WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«Організація самоосвітньої діяльності учнів з фізики Досвід роботи вчителя фізики Макіївської загальноосвітньої школи I – III ступенів № 89 Бороненко Едуарда Валентиновича Макіївка, 2012 ...»

-- [ Страница 1 ] --

УКРАЇНА

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ МАКІЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

МАКІЇВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ ступенів №89

Організація самоосвітньої діяльності

учнів з фізики

Досвід роботи

вчителя фізики

Макіївської

загальноосвітньої школи

I – III ступенів № 89

Бороненко Едуарда

Валентиновича

Макіївка, 2012

ІІІ. З досвіду роботи

«Было время, когда считали возможным

сообщать образование. Даже знание в

собственном смысле слова сообщить

невозможно. Можно их человеку

предложить, подсказать, но овладеть ими он должен путем собственной деятельности… Можно наполнить чемнибудь тело, например ядом, но ум наполнить ничем нельзя. Он должен самостоятельно все охватить, усвоить, переработать»

А.Дістервег

1.Актуальність проблеми самоосвіти учнів.

«Динамізм, притаманний сучасній цивілізації, зростання соціальної ролі особистості, гуманізація та демократизація суспільства, інтелектуалізація праці, швидка зміна техніки і технології в усьому світі – все це потребує створення таких умов, за яких народ України став би нацією, що постійно навчається» (Державна національна програма «Освіта». Україна XXI ст. – к: Радуга, 1994.) Тому на перший план виходить завдання безперервної освіти людини, а загальноосвітня школа стає базовою основою для неї. Сучасна школа повинна не тільки давати знання, уміння, навички, а й розвивати учня як гармонійну особистість, здатну до непевного самовдосконалення шляхом самоосвіти. Тому стратегічним завданням освіти є створення передумов для розвитку здібностей молоді, формування готовності і здатності до самоосвіти, широке застосування нових педагогічних та інформаційних технологій.

Зараз в загальноосвітніх школа поглиблено вивчаються окремі предмети та цикли предметів, вводяться допрофільна та профільна освіта, росте число закладів нового типу. Школи підтримують зв'язок з вищими навчальними закладами, що створює умови для розвитку обдарованих і здібних учнів, їх самоосвітньої діяльності.

Проте в школах не має системи самоосвіти учнів, так як комбіновані уроки, які найчастіше можна побачити, не стимулюють самоосвітню діяльність учнів, а уроки лекції, семінари, практикуми ведуться не в системі і також належним чином не сприяють цієї діяльності. Школа не використовує як слід засоби, які стимулюють пізнавальну активність школярів і прагнення до самоосвіти.

Сучасна школа покликана не лише давати знання, а й оперуючись на психологічні знання про особистість кожної дитини, формувати у дітей вміння оперувати цими знаннями в нетипових ситуаціях, практично користуватися ними як нормативними і ціннісними.

про освіту» принципово змінив мету роботи школи, «Закон зорієнтувавши її на всебічний розвиток особистості конкретного учня. А одним із завдань, що стоять перед педагогами, є розвиток творчих здібностей учнів, формування у них навичок самоосвіти. Успішне розв’язання його залежить від здатності учителя цілеспрямовано керувати процесом навчальної діяльності учнів. Тільки за цих умов можливо досягти системного засвоєння знань учнями. Цей процес забезпечуватиме його поетапне регулювання збоку вчителя та саморегулювання з боку учнів і включатиме процеси рефлексії та самоорганізації.

2.Зміст і види самоосвіти Що ж потрібно для того, щоб цілеспрямовано курувати процесом навчання? Що таке самоосвіта як навчання?

Існує декілька визначень даного поняття. В.О.Онищук розглядає самоосвіту як вид самоосвітньої роботи учнів, одну с форм пізнавальної діяльності.

Український педагогічний словник стверджує, що «самоосвіта – освіта, яку отримують у процесі самостійної роботи без проходження системного курсу навчання в навчальному закладі. Самоосвіта є також невід’ємною частиною системного навчання в стаціонарних закладах, допомагає поглибленню, розширення і більш міцному засвоєнню знань».

