WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 24 | 25 || 27 | 28 |   ...   | 54 |

«ЕВРИКА – ХІІІ ЗБІРНИК СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ ПРАЦЬ Івано-Франківськ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника ББК 70.516 М34 Рекомендовано до друку вченою радою ...»

-- [ Страница 26 ] --

Треті автори під змістом договору розглядають сукупність умов, а також прав та обов’язків. Ю.Ю.Бакай вважає, що при укладенні конкретного договору контрактації варто виходити з єдності умов договору, прав і обов’язків так, щоб вони належним чином виконувалися сторонами договору [3, с.9]. На нашу думку, з таким підходом до розуміння змісту договору контрактації складно погодитися.

Із цього приводу слушною є думка професора В.В.Луця, який вірно зазначає, що так як договір є підставою виникнення цивільно-правового зобов’язання, то зміст цього зобов’язання розкривається через права та обов’язки його учасників, визначені умовами договору [4, с.79].

У ЦК України немає спеціальних приписів щодо змісту договору контрактації сільськогосподарської продукції, проте наявна загальна норма, яка визначає зміст будь-якого договору. Відповідно до ст. 627 ЦК України, зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов’язковими відповідно до актів цивільного законодавства. До того ж у ст. 638 ЦК України зазначено, що істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди [5]. Тобто законодавець розглядає зміст договору як сукупність умов договору.

Щодо визначення істотних умов договору, то тут простежується певна непослідовність законодавця. ЦК України передбачає як істотну умову договору контрактації лише його предмет – сільськогосподарську продукцію. Натомість у ГК України, що визначає істотні умови господарського договору, звертається увага на те, що під час укладення господарського договору сторони зобов’язані в будь-якому разі погодити предмет, ціну та строк дії договору. Крім того, у ст. 272 ГК України зазначається, що в договорах контрактації повинні передбачатися: види продукції (асортимент), номер державного стандарту або технічних умов, гранично допустимий вміст у продукції шкідливих речовин; кількість продукції, яку контрактант приймає безпосередньо у виробника; ціна за одиницю, загальна сума договору, порядок і умови доставки, строки здавання-приймання продукції; обов’язки контрактанта щодо подання допомоги в організації виробництва сільськогосподарської продукції та її транспортування на приймальні пункти і підприємства; взаємна майнова відповідальність сторін у разі невиконання ними умов договору. У ГК України вказано на можливість існування інших умов, передбачених Типовим договором контрактації сільськогосподарської продукції, затвердженим у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України [6].

Всі ці умови є істотними умовами договору контрактації сільськогосподарської продукції. Звичайно, крім перелічених істотних умов, до договорів контрактації сільськогосподарської продукції можуть на розсуд його сторін включатися й інші умови договору.

Підсумовуючи наведені наукові позиції, зауважимо, що зміст договору контрактації складають умови. Проте не варто залишати поза увагою права та обов’язки сторін договору, оскільки договір є підставою виникнення договірного правовідношення, зміст якого і складають права та обов’язки його сторін.

У цьому випадку необхідно підтримати підхід до розуміння змісту договору професора В.В.Луця [4, с.79]. Тому зміст договору контрактації – це сукупність умов, які визначають права та обов’язки сторін договірного зобов’язання.

Необхідно також зазначити, що звичайні та випадкові умови договору можуть трансформуватися в істотні. Проте це відбувається лише в тому випадку, якщо сторони їх визначили та погодили у договорі. Такий висновок випливає з положень ст. 638 ЦК України, відповідно до якої істотними умовами договору є також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди. У випадку, якщо якоїсь умови не буде погоджено сторонами, такий договір вважатиметься неукладеним.

Необхідно затвердити Типовий договір контрактації сільськогосподарської продукції, який носив би рекомендаційний характер і відігравав інформаційну функцію щодо тих чи інших умов договору контрактації. Такий Типовий договір, на наш погляд, повинен бути затверджений постановою Кабінету Міністрів Украни як додаток до Положення про контрактацію сільськогосподарської продукції.

