WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор_С.В.Іванов (Підпис) «_»2013 р АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи ...»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор___________________С.В.Іванов

(Підпис)

«_____»__________________2013 р

АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ

ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму 6.050101 «Комп’ютерні науки»

заочної форми навчання Всі цитати, цифровий та фактичний СХВАЛЕНО матеріал, бібліографічні відомості На засіданні кафедри інтегрованих перевірені. Написання одиниць автоматизованих систем управління відповідає стандартам Протокол № 3 від 15 жовтня 2013 р.

Підпис(и) автора(ів)________________

«____» ______________ 20__ р.

Реєстраційний номер електронних методичних рекомендацій у НМВ 100.25 – 23.10.2013 КИЇВ НУХТ 2013

Автоматизовані системи управління технологічними процесами:

[Електронний ресурс]: метод. рекомендації до вивч. дисципліни та виконання контр. роботи для студ. напряму 6.050101 «Комп’ютерні науки» заоч. форми навч. / уклад. І.В.Ельперін, С.М.Швед. – К.: НУХТ, 2013.–9 с.

Рецензент О.М.Пупена канд. техн. наук Укладачі: І.В.Ельперін, канд. техн. наук С.М.Швед Відповідальний за випуск І.В.Ельперін, канд. техн. наук, проф..

Подано в авторській редакції.

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ Дисципліна «Автоматизовані системи управління технологічними процесами» входить до варіативної частини освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму «Комп’ютерні науки» і відноситься до циклу професійної і практичної підготовки Предметом вивчення навчальної дисципліни є сучасні автоматизовані системи управління технологічними процесами і їх технічне та програмне забезпечення.

Міждисциплінарні зв’язки: дана дисципліна спирається на знання, здобуті студентами при вивченні фізики, електроніки, мікропроцесорної техніки, основ програмування і теорії автоматичного керування. Подальше застосування одержаних знань та навичок необхідно для вивчення наступних спеціальних дисциплін: “Проектування автоматизованих навчальних систем”, “Сучасні індустріальні технології проектування комп’ютерних систем”, а також може бути використане при виконанні дипломного проекту.

Мета дисципліни – засвоєння знань про принципи побудови сучасних автоматизованих систем управління, їх технічне, алгоритмічне, інформаційне і програмне забезпечення, набуття практичних навичок з програмування промислових мікропроцесорних контролерів і автоматизованих робочих місць оператора-технолога.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати: загальні принципи побудови сучасних автоматизованих систем управління технологічними процесами; принципи роботи датчиків і приладів для вимірювання технологічних параметрів; основні принципи побудови систем автоматичного регулювання; функціональну структуру; технічні характеристики і мови програмування промислових контролерів різних типів;

принципи програмування автоматизованих робочих місць оператора-технолога вміти: вибирати конфігурацію промислового контролера для реалізації заданого алгоритму управління, користуватись спеціальним програмним забезпеченням для програмування мікропроцесорних промислових контролерів побудови автоматизованих робочих місць оператора-технолога.

мати навички: розробки прикладної програми користувача для управління технологічними процесами на різних мовах програмування, які відповідають міжнародному стандарту МЕК 1131.3, а також вміти розробляти людино-машинний інтерфейс для автоматизованих робочих місць оператора технолога за допомогою SCADA-програм.

Роль у підготовці майбутніх фахівців.

Опанування дисципліни дозволить майбутнім фахівцям розуміти вимоги до алгоритмічного і програмного забезпечення сучасних автоматизованих систем управління технологічними процесами, які базуються на спеціалізованих мікропроцесорних технічних засобах, в яких алгоритм управління будь-якої складності реалізується програмним шляхом. Отриманні знання дають можливість участі фахівців у розробленні спеціального програмного забезпечення для автоматизованих систем управління, а також розробки прикладного програмного забезпечення для управління реальними об’єктами.