Самоосвіта – це оволодіння знаннями з ініціативи самої особистості, а також самостійний вибір форм задовільнення пізнавальних потреб та інтересів.

Існує дві форми самоосвіти: індивідуальна та колективна.

Індивідуальна форма самоосвітньої діяльності скерована передусім на роботу з різними джерелами, в першу чергу з книгами та комп’ютером.

Колективні форми самоосвітньої діяльності - це гуртки, семінари, різні курси, школи передового досвіду, лекторії тощо.

Задача психологічної та практичної підготовки підростаючого покоління до самоосвітньої діяльності може бути вирішена за умови виконання таких принципових положень:

Формування у школярів прагнень та вмінь задовольняти свої пізнавальні потреби та інтереси шляхом самоосвітньої діяльності, яка є важливим завданням, обов’язковим для всіх шкіл, що вимагають цілеспрямоване навчально-виховної роботи з учнями;

Охоплення навчально-виховною роботою, спрямованою на підготовку молоді до самоосвіти, всіх школярів, а не лише тих, хто виявляє у цьому відношенні більше чи менше виражені схильності;

Слід поступово, починаючи з середніх класів, включати прийоми самоосвіти як обов’язкові в тій чи іншій формі для всіх учнів. При цьому в колі уваги вчителів повинне постійно знаходитися навчання учнів раціональним вмінням самоосвіти і творчого використання набутих знань в подальшій пізнавальній діяльності та суспільній практиці Важливим є готовність учнів до самоосвіти. К компонентам готовності відносять:

Глибокі та міцні загальнонавчальні, політехнічні та професійні знання, які використовуються як фундамент самоосвітньої пізнавальної діяльності;

Дієві мотиви, які стосуються особистості до неперервної самоосвіти (самовдосконалення, наявність стійких пізнавальних інтересів, установок тощо);

Розвиток навичок самостійного оволодіння знаннями та вміннями за умов використання різних джерел і різних форм самоосвіти (читання, слухання, спостереження експерименту);

Сформованість операцій розумової діяльності (аналізом, порівняння, синтезу, абстрагування тощо) бачення проблеми та вибір шляхів їх розв’язання;

Вміння самоорганізовувати пізнавальну діяльність (вибір джерел пізнання, форм самоосвіти, планування, організація робочого місця, саморегуляція діяльності, самоконтроль, самооблік тощо).

Усі ці компоненти готовності до самоосвіти знаходяться у діалектичні єдності, у тісному взаємозв’язку і взаємопроникненні. Причому опанування ними та успішна реалізація їх у практичній діяльності передбачає прояв значних вольових зусиль.

Вирішення цього складного і багатопланового завдання можливе лише за умови організаційного включення самоосвіти учнів до навчального процесу школи, коли зміст навчання тісно пов'язаний із сучасністю, з життям. У той же час методи навчання повинні бути у значній мірі зорієнтовані на активну самостійну пізнавальну діяльність учнів, а форми організації навчання повинні забезпечувати врахування індивідуальних особливостей учнів, їх інтересів, здібностей.

Якщо ж зміст навчально-виховної роботи школи не відображає сучасні методи навчання на репродуктивний характер оволодіння знаннями, а навчальний процес будується лише на використані діяльності школярів, то за цих умов самоосвіта стане внутрішньо необхідною лише для незначної частини школярів, а пізнавальна результативність освіти збідніє, незважаючи на заклики та інші зовнішні форми стимулювання з боку вчителя.

Щоб навчання було цікавим і змістовним для учня, питома вага безпосередньої передачі вчителем знань учням повинна поступово зменшуватися, а частка самостійності учнів в оволодінні знаннями – зростати. Ідеальним результатом навчання вважається досягнення такого рівня розвитку пізнавальної діяльності учнів, коли вони можуть самостійно ставити пізнавальну задачу, знаходити способи її вирішення, контролювати й оцінювати результати своєї пізнавальної діяльності, а потім формувати наступні задачі, тобто коли учні оволодіють всіма компонентами раціонально організованої структури пізнавальної діяльності, характерної для самоосвіти.

