WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 11 | 12 || 14 | 15 |   ...   | 54 |

«ЕВРИКА – ХІІІ ЗБІРНИК СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ ПРАЦЬ Івано-Франківськ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника ББК 70.516 М34 Рекомендовано до друку вченою радою ...»

-- [ Страница 13 ] --

a) фазисні дієслова: закінчувати, припиняти, починати, кінчати, продовжувати, братися, стати, кидатися, переставати, заходжуватися тощо – позначають певний етап перебігу дії;

б) модальні дієслова: хотіти, намірятися, мусити, могти, зуміти, мати, намагатися, сміти, воліти, прагнути, бажати, хотіти, намірятися – виражають волевиявлення: Собі я бажаю не сну, а життя (Леся Українка);

в) каузативні дієслова: спонукати, зобов’язати, збудити – позначають спонукання до дії;

г) предикативні прикметники: повинен, здатний, схильний, зобов’язаний та ін.;

д) фразеологізми модальної семантики: мати змогу, бути в змозі, мати право, не в силі, у стані, мати силу, мати можливість, мати намір та ін.

У польській мові модальні присудки виражаються:

а) модальними дієсловами: musie, mc, raczy, mie, chcie, wole, by powinnym, nie by powinnym: Ale godz si na to. Musz si zgodzi (A. Sapkowski);

б) модальними словами (“czysowniki niewaciwe”), які не мають всіх рис дієслова, але виконують функцію присудка. До них належать:

суплетивні неособові дієслова godzi si (godzio si), naley (naleao), przystoi (przystao), wypada (wypadao), uchodzi тощо або однієї форми нібиособової: byo prawd mwi: Oprcz tego, w komnacie, w ktrej bdzie spaa, naley co jaki czas pali w kominku (A. Sapkowski);

повністю невідмінювані слова (нефлексійні дієслова за С.Йодловським): trzeba, mona, niepodobna, nie sposb, powinno si, winno si: A to... powinno ci mao obchodzi (A. Sapkowski);

іменники і прислівники в еліптичних конструкціях, у яких обминаємо наявне дієслово: strach, wstyd, warto, wolno: Kademu wolno kocha...

(J.Winiewski);

короткі форми, у яких важко визначити частину мови, бо повні їх форми сьогодні втрачені: trza, powinien, wiadomo: Mio jest to jakie nie wiadomo co, przychodzce nie wiadomo skd i nie wiadomo jak, i sprawijce bl nie wiadomo dlaczego (J.Winiewski);

прикметники в еліптичних конструкціях, з додаванням особової кінцівки дієслова: Powiniene jedzi na tylnym siedzeniu – zauwarzyam z niechci, zatrzymujc si przed dworcem (A.Sapkowski).

2. За допомогою присудків виражається також спосіб дієслова, який вносить відношення дії до дійсності, відповідно: умовний, бажаний або дійсний відтінок дії: Хотіла б я піснею стати У сюю хвилину ясну (Леся Українка);

Bd mdrzejszym od innych i nie okazuj im tego (J.Winiewski).

3. Модальні прислівники, які за значенням поділяють на дві групи:

ті, що передають значення реальності, достовірності, ствердження:

безперечно, безумовно, дійсно і под.; widocznie, pewnie, pewno і под.: Gwn cech jego charakteru bya, bez wtpienia, lojalno;

ті, що виражають значення можливості, імовірності, припущення: видно, вірогідно, здається, ймовірно, мабуть та ін. Мабуть, ніщо так не радує людський зір, як зримий результат роботи (Ю.Мушкетик); widocznie, na pewno.

4. Вставленими конструкціями, які вносять додаткову інформацію, деталізують, виражають почуття, оцінку ситуації: Вона (con amore!) [З любов’ю] Скоро місяць ясний гляне, Сонця промінь згас (В.Самійленко); Z tego, co mwia wczoraj, wnioskuj, e lubisz antyczne meble? (A.Sapkowski).

5. Модальні частки виступають у мові як спосіб вираження ставлення мовця до висловленої думки. Розрізняють такі види модальних значень:

Додаткова інформація: przecie, tylko, take, rwnie, nawet. Anioy przecie nie umieraj... (J.Winiewski).

Припущення: chyba, by, prawdopodobnie, moe; би, б, Powiedzia, e chciaby odpocz. Jaskier, bojc si wida pobrudzi swj elegancki zielony kubrak, usiad na desce (A.Sapkowski).

Пропозиція: moe – Moe pjdziemy do kina?

Заперечення: nie; не, ні, ані: Не надивився, ні, я на сади рожеві (М.Рильський); Biegnij no szybciej, bo nie zdymy przed noc.