Сторони під час укладення договору контрактації обов’язково повинні визначити і погодити умови договору, які передбачені ст. 272 ГК України, як такі, що прямо передбачені законодавством. У разі відсутності згоди сторін щодо таких умов договір вважатиметься неукладеним. Типовий договір вважатиметься обов’язковим у силу посилання сторонами на нього в договорі контрактації, як такий, що застосовуватиметься до врегулювання їх договірних відносин. Крім того, необхідно передбачити, що сторони можуть посилатися на Типовий договір як у цілому, так і на окремі його положення.

1. Красавчиков О. А. Советское гражданское право : в 2 т. Т. 1 / Красавчиков О. А., Халфина Р. О. ; под ред. проф. О. А. Красавчикова. – М. : Высшая школа, 1968. – 518 с.

2. Роз’яснення Міністерства Юстиції України від 16.03.2011 р. Договір дарування [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. Законодавство. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/n0021323-11.

3. Бакай Ю. Ю. Правова регламентація відносин по вирощуванню та реалізації насіння соняшнику в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 12.00.06 / Ю. Ю. Бакай ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2010. – 20 с.

4. Луць В. В. Контракти у підприємницькій діяльності : навч. посіб. / В. В. Луць. – 2-ге вид., переробл. і доповн. / В. В. Луць. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 576 с.

5. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. Законодавство. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/ laws/main.cgi?nreg=435-15.

6. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. Законодавство. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/ laws/main.cgi?nreg=436-15.

–  –  –

Дослідження причин та умов виникнення права є теоретичною основою для розуміння правових наук. Визначення передумов походження права має не тільки пізнавальний, але й політико-практичний характер. Воно дозволяє глибше зрозуміти соціальну природу права, його особливості та риси, дає можливість проаналізувати причини й умови його виникнення і розвитку. Дозволяє чіткіше визначити всі властивості його функцій, точніше встановити його місце і роль у житті суспільства й політичної системи.

Термін “право” вживають у різних значеннях (право першості в черзі;

право на подяку за безкорисну допомогу; право на співзасновника комерційної корпорації вимагати здійснення його корпоративних прав; право вимагати повернення свого майна з незаконного володіння тощо). В усіх випадках термін “право” походить від кореня “прав”, що означає правда, справедливість. Але не у всіх наведених прикладах термін “право” має юридичне значення. У юридичній літературі останніх років можна зустріти поділ права на загальносоціальне, або безпосередньо соціальне (випливає безпосередньо із соціального життя і не залежить від держави); спеціально соціальне, юридичне (є наслідком державної діяльності, втіленням волевиявлення держави).

Основні теорії виникнення права, які з’явилися давно, говорять нам, що держава створила право. Але на сучасному етапі, дослідивши появу права взагалі, можна зробити висновок, що право розвивалося і стало інститутом у державі, а виникло саме по собі до появи держави. Процес виникнення права був викликаний потребами економічних відносин, що складалися при наявності приватної власності, поділу праці, товарного виробництва й обороту.

Соціальні передумови виникнення права значною мірою обумовлені тими ж соціальними причинами, що й виникнення держави. В умовах розвитку економічних та інших суспільних відносин соціальні норми первісного суспільства стали неспроможними встановити гарантовані зв’язки, обов’язки для всієї суспільної діяльності.

Виникнення права було викликано не тільки зовнішніми, економічними та соціальними причинами, а й внутрішніми та психологічними. Зокрема, відомий дослідник Петражицький акцентував увагу на психологічному боці формування правомірної поведінки. У його уявленні “право” – це явище нашої душі, а не зовнішнього світу. Право є явищем культури та цивілізації, оскільки несе в собі інформацію про минулі й сучасні суспільні відносини. Різноманіття підходів до визначення права, а отже, його змістових характеристик, накладає свій відбиток і на проблеми правоутворення.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Зокрема, нормативістська теорія походження права акцентує увагу на виникненні права як системи правових норм, що утворюються і захищаються державою і тому здебільшого залежать від останньої. Соціальний підхід до права дозволяє розглянути історію розвитку права в більш широкому контексті, беручи за критерій ступінь розвитку суспільства.