Школа повинна навчити дітей вчитися. Недарма існує ствердження, що найкращим є той учитель, від прямого керівництва якого учень може якомога швидше звільнитися, тобто далі вчитися самостійно.

Самоосвітня діяльність учнів обумовлена їх вихованням, освітою та самовихованням і визначається рівнем інтелектуального, морального та емоційно-вольового розвитку. Тому вчителеві потрібно знати і глибоко розуміти індивідуальність учнів. Очевидно, що школа повинна проводити комплексні, системні і прогностичні соціально-психологічні дослідження, які можуть дати цілісне уявлення вчителеві про учнів.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Успішність самоосвіти багато в чому залежить від характеру узагальнень і критичності розуму учня. Якщо внаслідок самоосвітньої діяльності учні будуть обмежуватись лише накопиченням фактичних даних, то така самоосвіта не забезпечить належного розумового розвитку.

Необхідно навчити школярів виявляти роль функцій того чи іншого класу предметів і явищ, вчити бачити прояви загальних закономірностей у конкретних явищах. Лише тоді забезпечується глибоке оволодіння матеріалом.

Без розвитку критичності розуму не може бути повноцінної реалізації задач самоосвітньої діяльності, і учні не зможуть глибоко оцінити вивчене.

3.Діяльність вчителя і учнів у процесі самоосвіти.

Самоосвітня діяльність учнів має суттєві особливості :

Це не обов’язкова, а добровільна пізнавальна діяльність учнів, до 1.

якої вони звертаються зі своєї ініціативи. Вони самі визначають напрямок самоосвіти згідно зі своїми потребами та інтересами, які можуть виходити за межі шкільних програм. Учні самі вибирають форму самоосвітньої діяльності: індивідуальна робота з книгою чи з комп’ютером, гуртки, заняття в спеціальних школах чи з приватними вчи лями, факультативні заняття, відвідування лекторіїв, вибір навчального закладу тощо.

Учні зі своєї ініціативи звертаються по допомогу до вчителя чи 2.

до когось іншого.

Учні самостійно регламентують самоосвітню роботу в залежності 3.

від свого вільного часу інших учнів.

Під час самоосвітньої діяльності учень зі своєї ініціативи поширює свої знання, поглиблює їх, оволодіє новими. Тому при організації самоосвітньої діяльності учнів я привчаю їх працювати з книгою. Книга – це джерело знань, з якого вони черпають свої знання, знаходять відповіді на поставлені питання, які вимагають продуктивної діяльності (порівняння, аналіз, узагальнення тощо). При читанні матеріалу учні вчаться виділяти головне чи другорядне в тексті, складати план відповіді чи конспекту, вивчають фізичні величини та їх одиниці вимірювання, формули, робити висновки.

З 7-их, 8-их класів привчаю учнів при роботі в класі, чи вдома з книгою, на перших двох аркушах робочого зошита робити для себе довідкову таблицю, яка краще допомогає засвоювати навчальний матеріал, наприклад :

Фізична Одиниця Позначки Формула вимірювання в величина системі С.І.

Шлях м S, L Час с t - Період с T - м S V= Швидкість V с t Робота A=F · S Дж A Книга привчає учнів розглядати малюнки, читати схеми, графіки, таблиці та інше. Звертаю увагу учнів на те, що одного підручника замало для кращого знання матеріалу, тому орієнтую їх на користування посібниками, довідковим матеріалом, журналами. Але при цьому кажу учням, щоб вони критично відносились до прочитаного, робили свої висновки.

Розвитку самоосвіти учнів сприяє і стенд в класі НЛО (надзвичайне, легендарне, очевидне ), на якому вивішую цікаві статті з фізики, астрономії.

Учні цікавляться цими статтями, просять допомоги розібратися в них, якщо щось не зрозуміло. Далі вони самі приносять ці статті, обговорюють їх.

Знайшовши матеріал в книжках, в інтернеті учні пишуть реферати, які презентуються на уроках, вибираються кращі. Потім я їх переплітаю, і ці книжки з фізики та астрономії можуть бути використані як учителем при підготовці до уроку, так і учнями.

