WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 18 | 19 || 21 | 22 |   ...   | 54 |

«ЕВРИКА – ХІІІ ЗБІРНИК СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ ПРАЦЬ Івано-Франківськ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника ББК 70.516 М34 Рекомендовано до друку вченою радою ...»

-- [ Страница 20 ] --

Під час дослідження нами було виокремлено вісім тематичних підгруп дієслів пішого переміщення (ДПП): Підгрупа I. Піше переміщення суб’єкта без утрати в будь-який момент контакту з поверхнею: 5 дієслівних одиниць (ДО) – walk, pedestrianize, foot, step, tread. Підгрупа II. Пересування, мандрівка, блукання по суші суб’єкта в необмеженому просторі: 6 ДО – roam, rove, pilgrimage, peregrinate, nomadize, stray. Підгрупа III. Те ж, але в обмеженому просторі: 6 ДО

– wander, saunter, stroll, ramble, cruise, promenade. Підгрупа IV. Бездіяльне піше переміщення суб’єкта: 13 ДО – gad, vagabond, loiter, loaf, mooch, traipse, bum, gallivant, hobo, meander, mosey, straggle, wag. Підгрупа V. Направлене піше переміщення суб’єкта по вертикалі: 3 ДО – climb, clamber, swarm. Підгрупа VI.

Швидке, легке, інтенсивне піше переміщення суб’єкта, що включає також переміщення за допомогою стрибків: 31 ДО – run, sprint, speed, canter, bound, dash, flounce, lunge, rush, scud, scurry, scamper, bolt, scarper, bundle, scram, skedaddle, scuttle, vamoose, flee, slither, jump, spring, leap, gambol, frisk, caper, trip, skip, hop, jog. Підгрупа VII. Повільне, тяжке, позбавлене інтенсивності піше переміщення суб’єкта, що включає також переміщення з перешкодами: 31 ДО, де (а) загальна сема повільного, тяжкого пішого переміщення виражається такою серією ДО:

footslog, wriggle, linger, scrambler, drag, barge, trudge, slog, plod, trample, tramp, stamp, stomp, scuff, shuffle, scuffle, shamble, mince, putter; (b) загальна сема каузативного (ззовні) повільного, важкого пішого переміщення виражається такою серією ДО: об’єктивна нездатність (вік, взуття) суб’єкта до успішного пішого переміщенню: toddle, clump, lumber, stump; об’єктивна нездатність суб’єкта до успішного пішого переміщення через фізичну ваду (вродженого або набутого):

halt, hitch, hobble, limp; об’єктивна нездатність суб’єкта до успішного пішого переміщення через особливості рельєфу: stumble, wade, paddle, yomp. Підгрупа VIII. Піше переміщення суб’єкта, що включає супутні ознаки: 45 ДО – pad,

march, defile, parade, file; ДО ненаправленого пішого переміщення в різні боки:

pace, perambulate, swing; ДО, що виражають психологічний стан суб’єкта при ненаправленому пішому переміщенні в різні боки: swagger, strut, prance; ДО, що виражають піше ненаправлене переміщення суб’єкта великими кроками: straddle, stride; ДО, що виражають недбале або незграбне піше ненаправлене переміщення суб’єкта: roll, waddle, slouch; ДО, що виражають невпевнене або нетверде піше ненаправлене переміщення суб’єкта: lurch, stagger, totter, teeter, titubate, wamble, wiggle, wobble, reel; ДО, що виражають обережне чи таємне переміщення суб’єкта. Серія ДО, що виражають обережне чи таємне переміщення суб’єкта без вказівки на ціль переміщення: sidle, skulk, sneak, slink, steal, slip, tiptoe, trhead;

серія ДО, що виражають обережне переміщення суб’єкта із зазначенням мети переміщення: lurk, trail, prowl, stalk; ДО, що виражають переміщення за участю тіла, включаючи нижні кінцівки: creep, crawl; ДО, що головним чином виражають переміщення суб’єкта-тварини: amble, rack, trot, lope, plaffe, tittup.