Договірна теорія, або природно-правова (Г.Грацій, Б.Спіноза, Т.Гоббс, Дж.Локк, Ж.-Ж.Руссо, Я.Козельський, М.Радищев, І.Кант), ґрунтується на ідеї походження держави та права як результату угоди, акту розумної волі людей.

Об’єднання людей у єдиний державний союз розглядається як природна вимога збереження людського роду і забезпечення справедливості, волі та порядку.

Врахувавши різні погляди на право, можна зробити висновок, що право – це система загальнообов’язкових правил (норм) поведінки, які встановлюються державою і забезпечуються її примусовою силою, що виражають загальні та індивідуальні інтереси населення країни і виступають державним регулювальником суспільних відносин.

Походження права дає змогу глибше зрозуміти соціальну природу права, його особливості й риси, чіткіше визначити всі його властивості та функції.

Отже, можна зробити висновок: право – це єдиний оптимальний спосіб регулювання відносин між людьми, який виник дуже давно і розвивається до сьогодні.

Між правом і державою встановлюється досить складний зв’язок.

1. Скакун О. Ф. Теорія держави і права : підручник / О. Ф. Скакун ; пер. з рос. – Харків :

Консум, 2004. – 656 с.

2. Волинка К. Г. Теорія держави і права : навч. посіб. / Волинка К. Г. – К. : МАУП, 2003. – 240 с.

3. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави : навч. посіб. / П. М. Рабінович.

–6-те вид. – X. : Консум, 2002. – 160 с.

–  –  –

Медіацію у цивільному процесі доцільно розглядати як різновид переговорів, як засіб оптимізації цивільного судочинства, а також як регулятор цивільних спорів. Ці аспекти дослідження медіації можуть виступати як три кроки до її обов’язкового законодавчого закріплення шляхом прийняття закону “Про медіацію”, де регулюватиметься медіаційна процедура загалом для різних видів судочинства, а також шляхом внесення необхідних змін до Цивільного процесуального кодексу.

По-перше, медіація як різновид переговорів у цивільному процесі означає те, що сторони можуть укласти медіаційну угоду до того, як звернуться в суд за захистом своїх прав та інтересів. Проте медіацію може бути ініційовано так само і на будь-якій стадії уже розпочатого судового процесу до виходу суду до нарадчої кімнати для ухвалення рішення. За клопотанням сторін або з власної ініціативи суд може постановити ухвалу про призначення процесу медіації та пояснити сторонам наслідки укладення договору про примирення. Таке застосування медіації дозволяє стверджувати, що якщо вона буде закріплена в ЦПК, то як процесуальний регулятор відносин потребує встановлення меж. Проаналізувавши вихідний проект закону України №10302 від 05.04.2012 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо процесу медіації”, слід зазначити, що:

- у разі укладення сторонами договору про примирення суд постановляє ухвалу про закриття провадження у справі;

- якщо під час проведення процесу медіації сторони не підписали договір про примирення, суд продовжує судовий розгляд [1].

По-друге, медіацію можна розглядати як засіб оптимізації цивільного судочинства. Розширення застосування медіації для врегулювання спорів у сімейних і цивільних правовідносинах може виступати як один із способів розвантаження судів загальної юрисдикції.

