WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«дотримуватися хвильової термінології і надалі, ми вже змушені будемо го­ ворити, що після проходження ДГ фотон інтерферує сам із собою, тобто ПГФ є феноменологічною моделлю, яка, ...»

дотримуватися хвильової термінології і надалі, ми вже змушені будемо го­

ворити, що після проходження ДГ фотон інтерферує сам із собою, тобто

ПГФ є феноменологічною моделлю, яка, зрозуміло, була створена без вра­

хування принципу корпускулярно-хвильового дуалізму матерії, але дозво­

ляє вірно обраховувати результати експерименту.

Підсумок

Обмежена програма фізики в школі не дозволяє формувати у випускни­

ків цілісної системи уявлень про світло, яка відповідала б сучасному рівню

знань, є необхідною спеціалістам для плідної роботи в багатьох галузях виробництва. Подальше формування належного рівня знань майбутніх спеціалістів є задачею вищої школи і вона має розв'язуватися при викла­ данні студентам дисциплін, які потребують більш глибокого розуміння проблемних питань радіофізики, оптики. Для радіоелектронних спеціаль­ ностей це, зокрема: оптоелектроніка, оптичний зв'язок, волоконна оптика, мікроелектроніка, нанотехнології, лазерні технології, тощо.

Література

1. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика: Уч. пособие для вузов, в 10 т., т. 3. Квантовая механика (нерелятивистская теория). М.: Наука, 1989.___________ Ключові слова: дифракція світла, потік фотонів, методика викладання фізики Demjanenko G.A., Zinkovskiy J.F.

Демяненко П.А., Зиньковский Ю.Ф.

Методологические аспекты трактовки Methodological aspects of treatment of a phenomenon diffraction of light феномена дифракции света Рассмотрены вопросы методологического There is considered a methodological exclama­ толкования феномена дифракции света с уче­ tion of phenomena of light diffraction with tak­ том того, что световой поток - поток фотонов ing into account that light flow is photon flow УДК621.396.001.2

КУРС,,ЕРГОНОМІКА TA ДИЗАЙН РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ

АПАРАТУРИ” - СКЛАДОВА ДИДАКТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ

ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ-РАДТОКОНСТРУКТОРІВ

Гнітецька T B Гнітецька ГО., Мурашко А.В., Шушунов LB, Стаття присвячена проблемі підвищення якості професійної підготовки студентів-радіоконструкторів шляхом формування у них компетенцій в галузі дизайнергономічного проектування та комп ’ютерного моделювання.

Успішність економічного та культурного розвитку країни в значній мірі залежить від рівня матеріальної культури, за яким оцінюють ступінь розви­ тку суспільства. Європейське Екологічне Співтовариство призвало у 1994 році всі європейські країни активно підтримувати розвиток досліджень в га­ лузі дизайну в усіх сферах соціальної діяльності. Система вищої технічної освіти повинна приймати активну участь у розробці поставленої проблеми, що буде сприяти підготовці інженерів в галузі технічного виробництва.

Вихідні положення формування курсу Сучасний етап розвитку дидактики вищої школи характеризується удо­ сконаленням технологій навчального процесу за рахунок впровадження інформаційних технологій. Використання комп’ютерних інформаційних технологій дозволяє створювати проекти набагато швидше та ефективні»

ще. Тому актуальним є оволодіння студентами програмними продуктами, які стають інструментом для реалізації розробок в галузі дизайну радіоеле­ ктронної апаратури (РЕА). Висока реалістичність зображень, отриманих засобами комп’ютерної графіки, дозволяє провести попередню оцінку ес­ тетичних та ергономічних показників зразка. При цьому оптимізується час розробки проекту, мінімізуються фінансові витрати.

В статті висвітлюються основні дидактичні аспекти змісту курсу „Ергономіка та дизайн радіоелектронної апаратури”, вивчення якого спрямо­ ване на формування у студентів відповідних компетенцій в галузі комп’ютерного моделювання в контексті дизайн-ергономічного проекту.

Зміст та методика викладання курсу Курс складається з 18 годин лекцій та 18 годин лабораторних робіт. В результаті вивчення курсу студенти повинні вміти виконувати комп’ютерне моделювання зразків РЕА, самостійно проводити їх дизайнергономічне оцінювання, набути необхідний комплекс знань для прийнят­ тя участі у дизайн-ергономічних розробках вказаних виробів.