В основі лексико-семантичної групи ДПП знаходяться змістовні (семантичні) взаємини її ДО – синонімічні, антонімічні та гіпер-гіпонімічні. Факти показують, що базові елементи мови в процесі мовної реалізації не залишаються ізольованими, а інтегруються, об’єднуючись численними тимчасовими відносинами, й утворюють при цьому велику довготривалу систему взаємопов’язаних структур [3; 5]. Проте зв’язки в універсальній “вербальній мережі” [4, с.14], хоча і множинні, але вибіркові. Найбільш тісно пов’язані в них функціональні структури, що відповідають словам, близьким за значенням, які становлять власне спеціальні угруповання, що зазвичай називаються семантичними полями.

Уже всередині будь-якого семантичного поля можна виділити дієслівне ядро, що відповідає за виконання предикативної функції в процесі висловлювання [2, с.48]. У нашому дослідженні – це синонімічні ряди (підгрупи) ДО пішого переміщення суб’єкта, що групуються навколо основного прототипового дієслова walk і його найближчих синонімів – foot, pedestrianize, step, tread (підгрупа I досліджуваної групи ДПП). Про тісний взаємозв’язок цих ДО свідчать їхні дефініції у використаних нами в процесі дослідження тлумачних словниках. У результаті вивчення ДО восьми тематичних підгруп ДПП щодо синонімічних відносин (частковий та одночасно основний збіг значення пішого переміщення суб’єкта) знаходимо підтвердження тези про два типи семантичної близькості:

1) кожен із синонімів близький до всіх інших; 2) семантична близькість для одних пар синонімів більша, а для інших менша. Семантична близькість установлюється за допомогою визначення числа компонентів тлумачень, що збігаються і не збігаються [1, с.534]. Встановлювана семантична близькість усередині кожної тематичної підгрупи, а також між ДО різних тематичних підгруп, виражена в значеннях, указує на існування предикативного ядра (квазісинонімічні ряди ДО, що групуються навколо прототипного walk) загального семантичного поля пішого переміщення суб’єкта.

Семантичне дослідження ДО групи ДПП, розпочате нами в цілях принципового виділення складових її тематичних підгруп, що знаходяться в (квазі) синонімічних відносинах один до одного, звичайно, не може претендувати на вичерпність, як і сам матеріал, що міститься у використаних нами словниках.

1. Апресян Ю. Д. Англо-русский синонимический словарь / Ю. Д. Апресян, А. И. Роземан. – М. : Русский язык, 2000. – 543 с.

2. Степанов Ю. С. Основы общего языкознания (учеб. пособ. для филол. ф-тов пед. ин-тов) / Ю. С. Степанов. – М. : Просвещение, 1975. – 271 с.

3. Ушакова Т. Н. Функциональные структуры второй сигнальной системы / Т. Н. Ушакова. – М. : Наука, 1979. – 248 с.

4. Ушакова Т. Н. Роль человека в общении / Т. Н. Ушакова, Н. Д. Павлова, И. А. Зачесова. – М. : Наука, 1989. – 193 с.

5. Kintsch W. Homophones and Synonyms in Short Term Memory / W. Kintsch, Н. Buschke // Journal of Experimental Psychology. – Hillsdale, 1969. – Vol. 80. – P. 403–407.

–  –  –

Марк Леві – сучасний французький автор, романи якого мають надзвичайний успіх. Його роман “Сім днів творіння” написаний на зразок біблійної притчі, яка по-новому показує нам вічну проблему боротьби Добра і Зла. Мета цієї наукової розвідки – визначити роль інтертекстуальних елементів у творі, що використовуються автором для трактування світобудови, ролі людини в ньому, людської природи та її протиріччя.

Інтертекстуальність – поняття постмодерністської текстології, одна з характерних ознак художньої літератури XX–XXI ст. Основу інтертекстуальних досліджень заклали роботи Р.Барта, Ю.Кристєвої, М.Бахтіна, І.Ільїна, Ж.Женетта та інших відомих учених. Вони розглядали загальні принципи творення й функціонування інтертексту, основних видів інтертекстуальності та їх живої репрезентації у творах сучасників.

За Ю.Крістєвою, у постмодерністській системі відліку взаємодія тексту зі знаковим фоном виступає як фундаментальна умова смислотворення, бо всяке слово (текст) є перехрещенням інших слів (текстів). Інтертекстуальність робить кожен текст “мозаїкою цитат” і частиною більшої мозаїки текстів [1, с.97].