Наприклад: Астрономія Т.1 «Все про Всесвіт», Т.2 «Сонячна система», «Фізика і проблеми екології»

При роботі в класі і дома учні використовують і допоміжну літературу, яку вони придбають в вересні місяці. Це і семантичні конспекти для учнів 7класів, довідкові таблиці й сталі величини з елементарної фізики.

Процес формування самоосвітніх умінь не являє собою послідовний перехід від репродуктивних до продуктивних умінь. Вони взаємопов’язані, якийсь з них переважає, але треба прагнути до підвищення ролі продуктивних умінь.

Найвищий рівень пізнавальної активності та самостійності учня виявляється в ході виконання ним творчих самостійних робіт, де передбачається безпосередня участь в пізнаванні принципово нової для учнів інформації, цінностей матеріальної та духовної культури. Завдання в усіх видах творчих робіт складаються з умов, які стимулюють виникнення особливих проблемних ситуацій. На уроці це досягається різними прийомами:

чітка постановка проблеми ;

створення умови, завдяки якої учень повинен сформулювати проблему;

постановка проблеми, за логікою пошуку рішення якої учень повинен самостійно виявити нову, додаткову проблему, яка допоможе йому розв’язати фізичні якісні, обчислювальні та експериментальні задачі.

Так, виконуючи практичну роботу в 11 класі з теми «Визначення питомого опору провідника», ставлю учням такі проблеми :

як знайти попоречний переріз провідника;

як знайти його довжину;

Учні відповідають, що поперечний переріз треба вимірювати штангенциркулем. А от щоб виміряти його довжину, треба його розтягнути.

На що я їм відповідаю, що в тому разі ми зіпсуємо провідник. І тільки після мозкового штурму, вони здогадуються, що треба знайти діаметр кільця провідника, кількість кілець, а потім з формул С=2Пr та L=пС, знаходиться його довжина.

Лабораторні, практичні та експериментальні задачі навчають учнів умінню користуватися фізичними інструментами та прикладами, збирати схеми, обчислювати данні, будувати графіки й головне – робити висновки.

Велике значення для самоосвіти учнів має робота з комп’ютером, технічними засобами інформації. Ця робота сприяє:

Використанню інформації, отриманої за допомогою ТЗІ для формування 1.

нових знань, понять; поглиблення та конкретизації тих що вже були засвоєні.

Глибшому розумінні та відтворенню динаміки процесів, і явищ, які 2.

вивчалися, а тепер зображених на екрані чи моніторі.

Самоконтроль та самооцінка учнями знань за допомогою ТЗІ 3.

Учні з бажанням знаходять матеріал на те чи інше завдання, а потім пропонують його в вигляді рефератів та комп’ютерних презентацій, як по навчальному матеріалу, так і з позакласної роботі. Так створені презентації:

Електричний струм. Дія струму.

Магнітне поле.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«Методична комісія природничо-математичних дисциплін Методична розробка уроку Предмет: Фізика Викладач: Присяжнюк А.І. спеціаліст Тема: Експериментальне вивчення будови атома.Мета уроку: з'ясувати будову атома; розглянути шляхи та методи експериментального вивчення будови атома; розвивати логічне мислення; виховувати навички роботи в команді, вміння відстоювати свою думку. Тип уроку: урок засвоєння нових знань. Методи та прийоми уроку: словесний, наочний. Обладнання: демонстрування моделей...»

«Тетяна Іовлєва Оксана Юрьевна Очкурова Валентина Марковна Скляренко Видатні наукові відкриття. Дитяча енциклопедія Текст предоставлен правообладателем http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=4977108 Видатнi науковi вiдкриття: Фолiо; Харкiв; 2007 ISBN 966-03-3592-X Аннотация У школі вам розкажуть про способи рішення інтегралів, про те, як виглядає бензольне кільце й скільки літрів крові перекачує серце. Але це лише сухі факти, за кожним з яких стоїть набагато більше: щасливі випадки й...»

