самостійно застосовувати знання в нових ситуаціях;

- конференції, урок-узагальнення, семінар – для узагальнення одиничних знань та їх систематизації;

- урок корекції знань, колоквіум, семінар-залік, громадський огляд знань

– для визначення рівня оволодіння знаннями, вміннями та навичками.

На особливу увагу заслуговує досвід педагога-новатора В.Сухомлинського, чий доробок щодо використання найрізноманітніших форм навчання вражає своєю доцільністю та ефективністю. Так, до однієї з цiкавих форм роботи, що полюбляв застосовувати В.Сухомлинський упродовж навчання молодших школярів рідної мови, належить складання творiв про те, що учень бачить, думає, уявляє. Для збагачення змісту дитячих творів педагог організовував подорожі та екскурсії рiдним краєм, літературні прогулянки, що пробуджували почуття, які виражалися надалі у творах [4, с.324].

Важливого значення в розвитку вміння творити текст Василь Олександрович надавав урокам читання. Для перевірки активності читання педагог запровадив урок-захист читацького формуляра, літературні вечори, на яких юні читці аналізували твори, виділяли основну думку, репрезентували своє бачення кінцівки твору [4, с.148].

Велику увагу В.Сухомлинський приділяв аналізу, виправленню мовних огріхів, для чого попередньо записував відповіді дітей на магнітофонну стрічку, а надалі використовував під час уроків-коментарів. Важливість таких форм роботи полягала у виявленні, корекції та запобіганні помилкам.

Особливе місце в навчанні української мови В.Сухомлинський відводив збагаченню словникового запасу учнів: зi словникiв i пiдручникiв вiн вибрав 2 тисячі слiв, написання яких охоплювало найважливішi орфографiчнi правила, розподiлив їх по роках вивчення, піготував для їх засвоєння відповідні вправи, що використовував під час індивідуальної роботи з учнями. Для кращого засвоння лексичного запасу рідної мови школярі, починаючи з другого класу, заповнювали “Словесну скриньку” – зошит, куди записували цікавi й незрозумілі слова. Запам’ятовуванню слів та умілому їх застосуванню сприяли уроки-турніри, відгадування кросвордів, мозкова атака.

Дуже багато уваги педагог-науковецъ приділяв таким урокам, як урокказка, урок-інсценування художніх творів. Завдання таких уроків полягало в тому, щоб навчити дітей самостійно створювати казки, збагатити їхній словниковий запас, навчити правильно будувати словосполучення й речення відповідно до логіки та краси зв’язної, послідовної розповіді [4, с.198].

На думку відомого педагога, найяскравiше краса слова вiдчувається в поезії, тому в “Школi пiд блакитним небом” діти читали вірші Т.Шевченка i Лесi Українки, І.Франка, О.Пушкiна. Під впливом почутого вони намагалися складати вiрші, зачитувати їх під час конкурсів “Найкращий творець”, “Замітка в газету”, на кращого читця тощо.

В.Сухомлинський уважав, що подорож у країну Слова вчителеві слід розпочинати з виявлення рівня мовленнєвої підготовки учнів і на цій основі надалі планувати роботу. Відтак педагог, щоб надати учням можливість частіше висловлюватися, застосовував драматизацію, подорожі та екскурсії, уроки-мислення серед природи.

На нашу думку, використання альтернативних форм роботи, запозичених із досвіду В.Сухомлинського, є запорукою ефективного розвитку мовлення молодших школярів, сприятиме формуванню уміння красиво висловлювати свої думки, використовуючи все багатство, милозвучність мови, виховуватиме бажання творити красу. У цьому й полягає сенс педагогічної діяльності кожного вчителя.

1. Мамчур Л. І. Лінгводидактична спадщина В. О. Сухомлинського / Л. І. Мамчур. – Умань :

Софія, 2009. – 184 с.

2. Сухомлинський В. О. Вибрані твори : у 5 т. / В. О. Сухомлинський. – К. : Рад. шк., 1976. – Т. 4. – 640 с.

