WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«УДК 930.1: 731 Веретенников О.М. Богдашина, О.О. Маслівець ДО ПИТАННЯ ПРО ОСОБЛИВОСТІ СВІТОГЛЯДУ В.І.ВЕРЕТЕННИКОВА У статті розглядається вплив неокантіанства та інших теорій на ...»

УДК 930.1: 731 Веретенников

О.М. Богдашина, О.О. Маслівець

ДО ПИТАННЯ ПРО ОСОБЛИВОСТІ СВІТОГЛЯДУ В.І.ВЕРЕТЕННИКОВА

У статті розглядається вплив неокантіанства та інших теорій на формування й еволюцію світогляду

В. І. Веретенникова і наукові праці історика.

Ключові слова: рецепція неокантіанства, модель історіописання

В статье рассматривается влияние неокантианства и других теорий на формирование и эволюцию

мировоззрения В. И. Веретенникова и научные труды историка.

Ключевые слова: рецепція неокантианства, модель историописания In the article are examined influence of neokantianism and another theories for forming and evolution of the outlook of V. I. Veretennikov and scientific works of historian.

Keywords: reception of neokantianism, model of historical writing Постановка проблеми. Для новітньої історіографії характерним є активний процес модернізації методології та методики наукових досліджень, зростання інтересу до теоретикометодологічних проблем. У цьому контексті актуальним є дослідження світогляду і методології історичних праць професора Харківського університету Василя Івановича Веретенникова (1880Аналіз попередніх досліджень. Світогляд і теоретико-методологічні засади наукової творчості В.І.Веретенникова дістали недостатнє висвітлення у науковій літературі. Обрана тема побіжно висвітлюється в працях О.М.Богдашиної [1 та ін.] й інших авторів. Лише поодинокі статті сучасних дослідників (у першу чергу Н.П.Павловської [12 та ін.] присвячені окремим аспектам обраної теми.

В розвідках попередників здебільшого акцентувалася увага на неокантіанському характері методології його наукової спадщини, а роль позитивістської наукової традиції практично не висвітлювалася.

Мета статті – простежити вплив неокантіанства та інших теорій на формування й еволюцію світогляду В.І.Веретенникова і наукові праці історика, показати дотримання ним в основному позитивістської методики роботи з джерелами.

Виклад основного матеріалу. Істориків України 1890-х – 1920-х років, що намагалися дотримуватися неокантіанської моделі історіописання, було небагато: професори Київського (М.М.Бубнов), Харківського (В.І.Веретенников) та Новоросійського (Є.М.Щепкін) університетів.

Формування світогляду двох останніх припадає на 90-х рр. XX ст., коли впливовою течією у суспільних науках був модернізований позитивізм і водночас поширюються ідеї неокантіанства.

В.І.Веретенников був учнем найбільш відомого російського історика-неокантіанця О.С.ЛаппоДанилевського. Саме після знайомства з Олександром Сергійовичем В.І.Веретенников вирішує перевестися з фізико-математичного на історичний факультет Пететербурзького університету [8, с.200]. Робота з актовими документами у студентському науковому семінарі О.С.ЛаппоДанилевського дала ґрунтовні знання з історії державних установ Російської імперії XVII–XVIII ст., а головне – навчила позитивістській методиці роботи з джерелами [4, 8].

Водночас на світогляд модого вченого найбільше вплинули праці лідера неокантіанства Г.Ріккерта. Так, В.І.Веретенников підтримав культурологічні трактування об’єкта і предмета історичного дослідження. Г.Ріккерт, як відомо, називав історичну науку «індивідуалізуючою наукою про культуру», а про історичні об’єкти писав, що вони «або самі є явищами культури, або перебувають в якомусь відношенні до культурних цінностей» [цит. по: 1, c.184]. Знайшли підтримку у В.І.Веретенникова і міркування Г. Ріккерта щодо протиставлення природничих та гуманітарних наук [1, c.185; 2; 5; 10]. Неповторюваність суспільних явищ, на думку обох дослідників, свідчить про принципову неможливість наукового вивчення історичних фактів, що не мають законів [1, c.185; 5;

9; 10]. В.І.Веретенников також вважав історичні факти одиничними і самостійними [2; 5; 10].

