WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«норм (за винятком радону на окремих ділянках Житомирської, Рівненської та Київської областей). На основі узагальнених даних виділено зони підвищеного ризику та зони потенційного ...»

норм (за винятком радону на окремих ділянках Житомирської, Рівненської та Київської

областей).

На основі узагальнених даних виділено зони підвищеного ризику та зони

потенційного забруднення, що потребують спеціального контролю.

Незадовільна якість підземних, в першу чергу ґрунтових, вод визначається:

а) загальним техногенним забрудненням територій;

б) незадовільним санітарно-технічним станом колодязів, свердловин та їх

неправильною експлуатацією;

Дослідження складу і якості підземних вод проводяться спорадично організаціями різного адміністративного підпорядкування, що не дає можливості загально оцінити ситуацію із забрудненням підземних вод на фіксований час і отримати об'єктивну картину його динаміки.

Способи вирішення означених проблем.

• переоцінка раніше розвіданих родовищ підземних вод і введення в експлуатацію перспективних, пошуки та розвідка нових;

• інвентаризація технічного стану криниць, свердловин та меліоративних систем на територіях областей незалежно від їх призначення (в першу чергу на яких зафіксовано перевищення ГДК) з метою приведення їх в належний стан або ліквідації;

• проведення паспортизації підприємств, що негативно впливають на якість підземних вод продуктивних горизонтів, впровадження замкнутого циклу водокористування та обмеження використання питної води у виробничих цілях;

• інвентаризація місць накопичення токсичних відходів з метою їх ліквідації або використання у господарських цілях, уточнення зон санітарної охорони цих об'єктів.

• організація мережі спостережень за фізико-хімічним та санітарно-гігієнічним станом підземних вод (після інвентаризації наявних свердловин на території областей та обгрунтування придатних для спостережень об'єктів), включаючи періодичний контроль джерел децентралізованого водопостачання (сільські водозабори, криниці);

• проведення спеціалізованих науково-дослідних робіт.

Впровадження результатів роботи здійснюється шляхом використання при плануванні заходів по покращанню умов проживання населення на забруднених територіях та подання у вигляді рекомендацій відповідним відомствам і адміністраціям областей щодо оптимізації використання підземних вод для господарсько-питного водопостачання і оптимізації мережі моніторингу підземних вод.

UA0000291 Комплексна оцінка радіаційного стану і умов проживання та валідація моделей переносу радіонуклідів на забруднених територіях Поліського регіону в населених пунктах, віднесених до зони безумовного відселення В.А.Гірій, І.І.Ясковець, В.Р.Заїтов, О.І.Купріянчук, В.А.Оннщук, Г.О.Акінфієв Інститут радіоекології (IP) УААН На прикладі досліджуваних населенихпунктів розроблено підхід до комплексної оцінки умов проживання в населених пунктах, що зазнали техногенного (зокрема, радіонуклідного) забруднення. З позицій цього підходу зібрано, систематизовано та узагальнено значний обсяг різнопланового фактичного матеріалу, який характеризує як екологічні, так і соціально-економічні умови проживання у цих населених пунктах.

Модельні розрахунки міграції радіонуклідів в екосистемах виконуються па основі розроблюваної в IP компартмеитної математичної моделі ЕКОМОДЕЛЬ, яка дає можливість враховувати показники забруднення грунтів, реальні місцеві особливості ландшафтних умов та харчування й способу життя людей. Розрахунки вмісту цезію-137 в основних продуктах раціону та в тілі людини проводяться у комплексі з аналізом фактичних даних щодо рівнів радіонуклідного заоруднепня сільгосппродукції, дарів лісу та продуктів харчування, доз внутрішнього і зовнішнього опромінення та фахового і вікового розподілу доз.

