WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 15 | 16 || 18 | 19 |   ...   | 54 |

«ЕВРИКА – ХІІІ ЗБІРНИК СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ ПРАЦЬ Івано-Франківськ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника ББК 70.516 М34 Рекомендовано до друку вченою радою ...»

-- [ Страница 17 ] --

У XX столітті природу символу досліджували Г.Гадамер, Г.Гайдеггер, Е.Кассірер, К.Леві-Стросс, О.Лосєв, З.Фрейд, К.Юнг та ін.

Серед праць українських дослідників символів можемо, зокрема, назвати “Словник давньоруської міфології” С.Плачинди, книгу “Українські символи” за редакцією М.Дмитренка, монографію В.Кононенка “Символи української мови”, словники символів Коцура, Жайворонка.

Так, невипадково символічні вірші поетеси уклалися в симетричні розділи з полісмисловими заголовками: “Дерева вмирають стоячи”, “Зростання спраги”, “Двері ілюзій”, “Хрест навхрест”.

Розділ “Дерева вмирають стоячи” розкриває перед нами животрепетні присвяти немеркнучим постатям в українській духовності. Це Марія Заньковецька, митрополит Йосип Сліпий. Втіленням української душі, речниками й оборонцями виступають образи А.Пашко і В.Чорновола.

Розділ “Зростання спраги” – це філософське осмислення навколишнього світу. Домінують метафоричні образи: світла душі, звуку тиші, зоряного шляху.

Центральним твором є елегійно-філософська поема “Ватра”, багата на евфоніку поетична мова поезії “Тужливо дзвіниця дзвонить”, де утверджується висока християнська ідея добра.

У розділі “Двері ілюзій” читач потрапляє в мікрокосмос жіночої душі. Це світ любовних зустрічей, туги, сердечних поривів.

Розділ “Хрест навхрест” побудований у формі мандрівних нотаток. Лірична героїня часто з болем аналізує буття українців, невеселі реалії дійсності.

Варто зазначити, що особливості архітектоніки поезії у збірці є композиційно завершені філософські мініатюри в розділі “Недоказане слово”.

Стильовою домінантою лірики Д.Рихтицької є використання символів.

Письменниця вживає як усталені, так й індивідуально-авторські. Так, троянда в її рядках виступає символом краси і щирості, якою вона кристалізує свою печаль (“Багряною трояндою палає самота моя” [4, с.56]). Словосполучення “сад диких рож” містить особливе навантаження і символізує щось неосяжне. Лірична героїня має естетичний смак, тому троянда їй здається високим втіленням прекрасного серед буденності життя (“У сад пахучих диких рож я з вітром полетіла” [4, с.39]).

Троянда – надзвичайно багатогранний символ у художній інтерпретації авторки. Ніжна, спокуслива, але неприступна і горда, вона часто наділена кришталевою печаллю, тремтливою тугою у передчутті щастя (“Я твою полум’яну душу обтулю трояндою печаллю…” [4, с.57]). Образність поезії часто ускладнюється семантикою символів і спирається на метафоричні зв’язки. У поезії “Танго” перед нами – іспанка. Норовлива, з багатогранністю характеру і почуттів, з мистецькою душею і танцювальною жіночністю, вона виконує танго, а троянда є незамінним символом цього танцю. Квітка палахкотить у дівочому волоссі й відтворює багатий і напружений стан танцюючих на паркеті (“А червона троянда палає у волоссю дівчини відблиском свіч” [4, с.114]).

Різні емоції навантаження на символ троянди зустрічаємо в поезії “Келих отрути”. Тут колюча троянда символізує непокірність, нескоримість, гордість, дикість, джерело страждань (“Наллю – і нап’юся трояндного напою гіркоти полину і сіллю просолений біль зап’ю, який вона пила не раз” [4, с.206]).

У художньому світі Дарії Рихтицької яскраво пломеніє словесний образ зорі, що асоціюється з долею людською. У поезії “Я не вигадала тебе” зоря з’являться в іншому значенні – як образ високої любові ліричної героїні – далекої і недосяжної. Без зорі не мислиться і щаслива доля рідної землі, тому в поезії “Терни жалю” переплітаються тривожні образи з вірою у квітучу долю України. Та нових відтінків набуває символ “сузір’я зір”, оскільки над ним вивищується несподіваний, сильніший земний образ свічки любові, що “горить і не згасне ніколи – навіть в сузір’ю зір” [4, с.96]. Символічний образ зорі в поезіях Дарії Рихтицької стає центром усієї ідейно-образної системи. Письменниця подає складне переплетення традиційного та індивідуально-авторського бачення образу зорі. Переважаючі акценти – це втілення світла, простору, вічності, духовності.