Підсилення:

-, no, -e, to, ci – Kiedy bdziemy mogli usi przy ognisku? I wanie dzisiaj zdaam sobie spraw, e mam plany wobec Ciebie.

Запитання: czy, li; чи, хіба, невже, що за – Czy wiesz, e nawet nie mam pojcia, jak mog wyglda Twoje oczy, gdy s w nich zy? (J.Winiewski). Невже тобі неволя не обридла? (Леся Українка).

Наказ: niech, niechaj, oby; хай, нехай – Niech idzie do czorta!

Бажання: оby; ну, годі, бодай – Oby to bya prawda.

Ствердження: еге, атож, так, гаразд: Ви добре знаєте Карпа? – поспитав я. – Атож... (Коцюб.); Podobno zniosem zmiany bardzo dobrze, chorowaem bardzo krtko (A.Sapkowski).

Розчарування, погодження: Piegi te byy wcale wdziczne, pasoway do jej karnacji i rudawych wosw (A.Sapkowski).

Обмежування: tylko. Bo czas jest... jak grawitacja, ktra marszczy wszechwiat, albo jak spadajca kropla deszczu, ktra marszczy kau lub jezioro.

Tylko, e niektrzy odchodz, zanim ta kropla spadnie (J.Winiewski).

6. В українській мові порядок слів у реченні є вільним, хоча існують певні правила, які його регулюють. Інверсія часто спричинює зміну експресивного забарвлення речення: Jedno jest pewne... Gupi ten diabe nie jest (A.Sapkowski).

7. Універсальним засобом вираження категорії модальності для всіх мов є інтонація. Вона може бути окличною, питальною, спонукальною, питально-окличною: Ty jeste J.L., prawda???!!! (J.L.Winiewski).

8. Вигукові, або інтер’єктивні, фразеологічні одиниці виражають експресивно-вольові реакції мовця: емоції, волевиявлення, побажання, прохання, накази, заборони, клятви, реакції на слова співбесідника чи ситуацію, запевнення в достовірності сказаного, формули соціального етикету та ін.: Боже мій, бісова душа!, от тобі й раз, сто чортів!, знай наших! і под. Зміст, який має вплив на оцінку фактів адресатом, може також міститися у деяких лексичних засобах. Їх Є.Бральчик називає переконувальними модальними елементами: rcz, zarczam, przysigam, gow daj, jak mi Bg miy, daj sowo, gow bym da za to..; Rk bym sobie da uci, musiaa by poczta, gdy on by na wojnie, bo bya cakiem adniutka (A.Sapkowski).

1. Jodowski S. Istota, granice i formy jzykowe modalnoci [w:] Studia nad czciami mowy / S. Jodowski. – Warszawa, 1971. – S. 121–125.

2. Rytel D. Leksykalne rodki wyraania modalnoci w jzyku czeskim i polskim / D. Rytel. – Wrocaw ; Warszawa ; Krakw ; Gdask ; d : PAN, Komitet Sowianoznawstwa, 1982. – 184 s.

3. Вус Н. Й. Засоби формування та вираження суб’єктивно-модальних значень у польській мові (із залученням верхньолужицького матеріалу) / Н. Й. Вус // Проблеми слов’янознавства. – 2003. – Вип. 53. – С. 192–201.

4. Хрычиков Б. В. Категория модальности, ее объем и средства выражения в современном русском языке : [автореф. дис. на соискание уч. степени канд. наук] / Б. В. Хрычиков. – Днепропетровск, 1986. – 24 с. – Режим доступу : http://www.twirpx.com/file/333002/.

–  –  –

Збірки “Поезії” Я.Каспровича (1889) та “З вершин і низин” І.Франка (1887) мають подібне ідеологічне спрямування, продиктоване літературною добою зламу віків. Автори в цих збірках змальовують найбільш промовисті й болючі проблеми свого народу кінця ХІХ початку ХХ століття. Із зазначених збірок варто виділити цикли “З халупи” Я.Каспровича та “Галицькі образки” І.Франка. “Змальовуючи «своїх братів і свояків у селянському каптані», обидва поети видобувають з мистецької палітри чорно-білі барви, що задокументовують мовою віршів людську недолю, страждання, злидні, безпросвітне горе, розпач і безнадію”, – підкреслює В.Корнійчук [2]. Незважаючи на те, що “Галицькі образки” І.Франка – віршовані оповідання, а “З халупи” Я.Каспровича – сонети, їх об’єднує спільна тематика і проблематика.