Стосовно вищеокресленої ситуації переваги медіації очевидні: медіація – це процес нетривалий, у той час коли судовий розгляд справ тягнеться місяцями, а іноді й роками. Крім того, медіація може обійтися дешевше, ніж традиційні судові процедури. Навіть застосування медіації під час судового розгляду спрощує його, тому що у разі укладення сторонами договору про примирення суд постановляє ухвалу про закриття провадження у справі. Але для ефективності укладення медіаційної угоди чи то під час судового засідання чи поза ним важливу роль відіграє саме медіатор та його вміння налагодити відносини між сторонами. Медіатору, окрім юридичних знань, потрібно ще володіти психологічними аспектами спілкування з людьми, мати певний життєвий досвід та вникати в саму суть конфлікту [2, с.45].

У будь-якому випадку кваліфікація медіатора має вагоме значення, а тому Україні обов’язково слід зробити крок до легалізації цієї професії, тобто почати формувати вітчизняних медіаторів, готових приступити до роботи відразу після прийняття необхідного закону. Варто зазначити, що медіатори успішно функціонують багато років за кордоном (зокрема в Німеччині та США) саме завдяки тому, що у цих країнах є законодавство про медіацію. Отже, в Україні потрібно:

1) проводити навчання медіаторів як на державному рівні в межах навчальних закладів, так і за участю громадських (недержавних) об’єднань у формі тренінгів та семінарів;

2) запровадити реєстр медіаторів;

3) видавати сертифікати на право здійснювати медіацію.

Із сказаного вище можна стверджувати, що професійним медіатором має бути дієздатна фізична особа, яка має вищу професійну освіту, сертифікат медіатора, володіє відповідними морально-діловими якостями, внесена до реєстру медіаторів. Крім того, проект закону “Про медіацію” №8137 від 21.02.2011 пропонує, що особа має досягти 21 року [3].Pages:     | 1 |   ...   | 24 | 25 || 27 | 28 |   ...   | 54 |
Похожие работы:

«УДК 615.327.07:663.64](477.87) № держреєстрації 0110U001948 Інв. № Міністерство охорони здоров’я України Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології (Укр НДІ МР та К) 65014, м. Одеса, пров. Лермонтовський, 6 тел. (048) 722-35-68 ЗАТВЕРДЖУЮ Директор Укр НДІ МР та К д.мед.н., проф. К.Д.Бабов “”2010 р. ЗВІТ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕРМІНУ ПРИДАТНОСТІ ДО СПОЖИВАННЯ МІНЕРАЛЬНОЇ ВОДИ «ШАЯНСЬКА» (НЕГАЗОВАНОЇ), РОЗЛИТОЇ В СКЛО-ПЛЯШКИ...»

«VI науково-технічна конференція “ПРИЛАДОБУДУВАННЯ: стан і перспективи 24-24 квітня 2007 року, НТУУ “КПІ”, м. Київ, Україна СЕКЦІЯ 5 НАУКОВЕ АНАЛІТИЧНЕ ТА ЕКОЛОГІЧНЕ ПРИЛАДОБУДУВАННЯ УДК 504.06:519.87 (075.8) ЗАСТОСУВАННЯ ТРАЕКТОРНОЇ МОДЕЛІ ДО МОДЕЛЮВАННЯ РОЗСІЮВАННЯ ЗАБРУДНЕНЬ ВІД СМІТТЄСПАЛЮВАЛЬНОГО ЗАВОДУ Харагоргієв С.М., Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”, м. Київ, Україна Для розширення можливостей екологічного моніторингу, а також прогнозування...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В.Н. КАРАЗІНА Методичні рекомендації та дидактичні матеріали для підготовки до складання державного екзамену з фізики бакалаврами за напрямом підготовки фахівців 6.070100 – фізика Харків 2010 УДК 53 (073) ББК 22.3я73 М 54 Рекомендовано до друку Науково–методичною радою Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (протокол № від 19 березня 2010 р.) Рецензенти: доктор фізико-математичних наук, професор,...»