Використовуючи у своїй поезії символіку вогню, Дарія Рихтицька розкриває перед нами життєствердну позицію людини, яка має осмислювати, аналізувати своє життя і діяти, творити задля щасливої долі рідної землі. Так, у поезії “Смерека колюча” є такі поетичні рядки: “Нас лише гріє вогонь – від самоспалення безділля – надія, що знову Україна воскресне в Україні” [4, с.107].

У поезії “Терни жалю” вогонь мислиться як образ молодого українського покоління. І доки цей вогонь горить – народ існує, і старше покоління передає мудрість юним. У філософському плині часу “калиновий вогонь” – нетлінний, як і вічна краса людських стосунків (“Молодим важче, закохуюсь у їх калиновий вогонь” [4, с.48]). Як бачимо, діапазон тем і проблем, яких торкається письменниця, досить широкий, але всіх їх об’єднує символіка як одна з визначальних домінант у ліриці поетеси, як один із чинників її творчої індивідуальності.

1. Копалинський В. Словарь символов / В. Копалинський ; пер с пол. В. Н. Зорина. – Калининград : ФГУИПП “Янтарный сказ”, 2002. – 267 с.

2. Погребенник В. Влада жіночої вишуканості / Володимир Погребенник // Д. МельниковичРихтицька. Магія вогню. – Детройт, 2000. – С. 1–22.

3. Потебня А. Этика и поэтика слова / Александр Потебня. – К. : Мистецтво, 1985. – 302 с.

4. Рихтицька Д. Магія вогню : поезії / Дарія Рихтицька. – Детройт, 2000. – 270 с.

5. Франко І. Із секретів поетичної творчості / І. Франко // Зібрання творів : у 5 т. / Франко І. – К. : Наукова думка, 1981. – Т. 31. – С. 45–119.

–  –  –

Актуальним напрямом сучасних лінгвістичних досліджень є вивчення різних аспектів мовного спілкування, зокрема невербального (Т.Бруно, І.Йоко, А.Калита, Д.Керзон, Н.Одарчук, І.Серякова, Л.Солощук).

Одним із феноменів невербальної комунікації виступає мовчання (“силенціальний ефект” – термін А.Бєлової), що є предметом вивчення не тільки лінгвістики, а й літературознавства, філософії, соціології, етики, біології, фізіології та ін.

Лінгвісти (Н.Арутюнова, Ф.Бацевич, В.Богданов, С.Крестинський, Є.Сеничкіна), аналізуючи мовчання, називають його “нульовим мовленнєвим актом” і виокремлюють вербальні та невербальні (графічні) засоби позначення силенціального ефекту [3, с.106].

Мовчання і засоби його вираження найяскравіше представлені в художньому тексті, тому метою дослідження є характеристика вербальних і невербальних маркерів мовчання та з’ясування їх функцій у художньому дискурсі.

Матеріал роботи – текст роману Я.Бакалець та Я.Яріша “Із сьомого дна”, який є переможцем “Коронації слова” 2010 року в номінації “Роман” і не слугував раніше базою вивчення мовчання як непрямого мовленнєвого акту, хоча репрезентує його дуже яскраво. За нашими підрахунками, у цьому тексті більше ста тридцяти разів використано вербальні засоби вираження мовчання, що свідчить про їх вагомість у побудові твору, неможливість його існування без використання силенціального ефекту, “тиші”, недомовок, пауз, а також про необхідність подальшого вивчення мовчання як непрямого мовленнєвого акту.

Мовчання – це дія за знач. “мовчати” (нічого не говорити); відсутність яких-небудь звуків; повна тиша [6, с.682].

Як зазначає Є.Радіонова, “мовчання в процесах людського спілкування виступає усвідомленим комунікативним актом, що має нульовий план вираження, але несе в собі значення” [цит. за: 5, с.204]. Дехто з лінгвістів наголошує на мовчанні як дуалістичному явищі, яке вбирає в себе і план вираження – паузу, і план змісту – мовчання [1, с.105]. Ми підтримуємо висловлені міркування дослідників, однак підкреслимо: найголовніше, на нашу думку, у художньому тексті – це те, що мовчання виступає важливим засобом вираження імпліцитних значень.

