WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 22 | 23 || 25 | 26 |   ...   | 54 |

«ЕВРИКА – ХІІІ ЗБІРНИК СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ ПРАЦЬ Івано-Франківськ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника ББК 70.516 М34 Рекомендовано до друку вченою радою ...»

-- [ Страница 24 ] --

2. Ринок пенсійних послуг: сучасний стан та перспективи розвитку [Електронний ресурс] // Інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку “Україна фінансова”. – Режим доступу : http://www.ufin.coiTi.ua/analit mat/strah rynok/119.htm.

3. Скоропад І. С. Особливості функціонування системи пенсійного забезпечення в Україні на сучасному етапі [Електронний ресурс] / Скоропад І. С. // Науковий вісник НАТУ Украни. – 2010. – Вип. 20.9. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem biol/ nvnltu/ 20_9/237_Skoropad__NV20 9. pdf.

–  –  –

Незалежно від того, на якому рівні здійснюються інвестиції – на державному чи регіональному, будь-який інвестор завжди зацікавлений у надійності та ефективності власних вкладень. Дослідження питань управління інвестиційною діяльністю в рамках систем різного рівня складності та ієрархії є актуальними й перспективними, оскільки надають можливість виявити переваги та недоліки об’єкта вкладень для потенційного інвестора. Більше того, такий аналіз дозволяє виявити, які саме галузі економіки визначають інвестиційну привабливість територіальних систем на даний час і на перспективу.

Ураховуючи необхідність прийняття обґрунтованих рішень як щодо вибору перспективних об’єктів для інвестування, так і формування дієвих механізмів стимулювання інвестиційних процесів, метою даної роботи є розробка методики проведення оцінки інвестиційної привабливості та інвестиційної активності, а також проведення аналізу характеру впливу чинників, котрі визначають закономірності формування інвестиційного клімату на прикладі ІваноФранківської області.

Об’єктом аналізу виступають фактори, що безпосередньо формують інвестиційну привабливість та активність територіальних систем регіону чи впливають на їх рівень. Натомість, зважаючи на те, що інвестиційний клімат формуться під впливом багатьох чинників, як позитивних, так і негативних, і їх можна охарактеризувати двома категоріями показників: інвестиційною активністю та привабливістю, то виникає необхідність проведення аналізу зв’язку між такими групами показників, що і є предметом цієї роботи.

Інвестиційний клімат є основою визначення доцільності інвестування в регіон. Також він є системою ознак, дій, учинків, які формуються та створюються з метою додаткового залучення ресурсів як у грошовій, так і в матеріальній формі. Досить часто поняття “інвестиційний клімат” ототожнюють із поняттям “інвестиційна привабливість”.

Критеріями для визначення показника інвестиційної привабливості можуть слугувати: загальноекономічний рівень розвитку регіону, рівень фінансового забезпечення економіки, інноваційного та соціального розвитку, а також рівень розвитку інфраструктури в області. Виокремивши основні показники щодо кожного із цих напрямів, знайшовши їх темпи росту та застосувавши метод згортки, отримаємо загальний рівень інвестиційної привабливості.

Для аналізу інвестиційної активності варто звернути увагу на показники власних та іноземних інвестицій у регіон, значення росту яких порівнюють із відповідним станом інвестиційної привабливості. Таким чином, можна виявити міру і характер зв’язку між цими показниками та зробити висновок, які чинники привабливості впливають на розміри інвестицій і наскільки.

Модель оцінки інвестиційного клімату регіону доцільно представити у вигляді матриці, при цьому значення відношення зміни інвестиційної активності до зміни інвестиційної привабливості характеризує ступінь сприятливості (якщо відношення позитивне) або несприятливості (якщо відношення негативне) середовища.

У рамках проведених досліджень запропоновано принципову схему побудови інвестиційної моделі регіонального розвитку. Розроблено також рекомендації щодо визначення впливу факторів інвестиційного клімату та інвестиційних процесів у регіоні, які співвідносяться у вигляді показників економічного розвитку. Це, у свою чергу, дозволяє визначати напрями активізації регіональної інвестиційної політики та оптимізувати механізми її реалізації.