«ISSN 2309-9763 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ НАПН УКРАЇНИ Збірник наукових праць Педагогічна освіта: теорія і практика Випуск 15 м. Кам’янець-Подільський УДК 371 (082) ББК 74я43 П2 Редакційна колегія: Березівська Л.Д., доктор педагогічних наук, професор; Вашуленко М.С., дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор; Величко Л.П., доктор педагогічних наук, професор; Головко М.В., кандидат...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF UKRAINE V.E. Lashkaryov Institute of semiconductor physics «Лашкарьовські читання 2012» Конференція молодих вчених з фізики напівпровідників «Lashkaryov’s readings 2012» Young scientists conference on semiconductor physics Збірник тез Abstract books Київ, Україна Kyiv, Ukraine Лашкарьовські читання – 20 Національна академія наук України Інститут фізики напівпровідників імені...»

«Дербенцев В.Д., Сердюк О.А., Соловйов В.М., Шарапов О.Д. СИНЕРГЕТИЧНІ ТА ЕКОНОФІЗИЧНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІЧНИХ ТА СТРУКТУРНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ МОНОГРАФІЯ ЧЕРКАСИ, ББК Дербенцев В.Д., Сердюк О.А., Соловйов В.М., Шарапов О.Д. Синергетичні та еконофізичні методи дослідження динамічних та структурних характеристик економічних систем. Монографія. – Черкаси: Брама-Україна, 2010. – 287 с. Рецензенти: д. ф-м. н., проф., чл.-кор. НАН України А.П. Великий, Інститут кібернетики імені...»

«Цей посібник є другою частиною посібника “Основи фізики вакууму та вакуумної техніки”, перша частина якого “Методи отримання високого й надвисокого вакууму” вийшла з друку у 2001 році (Автори – І.І. Бех, О.Є. Лушкін, Б.І. Михайловський). В ньому детально розглядаються методи вимірювання високого й надвисокого вакууму, розкриваються питання про вимірювання парціальних тисків залишкових газів в електровакуумних приладах, а також питання мас-спектрометричного аналізу в вакуумних системах. Наведені...»

«МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ із застосування засобу «Біо Хлор –Т» з метою дезінфекції І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Повна назва засобу дезінфекційний засіб «Біо Хлор –Т».1.2. Фірма виробник – ТОВ «Альянс Групп»1.3. Дезинфікуючий засіб «Біо Хлор-Т», містить в якості діючої речовини дихлорізоціанурат натрію. (Na-соль ДХЦК), 65,5 %, з миючим ефектом.адипіновакислота 10% бікарбонат натрію – 20%, сульфат натрію 4,5%. Термін придатності засобу в нерозкритій упаковці виробника 5 років. Термін придатності робочих...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КІРОВОГРАДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА О.В. Авраменко, Л.І. Лутченко, В.В. Ретунська, Р.Я. Ріжняк, С.О. Шлянчак Інноваційні та сучасні педагогічні технології навчання математики Кіровоград – 2009 УДК 51(07) ББК ISBN О.В. Авраменко, Л.І. Лутченко, В.В. Ретунська, Р.Я. Ріжняк, С.О. Шлянчак Інноваційні та сучасні педагогічні технології навчання математики: Посібник для спецкурсу. – Кіровоград: КДПУ, 2009. – 200 с. Робота...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЗІ СКЛАДАННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ КИЇВ – 2011 УДК 37.091.26 (075.8) ББК 74.580.28 я73 М 54 Автори – упорядники: Сергієнко В.П. – заступник першого проректора, завідувач кафедри комп’ютерної інженерії, доктор педагогічних наук, професор Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова Кухар Л.О. – аспірантка Національного педагогічного університету...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор С.В. Іванов (підпис) «_» 2014 р. ОСНОВИ СЕНСОРНОГО АНАЛІЗУ ПРОДУКТІВ ГАЛУЗІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» заочної форми навчання СХВАЛЕНО Всі цитати, цифровий та на засіданні кафедри фактичний матеріал, бібліографічні технології мяса і мясних відомості перевірені. Написання...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»