У досліджуваному тексті можна виокремити такі вербальні маркери позначення мовчання:

1) лексеми, словосполучення зі значенням мовчання (мовчати, затихнути, відповіді не було, не промовити нічого, не удостоїти відповіді та ін.):

– І що, знов того ірода шляхтича приймете, щоби, як раніше, вам на шиї виліз? Старий не відповів нічого. Його самого боліла душа [4, c.47];

2) фразеологізми з відповідною семантикою (витримати паузу, запала мовчанка, не сказати й слова):

Це було нахабно – заговорити до хана без його на те волі. Та Виговський на етикет не зважав, а хан уже звик до цього. – Говори. Виговський витримав паузу, тоді сказав: – У козаків із татарами були завжди свої порахунки [5, c.210];


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


3) алоніми (контекстуальні синоніми): затихнути, зітхнути (у значенні “замовкнути”):

Юрко так і не відірвався від роботи.

– У мене були хороші вчителі. Я зітхнув [5, c.84].

Вербальні одиниці позначення мовчання можуть бути дистантними та контактними, займати різні позиції в реченні [2, c.15–16].

Досліджуваний мовленнєвий акт можна розглядати і як один із різновидів комунікативного шуму, що унеможливлює процес спілкування персонажів (через обурення, незадоволення, несподіванку):

– Не пийте, братіє, адже піст Петрівський... Я намагався йому щось протиставити, щось нашептати козакам, але язик раптом одеревів [4, c.49].

Виділимо два основні невербальні засоби вираження мовчання:

1) три крапки:

– Гайда, панове, випиймо по чарці за нашу долю козацьку, а то завтра можемо вже до бою стати.

– І загинути... [4, c.49].

У контексті чітко простежується “мінорне” забарвлення сказаного, а як наслідок – і мовчанки, невисловленого (через усвідомлення втрати власного життя);

2) редуплікація знаків оклику, питання та крапок:

–... Згадай, скільки товаришів полягло кістьми, скількох пани замучили. І заради чого, скажи? Щоби купка старшин-шляхтичів панувала, а простий народ і далі спини гнув? То ви, значить, брехали людям?!! [4, c.107].

Матеріал дослідження показує, що мовчання, виражене вербальними та невербальними маркерами, виконує в художньому дискурсі такі основні функції:

- текстотвірну (впливає на формування цілісності й зв’язності тексту);

- образотвірну (додає специфічних особливостей тому чи іншому образу);

- конфліктотвірну (зумовлює подальший розвиток комунікативних ситуацій, сприяє реалізації комунікативних стратегій і тактик).

Таким чином, номінації-вербалізатори на позначення мовчання та відповідні графічні знаки, наявні в художньому тексті, вказують на емоційно-психологічний стан мовця, виявляють згоду чи суперечливе ставлення до чогось учасників комунікації, їх компетентність чи некомпетентність, свідчать про небажання продовжувати розмову тощо.

Характеристика вербальних та невербальних засобів вираження мовчання, з’ясування їх функцій у художньому дискурсі засвідчують, що мовчання як лінгвістичне явище є необхідною умовою комунікативного акту; у художньому тексті в різних виявах воно завжди присутнє, виражаючи імпліцитні значення.

1. Анохіна Т. О. Маркери комунікативного мовчання в англомовному художньому дискурсі / Т. О. Анохіна // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2006. – Вип. 28. – С. 105–107.

2. Анохіна Т. О. Невербальні та вербальні засоби екстеріоризації силенціального ефекту в англомовному художньому дискурсі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук :

10.02.04 / Т. О. Анохіна ; Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2006. – 18 с.

3. Арутюнова Н. Д. Молчание: контексты употребления / Н. Д. Арутюнова // Логический анализ языка: Язык речевых действий. – М. : Наука, 1994. – С. 106–117.

4. Бакалець Я. Із сьомого дна [Текст] / Я. Бакалець, Я. Яріш. – Харків : Книжковий Клуб “Клуб Сімейного Дозвілля”, 2011. – 400 с. : іл.

5. Бацевич Ф. С. Нариси з лінгвістичної прагматики : монографія / Ф. С. Бацевич. – Львів :

ПАІС, 2010. – 336 с.

6. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дот. і доповн.) / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К. ; Ірпінь : ВТФ “Перун”, 2005. – 1728 с.

–  –  –

У бурхливих епохальних подіях після Першої світової війни превалювали звертання до ірраціональних субстанцій буття, до містичного елементу в культурі, до емоційно-вольового чинника людського життя. Тому прихід Наталени Королевої в українську літературу з її твердими засадами оксиденталізму, неоромантичної естетичної свідомості, культурного екзотизму та християнізму був не лише, як зазначає О.Баган, “приємним випадком оригінальної іноземки”, але цікавим продовженням тих інтелектуальних та художніх тенденцій, що виникли в літературі.

Літературознавці (О.Баган, О.Мишанич) називають у творчості Наталени Королевої неоромантизм, неокатолицизм та неоконсерватизм. Хоча головною прерогативою тогочасного ідейно-естетичного контексту доби були ускладнена образність, естетизм та полігамне романтичне світотрактування, але все-таки можемо у творчості письменниці виокремити риси саме бароко (наприклад, твори “Сон тіні” та “1313”).

Дещо видозміненими постають у творі “1313” епістемологічні уявлення, які побудовані на асинхронному (у порівнянні з діями) способі мислення людини, що, у свою чергу, необоротно призводить до фатальних наслідків. Але це та пристрасть до летальних наслідків, за яким людина прагне знайти відповідь на питання сутності людського життя. Читаємо у цьому ж творі: “Коли є смерть, то мусить бути й безсмертя; це ж антиподи, на яких тримається весь світ; життя вічне, це й є те саме безсмертя. Але треба збагнути, в чім воно”.

Із цього робимо висновки, що тенденційні лейтмотиви барокової літературної спадщини Наталени Королевої певною мірою апелюють до тієї гротескної всеохопливості, що інколи набуває змісту піррової перемоги. Тобто людина намагається бути на шляху власного поступу генератором нових ідей, які не завжди призводять до очікуваних наслідків, чи навіть більше того – знищують її саму. За Д.Чижевським, “ідеал людини – це ідеал «вищої людини». Але ця вища людина має в першу чергу служити Богові” [4, с.337]. Тому можемо стверджувати, що в Наталени Королевої деякою мірою присутнє схоластичне бароко, яке наративним способом звертає увагу читача на гносеологію (теорію пізнання) релігійного характеру. Наприкінці твору “1313” авторка нас прямолінійно підводить до барокового варіанта теоцентризму, яке домінує у світі і визначає його прийдешність.Pages:     | 1 |   ...   | 15 | 16 || 18 | 19 |   ...   | 54 |
Похожие работы:

«Едмонтон – Торонто «ВИДАВНИЦТВО КАНАДСЬКОГО ІНСТИТУТУ УКРАЇНСЬКИХ СТУДІЙ» Харків «МАЙДАН» УДК 82.09 ББК 83.3(4Укр)5 У 95 Це видання здійснене завдяки щедрій пожертві Дарії Муцак-Ковальської (Торонто, Канада) та підтримці Програми дослідження Східньої України ім. Ковальських при Канадському Інституті Українських Студій (Едмонтон, Канада) Художнє оформлення В. Носаня Ушкалов Л. В. У 95 Моя шевченківська енциклопедія: із досвіду самопізнання. — Харків–Едмонтон–Торонто: Майдан; Видавництво...»

«Вісник ОНУ Тож 14, випуск 7,2009, Географічні та геологічні науки УДК 631.48 (477.74) А.О. Буяновський, асп. Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, кафедра ґрунтознавства і географії ґрунтів, вул. Дворянська, 2, Одеса, 65026, Україна КИСЛОТНО-ОСНОВНА ХАРАКТЕРИСТИКА І СКЛАД ПОГЛИНУТО-ОБМІННИХ ОСНОВ ҐРУНТІВ ОСТРОВА ЗМІЇНИМ Приведені й аналізуються результати вивчення показників кислотноосновної характеристики та поглинально-обмінної здатності ґрунтів острова Зміїний у 2008 р. В...»