У циклі сонетів Я.Каспровича “З халупи” подано широку панораму буття села і водночас деталізовано суспільне та побутове життя селян Куявщини.

Польський поет виокремив конфлікти не лише між селянином і сільською спільнотою, а й подав спектр зовнішніх чинників, що стали причиною зубожіння села. Значних модифікацій у творчості Я.Каспровича зазнає жанр сонету.

Т.Вейс відзначив, що сонет “найбільш ліричний із жанрів, з-під пера Я.Каспровича змінюється у соціальний репортаж, буває портретом або лаконічною епітафією. Сонети показують жахливу бідність великопольського села і трагедію селянської долі, перегукуючись із позитивістичною новелою” [6, с.115]. Митець не залишається поза системою зображення своїх образів, він сам належить до їхнього середовища: “Szare chaty! ndzne chopskie chaty! // Jak si z wami zroso moje ycie... // Dzi wy dla mnie wspomnie skarb bogaty” [5, с.39].


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Добре знаючи село і селянина, Я.Каспрович зумів не тільки реалістично змалювати і конкретизувати сільське життя, а й добре розумів мотиви поведінки своїх героїв, уміло використовував діалектизми, а також створив своєрідну нову нараційну форму в польській літературі: відношення оповідача до суспільної реальності. Розповідна тонація, яку використовує автор, показує цілісне світобачення та розуміння системи цінностей, встановлених звичаїв селянського світу.

У цьому циклі спостерігаємо взаємонакладання як реалістичних, так і натуралістичних тенденцій: достовірне зображення екзистенції села та нагромадження характеристичних деталей, у яких автор свідомо використовує ефекти потворності. Також елементи поетики натуралізму спостерігаємо в текстах сонетів, зокрема в накопиченні сухих фактів й у відсутності авторської оцінки, наданні читачеві можливості робити власні висновки.

Чільне місце в розвиткові української літератури, у збагаченні її творами національного характеру з яскравістю сюжетів та психологізацією образів, посідає мала проза І.Франка. “Галицькі образки” важко віднести до конкретного жанру, оскільки це явище в поезії дуже своєрідне. Погоджуємось із дослідником Р.Голодом, який цей цикл відносить до фрагментарної прози: “У полеміці зі старими поглядами на літературу І.Франко відстоює право на існування фрагментарної прози, до якої звертається в контексті зацікавлення як натуралістичним, так й імпресіоністичним мистецтвом… За таким принципом побудовані його поетичні цикли “Тюремні сонети”, “Галицькі образки”, “Жидівські мелодії” та ін.” [1, с.28].

Спільним у манері письма Я.Каспровича та І.Франка є тип нарації, адже, як зазначає В.Корнійчук, “свої «маленькі трагедії» І.Франко намагається розповідати об’єктивно і, на перший погляд, безсторонньо, голос автора часто залишається поза “кадром”, але іноді зривається глухим болісним криком чи німою зливою питальних риторик” [2].

У творах обох авторів простежується однакова проблематика – злиденна доля селянського прошарку суспільства. “У тих моторошних documents humains (людських документах) з віддалених у просторі, але близьких спільною недолею підгірських та куявських околиць проявляються схожі ситуації, сцени, аналогічні життєві випадки, подібні настрої, вчинки, віддзеркалюються «охилені, нужденні, голодні й холодні» постаті галицьких і познанських бідаків” [2]. Автори і їхні народи є рівними у своїх нещастях, адже виводять дуже подібний натуралістичний образ чи то прикарпатського, чи то куявського села: “Chaty rzdem na piaszczystych wzgrkach; // Za chatami krpy sad winiowy; // Wierzby siwy poschylay gowy // Przy stodoach, przy niskich obrkach... // Pot si wali;

pioun na podwrkach; // Tu r konie, rycz chude krowy…” [5, с.39]. Порівняймо:

“На Підгір’ї села невеселі // Простяглися долом-долинами, // Мов край шляху на твердій постелі... // Сплять старці, обвішані торбами. // Понад річку верби головаті. // Довгі віти в воду похиляють…” [4, с.78].

Змальовуючи природу рідних їм просторів, митці вплітають сюди і реалії екзистенційного світу селянства. Навіть панорама зубожілих сіл є подібною в досліджуваних творах Я.Каспровича та І.Франка Як Я.Каспрович, так й І.Франко у власній ліриці виводять стражденні образи жінок, матерів, коханих, змальовують їхнє животіння, яке зумовлене суспільним устроєм: “Wdrowaa od wioski do wioski: // Tu si najmie do niwa, tam pierze, // Pkd lata, pkd siy wiee... // Trza pj w ebry, trza y z aski boej... // I dzi zmar znaleli na – gruncie …” [5, с.45]. Порівняймо: “Я, кумко Йванихо, робила // Гірченько на грошики ті: // Ні смачно я в’їла, ні впила, // Дрижала не раз на сльоті. // Ще трохи Митриха стогнала… // Тай вмерла в куми у сінцях” [4, с.71].

