WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 9 | 10 || 12 | 13 |   ...   | 54 |

«ЕВРИКА – ХІІІ ЗБІРНИК СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ ПРАЦЬ Івано-Франківськ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника ББК 70.516 М34 Рекомендовано до друку вченою радою ...»

-- [ Страница 11 ] --

Не кращою була й ситуація в галузі освіти. Хоч за законом 1873 р. кожне село повинно було мати народну школу, проте перспектива запровадження всеобучу в краї була дуже далекою. Правда, унаслідок боротьби народних мас та української інтелігенції число шкіл з українською мовою навчання зросло. Але це були переважно однокласні та двокласні школи. На Покутті на початку ХХ ст. була тільки одна нижча рільнича школа в Городенці й три гімназії – дві в Станіславові та одна в Коломиї. Навчання в гімназіях здійснювалося польською мовою й лише в коломийській гімназії були паралельні українські класи.

Тривалою була боротьба за відкриття української гімназії в Станіславові. Лише 1905 р. під тиском громадськості власті змушені були погодитися на її відкриття [2, с.14].

На Покутті в містах домінувала польська культура й мова. Тому відбувалась асиміляція представників українського міщанства й робітництва в напрямі ополячення [4, с.11].

Інакше складалася ситуація на селі, де польські переселенці швидко переймали українську мову, часто в умовах єдиної церкви в селі переходили на східний обряд, утрачаючи головні ознаки самобутності. Українці – випускники гімназій, вчительських семінарій, університету займали “низові” адміністративні посади, творячи в кожному селі та містечку досить потужну групу місцевої інтелігенції [1, с.86].

На зламі століть на політичній арені з’являються нові українські й польські політичні партії. Одні з них сприяли загостренню міжнаціональних відносин, інші намагалися їх вирішити, а деякі, не маючи своєї власної думки, часто змінювали свої позиції. До перших належали націонал-демократи – “ендеки” та подоляки, до других – соціалісти й соціал-демократи, до третіх – “людовці” (представники селянської партії) [5, с.59].

Населення краю виявляло зростаючий опір антиукраїнській політиці польської адміністрації в Галичині. Провідником національно-визвольного руху з початку ХХ ст. виступила Національно-демократична партія. Під гаслом боротьби за автономію українських земель в Австро-Угорщині вона намагалася об’єднати політичні сили в краї в “єдиний національний фронт”, спрямувати його на боротьбу проти польського засилля [3, с.101].

Посилення національної агітації серед широких народних мас з боку представників українських і польських національних сил сприяло не лише зростанню їх національної свідомості, а й загостренню між ними відносин [5, с.60].

Головним здобутком українського національного руху стала національна мобілізація галицького селянства. За два передвоєнні десятиліття на місці пригнобленої й безправної маси виросла свідома своїх політичних інтересів укранська нація. Це цілковито змінило загальний баланс сил: якщо польська еліта й надалі переважала українську завдяки збереженню своєї політичної монополії в краї, то українське селянство своєю організованістю й національною свідомістю значно перевищувало польське. Ця зміна була явно не на користь поляків.

Усі свої здобутки українцям доводилося виборювати у впертій боротьбі з польською адміністрацією та польськими політичними силами. Українськопольські відносини на початку ХХ ст. набирали гостроконфліктного характеру неоголошеної війни.

1. Аркуша О. Від “подоляків” до “ендеції” (еволюція польсько-українських взаємин на зламі ХІХ–ХХ ст.) / О. Аркуша // Українсько-польські вiдносини в Галичині у ХХ ст. : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (21–22 листоп. 1996 р.) – Iвано-Франкiвськ : Плай, 1997. – С. 83–87.

2. Бурдуланюк В. Історія культури Прикарпаття / В. Бурдуланюк. – Iвано-Франкiвськ, 2006.

– С. 80.

3. Кугутяк М. В. Галичина: сторiнки iсторї. Нариси суспiльно-полiтичного руху (ХIХ – 1939 р.) / М. В. Кугутяк. – Iвано-Франкiвськ, 1993. – С. 200.