Студенти приступають до моделювання кожного із зразків PEA в про­ цесі виконання лабораторних робіт після того, як виконана певна робота по підготовці до цієї діяльності, а саме: зібрані та вивчені вихідні проектні дані щодо заданого зразка РЕА; виконаний огляд аналогів; визначена но­ менклатура естетичних та ергономічних вимог. В результаті проведеної роботи розробляється зразок, який демонструє авторський варіант рішення з точки зору дизайну, ергономіки, використання кольору, фактури, графі­ ки, декоративно-конструкційних матеріалів, ін.

На виробництві кожен промисловий зразок супроводжується відповід­ ною дизайн-ергономічною документацією, склад якої обумовлений ДСТУ 3943-2000. За цим стандартом до основного комплекту документації відно­ сять: пояснювальну записку* креслення загального виду виробу, ергономі­ чну схему, оригінали графічних елементів, карту кольорофактурного та кольорографічного вирішення виробу, протокол оцінювання дизайнергономічних характеристик та властивостей зразка, експертний висновок.

Основні документи можуть бути уточнені додатковими документами ди­ зайн-ергономічного проекту. Згідно вказаного стандарту до них належать:

технічний рисунок виробу (аксонометрія або перспективне зображення за­ гального виду виробу); креслення компонування; габаритне креслення;

таблиці, схеми; протоколи оцінювання дизайнерських та ергономічних ха­ рактеристик та властивостей.

Оскільки курс „Ергономіка та дизайн радіоелектронної апаратури” Гру­ нтується на знаннях, отриманих студентами при вивченні інших дисцип­ лін, серед яких такі як основи конструювання та технологія виробництва РЕА, інженерна та комп’ютерна графіка, ін., то оформлення ряду докумен­ тів, наприклад, пояснювальної записки, креслення компонування, габарит­ них креслень є відомим. Слід лише пояснити деякі особливості їх вико­ нання при виконанні дизайн-ергономічного проекту. Цю інформацію сту­ денти отримують в лекційному курсі та рекомендованій нормативній до­ кументації. Документи, що притаманні тільки дизайн-ергономічному прое­ кту, наприклад, соматографічна та ергономічна схеми, карта кольорофактурного та кольорографічного вирішення об’єкта PEA студенти викону­ ють повністю або частково (за браком часу відведеного на самостійну ро­ боту) в процесі виконання домашніх контрольних робіт. Тобто в процесі самостійної роботи студенти оволодівають знаннями щодо користування відповідною нормативною документацією (стосовно антропометричних характеристик людини, її зон візуального сприйняття об’єктів та моторики рухів, ін.) для розрахунку необхідних розмірів об’єктів РЕА, визначенню зон компонування індикаторів, кнопок, рукояток т.п. Щодо кольорографі­ чного вирішення виконується таблиця, в який відображається інформація про колір покриття відповідних поверхонь зразка PEA із словесним описом кольору та його характеристик відповідно до заданих значень координат кольору та кольористості (ГОСТ 13088 та ГОСТ 16873).

При дизайн-ергономічному проектуванні таких зразків РЕА, наприклад, як пульти управління можуть розроблятись дизайн-макети, за допомогою яких перевіряють та доопрацьовують компонувальні дизайнові та ергоно­ мічні рішення. В навчальному процесі ця робота виконується на ергономі­ чній схемі об’єкта. Частина документації, наприклад, протоколи оціню­ вання дизайнерських, ергономічних характеристик та властивостей дослід­ ного зразка РЕА, експертний висновок, ін. вивчаються теоретично.

Зображення проектного зразка PEA у перспективі виконується студен­ тами під час комп’ютерного моделювання. При виконанні електронної мо­ делі зразка студенти повинні максимально врахувати функціональні, есте­ тичні та ергономічні вимоги відповідно до ДСТУ 3963-2000, згідно якого до функціональних характеристик виробу відносять: ступінь задоволення конкретної потреби під час використання виробу за призначенням (доско­ налість виконання основної функції); діапазон умов і можливостей викори­ стання виробу відповідно до його основної функції, а також наявності у нього додаткових, корисних для споживача функцій, пов’язаних з основною (універсальність використання).

