WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 54 |

«ЕВРИКА – ХІІІ ЗБІРНИК СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ ПРАЦЬ Івано-Франківськ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника ББК 70.516 М34 Рекомендовано до друку вченою радою ...»

-- [ Страница 2 ] --

з неспроможністю населення задовольнити свої потреби. А тому проблемним постає той факт, що український середній клас не здатен повною мірою виконувати ті функції, які на нього покладає суспільство. А, отже, залишається погодитись із думкою, що середній клас, який би відповідав усім вищенаведеним критеріям, – це справа майбутнього.

1. Міщенко М. Середній клас: самовизначення в соціальній структурі суспільства / М. Міщенко // Національна безпека і оборона. – 2008. – № 7. – С. 5–13.

2. Пшеничнюк О. В. Соціологія : посіб. для підготовки до іспитів / О. В. Пшеничнюк, О. В. Романовська. – К. : Вид. ПАЛИВОДА А. В., 2002. – С. 78–81.

3. Симончук О. Середній клас у соціальній структурі українського суспільства / О. Симончук // Структурні виміри сучасного суспільства : навч. посіб. / за ред. С. Макеєва. – К., 2006. – С. 209–243.

4. Замість середнього класу в Україні безліч квазі-класів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://razumkov.org.ua/ukr/expert.php?news_id=894.

5. 50,7% українців вважають себе середнім класом. Справжня чисельність – від 17,6% до 2,6% [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.uceps.org/ukr/news.php?news_id=117.

–  –  –

Актуальність дослідження зумовлюється посиленням відчуження в сучасному суспільстві й пошуком альтернативних шляхів її розв’язання.

Еріх Фромм, розглядаючи два типи свободи: позитивну – “свободу для” і негативну – “свободу від”, указував на поширення втечі від своєї свободи, тобто від можливості проявлення в суспільстві власних думок, емоцій, почуттів із прийняттям чужих для себе шаблонів мислення й діяльності.

В основі самовідчуження є власна орієнтація людини на володіння – принцип “мати” (хочу мати друга, мати кохану) й на буття – принцип “бути” (бути другом, любити кохану). Це два основоположні принципи, що знаходяться на одному рівні, однак виникає дилема: якщо не задовольнити такі основні потреби володіння, як житло, одяг, їжа – людина не прагнутиме до духовного самоствердження. У цьому випадку Е.Фромм не розглядає базовий рівень матеріального буття людини, а наступний рівень в ієрархії матеріальних потреб, коли в людини з’являється азарт до накопичення, невмолимість.

Якщо міркувати, що в основі принципу “мати” лежить мотив “я хочу” – бажання, пристрасть, якщо ж “мати” формується спонтанно, то щоб “бути” – потрібно прийти до самоусвідомлення й прикласти вольові зусилля, щоб перебороти себе. Однак, якщо ми стверджуємо, що бажання “мати” виникає спонтанно, то входимо у суперечність із Фроммом: спонтаннісь за ним – ознака буття. Одначе це наше розуміння свідчить, що ми мислимо вже в контексті відчуженої системи: спонтанність – це вияв внутрішнього суб’єктивного світу, який може проявлятися як негативно, так і позитивно. Позитивно проявляють художники, поети, діти, коли відчуття свята приходить не тільки в неділю, а коли свято відчувається в душі; у негативному смислі – коли соціально-економічна система функціонує таким чином, що породжує в нас бажання хотіти: і це завдяки рекламі, яка, маніпулюючи принципом “бути”, викликає в нас бажання мати, наприклад, кожна людина прагне “бути” щасливою, реклама використовує слово щастя як приманку – цей автомобіль зробить тебе щасливим, т. ч. у суспільстві формується стереотип, згідно з яким, щоб бути щасливим, потрібно мати автомобіль, дачу, високооплачувану роботу… У такій системі Е.Фромм підкреслив: “Я є тим, що я маю”.

Реклама породжує відчуження шляхом навіювання певних шаблонів мислення, тому потрібно покласти край владі реклами. Це, по-перше, зупинить фабрикацію мислення, і, як наслідок, маніпуляцію свідомістю, а по-друге, – саме смаки споживача визначатимуть хід подій, “переорієнтація виробництва на «здорове споживання»” [3, c.182].