Як показує аналіз численних літературних джерел, а також результати власних досліджень, для визначення інвестиційного клімату варто розраховувати показник інвестиційної привабливості регіону з позиції системного підходу.

Відповідно до нього слід упроваджувати план заходів щодо здійснення економічної, соціальної, фінансової, інноваційної політики з метою збільшення рівня чинників-стимуляторів та усувати негативні тенденції – дестимулятори (безробіття, незадовільний екологічний стан, збитки від діяльності).

На основі проведених досліджень можна зробити такі висновки:

1) інвестиційний клімат формується на основі показників інвестиційної привабливості й інвестиційної активності, що у свою чергу впливають на міру залучення інвестицій у наступні періоди;

2) інвестиційну привабливість визначає множина факторів, які відображаються за допомогою показників, котрі можна об’єднати в 5 груп. Загальний показник інвестиційної привабливості можна визначити сумуванням темпів зростання по кожному показнику за відповідним критерієм;

3) заходи з управління інвестиційним кліматом є ефективним інструментом залучення власних інвестицій регіону й дещо меншою є його залежність із темпами залучення іноземних інвестицій, оскільки іноземного інвестора більшою мірою цікавить загальний інвестиційний клімат держави, а також правове поле й правила дотримання балансу інтересів на відповідних ринках.

1. Режим доступу : http://stat.if.ukrtel.net/.

2. Іщук С. О. Оцінювання інвестиційної привабливості регіону : методичний аспект / Іщук С. О., Кулініч Т. В. // Регіональна економіка. – 2010. – № 3. – С. 72.

3. Рум’янцева Г. І. Особливості оцінки ефективності інвестиційної діяльності в регіоні / Г. І. Рум’янцева // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : наук. зб. – ІваноФранківськ, 2011. – Вип. 7. – С. 270–276.

–  –  –

Проблема збереження, зміцнення й розвитку трудового потенціалу є однією з гострих і значущих для розвитку України. Рівень і якість трудового потенціалу відіграють провідну роль у забезпеченні стабільності й конкурентоспроможності економіки країни та є фундаментом прогресивного розвитку суспільства. Трудовий потенціал – основа економічного розвитку, на якій повинна будуватися міцна економіка і сталий соціально-економічний розвиток суспільства. Розглядаючи трудовий потенціал Івано-Франківської області, потрібно зазначити, що кон’юнктура ринку праці цього регіону має свої певні особливості. Регіон є праценадлишковим, оскільки пропозиція на ринку праці перевищує попит, що є характерним також для багатьох областей України, зокрема Закарпатської, Волинської, Тернопільської. Трудовий потенціал відіграє важливу роль у підвищенні ефективності суспільного виробництва та рівня життя всього населення, тому, наскільки якісно він сформований, багато в чому залежить економічний потенціал певного виду економічної діяльності, усього суспільного виробництва, темпи його розвитку, зростання соціального й культурного рівня життя найманих працівників та роботодавців. Трудовий потенціал як соціально-економічна категорія є досить складним утворенням і являє собою інтегральну оцінку кількісних та якісних характеристик економічно активного населення [3, с.194]. Важливими компонентами трудового потенціалу є здоров’я, моральність, творчий потенціал, трудова активність, організованість, освітньо-кваліфікаційний рівень, мотивація до праці, ставлення людини до природи. Однак головною складовою трудового потенціалу виступають фізичні параметри відтворення населення. Вже на початку 90-х років ХХ століття в Україні демографічна складова трудового потенціалу характеризувалася зменшенням питомої ваги вікових груп до 35 років, низьким рівнем народжуваності та значною міграцією населення [2, с.173]. Питанням формування, розвитку, теоретичного обґрунтування трудового потенціалу присвятили свої дослідження вітчизняні та зарубіжні вчені: М.Долішній, С.Злупко, О.Грішнова, Д.Богиня, П.Колосов, Б.Генкін, В.Васильченко, О.Григоренко, Е.Лібанова, Л.Шевчук, С.Писаренко. Незважаючи на значний науковий доробок, відкритим залишається питання дослідження категорії трудового потенціалу в безпосередній кореляції з феноменом праці, що актуалізує тематику цього дослідження [1, с.128].