Одним із основних завдань суспільних наук неокантіанство вважало дослідження колективної психіки, свідомості та підсвідомості окремих осіб. Важливим завданням історичних досліджень В.І.Веретенников називав реконструювання психічних процесів історичної обстановки шляхом сумісного вивчення норм психічної діяльності людини та історичних фактів [10, c.161-162].

В.І.Веретенников окремо займався розробленою позитивістами концепцією простих та складних історичних фактів. Слідом за своїм вчителем О.С.Лаппо-Данилевським В.І.Веретенников «навіть найпростіший історичний факт» називав «складним до безкінечності» [6, с.107]. При цьому харківський професор вважав, що в центрі історичних досліджень мають бути індивідуальні факти [2, с.349]. Посилаючись на О.С.Лаппо-Данилевського, він формулював складний історичний факт як ідеографічне узагальнення простих [5, с.38; 10, с.148].

Кожний історичний факт В.І.Веретенников оцінював як «сублімацію ряду зареєстрованих зовнішніх сприйняттів (зрозуміло, що дійшли до дослідника лише в їх передачі) шляхом користування тими чи іншими загальними поняттями, які взяті з сфери загальнозначимого людського знання даної епохи» [6, с.107]. Він виділяв чотири етапи «історичного конструювання»:

1) відбір «історичного матеріалу» та його класифікація; 2) відповідно змісту обраних історичних фактів конструювання загального поняття про них; 3) зіставлення «такого поняття з поняттям, що є звичайно готовим результатом наукової думки»; 4) загальний висновок [10, с.150].

Посилаючись на Дж.Ст.Мілля, П.С.Лапласа та Ж.А.Пуанкаре, В.І.Веретенников наголошував, що для найбільш повного вивчення історичних фактів необхідно знати не лише усі факти, їх причинно-наслідкові зв’язки, а й ситуацію, що передувала досліджуваним подіям [2, с.340-342].

Вплив неокантіанства був найменш відчутний саме в теорії та практиці джерелознавства. При аналізі (відборі, класифікації, критиці) історичних джерел В.І.Веретенников використовував як класичні (позитивістські) принципи, так і пропозиції свого вчителя. Як відомо О.С.Лаппо-Данилевський, визнаючи в основному зовнішню та внутрішню критику як два етапи наукової критики джерел, виділив ще два види критики: моральну та естетичну [11, вип.2, с.518-519]. Проте серед істориків підросійської України ці ідеї підтримав лише В.І.Веретенников [1, с.284; 2; 6 та ін.].

Розвідкам В.І.Веретенникова притаманний строгий документалізм. Вже перше дослідження «История Тайной канцелярии Петровского времени» [3] було написане на підставі ретельного вивчення архівів. Він проаналізував історію діяльності Таємної канцелярії, чітко викладаючи лише ту інформацію, що знайшов у збережених справах цієї установи. В іншому великому дослідженні «Очерки истории генерал-прокуратуры в России доекатерининского времени» [7] В.І.Веретенников, дотримуючись викладених в архівних документах фактів, спростував ряд усталених тверджень щодо російських генерал-прокурорів. Дослідження науковцем переважно історії державних установ, а не культурних явищ також, на наш погляд, переконливо свідчить, що автор дотримувався не лише теоретико-методологічних засад неокантіанства. У текстах обох вищевказаних праць вчений підкреслював необхідність ретельного вивчення тем, які більше вивчали позитивісти.

Протягом свого життя В.І.Веретенников активно розробляв проблеми методики роботи з архівними документами, що також більш притаманно позитивістській моделі історіописання [4; 12 та ін.].

Ідеї марксизму, неоромантизму, російської релігійної академічної філософії не справили помітного впливу на погляди В.І.Веретенникова.