Коли ж людина в такому суспільстві забезпечує рівень “мати”, не подбавши про духовне, у неї створюється ситуація “емоційного вибуху”, і це виявляться в тому, що “вона задовольняється будь-якими сурогатами збудження:

пияцтвом, спортом або переживанням чужих і вигаданих пристрастей на екрані” [1, c.213].

Не можна нехтувати суб’єктивний чинник, бо цим породжена бездуховність. На противагу деяким науковцям, зокрема М.Ерлібу, який стверджує, що “Фромм апелює тільки до трансформації свідомості, тому заходи з оздоровлення існуючої соціальної системи не можуть привести до усунення дійсних причин кризи” [4], можна ж довести, що в контексті подолання відчуження в системі суб’єкт-об’єктних відносин системи центральне місце повинен займати суб’єкт, інакше відчуження не зникне, а посилиться.

У книзі “Здорове суспільство” [2] Е.Фромм окреслив шляхи подолання відчуження, які зводяться до двох основних: 1) створити здорову економіку, яка орієнтована на здорову людину, коли потреби формуватимуться споживачем;

важливим кроком до цього є обмеження влади реклами; 2) гуманітарний переворот, що полягає в заміні технічних наук на гуманітарні.

1. Фромм Э. Бегство от свободы / Э. Фромм ; пер. с англ. ; общ. ред. и послесл. П. С. Гуревича. – М. : Прогресс, 1989. – 272 с.

2. Фромм Э. Здоровое общество. Догмат о Христе / Э. Фромм. – М. : АСТ: Транзиткнига, 2005. – 576 с.

3. Фромм Э. Иметь или быть? / Э. Фромм ; пер. с англ. ; общ. ред. В. И. Добреньков. – 2-е изд., дополн. – М. : Прогресс, 1990. – 336 с.

4. Эрлиб Н. Здоровое общество? К вопросу о взглядах Эриха Фромма на капитализм XX века [Електронний ресурс] / Николай Эрлиб. – Режим доступу : http://rksmb.org/get.php?2243.

–  –  –

Практичний інтелект – це здатність формувати суб’єктивний психологічний простір у навколишньому світі. У повсякденному житті практичний інтелект є більш затребуваним, ніж інтелект академічний. У повсякденному житті практичний інтелект перш за все виступає як здатність адаптуватися до повсякденних умов існування, формувати їх і робити вибір умов, оптимальних для індивіда. Індивідів з розвиненими знаннями, уміннями та здібностями, необхідними для життя і професії, називають успішними. Отже, дослідження основ такої успішності, що, на нашу думку, тісно пов’язано з практичним інтелектом, зумовлює актуальність його дослідження у сучасній психологічній науці.

Методологічною основою роботи є монографія Р.Дж.Стернберга “Практичний інтелект”, а також праці А.А.Панкратової та В.А.Мазілова.

Мета статті – дослідити феномен практичного інтелекту.

За визначенням А.А.Панкратової, практичний інтелект – це здатність вирішувати в повсякденному житті практичні завдання з погано визначеними умовами, включаючи більшість завдань зі сфери професійних занять, яким людина рідко буває безпосередньо навченою [3].

Можна виділити три основні критерії практичного інтелекту:

1) здатність вирішувати практичні завдання, які виникають у повсякденному житті, і професійні завдання;

2) здатність вирішувати завдання, які погано визначені й неповні за умовами, вимагають формулювання й мають безліч методів рішення та відповідей;

3) здатність до пошуку практичного ноу-хау при вирішенні повсякденних завдань, що відбувається на основі власного досвіду і в окремих випадках на основі знань, отриманих у ході навчання.

Протягом останніх кількох років з’явилася нова цікава тенденція в дослідженнях розвитку практичного інтелекту. Ряд учених пропонує вивчати структури більш високого порядку, що є прототипними формами практичного інтелекту – інтуїцію і мудрість.