4. Коко Е. Польсько-українськi вiдносини в суспiльно-культурнiй галузi в ХIХ–ХХ ст. (до 1914 р.) / Е. Коко // Українсько-польські вiдносини в Галичині у ХХ ст. : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (21–22 листоп. 1996 р.) – Iвано-Франкiвськ : Плай, 1997. – С. 8–13.

5. Плекан Ю. В. Боротьба за реформу виборчого законодавства до Австрiйського парламенту та Галицького сейму (кiн. ХIХ – поч. ХХ ст.) / Ю. В. Плекан. – Iвано-Франкiвськ, 2008.

– С. 202.

ФІЛОЛОГІЯ

–  –  –

Міфологічний світогляд людини розумної не стільки свідчить про її дикунське походження, скільки однозначно підтверджує її належність до цивілізації загалом і до свого рідного етносу зокрема [5, с.3]. Міф у художньому тексті проявляється через міфологеми, міфеми, міфопоетичні мотиви та міфопоетичні парадигми. Проблема дослідження міфу в літературі вже давно не нова і неодноразово розглядалась науковцями, проте, на нашу думку, досі недостатньо дослідженим залишається явище застосування міфологеми як основної складової лейтмотиву твору.

Міфологема посідає чільне місце у творах багатьох письменників, зокрема активного учасника творення літератури Відродження – Івана Багряного. Його роман “Сад Гетсиманський” є зразком для дослідження на міфологемному рівні.

У цьому плані вартою уваги є думка Є.Мелетинського про те, що міф не може повністю розмивати авторський задум. Навпаки творчий задум використовує всі інші компоненти, зокрема й міфопоетичні парадигми, міфологеми та міфеми для своєї реалізації у творі [4, с.132].

В одних творах міфологічний аспект несе суттєве змістове навантаження, а в інших не має особливої сили звучання, тому не кожен літературний твір є придатним для глибокого дослідження на рівні міфу.

Літературознавці називають міфологемою мотив твору, що базується на притчах чи історіях з Біблії або ж на стародавній міфології. “Вона (міфологема) має характер узагальнення, що може призвести до уподібнення чи уособлення” [3, с.41]. Міфологізація художнього тексту характеризується тим, що міф немовби просвічує через тканину тексту.

Прийом застосування міфологем у процесі сюжетотворення яскраво виражений у романі Івана Багряного “Сад Гетсиманський”. Це підтверджує подана характеристика міфологем, що стосується двох антиподів – інженера Андрія Чумака та сільського священика отця Якова. Головний герой твору Андрій Чумак підсвідомо сприймається читачем як Ісус Христос, а всі знущання над ним у пекельних колах тюрм НКВД – як муки Господа, гірка чаша терпінь. Варто зазначити, що святотатно порівнювати Чумака з Ісусом Христом, проте міфологічне наповнення твору підштовхує реципієнтів до саме такого сприймання. Головний герой змушений випити свою чашу до кінця (чаша в Біблії означає кару Божу, страждання, випробування).

Значним для розуміння філософської концепції роману є образ отця Якова. Тут він інтерпретується як Юда, зрадник. Священик, що втерся в довіру до Чумакової матері, є частим гостем, і можна подумати навмисно розповідає згорьованій матері про Оливну гору, про чашу, щоб вона минула приреченого. Можливо, саме свідомість священика і наштовхує його на читання найтрагічніших уривків із Біблії, адже ж не може він поєднувати в собі одночасно духовну сутність священика та інстинкт убивці, донощика. Це ми бачимо в тексті, коли отця Якова боляче зачіпає зазіхання на місце образів у хаті – встановлення там портрету покійного старого Чумака: “А отець Яков шарпнувся, аж устав:

1) – Ах, Боже! Та туди б образи!.. То ж святе місце!..

2) – Нічого, – промовила Галя і стала, захищаючи спиною покуть. – Це мій батько! – і блиснула очима” [1, с.23].