Виконано попередню валідацію параметрів робочої моделі на реальних даних, що пройшли критичний аналіз і затверджені Міжвідомчою експертною комісією Мінчорнобиля та інших відомств України. Результати, одержані у 1996 p., показують високу достовірність модельних розрахунків як вмісту радіонуклідів в основних видах сільськогосподарської продукції, так і дозового навантаження на людину. Добра або задовільна відповідність модельних розрахунків і вимірів 1992 - 1995 pp., відзначається для населених пунктів з високою часткою мінеральних грунтів легкого мехскладу і органогенних грунтів. Розраховані нами значення річних доз опромінення в основному добре збігаються з даними вимірювань випромінювання людей. Основний внесок у формування доз опромінення у більшості пунктів вносить внутрішнє опромінення за рахунок споживання забруднених продуктів місцевого походження (переважно з особистих господарств), але в найбільш забруднених населених пунктах Житомирщини більш значимим є зовнішнє опромінення.

Найбільший внесок у дозу внутрішнього опромінення дають місцеві тваринні продукти - молоко, а також м'ясо. У західній частині другої зони (села Рівненщини і Волині з високими коефіцієнтами переходу активності в рослини) молоко дає 62 - 80% внеску у дозу внутрішнього опромінення, у Народицькому районі - близько половини. Споживання грибів та інших дарів лісу може істотно підвищувати дозу внутрішнього опромінення, але їх внесок відзначається значним розкидом за рахунок як індивідуальних особливостей раціону, так і різниці у рівнях забруднення та інтенсивності його переходу в рослинність для різних грунтів.

Формуванню високих рівнів доз опромінення за рахунок споживання місцевих продуктів у населених пунктах (переважно селах) другої зони дуже сильно сприяє слабкий зв'язок багатьох з них з адміністративними центрами і занепад соціально-економічної інфраструктури. Так, з досліджуваних населених пунктів до 51 села не прокладено дорогії з твердим покриттям, до 58 немає щоденних рейсів громадського транспорту (включаючи орендний і приватний), у 69 немає продмагів, у 62 - шкіл, у 50 - лікарняних і в 70 - дитячих дошкільних закладів. Для переважної частини населених пунктів другої зони значення доз опромінення за рік є меншими як встановлених для обов'язкового відселення, так і т.зв.

паспортних доз, населення залежно від його складу одержало 70-99% дози за життя. Проте деградація системи життєзабезпечення багатьох сіл робить неможливим подальше проживання в них. З ін.сторони, очікувана колективна доза у селах з повноцінною статевовіковою структурою на період середньої тривалості людського життя є за порядком величини порівнянною з колективною дозою, одержаною їх мешканцями на протязі 1986pp.

Отже, вирішальним критерієм при визначенні перспектив населених пунктів другої зони є нині не захист населення від опромінення, а соціально-економічні фактори, які реалізуються у демографічному, економічному та соціально-психологічному аспектах. їх аналіз і узагальнення дозволили нам виконати типізацію досліджуваних населених пунктів, яка може бути основою прийняття рішень про їхню подальшу долю.

–  –  –

екологічний центр «НІЦ ВЕМОВ»

Науково-дослідні роботи (НДР) за договірною тематикою під назвою «Відбір, підготовка до аналізу, визначення вмісту радіонуклідів, мікроелементів та токсичних речовин у водних об'єктах, обробка та аналіз результатів» започатковані у 1995 році і щорічно виконуються в межах Програми робіт з уточнення радіаційного стану та проведення комплексного радіоекологічного моніторингу забруднених територій України. Головне спрямування досліджень - організація та ведення радіоекологічних, токсикологічних та гідрохімічних досліджень води, донних відкладів та біоти водойм місцевогоПохожие работы:

«МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ щодо застосування засобу Дезактін з метою дезінфекції об’єктів та достерилізаційного очищення виробів медичного призначення 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Назва засобу дезінфекційний засіб Дезактін за ТУ У 22920528.002Фірма виробник ТОВ Делана (Україна).1.3. Склад засобу, вміст діючих та допоміжних речовин, мас. %: 1,3-дихлор-5,5-диметилгідантоїн (дихлорантин) 21,0-23,0 (діюча речовина); 5,5-диметилгідантоїн 12,4-16,4; диспергатор 9,0-12,0; аніонні поверхневоактивні речовини...»