3. Сухомлинський В. О. Вибрані твори : у 5 т. / В. О. Сухомлинський. – К. : Рад. шк., 1976. – Т. 1. – 654 с.

4. Гордуз Н. Нестандартні форми навчання молодших школярів на уроках рідної мови / Н. Гордуз // Початкова школа. – 2003. – № 4. – С. 1–4.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


5. Режим доступу : http://www.ukrlit.vn.ua/article/968.htm/.

–  –  –

Бурхливий розвиток нових інформаційних технологій і впровадження їх у всьому світі наклали певний відбиток на розвиток особистості сучасної дитини.

Використання комп’ютера як засобу навчання в початковій школі вносить зміни у сам процес навчання й виховання, і зокрема методику викладання математики. Виходячи з вищесказаного, вважаю, що тема мого дослідження “Використання інформаційних комп’ютерних технологій під час вивчення математики в початковій школі” актуальна й на даний момент недостатньо вивчена. З розвитком комп’ютерних технологій система “людина і комп’ютер” швидко перетворилася в проблему, що стосується не лише фахівців цієї галузі, але й шкільної освіти, гостро постає питання підготовки спеціалістів нового рівня, які йтимуть у ногу із часом, уміло використовуватимуть комп’ютерні технології в процесі навчання без шкоди психічному й фізичному здоров’ю дитини.

Мета статті – ознайомитись із дидактичними можливостями комп’ютера, з’ясувати його вплив на психічне й фізичне здоров’я дитини, проаналізувати основні аспекти вивчення математики із застосуванням комп’ютерних засобів навчання.

Теоретичним фундаментом нашого дослідження є статті й праці О.П.Кривлюк, О.П.Пилипчук, Є.А.Шестопалова, П.М.Драча, Ю.І.Шеремети, які у своїх працях досліджують вплив комп’ютера на здоров’я дитини, а також розробляють методи й технології впровадження комп’ютерних засобів навчання у практику, розробляють конспекти уроків і завдання, що дають можливість для використання даних технологій на уроці математики.

1. Розвиток сучасного суспільства сприяє використанню засобів і форм пізнавальної діяльності учнів на основі комп’ютерних технологій. Важко відмовитися від потенціалу нових засобів і на уроках математики, адже комп’ютер відкриває перед учителем усе нові й нові можливості [1]. Серед факторів, що сприяють цій тенденції, назвемо такі:

дидактичні можливості використання комп’ютера;

наявність на ринку численних програмних продуктів для школи;

уведення в навчальні плани багатьох шкіл курсу інформатики;

наявність у багатьох сім’ях комп’ютерів, що сприяють тому, що в дітей формується готовність до використання комп’ютерів у навчанні на різних навчальних предметах.

Але чи варто відмовлятися від підручників на користь комп’ютерів? Чи потрібно кардинально міняти навчально-виховний процес? Як комп’ютер впливає на нашу пам’ять, увагу, мислення?

Заняття на комп’ютерах, безумовно, мають як позитивний ефект: підвищують когнітивні здібності, кмітливість й уяву, так і негативно впливає на увагу, пам’ять, логічне мислення. Водночас тривога навчених життям бабусь і мам цілком обґрунтована: без РК-дисплея перед очима і hands-free у вухах дитина набагато краще збереже зір, слух і здоров’я [1]. З’являється велика кількість повідомлень про небезпечний вплив комп’ютера в цілому й комп’ютерних ігор, зокрема, на психіку дитини. Деякі автори вважають, що заняття з комп’ютером

– це свого роду залежність, що виражається в таких психопатологічних симптомах, як нездатність переключатися на інші розваги, почуття уявної переваги над навколишніми, збідніння емоційної сфери, агресивне поводження, звуження кола інтересів, прагнення до створення власного світу, відхід від реальності і т. д.

Негативну картину доповнюють соматичні порушення – зниження гостроти зору, швидка стомлюваність та ін. [2].