Рівень зайнятості населення Івано-Франківської області протягом 2011 року складав більш як 50% від усього населення. Якщо порівнювати даний показник з іншими областями України, то він є одним із найнижчих. Особливого значення при дослідженні використання трудового потенціалу набирає його використання в різних видах економічної діяльності. Важливе місце в дослідженні трудового потенціалу займає аналіз потреб у працівниках за категоріями робочих місць: робітничі місця; посади службовців; місця, які не потребують спеціальної підготовки, про що свідчить рис. 1.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


2010 51,1 37,9 11,0 2009 50,7 38,5 10,8

–  –  –

Найбільша потреба існує в працівниках на робітничі місця. У 2009 році вона становила – 50,7%, у 2010 – цей показник збільшився до 51,1%. Потреба в працівниках на посади службовців є меншою, ніж потреба на робітничі місця й складає у 2009 році – 38,5%, а у 2010 – 37,9%. Найменша потреба в працівниках на місця, які не потребують спеціальної підготовки, відповідно – 10,8% та 11% [4]. Це відсоткове співвідношення показує, що найбільша потреба спостерігаться в працівниках на робітничі професії.

Трудовий потенціал поступово починає перетікати з таких видів діяльності, як сільське господарство й промисловість у сферу послуг, причому це є не тільки тенденцією, характерною для Івано-Франківської області, а й України і світу в цілому.

1. Чорний Р. С. Теоретико-методологічні аспекти дослідження трудового потенціалу в світлі дискурсу праці / Р. С. Чорний // Регіональна економіка. – 2011. – № 2. – С. 128.

2. Бендасюк О. О. Особливості розвитку трудового потенціалу України в умовах переходу до інноваційної моделі економіки / О. О. Бендасюк // Регіональна економіка. – 2010. – № 1. – С. 173.

3. Лич В. М. Трудовий потенціал: теорія та практика відтворення : монографія / В. М. Лич. – К. : Наук. світ, 2003. – 194 с.

4. Державний комітет статистики України [Електронний документ]. – Режим доступу : http:// ukrstat.gov.ua.

ПРАВОЗНАВСТВО

–  –  –

На жаль, сучасною тенденцією в Україні є послаблення інституту сім’ї. За останні кілька років стрімко зросла кількість розлучень у порівнянні з радянськими часами. Більше того, нашу державу неодноразово називали лідером у Європі за кількістю розірваних шлюбів, тому ця проблема є досить актуальною сьогодні. Підстави розірвання шлюбу як у порядку позовного, так і в порядку окремого провадження чітко врегульовані в Сімейному кодексі України. Закріплений у Сімейному кодексі порядок розірвання шлюбу судом містить суттєві зміни, у порівнянні з попереднім Кодексом про шлюб і сім’ю. Найбільш принциповим є запровадження двох самостійних процедур щодо розірвання шлюбу залежно від наявності або відсутності згоди подружжя на розірвання шлюбу. Відповідно до цього, Сімейний кодекс закріплює: а) розірвання шлюбу за рішенням суду за спільною заявою подружжя, яке має дітей (ст. 109 СК); б) розірвання шлюбу за позовом, пред’явленим одним із подружжя, тобто за наявності спору між подружжям (ст. 110 СК).

Найпоширенішим способом розірвання шлюбу в Україні є його розірвання в порядку позовного провадження, що здійснюється судами загальної юрисдикції. Мова йде про наявність між чоловіком та дружиною спірних правовідносин, коли один із подружжя бажає розірвати шлюб, а інший вважає за можливе подальше збереження сімейних стосунків. Відповідно до ст. 110 Сімейного кодексу, процес розірвання шлюбу може бути ініційований шляхом подання позовної заяви одним із подружжя, а також опікуном недієздатного з подружжя, якщо цього вимагають його інтереси. Ми вважаємо, що варто на законодавчому рівні регламентувати можливість подання такої позовної заяви прокурором від імені держави з метою захисту інтересів того з подружжя, хто з незалежних від нього обставин позбавлений можливості самостійно реалізувати своє право на розірвання шлюбу.

За загальним правилом справи про розірвання шлюбу розглядаються у відкритому судовому засіданні в присутності чоловіка і дружини.