«1. ПІБ Овсянко Михайло Михайлович 2. Назва Поляковський скейлінг у непружних hh-процесах при високих енергіях 3. Спеціальність 01.04.16. – фізика атомного ядра, елементарних частинок та високих енергій 4. Місце роботи Одеський національний політехнічний університет 5. Де виконана дисертація Одеський національний політехнічний університет 6. Науковий керівник Русов Віталій Данилович, д.ф-м.н, професор 7. Опоненти Прокопець Геннадій Олександрович, д.ф-м.н., професор Єнковський Ласло Ласлович,...»

«Міністерство освіти і науки України Одеський обласний гуманітарний центр позашкольної освіти та виховання ЗРАЗКИ ОФОРМЛЕННЯ УЧНІВСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ З ФІЗИКИ (в рамках Малої академії наук України) Методичні вказівки Одеса – 200 Рекомендовано до друку Педагогічною радою Одеського обласного гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання. Протокол № від 2008 р. Укладач: Олєйнік В. П., канд. фіз.мат. наук, доцент кафедри теоретичної фізики Одеського національного університету ім. І. І....»

«Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” Кафедра економічної кібернетики МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи Для студентів галузі знань 0305 “Економіка та підприємництво” за напрямом 6.030502 “Економічна кібернетика” денної форми навчання Суми ДВНЗ “УАБС НБУ” УДК 330.45(073) М7 Рекомендовано до видання методичною радою банківського факультету Державного вищого навчального закладу “Українська...»

«МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ НАУКИ» (5-6 грудня 2014 року) Львів УДК 001.18(063) ББК 72я43 П 27 Перспективи розвитку сучасної науки. Матеріали міжнародної П 27 науково-практичної конференції (м. Львів, 5-6 грудня 2014 року). – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2014. – 200 с. ISBN 978-617-7041-83-8 У збірнику представлені матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Перспективи розвитку сучасної науки». Розглядаються загальні...»

«Міністерство освіти і науки України Львівський фізико-математичний ліцей при Львівському національному університеті імені Івана Франка ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФІЗИЧНИЙ КОНКУРС ”ЛЕВЕНЯ – 2005” Інформаційний вісник Львів Каменяр ББК 74.265.1-922 В 85 УДК 372.853 Інформаційно-методичний вісник підготовлено оргкомітетом за підсумками Всеукраїнського фізичного конкурсу «Левеня – 2005» з його результатами та статистичним звітом як один з призів учасникам. Вісник допоможе вчителям, учням та їх батькам у...»

«І.В. Мельник Cистема науково-технічних розрахунків MatLab та її використання для розв’язку задач електроніки Навчальний посібник для студентів факультету електроніки спеціальності «Електронні прилади та пристрої» по курсу «Електронні інформаційні обчислювальні системи» Мельник І.В. Система науково-технічних розрахунків MatLab та її використання для розв'язку задач електроніки: Навчальний посібник для студентів факультету електроніки спеціальності «Електронні прилади та пристрої» по курсу...»

«Реферат на тему: ВАЦЛАВ СЕРПІНСЬКИЙ (1882—1969 pp.) Народився Вацлав Серпінський 14 березня 1882 р. у Варшаві. Батько його був лікарем. Читати і писати хлопчик навчився ще до школи. У гімназії Вацлав виявив особливий інтерес і здібності до вивчення математичних дисциплін. У 1900 р. Серпінський успішно закінчив гімназію і вступив на фізикоматематичний факультет Варшавського університету. На той час у Варшавському університеті бракувало викладачів-професорів. Царський уряд Росії уникав призначати...»

«Виступи учасників конференції Про роль кафедри “Технології цукру та підготовки води” у забезпеченні кадрами підприємств цукрової галузі та перспективні напрямки наукової діяльності Грабовська Олена В’ячеславівна завідувач кафедри технології цукру та підготовки води НУХТ, д.т.н., професор Національний університет харчових технологій єдиний вищий навчальний заклад в Україні, який готує фахівців для цукрової та крохмале-патокової промисловості. За понад 120 років свого існування кафедра технології...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя Лісова Т.В. Моделі та методи сучасної теорії тестів Навчально-методичний посібник This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. УДК 371 ББК 74.04(4Укр)я73 Роботу виконано в рамках міжнародного...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»