Особливе місце у творчості авторів цих циклів займає образ селянської дитини, яка, маючи здібності до науки, не завжди могла здобути освіту.

Письменники також гостро висвітлили проблему взаємовідносин між дітьми селян та панів. Дослідниця І.Спатар стверджує: “Письменники намагалася відтворити реальні події, що переживали діти на зламі XIX–ХХ століття й апелювали насамперед до дорослої аудиторії. Питання освіти і виховання було первнем позитивістичного світогляду” [3]. Погоджуючись із твердженням науковця, як приклад наводимо такі рядки: “I raz siedzc w awce, zadumany // Schwyci rk panicza-ssiada // Szepcc: «Bracie!» z okiem co nie kamie. // Ale panicz snad nie tak kpany – // Jakby uczu ukszenie gada, // Do mu wyrwie i spyta: «Co?...chamie!?...»” [5, с.58]. Порівняймо: “…Подивіться, подивіться, // Маю дзіньо, галаган!.. // То мені паничик дав… // Я з ним бігав по снігах: // Я босоніж, а він мав // Черевички на ногах… // В труні тихо спить Іван… // В руці має галаган” [4, с.72].

Злидні і бідність змушують колишніх господарів іти в найми, і більшість з них потом і кров’ю зароблені гроші пропивають у шинках та корчмах, намагаючись знайти розраду в чарці і потрапити хоч на хвилину у світ алюзій, викликаних алкоголем. Та, на жаль, часто і помирають під корчемними лавами: “On zakoczy w karczmisku pod aw, // Dzieci w subie, a ona, nieboe, // Od wsi do wsi, dzi ebrze i pije...” [5, с.45]. Порівняймо: “Жінка мре // Iз голоду на переднівку, // У наймах діти... Тато де? // Сидить в шинку і п’є горівку” [4, с.71].

Поети як справжні сини своїх земель вміло фіксують трагізм селянського життя, і намагаються зрозуміти чому ж “мужицька скиба”, на якій вони трудяться, не може їх прогодувати, а прирікає на голодну смерть. І.Франко, звертаючись до землі, запитує: “Трупом і кров’ю вас щиро гноїли – // Чом же тепер на хліб ви не багаті? – // Де ви святії ті соки поділи?” [4, с.79]. Я.Каспрович подібно окреслює ситуацію свого середовища: “Ponny owoc ta ziemia nam podzi – // Tuste kosy, bo tuste uprawy… // Тu kos kady to chopski pot krwawy” [5, с.40].

На матеріалі циклів “З халупи” Я.Каспровича та “Галицьких образків” І.Франка виокремлюємо спільність у зображенні образів зубожілих сіл, страдницьких постатей жінок, чоловіків та образ землі основи буття селян.

1. Голод Р. Поетика імпресіонізму в художній творчості Івана Франка / Р. Голод // Слово і час.

– 2006. – № 8. – С. 27–31.

2. Корнійчук В. Перехресні стежки Івана Франка і Яна Каспровича (типологія творчості) [Електронний ресурс] / В. Корнійчук.Pages:     | 1 |   ...   | 11 | 12 || 14 | 15 |   ...   | 54 |
Похожие работы:

«1.ПІБ Косенко Сергій Ілліч 2. Назва Каскадна параметризація розподілу за множинністю в непружних p p та ррвзаємодіях в інтервалі енергій в с.ц.м. s = 20 1800 ГеВ 3. Спеціальність 01.04.16-фізика атомного ядра, елементарних частинок високих енергій 4. Місце роботи Одеський національний політехнічний університет 5. Де виконана дисертація Одеський національний політехнічний університет 6. Науковий керівник Русов Віталій Данилович, д.ф-м.н., професор 7. Опоненти Прокопець Геннадій Олександрович,...»

«Цей посібник є другою частиною посібника “Основи фізики вакууму та вакуумної техніки”, перша частина якого “Методи отримання високого й надвисокого вакууму” вийшла з друку у 2001 році (Автори – І.І. Бех, О.Є. Лушкін, Б.І. Михайловський). В ньому детально розглядаються методи вимірювання високого й надвисокого вакууму, розкриваються питання про вимірювання парціальних тисків залишкових газів в електровакуумних приладах, а також питання мас-спектрометричного аналізу в вакуумних системах. Наведені...»