«ISSN 2076-2429 (print) Праці Одеського політехнічного університету, 2014. Вип. 1(43) ISSN 2223-3814 (on line) М.І. Воробйова, магистр, УДК 669.213.6 О.А. Півоваров, д-р техн. наук, проф.,Укр. держ. хім.-технолог. ун-т, м. Дніпропетровськ, В.І. Воробйова, магистр, Нац. техн. ун-т України “КПІ”, м. Київ ТЕРМОДИНАМІЧНИЙ АНАЛІЗ ХІМІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ ПРИ РОЗЧИНЕННІ ЗОЛОТА В ЦІАНІДНИХ РОЗЧИНАХ, ВИГОТОВЛЕНИХ НА ОСНОВІ ПЛАЗМОХІМІЧНО ОБРОБЛЕНОЇ ВОДИ Вступ. Сучасний світовий стан золотовидобувної...»

«Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” Кафедра економічної кібернетики МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи Для студентів галузі знань 0305 “Економіка та підприємництво” за напрямом 6.030502 “Економічна кібернетика” денної форми навчання Суми ДВНЗ “УАБС НБУ” УДК 330.45(073) М7 Рекомендовано до видання методичною радою банківського факультету Державного вищого навчального закладу “Українська...»

«М.В. ЗАХАРЧЕНКО, А. Ф. КАДАЦЬКИЙ, О.П. РУСУ, І.П. МАЛЯВІН, В.Б. РУСАЛОВСЬКИЙ, О.А. ГРАБОВИЙ Модуль Електромагнітні та випрямні пристрої засобів електроживлення Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом 6.050903 «Телекомунікації» (лист № 1/11 – 2644 від 04.04.2011 р.) Одеса 2011 УДК 621.362. ББК 32.889 Затверджено Вченою радою ОНАЗ ім. О.С. Попова. Протокол № 4 від 25.11.2010 р. Захарченко М.В....»

«ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Баранов Михайло Іванович УДК 538.3:621.3.022 Перехідні процеси при діянні великих імпульсних струмів та сильних імпульсних магнітних полів на провідні об'єкти Спеціальність 05.09.13 — Техніка сильних електричних та магнітних полів АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук Харків — 1999 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Науково-дослідному та проектно-конструкторському інституті (НДПКІ) “Молнія” та на кафедрі...»

«Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького Наукова бібліотека Інформаційний бюлетень Випуск 27 (Березень–грудень 2013 р.) Черкаси – 2014 ББК 78.584 К 53 Книжкова скарбниця : інформаційний бюлетень. Вип. 27 (Березень–грудень 2013 р.). – Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2014. – с.Укладач: Демченко Н. В., зав. інформаційно-бібліографічним відділом Схвалено до друку методичною радою наукової бібліотеки (протокол №1 від 31 січня 2013 р.) Перелік умовних позначень А2 –...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В.Н. КАРАЗІНА ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ П РО ГРАМА ХІV наукової конференції “КАРАЗІНСЬКІ ЧИТАННЯ ЛЮДИНА. МОВА. КОМУНІКАЦІЯ” з міжнародною участю 27 березня 2015 р. Харків – 2015 Організаційний комітет конференції В.Г. Пасинок, доктор педагогічних наук, професор (голова) Н.А. Оніщенко, кандидат філологічних наук, доцент (заступник голови) І.С. Шевченко, доктор філологічних наук, професор В.О. Самохіна, доктор...»

«Методична комісія природничо-математичних дисциплін Методична розробка уроку Предмет: Фізика Викладач: Присяжнюк А.І. спеціаліст Тема: Експериментальне вивчення будови атома.Мета уроку: з'ясувати будову атома; розглянути шляхи та методи експериментального вивчення будови атома; розвивати логічне мислення; виховувати навички роботи в команді, вміння відстоювати свою думку. Тип уроку: урок засвоєння нових знань. Методи та прийоми уроку: словесний, наочний. Обладнання: демонстрування моделей...»

«ФІЛОСОФСЬКЕ ОБҐРУНТУВАННЯ НАУКОВИХ ПРОБЛЕМ СУСПІЛЬСТВА УДК 165 Козаченко Н.П., канд. філос. наук (Криворізький національний університет, Кривий Ріг) ПІДҐРУНТЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЕПІСТЕМОЛОГІЧНОГО КОНСТРУКТИВІЗМУ У статті розглянуто особливості та перспективи сучасного конструктивізму. Сформульовано тезу, що епістемологічний конструктивізм не зможе стати альтернативою реалізму, але дозволить виявити недоліки останнього. Ключові слова: епістемологія, знання, конструктивізм, репрезентаціоналізм,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»