Другорядну, але не останню роль у зазначеному творі відіграють проміжні міфологеми та герої, пов’язані з ними. Зокрема, Сад Гетсиманський – місце передсмертних мук Господа – символізує страждання не тільки головного героя, а й усіх в’язнів. Важливу роль відіграє осика, що росте під вікнами в’язниці. Шум цього дерева – попередження в’язням не стати на шлях Юди, не зрадити своїх товаришів на тюремних допитах.

Неоднозначно в романі розкрито образ наглядача Мельника. Він – єдина “людина” в тюремному пеклі, завжди вітається з в’язнями, а іноді непомітно приносить їм тютюну: “Було ясно, що ніякий спеціальний розрахунок за тим даванням махорки не стоїть, ніякий єхидний намір, крім великого ризику. Адже той Мельник роздає отак махорку рік чи два, а ще ніде й нікому не ставив ніяких умов і не вимагав ніяких зобов’язань чи щось в тім дусі.

В цьому крилась якась велика загадка. Це або якийсь феноменальний сміливець і дивак, або ж… Хтозна.

Та як би там не було, в’язні мали не тільки втішений курецький голод, а й втішену душу. Вони бачили людину в пеклі!” [1, с.152].


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Але Андрієва інтуїція підказує, що тут щось не те. У кінці роману ми жахаємося жорстокості Мельника. Зовнішність потворного наглядача на рівні міфологічного мислення насторожує вже тим, що, за Біблією, фізично недосконалі люди не мали права приносити Богові жертву.

У творі немає чіткого опису зовнішності Чумака, проте деякі штрихи наштовхують нас на сприймання його як фізично сильного чоловіка. Це невипадково, адже в бій із тоталітарною системою має вступити могутня людина, свого роду Голіаф. На жаль, ми не можемо сказати, що реальне життя навіть зараз рясніє такими цілісними й стійкими особистостями, як Андрій Чумак у романі, тому твір і досі відіграє важливу виховну роль у формуванні нового покоління державників, справжніх патріотів, українців без рабської психології та відчуття меншовартості.

Таким чином, у творі Івана Багряного “Сад Гетсиманський” через посередництво різноманітних міфологем, міфем, міфопоетичних парадигм відбуваться поступове будування вічної моделі зради. Можна зазначити, що роман “Сад Гетсиманський” завдяки міфологічному аспекту дослідження постає в оновленому ключі сприймання і залишає перспективу для подальших роздумів, висновків, а отже – і можливого повнішого наукового студіювання.

1. Багряний Іван. Сад Гетсиманський / Іван Багряний. – К. : Дніпро, 1992. – 528 с.

2. Лосев А. Диалектика мифа / А. Лосев // Самое само / Лосев А. – М. : Эксмо – Пресс, 1999.

– С. 205–404.

3. Мафтин Н. Міфологема ритуального жертвоприношення як сюжетоконструювальний чинник новел Мирослава Ірчана “Княжна” та “Перший розподіл” / Н. Мафтин // Слово і час. – 2008. – № 1. – С. 38–46.

4. Мелетинский Е. Поэтика мифа / Е. Мелетинский. – 3 изд., репринт. – М., 2000.

5. Слоньовська О. Слід невловимого Протея / О. Слоньовська. – Івано-Франківськ : Плай ;

Коломия : Вік, 2006. – 688 с.

–  –  –

Вихід у світ роману Тараса Антиповича “Хронос” (2011) сприйнявся реципієнтами досить позитивно. Цьому сприяла насамперед вічна проблема часу, а також сам жанр твору, який тепер знову набирає популярності. Це можна пояснити також і особливістю власне антиутопії, адже вона актуалізується саме в періоди кризи, соціальної нестабільності, беззахисності та неприхованої свавільності влади. Візьмемо сучасне нам українське суспільство, перспективи якого неоптимістичні, тому й останнім часом у нашій літературі з’явилися майже одночасно два великих фантастичних романи-антиутопії – вищезгаданого Т.Антиповича та досвідченого метра-прозаїка Юрія Щербака “Час смертохристів. Міражі 2077 року”.