«1. ПІБ Джамаль Камаль Хусейн 2. Назва Комбіновані системи тригенерації з використанням сонячної енергії 3. Спеціальність 05.14.06. – „ технічна теплофізика та промислова теплоенергетика ” 4. Місце роботи Ірак 5. Де виконана дисертація Одеський національний політехнічний університет 6. Науковий керівник Денисова Алла Євсіївна, д.т.н, професор 7. Опоненти Дубковський Вячеслав Олександрович, д.т.н., професор Новаківський Євген Валерійович, к.т.н., доцент 8. Зв’язок роботи з науковими програмами,...»

«Л.М. Савчук. Розробка та використання комп’ютерних ігор на практичних заняттях із загальної фізики УДК 37.013.42 Л.М. Савчук, аспірант (Бердянський педуніверситет) РОЗРОБКА ТА ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ІГОР НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ ІЗ ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИКИ У статті розглядається комп’ютерна дидактична гра як один із засобів реалізації активних технологій навчання. Ґрунтовно обговорюється процес розробки та використання комп’ютерних ігор на практичних заняттях із загальної фізики. У наш час одним з...»

«1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА Вступний іспит з філософії для абітурієнтів за спеціальністю “Філософія” (ОКР “магістр”) має на меті виявити рівень опрацювання випускником-бакалавром за період навчання філософських знань і умінь їх застосування з урахуванням майбутньої діяльності у відповідності до освітньо-кваліфікаційної характеристики. Питання вступного іспиту складені на основі програми державної атестації з філософії для пошукачів академічного звання „бакалавр філософії”. Дана програма повинна...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ФІЗИКИ КОНДЕНСОВАНИХ СИСТЕМ На правах рукопису ТРОХИМЧУК Андрій Дмитрович УДК 536.75; 538.СТРУКТУРНІ ВЗАЄМОДІЇ В КОЛОЇДНИХ ДИСПЕРСНИХ СЕРЕДОВИЩАХ: СТАТИСТИКО-МЕХАНІЧНИЙ ПІДХІД 01.04.24 – фізика колоїдних систем АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук Львів – 200 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Інституті фізики конденсованих систем НАН України Офіційні опоненти: Академік НАН України, доктор...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТи І Науки укРаїНи каМ’яНЕць-ПОдІльСький НацІОНальНий уНІВЕРСиТЕТ ІМЕНІ ІВаНа ОгІєНка ІНСТиТуТ ПЕдагОгІки НаПН укРаїНи Збірник наукових праць Педагогічна освіта: теорія і практика Випуск 13 м. кам’янець-Подільський УДК 371 (082) ББК 74я43 П 2 Редакційна колегія: Березівська Л.Д., доктор педагогічних наук, професор; Вашуленко М.С., дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор; Величко Л.П., доктор педагогічних наук, професор; Головко М.В., кандидат педагогічних...»

«Міністерство освіти і науки України Львівський фізико-математичний ліцей при Львівському національному університеті імені Івана Франка „ЛЕВЕНЯ – 2010” ВІТАЄ ПЕРЕМОЖЦІВ Інформаційний вісник Львів Каменяр УДК 372.853 ББК 74.265.1-92 Л35 Цю книжку оргкомітет конкурсу підготував для переможців, сподіваючись, що зібрані в ній матеріали будуть корисними для учнів, які цікавляться різними видами інтелектуальних змагань (олімпіади, конкурси, турніри) з фізики, та для вчителів, які їх готуватимуть....»

«Управління освіти, молоді та спорту Старокостянтинівської райдержадміністрації Хмельницької області Укладачі: В.С.Шевчук, Н.А.Дух, В.В.Гарник, О.Д.Бабичук, В.Л.Бондарчук, Т.О.Шостак, Т.М.Дражан, Ф.М.Златов, Л.І.Старинець, Н.В.Бабійчук – творча група вчителів природознавства Старокостянтинівського району Хмельницької області Рецензент: Н.М.Нестечук – методист РМК управління освіти, молоді та спорту Старокостянтинівської райдержадміністрації Хмельницької області Друкується згідно рішення ради...»

«МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ із застосування засобу МЕДІКАРІН з метою дезінфекції та передстерилізаційного очищення Київ-2009 Організація розробник: Державна установа Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва Академії медичних наук України. Методичні вказівки призначені для закладів охорони здоров'я та інших організацій, що виконують роботи з дезінфекції та контролю якості дезінфекції. Тиражування цих Методичних вказівок дозволяється лише за згодою ТОВ...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»