Але якщо вчитель правильно організує навчально-виховний процес, підбираючи доцільне програмне забезпечення й розвиваючі ігрові програми, то комп’ютер стане для нього справжнім помічником і розкриє можливості для розвитку особистості учня.

А можливості комп’ютера тут невичерпні. Діапазон використання комп’ютера в навчально-виховному процесі дуже великий: від тестування учнів, обліку їхніх особистісних особливостей – до гри.

При цьому комп’ютер є потужним засобом підвищення ефективності навчання. Комп’ютер дозволяє підсилити мотивацію учня. Не тільки новизна роботи з комп’ютером, що сама по собі сприяє підвищенню інтересу до навчання, але й можливість регулювати подачу навчальних завдань за ступенем складності, заохочення до правильних рішень. Як правило, кожен учень одержує оцінку за урок. Учні знають, що будуть працювати на конкретний результат, і це мотивує їх до роботи [4, c.33].

Крім того, він дозволяє повністю усунути одну з найважливіших причин негативного ставлення до навчання – неуспіх, зумовлений нерозумінням, значними пробілами в знаннях.

Таким чином, застосування комп’ютерної техніки робить урок привабливим і по-справжньому сучасним. Використання ІКТ у процесі вивчення математики відкриває цілий ряд можливостей для різнобічного, нетрадиційного, наочного осмислення учнями предметного матеріалу. Застосування комп’ютера на уроках математики – гарна можливість активізувати пізнавальні інтереси учнів під час вивчення та закріплення нового матеріалу, підвищити мотивацію навчальної діяльності, організувати самостійну роботу учнів.

Можливості використання комп’ютера дають змогу подавати новий матеріал наочно, у формі гри тощо. Виконання тренувальних вправ на комп’ютері не є важким чи нудним заняттям: “граючись”, дитина отримує знання. До того ж комп’ютер – нетрадиційний засіб контролю знань учнів.

1. Режим доступу : http://nazachot.ru.

2. Режим доступу : http://www.molbuk.com/.

3. Кривлюк О. П. Використання комп’ютера на уроках математики в початковій школі / О. П. Кривлюк // Комп’ютер в школі та сім’ї. – 2000. – № 4. – С. 32–33.

4. Пилипчук О. П. Типові плани-конспекти / Пилипчук О. П., Шестопалов Є. А. // Інформатика в школі. – 2012. – № 1 (37). – С. 33–40.

5. Драч П. М. Заняття з математики з використанням комп’ютерної техніки / П. М. Драч // БВПШ. – 2003. – № 11. – С. 6–9.

6. Шеремет Ю. І. Як зробити навчання ефективним / Ю. І. Шеремет // Інформатика в школі.

– 2012. – № 1 (37). – С. 40–45.

–  –  –Pages:     | 1 |   ...   | 28 | 29 || 31 | 32 |   ...   | 54 |
Похожие работы:

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ БОТАНІКИ ім. М.Г. ХОЛОДНОГО КАПУСТІН Дмитро Олександрович УДК 582.26:502.72 (477.42) ВОДОРОСТІ ВОДОЙМ ПОЛІСЬКОГО ПРИРОДНОГ О ЗАПОВІДНИКА 03.00.05 – ботаніка Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Київ – 2013 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Інституті ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України Науковий керівник: доктор біологічних наук, професор ЦАРЕНКО Петро Михайлович Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного...»

«Міністерство освіти і науки України Вінницький національний технічний університет Квєтний Роман Наумович Коцюбинський Володимир Юрійович МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ХВИЛЬ У ВОЛОКОННИХ СВІТЛОВОДАХ Монографія Універсум Вінниця 2003 УДК 681.7.068 К 3 Рецензенти: доктор технічних наук, професор Хаймзон И.Й. доктор технічних наук, професор Молчанов П.А. Рекомендовано до видання Ученою радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки Украині (протокол № від...»