Антиутопія як жанр уже за етимологією вказує на заперечення утопічних варіантів суспільства (грец. anti – проти й англ. utopia – місце, якого не існує).

Тому, аналізуючи природу цього жанру, ми не можемо обійти й утопію, бо вона, очевидно, передувала антиутопії, і саме на її ґрунті й розвинулася. Літературознавці осмислюють їх у протиставленні один до одного: утопія – мрія про ідеальне суспільство і людину в ньому, антиутопія – песимістичний, розчарований, а разом з тим і застерігаючий погляд на сучасний авторові соціум, який проектує в похмурих візіях майбутнє; твір, який створює ідеал; твір, котрий “призначений скидати ідолів” (І.Пархоменко). Розглянемо роман Тараса Антиповича “Хронос”.

Доволі рідкісне явище в сьогочасній українській літературі, коли твір відносно молодого та порівняно невідомого в широких колах автора одразу ж нагороджують різноманітними преміями, і він швидко розповсюджується, авторитетні критики одразу дають свої відгуки, коментарі (Віра Агєєва, Дмитро Дроздовський, Ігор Бондар-Терещенко) та найголовніше – роман викликає доволі далекі від однозначності оцінки прочитаного (Людмила Скорина), що, зрозуміло, є добротним показником ідейно-естетичної вартості твору.

Питання хронотопу завжди виникає, якщо мова йде про утопію чи антиутопію, адже мовиться про майбутнє суспільство, майбутній час, а в романі “Хронос” таке обговорення є незвичним, бо тема часу тут є центральною і визначальною впродовж цілого твору, а не простір.

Адже “автор у тексті не називає ні країну, ні місто… Топонімічні прив’язки відсутні… Абстрактна країна, абстрактне місто, абстрактні вулиці, площі. Парки, будинки”, – справедливо зазначає Л.Скорина. Прикметним є і те, що час, власне, поданий не як щось абстрактне, не як релігійна чи філософська одиниця, а як конкретний відрізок часу кожної людини, який можна забрати в людини і навпаки додати його їй, який можна побачити і, попросту кажучи, взяти до рук. В основі твору – історія одного винаходу, як зазначено в підзаголовку, який руйнує всі, насамперед світоглядні, основи людини і перетворює суспільство та й загалом життя на суцільний хаос, але найголовніше, що за допомогою цього пристрою час став матеріалізований. Автор перед кожною новелою ставить дату події: липень 2040, жовтень 2045. Та вказівки на дати не відіграють жодної ролі, окрім того, що вказують на часові координати твору – 2040 і 2047, і на те, що час все-таки триває (традиційно). Однак такого хронологічного відтину ми не відчуваємо, бо складається враження, що всі події роману не мають часу. Цьому сприяє і специфіка композиції, бо твір складається з 25 новел, у кожній з яких різні герої, завдання яких – панорамно скласти картину з усіх сфер життя майбутнього суспільства.Pages:     | 1 |   ...   | 9 | 10 || 12 | 13 |   ...   | 54 |
Похожие работы:

«ПРОГРАМА IV Міжнародної науково-практичної конференції Світоглядні основи та наукові докази Розумного Задуму в генезі життя та Всесвіту Організатори: • Національний університет «Острозька Академія» • Інститут генези життя та Всесвіту • Міжнародна місія «Партнери» (Канада) • Християнський науково-апологетичний центр • Міжнародний центр християнського лідерства • Всеукраїнська громадська асоціація «Поклик» • Міжнародній благодійний фонд «Варнава» • Університет Ріджент (США) • Християнський...»

«Величко Степан доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри фізики та методики її викладання Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка Ковальов Сергій аспірант кафедри фізики та методики її викладання Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАСОБІВ ІКТ У СТВОРЕННІ СУЧАСНОГО СПЕКТРАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ З ФІЗИКИ. У статті дається аналіз нового спектрального обладнання, яке реалізується на основі...»