До ергономічних характеристик відносять: відповідність зразка PEA антропометричним, біомеханічним та психофізіологічним характеристи­ кам людини-користувача; відповідність алгоритмів обслуговування зразка PEA антропометричним, біомеханічним та психофізіологічним характери­ стикам людини-користувача; комфортність та швидкість проведення тех­ нічного обслуговування та ремонту виробу; рівень ергономічності виробу, що відображає загальну безпеку для здоров’я користувача, ін.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


До естетичних характеристик відносять: образна виразність, оригіналь­ ність, відповідність моді, декоративна виразність, стильова єдність (худо­ жня виразність); відповідність форми призначенню виробу, умовам його експлуатації, компонувальній схемі, ін. (раціональність форми); підпоряд­ кованість елементів форми виробу за розмірами, пропорціями, масштабом;

ступінь масштабності виробу і його елементів (візуальна відповідність розмірам тіла людини); зорова врівноваженість об’ємно-просторової і композиційно-пластичної структури виробу; цілісність об’ємнопластичного вирішення форми виробу; композиційна обгрунтованість роз­ ташування графічних елементів на виробі; підпорядкованість кольорових та графічних елементів загальному композиційному та кольорографічному рішенню; сполучуваність різних видів матеріалів, фактур, текстур, покрит­ тів із формою, призначенням та умовами експлуатації виробу (цілісність композиційно-пластичного рішення форми), ін.

Комп’ютерне моделювання виконується в середовищі комп’ютерного програмного пакету 3d МАХ, який найчастіше використовується фахівця­ ми в галузі дизайну та реклами. Програма дозволяє вільно виконувати гра­ фічне моделювання складних просторових форм зі світлотінню та аналізом за допомогою перспективних зображень виробів. Оскільки 3d MAX є від­ критою універсальною системою, яка дозволяє обмінюватись файлами з AutoCAD, а також використовувати інші розробки, що можуть поповнюва­ ти його бібліотеки, спрощуючи моделювання, він може використовуватись не лише при моделюванні зразків РЕА, але і в інших галузях проектування та реклами, що робить його привабливим для вивчення.

В процесі вивчення дисципліни „Ергономіка та дизайн радіоелектрон­ ної апаратури” студенти набувають знань в галузі дизайну та ергономіки, володіння відповідними комп’ютерними технологіями моделювання об’єк­ тів, що не тільки необхідно для їх подальшої професійної діяльності, але й розширює їх загальнопрофесійні компетенції, підвищує їх конкурентоспроможність на ринку праці._________________________________________

Ключові слова: дизайн, естетика, радіоконструювання, дидактика вищої школи Гнитецкая Т.В., Гнитецкая Г Е, Мурашко A. JDniteckaya Т.V.,Gniteckaya G.E, Myrashko А., Шушунов И.В. Shyshynov I.V.

Курс "Эргономика и дизайн радиоэлек­ Course "Ergonomic and design of radioelecтронной аппаратуры" - составная дидак­tro n k equipments" - a didactic complex тического комплекса подготовки студен- component of preparation studentгов-радиоконструкторов radioconstructors Статья посвящена проблеме повышения ка­ An article is dedicated to problem of increasing чества профессиональной подготовки сту- quality student-radioconstructors training by центов-радиоконструкторов путем форми­shaping beside them competitions in the field of рования у них компетенций в области ди- design-ergonomic of the designing and com­ зайн-эргономического проектирования и puter modelling.

компьютерного моделирования. |Похожие работы:

«Управління освіти, молоді та спорту Старокостянтинівської райдержадміністрації Хмельницької області Укладачі: В.С.Шевчук, Н.А.Дух, В.В.Гарник, О.Д.Бабичук, В.Л.Бондарчук, Т.О.Шостак, Т.М.Дражан, Ф.М.Златов, Л.І.Старинець, Н.В.Бабійчук – творча група вчителів природознавства Старокостянтинівського району Хмельницької області Рецензент: Н.М.Нестечук – методист РМК управління освіти, молоді та спорту Старокостянтинівської райдержадміністрації Хмельницької області Друкується згідно рішення ради...»

«ББК 24 H 34 Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: хімія. – 2011. – №18 – 60 с. РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ Б.Д. Грищук – доктор хімічних наук, професор (головний редактор) Я.Г. Бальон – доктор хімічних наук, професор В.С. Броварець – доктор хімічних наук, професор М.І. Короткіх – доктор хімічних наук, професор В.П. Новіков – доктор хімічних наук, професор М.Д. Обушак – доктор хімічних наук, професор В.І. Станінець – доктор хімічних наук,...»