Вимоги до навчальної підготовки студентів. Для успішного опанування даної дисципліни студентам необхідно мати досвід роботи з комп’ютерною технікою, знати основні принципи побудови мікропроцесорної техніки, знати принципи роботи пошукових програм і мати навички роботи в мережі Internet; мати базовий рівень знання англійської мови.

Опис навчальної дисципліни наведений у табл..1 Таблиця 1 Опис навчальної дисципліни «Автоматизовані системи управління технологічними процесами»

–  –  –

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Промислові мікропроцесорні контролери.

Тема 4. Загальна структура та класифікація мікропроцесорних засобів автоматизації.

Історія розвитку мікропроцесорних засобів автоматизації, їх місце в сучасних системах автоматичного управління.

Напрямки розвитку мікропроцесорних засобів автоматизації, їх особливості та галузі застосування, класифікація. Мікропроцесорні контролери. Їх призначення, узагальнена структура, класифікація, мови програмування.

Робочий цикл виконання програми користувача [1 с.138-165; 2, с. 31-35; 3, с. 11Тема 5. Промислові контролери MODICON TSX. Огляд промислових мікропроцесорних контролерів. Промислові контролери фірми Schneider Electric. Апаратне забезпечення Modicon TSX Premium. Архітектура контролерів, модулі живлення, модулі входів-виходів, спеціальні модулі.

Структура пам‘яті користувача. Адресація каналів [2, с. 35-45; 3, с. 215-232 ].

Тема 6. Програмування контролерів у середовищі PL7 Pro.

Принципи побудови програми користувача. Призначення окремих редакторів. Об’єкти мови. Структура пам‘яті користувача. Мова програмування Крокових діаграм (Ladder Diagram). Мова програмування Structured Text. Мова програмування Grafset. Задачі автоматичного регулювання [2, с. 45-70; 3, с.233-300 ]..

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. Програмне забезпечення для автоматизованих робочих місць (АРМ) оператора-технолога Тема 7. Автоматизовані робочі місця оператора-технолога. Основні принципи і завдання людино-машинного інтерфейсу для АРМ операторатехнолога. Огляд спеціалізованого програмного забезпечення Supervisor Control And Data Acquisition (SCADA). Розробка прикладного програмного забезпечення людино-машинного інтерфейсу. Промислові мережі. [1, с. 163 с. 45-49].

3. ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ

–  –  –

4. ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЕКЗАМЕНУ

1. Вимірювання температури манометричним термометром

2. Вимірювання температури термометром опору

3. Вимірювання температури термоелектричним термометром

4. Вимірювання тиску деформаційними манометрами

5. Вимірювання тиску електричними манометрами

6. Вимірювання витрати витратомірами змінного перепаду тиску

7. Вимірювання витрати витратомірами постійного перепаду тиску (ротаметрами)

8. Вимірювання витрати індукційними витратомірами

9. Вимірювання рівня поплавковими рівнемірами

10.Вимірювання рівня гідростатичними рівнемірами

11.Вимірювання рівня ємнісними рівнемірами 12.Ємнісні і кондуктометричні сигналізатори рівня

13.Лічильники рідин і газів

14.Дилатометричні і біметалеві термометри

15.Принцип регулювання по відхиленню

16.Принцип регулювання по збуренню

17.Комбінований принцип регулювання

18.Слідкуюче регулювання

19.Програмне регулювання

20.Регулювання співвідношення

21.Якість процесу регулювання

22.Властивості об’єкта регулювання

23.Пропорційний закон регулювання

24.Пропорційно-інтегральний закон регулювання

25.Пропорційно-інтегрально-диференціальний закон регулювання

26.Виконавчі механізми

27.Регулюючі органи

28.Структурна схема мікропроцесорного контролера.

29.Принципи адресації змінних для ПЛК TSX Premium

30.Перелік модулів ПЛК TSX Premium Задача. Розробити програму управління обєктом у відповідністю з заданим алгоритмом управління.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Екзаменаційний білет включає три питання: два – теоретичних і задачу.

5. КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Контрольна робота складається з теоретичної і практичної частини.

Теоретична частина полягає у відповіді на два питання з переліку запитань для підготовки до екзамену.

Практична частина полягає у розробці програми користувача для об’єкта управління у відповідності з заданим алгоритмом.

Завдання видається викладачем кожному студенту індивідуально.

Зразок завдання для виконання контрольної роботи:

–  –  –

Контрольна робота оформлюється у звичайному шкільному зошиті.

Відповіді на перші два питання виконуються на основі матеріалів, викладених у рекомендованій літературі.

Розробка програми користувача для ПЛК TSX Premium за наведеним алгоритмом функціонування виконується у наступній послідовності.

Спочатку заповнюється таблиця відповідності, у якій вказується до яких входів-виходів ПКЛ TSX Premium підключаються датчики в виконавчі механізми:

–  –  –

Після цього, на вибраній студентом мові технологічного програмування розробляється програма користувача для реалізації заданого алгоритму.

На рис.2 наведена програма управління на технологічній мові програмування Ladder Diagram.

–  –  –

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Базова

1. Автоматизація технологічних процесів та виробництв харчової промисловості: підруч. / А.П.Ладанюк, В.Г.Трегуб, І.В.Ельперін, В.Д.Цюцюра.

– К.: Аграрна освіта, 2001. – 224 с.

2. Ельперін, І.В. Автоматизоване управління технологічними процесами:

конспект лекцій до вивчення дисципліни для студентів спеціальності 6.080401 „Інформаційні управляючі системи та технології” напряму підготовки 0804 “Комп‘ютерні науки” / І.В.Ельперін, С.М.Швед. – К.: НУХТ, 2007. – 71 с.

3. Ельперін, І.В. Промислові контролери: навч.посіб. / І.В.Ельперін – К.:

НУХТ, 2003. – 320 с.

Допоміжна

1. Ельперін І.В. Промислові контролери. Частина 2.: конспект лекцій до вивчення дисц. для студ. спец. 6.092500 «Автоматизоване управління технологічними процесами» і «Комп‘ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва» напряму підготовки 0925 «Автоматизація і комп‘ютернонтегровані технології». / І.В.Ельперін. – К.: НУХТ, 2012. – 106 с.

Кушков, В.М. Людино-машині інтерфейси [Електронний ресурс]:

2.

конспект лекцій для студ. напряму 6.050200 «Автоматизація та компютернонтегровані технології денної і заочної форм навчання /В.М.Кушков. - К.:

НУХТ, 2012.– 100 с. Режим доступу: http://library.nuft.edu.ua/ebook/file/100.08 .pdfПохожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ВЕКЛИЧ АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ УДК 533.9 ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТЕРМІЧНОЇ БАГАТОКОМПОНЕНТНОЇ ПЛАЗМИ З ДОМІШКАМИ ПАРІВ МЕТАЛІВ 01.04.08 – фізика плазми Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук Київ – 2013 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі фізичної електроніки радіофізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка...»

«УДК 378: 371.333+004 А.Л. Жуковська, аспірант (Житомирський державний університет імені Івана Франка) ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У КЛАСАХ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОГО ПРОФІЛЮ НАВЧАННЯ Статтю присвячено шляхам покращення ефективності процесу навчання в класах фізико-математичного профілю завдяки впровадженню сучасних технічних засобів. Розглянуто актуальність та необхідність застосування комп’ютерних технологій у навчальному процесі. Проаналізовано основні особливості при вивченні предметів у...»