Проте чоловік і дружина (один з них) вправі просити суд розглянути справу в їхню відсутність. Крім того, згідно ст. 224 ЦПК, у разі неявки в судове засідання без поважних причин належним чином повідомленого відповідача суд може прийняти рішення про заочний розгляд справи. На нашу думку, відсутність одного з подружжя при судовому розгляді справ про розірвання шлюбу унеможливлює встановлення істини у справі, і таким чином прийняти правильне рішення для суду буде досить складно. Тому було б доцільним включення до Цивільного процесуального кодексу додаткової статті, яка б регламентувала примусовий привід сторони у справі про розірвання шлюбу для участі такої особи у справі.

Відповідно до ст. 111 Сімейного кодексу, суд під час розгляду справи про розірвання шлюбу вживає заходів щодо примирення подружжя. У продовження матеріальних норм ЦПК у ч. 5 ст. 191 встановлює правило, відповідно до якого у справі про розірвання шлюбу суд може зупинити розгляд справи і призначити подружжю строк для примирення, який не може перевищувати шести місяців.

Не зовсім зрозумілим є той факт, чому законодавець включив положення про зупинення судом розгляду справи для вжиття заходів щодо примирення подружжя у ст. 191 ЦПК, яка врегульовує питання відкладення розгляду справи.

Крім того, у п. 7 ч. 1 ст. 201 ЦПК чітко зазначено, що суд зобов’язаний зупинити провадження у справі в разі надання сторонам у справі про розірвання шлюбу строку для примирення. Ми вважаємо, що оптимальним та логічним виходом із такої ситуації є виключення законодавцем ч. 5 ст. 191 ЦПК та залишення в силі п. 7 ч. 1 ст. 201 ЦПК з метою уникнення суперечностей.

Суд приймає рішення про розірвання шлюбу, якщо буде встановлено, що подальше спільне життя подружжя і збереження шлюбу суперечило б інтересам одного з них, інтересам їхніх дітей, що мають істотне значення. Вважаємо, що така підстава для розірвання шлюбу сформульована як загальний оціночний критерій, який дає суду можливість розглянути всі сфери подружніх відносин і прийняти рішення з урахуванням інтересів дітей та кожного з подружжя.Pages:     | 1 |   ...   | 22 | 23 || 25 | 26 |   ...   | 54 |
Похожие работы:

«ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДОНЕЦЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА Білецький В.С., Смирнов В.О. ПЕРЕРОБКА І ЯКІСТЬ КОРИСНИХ КОПАЛИН (курс лекцій) Рекомендовано Навчально-видавничою радою Донецького національного технічного університету (Протокол № 4 від 27.11.05.) Донецьк “Східний видавничий дім” ББК 33.4УДК 622. С 50 Білецький В.С., Смирнов В.О. Переробка і якість корисних копалин. Донецьк: Східний видавничий дім, 2005.324. ISBN 966-7804-96-8 Викладені основні...»

«РЕКУЛЬТИВАЦІЯ ПОРУШЕНИХ ЗЕМЕЛЬ УДК 631.41+477.63+624.131.4 © В. М. Савосько, Ю. В. Булахова ЕДАФІЧНА ТА ГЕОХІМІЧНА ОБУМОВЛЕНІСТЬ УСПІШНОСТІ СИНГЕНЕЗУ ТРАВ’ЯНИСТОЇ РОСЛИННОСТІ НА ЗАЛІЗОРУДНОМУ ВІДВАЛІ Криворізький державний педагогічний університет Досліджено хімічні, фізичні та фізико-хімічні властивості едафотопів залізорудного відвалу. Проаналізовано показники успішності сингенезу трав’янистої рослинності в межах хроносерії відвалу. Виявлено, що серед властивостей едафотопів відвалу найбільше...»

«Терещук Сергій кандидат педагогічних наук, доцент, докторант НПУ ім. М. П. Драгоманова НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДИКО-ЕТОДОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ВИВЧЕННЯ КВАНТОВОЇ ТЕОРІЇ У КУРСІ ФІЗИКИ СТАРШОЇ ШКОЛИ У статті здійснено науково-методичний аналіз поняття «квантова теорія». Розкрито глибокий методологічний зміст поняття «квант світла». На підставі проведеного аналізу, запропоновано методичний підхід щодо пояснення суті гіпотези Планка для учнів, які вивчають фізику на поглибленому рівні...»