У різноманітних визначеннях інтертекстуальності, незважаючи на безумовні розходження в підходах до цього явища, можна виділити такі загальні риси: феномен інтертекстуальності розуміється як зв’язок, взаємодія, суміжність, переклик, діалог текстів, мережа відношень між текстами; результат дії інтертекстуальності виражається в неодмінному прирощуванні смислів у процесі цієї взаємодії, абсорбації й трансформації, поглинанні й перетворенні змісту; інтертекстуальність явно перебуває під впливом культурного середовища як при створенні тексту, так і при його розумінні та інтерпретації.

У романі “Сім днів творіння” Марк Леві використав велику кількість інтертекстуальних знаків (цитати, образи, мотиви тощо) із Біблії, які вплинули на ідейно-естетичну структуру твору, на його зміст і форму. Оскільки творчість цього одного із найпопулярніших митців сьогодення, ще не була досліджена в літературі, це й зумовлює актуальність цієї статті.

Сама назва й структура роману “Сім днів творіння” уже вказує на зв’язок із Книгою Буття, за якою Бог творить світ за сім днів. Роман поділений на сім розділів, кожен з яких відповідає одному дню. Розділ починається із цитати:


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


“Au commencement Dieu cra le ciel et la terre. Il y eut un soir, il y eut un matin:

Premier Jour” [3, с.10]. Таким чином автор вдається до інтертекстуальності та за її допомогою проводить паралель сучасності. Пройшли мільйони років, але справа творіння продовжується й у наш час. Люди, створені на подобу Божу, самі творять свою історію, і таким чином працюють для вічності. У Біблії сказано, що день у Бога може тривати тисячу років. Таким чином, автор розширює межі художнього часу до безкінечності. Читач сам уявляє собі тривалість подій у романі, чи відбувалися вони протягом кількох днів, років, тисяч років, чи, можливо, від початку існування світу і до сьогодні.

На сьомий день сюжет роману не має свого остаточного завершення, як передбачалося спочатку. Існує ще й восьмий розділ, який має назву “Вічність”, тим самим автор переводить розвиток подій в інший часовий вимір: “Puis il y eut un matin, et… Une ternit” [3, с.308]. Таким чином, у романі висвітлена євангельська ідея, що людство не матиме кінця, воно призначене на перехід до вищого рівня існування.

Розглядаючи аспект інтертекстуальності у романі, неможливо не звернути увагу на те, що автор свідомо грає смислопороджувальними можливостями взаємодії з основним текстом такого компонента, як епіграф. До свого роману Марк Леві використовує епіграфом цитату Жана Кокто “Le hasard, c’est la forme que prend Dieu pour passer incognito” [3, с.9]. Ці слова налаштовують читача на розгадання таємниці, яка міститься у творі – таємниці виникнення людства та його існування.

У просторі художнього тексту інтертекстуальність найчастіше проявляться в мовних одиницях. До мовних форм інтертекстуальності в художньому тексті належать цитати, ремінісценції, алюзії, антропоніми.

Марк Леві використовує велику кількість власних імен, які згадуються в Біблії: Рафаїл і Гавриїл, Петро, Михаїл, Люцифер. Ці власні назви дають читачеві натяк на першоджерело, однак образи, змальовані під цими іменами, далеко не відповідають тим, які люди звикли собі уявляти. Ангели Рафаїл і Гавриїл, відомі з Біблії як сповісники благої вісті, у творі подані як агенти Бога; Петро – старший апостол, стоїть на посту консьєржа, а архистратиг Михаїл – права рука Бога та хресний батько Софії. Усі вони соціалізовані автором, наділені виглядом, звичками та поведінкою звичайних людей.

Отже, у творі “Сім днів творіння” зустрічаємо велику кількість інтертекстуальних елементів: епіграфи, цитати, антропоніми, алюзії. Вони служать для глибшого осмислення твору. З їх допомогою автор звертається до обізнаності свого читача, заставляє задуматися, порівняти, подивитися з іншого боку на вже давно відомі факти. Особливий зв’язок роману з Біблією надає йому символічного значення, характеру притчі про Добро і Зло. Інтертекстуальність роману “Сім днів творіння” робить його кільцем у спільному ланцюзі культурного спілкування людства.

1. Кристева Ю. Бахтин, слово, диалог, роман : сб. статей / Ю. Кристева // Вестник МГУ. Серия 9. Филология. – 1995. – № 1. – С. 97–124.