«ДИФЕРЕНЦІЙОВАНО-ВАРІАТИВНИЙ ПІДХІД У ВИКОНАННІ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З ФІЗИКИ В СТАРШІЙ ШКОЛІ Людмила Гуляєва Україна, Запорізький національний технічний університет, м.Запоріжжя Тетяна Гуляєва Україна, м.Запоріжжя В програмі [8,9] для загальноосвітніх навчальних закладів з фізики рівня стандарту, академічного та профільного рівнів значна увага приділяється формуванню знань, умінь, навичок, ключових і предметних компетенцій в процесі виконання практичної частини програми. Під час виконання...»

«ІНСТИТУТ СПЕЦІАЛЬНОГ О ЗВ’ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГ О ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» І. Ф. Скіцько, О. В. Корнейко О. І. Скіцько ФІЗИКА практикум Частина І ЕЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямами підг отовки «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» і «Телекомунікації» Київ Видавництво Інституту...»

«Тетяна Іовлєва Оксана Юрьевна Очкурова Валентина Марковна Скляренко Видатні наукові відкриття. Дитяча енциклопедія Текст предоставлен правообладателем http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=4977108 Видатнi науковi вiдкриття: Фолiо; Харкiв; 2007 ISBN 966-03-3592-X Аннотация У школі вам розкажуть про способи рішення інтегралів, про те, як виглядає бензольне кільце й скільки літрів крові перекачує серце. Але це лише сухі факти, за кожним з яких стоїть набагато більше: щасливі випадки й...»

«МЕТОДИЧНА СЛУЖБА – ШКОЛІ Інформаційно-методичні матеріали на допомогу працівникам освіти Випуск Тернопіль „Астон” Методична служба – школі. Інформаційно-методичні матеріали на допомогу працівникам освіти. Випуск 4. / Укладачі: Ю.В. Буган, О.В. Козловська, Г.Г. Свінних, В.І. Уруський. – Тернопіль: Астон, 2004. – 286 с. Збірник містить інформаційно-методичні матеріали з актуальних питань змісту, організації та управління навчально-виховним процесом у закладах освіти. Матеріали з досвіду роботи...»

«МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ щодо застосування дезінфекційного засобу «Гігасепт АФ форте нью» з метою дезінфекції, достерилізаційного очищення та стерилізації Київ – 2011 Методичні вказівки щодо застосування засобу «Гігасепт АФ форте нью» з метою дезінфекції, достерилізаційного очищення та стерилізації 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Повна назва засобу – дезінфекційний засіб «Гігасепт АФ форте нью». 1.2. Фірма виробник – ТОВ «Компанія «Медпромінвест» (Україна) за ТУ У...»

«Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України В.П. Новосад, С.М. Ромашко Методичні вказівки до модуля Сучасні інформаційні технології в державному управлінні Частина 1. Вступ. Інформаційні технології та системи. Програмне забезпечення Львів УДК 621.363.6 Рецензенти: Матвіїшин Є.Г. кандидат економічних наук, доцент, перший заступник директора Львівського регіонального інституту державного управління Національної...»

«УДК 631.48:631.445.26 © В. І. Гамалєй, М. І. Драган, Л. І. Шкарівська ОСОБЛИВОСТІ ГЕНЕЗИСУ ОПІДЗОЛЕНИХ ҐРУНТІВ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ Національний науковий центр «Інститут землеробства НААН» В статті проаналізовано особливості генезису ясно-сірих супіщаних, сірих легкосуглинкових, темно-сірих лісових ґрунтів і чорноземів опідзолених, що сформувались на обмеженій території північного Лісостепу. Встановлено, що основні генетичні особливості опідзолених ґрунтів в значній мірі визначаються...»

«Проблеми екології та енергозбереження в суднобудуванні VII міжнародна науково-технічна конференція Оцінка природно-ресурсного потенціалу Миколаївської області і проблеми забезпечення його ефективного використання УДК 504.03 Автор: Літвак Ольга Анатоліївна Україна, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова Природно-ресурсний потенціал – це сукупність природних ресурсів і природних умов, які знаходяться у певних географічних межах, що забезпечують економічні, екологічні,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»