Немає одностайної думки щодо того, що таке інтуїція або як вона розвивається. Традиційне визначення інтуїції описує цей метаконструкт як “наявні у нас знання, джерело та спосіб отримання яких ми не можемо пояснити” [4, с.61]. Зв’язок між інтуїцією й неявними знаннями – дуже важливий момент у побудові теорії про процеси вирішення практичних проблем. Неявні знання орінтовані на дії і зазвичай їх отримують без безпосередньої сторонньої допомоги. Вони допомагають конкретній людині досягати важливих для неї цілей.

Неявні знання мають три особливості: вони процедурні, значущі в досягненні важливої для конкретної людини мети, отримуються при незначному сприянні ззовні. Ці знання утворюють важливу частину практичного інтелекту.

Ще один концепт, який можна охарактеризувати як багаторівневий результат практичного інтелекту, – мудрість. Мудрість, у свою чергу, знаходить відображення в п’яти компонентах:


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


1) багатий фактичний досвід (загальні й спеціальні знання про умови життя та їх зміни);

2) багатий процедурний досвід (загальні й спеціальні знання про стратегію прийняття рішень і поради щодо різних життєвих випадків);

3) лінія життя в певному соціокультурному контексті (знання про контексти життя та про їх темпоральний (мінливий) взаємозв’язок);

4) релятивізм (знання про відмінності в цінностях, цілях і пріоритетах);

5) невідомість (знання про відносну недетермінованість і непередбачуваність життя та способів керувати ним).

Таким чином, якщо оцінювати лінію розвитку мудрості протягом усього життя людей, стає очевидним, що вона схожа більше на кристалізований, ніж на текучий інтелект [4, с.63].

Р.Дж.Стернберг також висунув експліцитну теорію мудрості, припустивши, що її розвиток можна простежити по шести компонентах, що послідовно актуалізуються в процесі отримання знань. Цими компонентами є:

1) знання, які припускають розуміння передумов і їх значення, а також ступеня локалізації;

2) обробка інформації, що включає розуміння того, які з проблем можуть бути вирішені автоматично, а які таким чином не вирішуються;

3) критичне осмислення;

4) терпимість до невизначеності й до перешкод у житті;

5) мотивація в частково знайомій і новій ситуаціях;

6) навколишній контекст, що включає розрізнення контекстуальних чинників у зовнішньому середовищі, що ініціює різні думки та дії.

Таким чином, мудрість схожа з практичним інтелектом у тому, що й вона передбачає збалансованість реакцій на зовнішні контексти [4, с.64].

Отже, можна зробити такі висновки:

1. Практичний інтелект – це здатність формувати суб’єктивний психологічний простір у навколишньому світі. У повсякденному житті практичний інтелект більше затребуваний, ніж власне інтелект академічний.

2. Практичний інтелект має прототипні форми, з яких він розвивається, – це інтуїція й мудрість.

3. Розвиток практичного інтелекту відбувається на базі розширення та збагачення власного особистісного досвіду.

1. Мазилов В. А. Психология практического мышления: специфика обобщений и природа реализуемости знаний / В. А. Мазилов // Психологический журнал. – 1999. – Т. 20, № 4. – С. 124–126.

2. Панкратова А. А. Практический, социальный и эмоциональный виды интеллекта: сравнительный анализ / А. А. Панкратова // Вопросы психологии. – 2010. – № 2. – С. 111–119.

3. Практический интеллект / [Р. Дж. Стернберг, Дж. Б. Форсайт, Дж. Хедланд и др.] ; под.

общ. ред. Р. Стернберга. – С. Пб. : Питер, 2002. – 272 с.

–  –  –

В епоху Нового часу у філософії та науці Західної Європи виникла низка питань, що часто постають і в час ХХІ століття. Одне з них – це пошуки узагальнюючого методу, на якому мала б конструювати цілісну, органічну наукову систему і, відповідно, політичні, етичні, соціальні теорії. Таким універсальним методом став метод критичного сумніву Р.Декарта, який пропонував новий спосіб пізнання дійсності, більш досконалий та здатний задовольнити вимоги часу [1, c.124].

Незважаючи на деякі моменти дегуманізації пізнавального й діяльнісного процесів, раціональний підхід Р.Декарта став важливим фактором подальшого становлення соціально-політичних поглядів. Філософ відстоював необхідність людини в пошуках істини спиратися на метафізично обґрунтований розум, певний універсальний метод [2].