«C.П. Ситник Різнорівневі задачі з Фізики 7–9 класи ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА — БОГДАН ББК 22.3я721 С41 Рецензенти: доцент кафедри природничо-математичної освіти Львівського обласного інституту післядипломної освіти, заслужений працівник освіти України В.Р. Шаромова; Передмова вчитель фізики, вчитель-методист ЗШ І-ІІІ ступенів №23 м. Львова О.І. Чайка Нова програма з фізики ставить за мету не лише оволодіння теоретичними знаннями, а й формування в учнів наукового світоСитник С.П. гляду і...»

«Українаf СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Іващенко Максим Миколайович УДК 538.975 (043.3) СТРУКТУРНІ, ОПТИЧНІ ТА ЕЛЕКТРОФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПЛІВОК CdSe ТА ZnSe І ГЕТЕРОПЕРЕХОДІВ НА ЇХ ОСНОВІ 01.04.01 – фізика приладів, елементів і систем АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Суми gfhfghf Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Сумському державному університеті Міністерства освіти і науки України. Науковий керівник – доктор фізико-математичних...»

«УДК 613.9:664.5 Чепель Н.В., Фролова Н.Е., кандидати техн. наук, Усенко В.О. (НУХТ, Київ) ОТРИМАННЯ КОМПОЗИЦІЙНИХ ХАРЧОВИХ НАТУРАЛЬНИХ АРОМАТИЗАТОРІВ ІЗ ЕФІРНОЇ ОЛІЇ КРОПУ У статті запропоновано отримання харчових натуральних ароматизаторів з однієї ефірної олії з використанням симплекс-методу математичного моделювання, що дозволить одержати нові аромати з поширених ароматичних джерел. Ключові слова: ефірна олія, харчові, натуральні ароматизатори, фракції вакуумного переганяння, математичне...»

«ФІЗИКА І ХІМІЯ ТВЕРДОГО ТІЛА PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLID STATE Т.12, № 1 (2011) С. 164-167 V.12, № 1 (2011) P. 164-167 УДК 612.461.175 ISSN 1729-4428 О.М. Бордун, О.З. Дробчак ІЧ-спектри поглинання висушених зразків урини без відхилень від норми та з наявністю оксалатних солей Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Університетська 1, м. Львів, 79000, Україна, тел. (0322) 964-679, e-mail: bordun@electronics.wups.lviv.ua Досліджено спектри ІЧ-поглинання сечовини, урини...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ МИКОЛАЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО НАУКОВИЙ ВІСНИК МИКОЛАЇВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК НИКОЛАЕВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА имени В.А.СУХОМЛИНСКОГО SCIENTIFIC BULLETIN OF V.O. SUCHOMLYNSKY MYKOLAIV STATE UNIVERSITY WISSENSCHAFTSBLATT DER W.O. SUCHOMLINSKIJ STAATSUNIVERSITT MYKOLAIV Випуск 4.7 СЕРІЯ «ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ» Миколаїв МДУ ім. В. О. Сухомлинського УДК 81+82...»

«УДК 636.22/.28:637.1(092) КАПРАЛЮК Оксана Вікторівна, кандидат сільськогосподарських наук, завідувач відділу науково-методичної роботи та наукового реферування Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України (м. Київ) НАУКОВИЙ ВНЕСОК Ав. А. КАЛАНТАРА (1859–1937) У РОЗВИТОК СКОТАРСТВА ТА МОЛОЧНОЇ СПРАВИ Проаналізовано внесок відомого вченого з зоотехнії Ав.А. Калантара у вивчення молочної продуктивності великої рогатої худоби, фізико-хімічного...»

«УЖГОРОДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МІШАК Олександр Олександрович УДК 537.311.322 ФОТОІ ТЕРМОІНДУКОВАНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ В ТОНКИХ ШАРАХ ТА БАГАТОШАРОВИХ НАНОСТРУКТУРАХ ІЗ ХАЛЬКОГЕНІДНИХ СТЕКОЛ 01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Ужгород – 1998 Дисертацією є рукопис Робота виконана на кафедрі твердотільної електроніки в лабораторії фотофізики плівок і структур Інституту фізики і хімії твердого тіла...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»