«Математика та її застосування Математика та її застосування Білінська Юлія – студентка V курсу математичного факультету Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Науковий керівник: кандидат фізико-математичних наук, доцент В. Я. Ілляшенко Зображення фігур у геометрії Наочні зображення просторових фігур широко використовуються, як в середній, так і вищій школі при вивченні математичних дисциплін. Але досить часто виникають проблеми з правильною побудовою просторових...»

«1. ПІБ Шафр Ігор Володимирович 2. Назва Механізми зростання перерізів недружнього розсіяння адронів в мультипериферичній моделі в межах теорії збурень 3. Спеціальність 01.04.16. – фізика атомного ядра, елементарних частинок та високих енергій 4. Місце роботи Одеський національний політехнічний університет 5. Де виконана дисертація Одеський національний політехнічний університет 6. Науковий керівник Русов Віталій Данилович, д.ф-м.н, професор 7. Опоненти Кайдалов Олексій Борисович, д.ф-м.н.,...»

«НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ЕКСПОРТУ ТА ІМПОРТУ СПЕЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ, ТЕХНІКИ ТА МАТЕРІАЛІВ БЕЗПЕКА ТА НЕРОЗПОВСЮДЖЕННЯ ВИПУСК 2(14)2006 КИЇВ 2006 БЕЗПЕКА ТА НЕРОЗПОВСЮДЖЕННЯ Випуск 4(13)2006 УРОКИ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ АВАРІЇ 26 квітня цього року виповнюється 20 років із часу найбільшої у світі радіаційної аварії – на 4-му енергоблоці Чорнобильської АЕС. Ця жахлива подія послужила потужним поштовхом до зміни системи поглядів щодо безпеки використання ядерних технологій у мирних цілях, змусила всі...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ А.С. МАКАРЕНКА ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ АПН УКРАЇНИ МАТЕРІАЛИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ РОЗВИТОК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ УМІНЬ І ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ ТА СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ 3-4 грудня 2009 р., м. Суми ДО 85 РІЧНИЦІ СУМСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ А.С. МАКАРЕНКА Суми Видавництво СумДПУ імені А.С....»

«ВІСНИК ЖДТУ. 2012. № 3 (62) ISSN 1728-4260 УДК 622.1:622.83+622.35 В.Г. Левицький, ст. викл. Житомирський державний технологічний університет УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ І ПАСПОРТИЗАЦІЯ БЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ НА КАР’ЄРАХ ДЕКОРАТИВНОГО КАМЕНЮ НА ОСНОВІ НАЗЕМНОЇ ЦИФРОВОЇ ФОТОТЕОДОЛІТНОЇ ЗЙОМКИ (Представлено к.т.н., доц. Соболевським Р.В.) Розглянуто основні задачі і принципи тривимірного проектування і моделювання товарних блоків. Виконано наземну фототеодолітну зйомку гранітного товарного блока Лезниківського...»

«В.П.Лавренчук, П.П.Настасієв, О.В.Мартинюк, О.С.Кондур Вища математика Загальний курс Частина I Лінійна алгебра й аналітична геометрія Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Чернiвцi Книги – ХХІ ББК 22.11я73 Л 135 УДК 51(075.8) Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист про надання грифу №1.4/18-Г-239 від 28.01.08 р.) Рецензенти: Євтухов В.М.,...»

«країну (як і жінку) можна або любити, або володіти нею, і об'єднувати ці два типи стосунків не бажано. Висновок досить парадоксальний. Але в контексті радянського політичного режиму ця ідея, вочевидь, набуває переконливого звучання. Питання ж про те, наскільки вона актуальна для сучасної культурної та політичної ситуації в Україні, поки що залишимо відкритим. ЛІТЕРАТУРА 1. Гомілко О. Метафізика тілесності: концепт тіла у філософському дискурсі. К.: Наукова думка, 2001. с. 2. Історія української...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.П. Драгоманова ПОЛІХУН Наталія Іванівна 372.853 РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРОЕКТНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ 13.00.02 – теорія і методика навчання фізики Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ – 2007 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова, Міністерство освіти і науки України. доктор педагогічних...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»