«Андрій Білик Біблійні жінки в книгах Царів, Пророків, Пісні пісень і Приповістях Соломона ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА — БОГДАН УДК 82-97 ББК 86(4Укр) Б 6 Рецензент І. А. Климишин — релігієзнавець, професор, доктор фізикоматематичних наук (Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника) Використано ілюстрації Юліуса Шнорр фон Карольсфельда Білик А.Д. Б 61 Біблійні жінки в книгах Царів, Пророків, Пісні пісень і Приповістях Соломона / А.Д. Білик. — Тернопіль : Навчальна книга — Богдан,...»

«Національний науковий центр “Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського” СЕМЕНОВ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ УДК 631.6.02; 631.415.12 РУХОМІСТЬ КАДМІЮ В ҐРУНТАХ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ ТА СТЕПУ УКРАЇНИ ТА ЙОГО ТРАНСЛОКАЦІЯ ДО ЗЛАКОВИХ КУЛЬТУР І СОНЯШНИКУ 06.01.03 – агроґрунтознавство і агрофізика Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук Харків – 2009 Дисертацією є рукопис Робота виконана у Національному науковому центрі “Інститут...»

«Співробітництво із зарубіжними навчальними закладами № Навчальний заклад району Зарубіжний Термін дії Угоди Напрямки співпраці навчальний заклад про співпрацю (назва навчального закладу (з.по.р) українською мовою) Росія 1. СЗШ №25 Загальноосвітня школа 2011 р. 22.10-25.10.2013візит учнів школи № 425 до Києва. № 425 ім. академіка Капіци, (Безстрокова) Квітень 2014 – візит учнів школи до Санкт-Петербургу м. Санкт-Петербург Гімназія № 48 Середня загальноосвітня 2007 р. Спільні конференції в...»

«Наукові записки. №1. 2010. Історична ретроспектива та соціокультурні аспекти природокористування УДК 911.372.2 Володимир ПОДОБІВСЬКИЙ ІСТОРИКО-ГЕОГРАФІЧНА ЗУМОВЛЕНІСТЬ ВИНИКНЕННЯ СУЧАСНИХ ПОСЕЛЕНЬ КРЕМЕНЕЦЬКОГО РАЙОНУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ У статті автор обґрунтовує твердження про те, що створення сучасних населених пунктів в межах Кременецького району не є процесом спонтанним, а чітко детермінованим фізико-географічними умовами території та історичним розвитком. Важливим моментом роботи є...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА Геологічний факультет Наукове товариство імені Тараса Шевченка Українське мінералогічне товариство Програма-запрошення СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ СУЧАСНОЇ ГЕОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ ТА НАУКИ Наукова конференція, присвячена 65-річчю геологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка 13–15 жовтня 2010 р. Львів, 20 Вельмишановний_ Оргкомітет наукової конференції “Стан і перспективи сучасної...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ФІЗИКИ КІЯЄВ ОЛЕГ ЕНГЕЛЬСОВИЧ УДК 539.216, 537.533 ЕЛЕКТРОПРОВІДНІСТЬ І ЕМІСІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ СТРУКТУР “НАНООСТРІВЦІ ЗОЛОТА ОРГАНІЧНІ МОЛЕКУЛИ” Спеціальність 01.04.04 фізична електроніка АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Київ-2003 Дисертація є рукописом Робота виконана в Інституті фізики НАН України Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Федорович Ростислав...»

«ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ СМІРНОВА ВІКТОРІЯ СЕРГІЇВНА УДК 519.63:519.85:533:532.542 МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ЧИСЕЛЬНИЙ АНАЛІЗ НЕІЗОТЕРМІЧНИХ РЕЖИМІВ ТРАНСПОРТУ ПРИРОДНОГО ГАЗУ ПО ДІЛЯНЦІ ГАЗОПРОВОДУ 01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Харків – 2011 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Харківському національному університеті радіоелектроніки...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»