«Природничі науки. Медицина. Валеологія Бугаева, Т. И. Тайны материков и океанов. Удивительные природные явления [Текст] : [открытия, рекорды, достижения в области географии] / Т. И. Бугаева. – Донецк : БАО, 2006. – 287, [1] c. : ил. – (Интересно о необычном). – Авт. указан на обороте тит. листа. Бутырская, Е. В. Компьютерная химия: основы теории и работа с программами Gaussian и GaussView [Текст] : [монография] / Е. В. Бутырская. – М. : СОЛОН-ПРЕСС, 2013. – 218, [1] c. : ил. – (Серия Библиотека...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ На правах рукопису Демиденко Максим Геннадійович УДК 537.621.3; 535.511; 532.582.7 МАГНІТОРЕЗИСТИВНІ ТА ОПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СПІНВЕНТИЛЬНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ Co, Fe, Cr І Cu ТА НАНОЧАСТИНОК ОКСИДІВ Fe 01.04.01 – фізика приладів, елементів і систем ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Науковий керівник Проценко Сергій Іванович, доктор фізико-математичних наук, доцент Суми –...»

«Терещук Сергій кандидат педагогічних наук, доцент, докторант НПУ ім. М. П. Драгоманова НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДИКО-ЕТОДОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ВИВЧЕННЯ КВАНТОВОЇ ТЕОРІЇ У КУРСІ ФІЗИКИ СТАРШОЇ ШКОЛИ У статті здійснено науково-методичний аналіз поняття «квантова теорія». Розкрито глибокий методологічний зміст поняття «квант світла». На підставі проведеного аналізу, запропоновано методичний підхід щодо пояснення суті гіпотези Планка для учнів, які вивчають фізику на поглибленому рівні...»

«ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ З ФІЗИКИ НАПІВПРОВІДНИКІВ «ЛАШКАРЬОВСЬКІ ЧИТАННЯ – 2014» З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ 2-4 квітня 2014 р. м. Київ 2 квітня 2014 року (конференц-зал, 5-й поверх) 08-30 Реєстрація учасників конференції 10-00 Вступне слово дирекції Інституту д. ф.-м. н., професор Стріха Максим Віталійович «Століття науки про 10-15 напівпровідники: український внесок» 11-00 Кава-брейк Робота секцій Секція 1 Фізика процесів взаємодії електромагнітного випромінювання з речовиною...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУР ім. Б. І. Вєркіна Попов Сергій Миколайович УДК 536.48 НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНЕ ТЕПЛОВЕ РОЗШИРЕННЯ ЧИСТИХ ВУГЛЕЦЕВИХ НАНОТРУБОК ТА НАНОТРУБОК, ЩО МІСТЯТЬ ДОМІШКИ ГАЗІВ 01.04.09 – фізика низьких температур Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Харків – 2011 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Фізико-технічному інституті низьких температур ім. Б.І. Вєркіна Національної...»

«Міністерство охорони здоров’я України Національна академія медичних наук України Державна установа «Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М.Марзєєва НАМН України» АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ГІГІЄНИ ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ЗБІРКА ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ НАУКОВО–ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ (десяті марзєєвські читання) Випуск 14 9-10 жовтня 2014 р. м. Київ 2014 р. Редакційна колегія : Академік НАМН України Сердюк А.М. голов. редактор чл.-кор. НАМН України Полька Н.С. заступник голов. редактора к.мед.н....»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «Київський політехнічний інститут» Факультет зварювальний Кафедра інженерії поверхні КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В ІНЖЕНЕРІЇ ПОВЕРХНІ Методичні вказівки до курсової роботи для студентів напряму 8.05050403 «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» Затверджено вченою радою ЗФ НТУУ «КПІ» Київ 2013 Комп’ютерне моделювання в інженерії поверхні для студентів напряму 8.05050403 «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і...»

«Київський національний університет імені Тараса Шевченка На правах рукопису Поляков Сергій Анатолійович УДК 004.655 Композиційна семантика ядра SQL-подібних мов 01.05.03 – математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Науковий керівник Буй Дмитро Борисович, доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник Київ – 2011 ЗМІСТ ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ТА СКОРОЧЕНЬ ВСТУП РОЗДІЛ 1. ЗМІСТОВНА...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»