Цю тезу підтримували й інші мислителі епохи Просвітництва, які особливу увагу звертають на соціально-філософські проблеми (Дж.Локк, Т.Гоббс, Ш.Л.Монтеск’є тощо).

Така установка, що бере початок від Р.Декарта, ніяк не применшувала пізнавально-діяльнісних можливостей людини. Навпаки, вона розширювала їх, перетворюючи сферу пізнання в цілісну органічну систему, тим самим полегшуючи теоретичні операції з уявними чи наявними конструктами. Ще один її позитивний бік – це активність, котра породжується постійним сумнівом, пошуком альтернатив. Метод Р.Декарта стимулює суб’єкта соціальної дійсності постійно сумніватися в запропонованих варіантах розвитку (у розумних межах), шукати кращі альтернативи [3]. Таким чином, росте ефективність діяльності окремого індивіда та суспільства в цілому.

Крім того, спосіб пізнання, запропонований Р.Декартом, дозволяє суб’єкту схоплювати певну частину реальності, відсторонюючись від потоку дійсності, й аналізувати та удосконалювати її. Існуюча особа відтепер не лише могла розуміти світ, але й діяти та змінювати його. Як і епоха Нового часу, ХХІ століття вимагає від людини саме активності, а не лише пасивного сприйняття та реакції на соціальну дійсність [1, c.125].

Є ще один момент, на якому варто закцентувати. Історичний процес та розвиток суспільств, на думку Р.Декарта, є складним органічним поєднанням змін через наслідування (збереження) основ попередніх способів людського буття. Нова епоха не є повним запереченням попередньої. Зі старого суспільного ладу залишаються деякі “опори”, які вже проявили свою ефективність, були апробовані часом і здатні продовжувати службу в новому ладі. Тобто все найкраще має залишатися, у той час як те, що заважає успішному функціонуванню суспільства, гальмує його розвиток, має відсікатися.

На думку Р.Декарта, суб’єкт не лише повинен перетворювати навколишній світ, але мусить трансформувати й себе [3]. Без цього вдосконалити соціальну сферу буття не вдасться. Світ навколо варто добре прорахувати й надалі перетворювати.

1. Денисенко В. Проблеми раціоналізму та ірраціоналізму в політичних теоріях Нового часу європейської історії / Валерій Денисенко. – Львів : ПАІС, 1997. – 274 с.

2. Декарт Рене. Размышления о первой философии, в коих доказывается существование Бога и различие между человеческой душой и телом [Електронний ресурс] / Рене Декарт. – Режим доступу : http://www.philosophy.ru/library/descartes/01/01.html.

3. Декарт Рене. Міркування про метод – як правильно спрямувати свій розум і відшукати істину в науках [Електронний ресурс] / Рене Декарт. – Режим доступу : http://www.

management.com.ua/vision/vis017.html.

–  –  –Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 54 |
Похожие работы:

«НАУКА В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ Матеріали VІI Міжнародної науково-практичної конференції (29-30 вересня 2011 р.) У семи томах Том 3 Державне управління. Юридичні науки Дніпропетровськ Видавець Біла К.О. УДК 34+35 ББК 73 Н 34 НАУКА В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції СКЛАД ВИДАННЯ Том 1. Наукові праці з біології, медицини, технічних, фізико-математичних та хімічних наук Том 5. Педагогіка. Психологія. Комунікативістика Том 2. Історія. Філософія Том...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ФІЗИКИ НАПІВПРОВІДНИКІВ ім. В.Є. ЛАШКАРЬОВА На правах рукопису Сафрюк Надія Володимирівна УДК: 539.213; 539.23+621.793.79; 539.26 РЕНТГЕНОСТРУКТУРНА Х А РА К Т Е Р И З А Ц І Я Б А ГАТ О Ш А Р О В И Х СИСТЕМ Al(In)GaN НА ПОЛЯРНИХ ПЛОЩИНАХ САПФІРУ Спеціальність (01.04.07 – фізика твердого тіла) Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Науковий керівник: Доктор фізико-математичних наук, професор Кладько Василь Петрович...»