2. Літературознавчий словник-довідник / [ред. кол. Р. Т. Гром’як, Ю. І. Ковалів та ін.]. – К. :

Академія, 1997. – 752 с.

3. Marc Levy Sept jour pour une ternit. – Paris : Robert Laffont, 2003. – 312 p.

–  –  –

У процесі читання перекладного твору читач-інофон зіштовхується з певними іменами, висловлюваннями, явищами, які автор у певних місцях включає в основний зміст твору з метою активізувати в когнітивній базі реципієнта відповідні події та інші твори. У тому випадку, якщо читачеві не відоме лінгвокультурне поняття, то в його фонових знаннях виявляється прогалина. Під прогалинами ми розуміємо лакуни – етнокультурні компоненти, які є майже або повністю неперекладними. З метою збереження денотативного та конотативного значень слів та імплікацій автора перекладач повинен уводити в тексти романів коментарі, які покликані пояснювати незрозумілі місця у творах для їх цілісного й правильного розуміння іншомовним реципієнтом.

До лакун у структурному плані належать слова, словосполучення, речення, що є цитатами, уривками з відомих творів, навіть уривки тексту, у яких знаходимо посилання на певні традиції, події, що теж потребують роз’яснення. У процесі аналізу виділяємо наступні групи лакун: топоніми; антропоніми; цитати та уривки з відомих творів мистецтва; алюзії та посилання на: відомі місця, події, звичаї і явища, знаменитих персоналій чи героїв творів, міфічних істот, вислови й цитати, часто з інверсією, грою слів; іншомовні вкраплення; ненормативна лексика.

Топоніми (географічні) назви. Власні назви прийнято транскрибувати, але якщо назва несе певну конотацію, то можна подати дослівний переклад у коментарі. Так, назва українського містечка Чортопіль асоціюється в українців з нечистою силою – чортом. Подавши транскрипцію Chortopil, ми втрачаємо конотації, що несе це слово. Тому варто подати в коментарі: Chortopil – literally Devilsburg, associated with devil in Ukraine.

Антропоніми – власні назви людей (власне ім’я, прізвище, прізвисько, псевдонім). Pidopryhora, Kropyva, Tsytryns, Baistriuk, крім того, що позначають прізвища людей, мають ще й денотативне значення, якщо розглядати їх як загальні слова. Pidopryhora – Hold-the-Mountain, Kropyva – Nettles, Ukrainian Cossack last names; Tsytryns – lemons. Baistriuk – bastard, sideslip, має негативну конотацію, указує на соціальний стан незаконнонародженої дитини.

Цитати, уривки з відомих творів. Досить важко впізнати їх, адже здебільшого вони належать героям твору, що вживають ці вислови з певними інтенціями. Перекладачеві необхідно бути достатньо ерудованим і також провести певну дослідницьку роботу, щоб створити лаконічний та інформативний коментар. Важливо вказати читачеві на автора цих слів і твір, з якого взята цитата.

“Each person has his own fate/ And his path wide open” – the opening lines of “A Dream”, an 1844 poem by Taras Shevchenko, Ukrainian national poet.Pages:     | 1 |   ...   | 18 | 19 || 21 | 22 |   ...   | 54 |
Похожие работы:

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ФІЗИКИ КОНДЕНСОВАНИХ СИСТЕМ На правах рукопису ТРОХИМЧУК Андрій Дмитрович УДК 536.75; 538.СТРУКТУРНІ ВЗАЄМОДІЇ В КОЛОЇДНИХ ДИСПЕРСНИХ СЕРЕДОВИЩАХ: СТАТИСТИКО-МЕХАНІЧНИЙ ПІДХІД 01.04.24 – фізика колоїдних систем АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук Львів – 200 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Інституті фізики конденсованих систем НАН України Офіційні опоненти: Академік НАН України, доктор...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Cер. пед. 2005. Вип. 19. Ч. 2. С. 98–105 Ser. Pedagog. 2005. N 19. Р. 2. P. 98–105 УДК 378.018.4 ТЕХНОЛОГІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ЯК ПЛАТФОРМА НОВИХ ФОРМ КОНТАКТІВ ВИКЛАДАЧ–СТУДЕНТ Яцек Гурнікевич, Юрій Плиска Білостоцький університет вул. Свєркова 20, 15328 Білосток, Польща e-mail jacgor1@poczta.wp.pl, plyska@poczta.onet.pl Завдяки змінам в інформаційній і телекомунікаційній технологіях дуже швидко розвивається дистанційне навчання. Описано чотири етапи...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М. П. ДРАГОМАНОВА РУДНИЦЬКА ЖАННА ОЛЕКСАНДРІВНА УДК. 378.036:53 (043.3) РОЗВИТОК ТВОРЧИХ УМІНЬ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З КУРСУ ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИКИ 13.00.02 – теорія і методика навчання фізики АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ 2007 Дисертацією є рукопис Роботу виконано в Національному авіаційному університеті Міністерство освіти та науки України. Науковий керівник кандидат...»

«ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ «24» січня 2012 року о 12.40 в приміщенні актової зали університету Порядок денний 1. Відкриття конференції. Ректор університету, професор О.А. Семенюк 2. Наукова доповідь «Місто Синя Вода за археологічними даними (до 650-річчя Синьоводської битви)». Доцент кафедри історії України І.А. Козир 3. Доповідь «Про підсумки науково-дослідної роботи професорськовикладацького складу університету за 2011 рік та завдання на 201 рік». Проректор з наукової роботи, професор М.І. Садовий...»

«Тема: Географічне положення та характеристика природних областей Українських Карпат. Мета: формувати знання в учнів про географічне положення Українських Карпат, особливості розташування природних областей; удосконалити систематизувати знання про особливості i зміни природних умов гірських районів за висотою; закріпити практичні навички роботи з тематичними картами атласу, виховання екологічної свідомості особистості. Обладнання: фізична карта України, атласи України, картосхема Українських...»

«УДК 535.37; 535.345.67+535.361; 621.315.592; 621.396 РОЗРОБКА ВИСОКОЕФЕКТИВНИХ МІКРО-, НАНОТЕХНОЛОГІЙ ОПТОЕЛЕКТРОНІКИ І КОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ НА ЇХ ОСНОВІ/ В.Г.Вербицький, І.М.Вікулін, П.П.Воробієнко, В.М.Годованюк, В.Б.Каток, Ш.Д.Курмашев, В.І.Осінський, І.П.Панфілов, В.В.Рюхтін, Г.О.Сукач// Київ.ЛОГОС.302 с. ISBN ISBN Ця колективна монографія присвячена теоретичним та експериментальним дослідженням і розробкам сучасних високоефективних мікроі нанотехнологій матеріалів, елементів, приладів...»

«ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ТА ОСОБИСТИХ РИС ХАРАКТЕРУ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЗДОРОВ’Я Юрій Степанюк Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука Актуальність. У статті розглядається дослідження питання особистого прикладу фахівців здоров’я у їх діяльності в закладах фізичної реабілітації та набуття ними необхідних професійних та особистих рис характеру за допомогою традиційних ведичних (древньоіндійських) знань, таких як Аюрведа та Бгаґаватапурана, які містять у...»

«А. М. Заїка, С. С. Тарнавська МАТЕМАТИКА Підручник для 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України Тернопіль Видавництво «Підручники і посібники» ББК 22.1я721 З-17 Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 07.02.2012 р. № 118) Експертизу здійснював Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України Рецензенти: Ярослав...»

«УДК 372.853.53 Микола Садовий, доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПУ ІСТОРИЗМУ ПРИ ВИВЧЕННІ МОДЕЛЕЙ БУДОВИ АТОМА У СТАРШІЙ ШКОЛІ У статті проведенно аналiз революцiйних та еволюцiйних змiн в iсторiї становлення поглядів вчених на одну з фундаментальних частин сучаної фізики (моделі будови атома) та особливості її висвітлення в змісті фiзичної освiти в загальноосвітній...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ФІЗИКИ КОНДЕНСОВАНИХ СИСТЕМ На правах рукопису ТРОХИМЧУК Андрій Дмитрович УДК 536.75; 538.СТРУКТУРНІ ВЗАЄМОДІЇ В КОЛОЇДНИХ ДИСПЕРСНИХ СЕРЕДОВИЩАХ: СТАТИСТИКО-МЕХАНІЧНИЙ ПІДХІД 01.04.24 – фізика колоїдних систем АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук Львів – 200 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Інституті фізики конденсованих систем НАН України Офіційні опоненти: Академік НАН України, доктор...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»