«МЕТОДИ ТОКСИКОЛОГІЧНИХ ТА ТОКСИКОЛОГО ГІГІЄНІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ УДК: 613.632.2:614.35:543.422.3 МЕТОДИКА ВИМІРЮВАННЯ МАСОВОЇ КОНЦЕНТ РАЦІЇ ГЕНТАМІЦИНУ СУЛЬФАТУ В ПОВІТРІ РОБО ЧОЇ ЗОНИ СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧНИМ МЕТОДОМ Т.С. Зазуляк, к. біол. н. Національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів РЕЗЮМЕ. Розроблено методику вимірювання масової концентрації гентаміцину сульфату в повітрі робочої зони спектрофотометричним ме тодом. При цьому використано властивість аміногруп молекули...»

«Cписок електронних видань 1. Без тормозов [Электронный ресурс]: энциклопедия экстремальных видов спорта.(26 файлів : 1 запис). О.: Одісей, 2007. 1 ел. опт. диск (DVD-ROM) Экземпляры: всего:1 49а(1) Вас чекають самі голосні екстрим факти останнього часу і більш як 20 відеосюжетів, розповідаючих про неймовірні можливості людини в повітрі, на землі, в снігу і на воді. Також ви найдете на цьому диску інформацію про самі найвідоміші види екстремального спорту і уроки школи екстрима від x team. ru....»

«VІ Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів МОЛОДЬ І ПОСТУП БІОЛОГІЇ 21-24 вересня 2010 року Львівський національний університет імені Івана Франка Біологічний факультет Шановні студенти та аспіранти! Запрошуємо Вас взяти участь у VI Міжнародній науковій конференції Молодь і поступ біології, яка відбудеться у Львові 21-24 вересня 2010 року. Організаторами конференції є рада молодих вчених та студентська наукова спільнота біологічного факультету Львівського національного...»

«Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень. Т. 1. Хімія Білінська Юлія – студентка V курсу математичного факультету Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Науковий керівник: кандидат фізико-математичних наук, доцент В. Я. Ілляшенко Зображення фігур у геометрії Наочні зображення просторових фігур широко використовуються, як в середній, так і вищій школі при вивченні математичних дисциплін. Але досить часто виникають проблеми з правильною побудовою...»

«Величко Степан доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри фізики та методики її викладання Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка Ковальов Сергій аспірант кафедри фізики та методики її викладання Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАСОБІВ ІКТ У СТВОРЕННІ СУЧАСНОГО СПЕКТРАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ З ФІЗИКИ. У статті дається аналіз нового спектрального обладнання, яке реалізується на основі...»

«Управління освіти Миколаївської міської ради Науково – методичний центр Методичний порадник Миколаїв С.М. Манзарук, методист науково-методичного Укладач: центру управління освіти Миколаївської міської ради О.А.Колінко, заступник директора науковоРецензент: методичного центру управління освіти Миколаївської міської ради Відповідальний за випуск: О.О. Удовиченко, директор науково – методичного центру Затверджено науково-методичною радою Миколаївського науково-методичного центру, протокол від...»

«Виступи учасників конференції Про роль кафедри “Технології цукру та підготовки води” у забезпеченні кадрами підприємств цукрової галузі та перспективні напрямки наукової діяльності Грабовська Олена В’ячеславівна завідувач кафедри технології цукру та підготовки води НУХТ, д.т.н., професор Національний університет харчових технологій єдиний вищий навчальний заклад в Україні, який готує фахівців для цукрової та крохмале-патокової промисловості. За понад 120 років свого існування кафедра технології...»

«Старокостянтинівський районний методичний кабінет Лажівська ЗОШ І-ІІІ ст. В. КРУЧОК ФІЗИКА 7-9класи Збірник задач та запитань Старокостянтинів 2012 В.М.Кручок – вчитель фізики та математики Лажівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Старокостянтинівської районної ради Рецензент – Сукманюк С. І., методист відділу освіти Старокостянтинівської РДА Схвалено для використання в навчально-виховному процесі на засідання ради методичного кабінету відділу освіти Старокостянтинівської РДА...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»