Висновки. Основою своєї методології В.І.Веретенников вважав неокантіанство. Зокрема у його працях простежуються спроби ірраціонального пояснення історичних подій. Водночас у методиці дослідження історичних джерел вчений дотримувався принципів позитивізму. Проблема співвідношення позитивістьких і неокантіанських принципів у світогляді і роботах В.І.Веретенникова потребує подальшого вивчення.

ЛІТЕРАТУРА Богдашина О.М. Позитивізм в історичній науці в Україні (60-ті рр. XIX - 20-ті рр. XX ст.) / О.М.Богдашина. - Х.: Вид-во Віровець А. П. «Апостроф», 2010. - 480 с.

Веретенников В.И. Два этюда по технике исторического исследования / В.И.Веретенников // Наукові 2.

записки / Праці науково-дослідної кафедри історії європейської культури. - 1929. - Вип.3. - С.339-358.

Веретенников В.И. История тайной канцелярии петровского времени / В. И. Веретенников. - Х.: Печатное 3.

дело, 1910. - 306 с.

Веретенников В.И. К вопросу о методах изучения древнерусских частнопра-вовых актов / 4.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


В.И.Веретенников. – Пг.: Тип. М.М.Стасюлевича, 1916. - 12 с.

Веретенников В.И. К построению понятия об историческом факте / В. И. Веретенников // Наука на 5.

Украине. - 1922. - № 2. - С. 37-46.

Веретенников В.И. Несколько слов об исторической критике / В.И.Веретенников // Сборник Харьковского 6.

историко-филологического общества. - 1914. - Т. 21. - С.105-118.

Веретенников В.И. Очерки истории генерал-прокуратуры в России доекате-рининского времени / 7.

В.И.Веретенников. - Х.: Тип. А.Дарре, 1915. - VI, 405 с.

Веретенников В.И. Памяти дорогого учителя / В.И.Веретенников // Русский исторический журнал. - 1920.

8.

- Кн.6. - С.200-206.

Веретенников В.И. Случайность в историческом процессе и статистический метод / В.И.Веретенников // 9.

Журнал Министерства народного просвещения. Новая серия. - 1913. - Ч.48, №11. - С.19-45.

10. Веретенников В.И. Этюды по вопросам исторического конструирования: (Из опыта русской исторической науки) / В.И.Веретенников // Наукові записки / Праці Харківської науково-дослідної кафедри історії європейської культури. - 1927. - Вып.1. - С.147-164.

11. Лаппо-Данилевский А.С. Методология истории: пособие к лекциям, чит. студентам Санкт-Петербург. унта в 1909 / 10 уч. Году / А.С.Лаппо-Данилевский. - СПб.: Тип. В.Безобразова, 1910-1913. - Вып.1-2.

12. Павловська Н. Вплив О.С.Лаппо-Данилевського на формування світоглядних та наукових поглядів В.І.Веретеннікова / Н.Павловська // Студії з архівної справи та документознавства. - 2004. - Т.11. - С. 247- 253.Похожие работы:

«Андрій Білик БІБЛІЙНІ ЖІНКИ Новий Завіт ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА — БОГДАН УДК 82-97 ББК 84.4 (УКР) 6 Б 61 Рецензія і богословська експертиза М.А. Жукалюка Рецензент: релігієзнавець, доктор фізико-математичних наук, професор (Національний університет ім. Василя Стефаника, Івано-Франківськ) І.А. Климишин Автор висловлює щиру подяку професору Івану Антоновичу Климишину, за слушні й кваліфіковані поради під час роботи над книгою Білик А. Д. Б 61 Біблійні жінки. Новий Завіт. — Тернопіль: Навчальна...»

«МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ із застосування засобу Гексакварт форте (Hexaquart forte) з метою дезінфекції та передстерилізаційного очищення Київ 2011 Організація-розробник: ДУ Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України. Методичні вказівки призначені для закладів охорони здоров'я та інших організацій, які виконують роботи з дезінфекції та стерилізації. Тиражування цих методичних указівок дозволяється лише за згодою ТОВ Б. Браун Медікал...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ” ФІЗИКА. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ДОКАЗ ДИСКРЕТНОСТІ ЕЛЕКТРИЧНОГО ЗАРЯДУ (ДОСЛІД МІЛЛІКЕНА) Дніпропетровськ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ УЧБОВИЙ ЗАКЛАД “НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ” Кафедра фізики ФІЗИКА. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ Експериментальний доказ дискретності електричного заряду (дослід Міллікена) для...»

«Сосницька Наталя доктор педагогічних наук, професор завідувач кафедри методики викладання фізико-математичних дисциплін та інформаційних технологій у навчанні Бердянського державного педагогічного університету Волошина Алла кандидат педагогічних наук, доцент, Бердянського державного педагогічного університету МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ НА ОСНОВІ ІНТЕГРАЦІЙНОГО ПІДХОДУ В статті виявлені методичні засади інтегративного підходу фахової підготовки вчителя фізики....»

«УДК 547.458. 88: 547. 96 035. 57 ВПЛИВ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ СТРУКТУРИ ПЕКТИНУ НА ЙОГО ТЕРМОДИНАМІЧНУ СУМІСНІСТЬ ІЗ БІЛКАМИ ЗНЕЖИРЕНОГО МОЛОКА Лашко Н.П., к.х.н., доцент Запорізький національний університет Вивчені фазові рівноваги у водних сумішах знежиреного молока з пектинатами натрію (пектинами), які мали різний ступінь естерифікації (від 57,0 до 93,8%), блочний і статистичний характер розподілення естерних груп та різну молекулярну масу. Показано, що зі збільшенням ступеня...»

«УДК [37(09): 908] (477) РОЗВИТОК КРАЄЗНАВСТВА В ПЕРІОД РАДЯНСЬКОЇ ДОБИ Т.В.Бондаренко У статті аналізуються питання розвитку краєзнавства в Україні у розрізі ретроспективної зміни поколінь, їхнього буття, прагнень, переконань, потреб, інтересів та значимості. В статье анализируются вопросы развития краеведения в Украине в разрезе ретроспективного изменения поколений, их бытия, стремлений, убеждений, потребностей, интересов и значимости. In the article the questions of development of study of a...»

«Мендерецький Вадим доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри методики викладання фізики та ДТОГ Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Шуліка Віктор аспірант Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Дмитрук Сергій аспірант Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА У статті розглянуті поняття пізнавального інтересу, стадії та рівні...»

«Зміст Фізичні основи, принципи та методи реєстрації даних Беляк Є.В., Кожан Т.М., Крючин А. А. Методи побудови багатошарових голографічних носіїв інформації на основі фотолюмінісцентних матеріалів і середовищ з ефектом просвітлення..................................... Математичні методи обробки даних Брягін О.В., Орлов С.Ю., Розорінов Г.Н. Оцінка якості робочого шару магнітних носіїв.........................................»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «Київський політехнічний інститут» Факультет зварювальний Кафедра інженерії поверхні КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В ІНЖЕНЕРІЇ ПОВЕРХНІ Методичні вказівки до курсової роботи для студентів напряму 8.05050403 «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» Затверджено вченою радою ЗФ НТУУ «КПІ» Київ 2013 Комп’ютерне моделювання в інженерії поверхні для студентів напряму 8.05050403 «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.П. Драгоманова НІКОЛАЄВ Олексій Михайлович УДК 53 (07) +372.853 МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПЕРАТИВНОГО ТА ТЕМАТИЧНОГО КОНТРОЛЮ В УМОВАХ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ ФІЗИКИ 13.00.02 – теорія та методика навчання фізики Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ – 2004 Дисертацією є рукопис Роботу виконано в Кам’янець-Подільському державному університеті, Міністерство освіти і науки України Науковий...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»