«В.П.Лавренчук, П.П.Настасієв, О.В.Мартинюк, О.С.Кондур Вища математика Загальний курс Частина II Математичний аналіз і диференціальні рівняння Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Чернiвцi Книги – ХХІ ББК 22.11я7 Л 135 УДК 51(075.8) Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист про надання грифу №1.4/18-Г-239 від 28.01.08 р.) Рецензенти: Євтухов...»

«АЛГОРИТМ ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ ВИКОРИСТОВУВАТИ ЗНАННЯ ПРИ РОЗВ’ЯЗАННІ ТИПОВИХ ЗАДАЧ З МОЛЕКУЛЯРНОЇ БІОЛОГІЇ Одним із важливих завдань шкільного курсу «Біологія» є формування в учнів загальнонавчальних та спеціальних умінь. Вміння розв’язувати задачі – один із об’єктивних критеріїв оцінки глибини засвоєння матеріалу. Практичне застосування здобутих знань під час розв’язуванняя задач сприяє розвитку логічного мислення, творчому, аналітичному підходу до вирішення поставленого питання або проблеми в...»

«Cписок електронних видань 1. Без тормозов [Электронный ресурс]: энциклопедия экстремальных видов спорта.(26 файлів : 1 запис). О.: Одісей, 2007. 1 ел. опт. диск (DVD-ROM) Экземпляры: всего:1 49а(1) Вас чекають самі голосні екстрим факти останнього часу і більш як 20 відеосюжетів, розповідаючих про неймовірні можливості людини в повітрі, на землі, в снігу і на воді. Також ви найдете на цьому диску інформацію про самі найвідоміші види екстремального спорту і уроки школи екстрима від x team. ru....»

«ВІСНИК ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ VISNYK LVIV UNIVERSITY Філософські науки. 2008. Вип. 11. С.72-79 Philos. Sci. N 11. P.72-79 УДК 167/168:575 ОНТОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЖИТТЯ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ БІОЛОГІЇ Володимир Боднар Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Університетська, 1, Львів, 79000, Україна, k_filos@franko.lviv.ua У контексті досягнень генетики розглянуто субстанційний підхід до феномену життя та з’ясовано його редукціоністську орієнтацію. Проаналізовано перспективність...»

«Зміст Фізичні основи, принципи та методи реєстрації даних Беляк Є.В., Кожан Т.М., Крючин А. А. Методи побудови багатошарових голографічних носіїв інформації на основі фотолюмінісцентних матеріалів і середовищ з ефектом просвітлення..................................... Математичні методи обробки даних Брягін О.В., Орлов С.Ю., Розорінов Г.Н. Оцінка якості робочого шару магнітних носіїв.........................................»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЗБІРНИК ЗАДАЧ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ТА ТЕСТУВАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «ЗАГАЛЬНА ФІЗИКА» для викладачів та студентів інженерного факультету денної та заочної форм навчання Частина 2 Суми Вид-во СумДУ ББК 22.3 О 60 УДК 53 (076.2) Рецензенти: д-р фіз.-мат. наук, проф. Рощупкін С.П. Інститут прикладної фізики АН України, канд. фіз.-мат. наук, доц. Лисенко О.В. Сумський державний університет Рекомендовано до друку вченою радою...»

«ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ВІЙСЬКОВОГО ІНСТИТУТУ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА Виходить 4 рази на рік Випуск № 41 КИЇВ – 2013 УДК621.43 ББК 32-26.8-68.49 Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К.: ВІКНУ, 2013. – Вип. №41. – 294 с. У збірнику опубліковано статті вчених, науково-педагогічних працівників, ад’юнктів і...»

«Ін­ е­ е­ ­ а­на­ ­ а­І­освІ­ а ж н рн ук т УДК 620.179.15:004.421.2 Синьков М. ., Закидальський А. ., Цибульська Є. . В І О ДО 50-РІЧЧЯ СТВОРЕННЯ ПРИНЦИПОВО НОВОГО НАУКОВОГО НАПРЯМКУ — КОМП’ЮТЕРНОЇ ТОМОГРАФІЇ. ПРІОРИТЕТНА РОЗРОБКА НТУУ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ». В роботі показаний пріоритет українських вчених в створенні основоположних робіт з комп’ютерної томографії. Відзначається 50-річний юбілей першого комп’ютерного томографа, який був сворений в Київському політехнічному...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»