WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 13 | 14 ||

«Вища математика Загальний курс Частина II Математичний аналіз і диференціальні рівняння Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих ...»

-- [ Страница 15 ] --

У попереднiх пунктах доведено, що систему (12) можна звести до одного рiвняння другого порядку. Нехай одна iз заданих функцiй f (t) чи g(t) (наприклад, f (t)) диференцiйовна на деякому промiжку T. Тодi функцiя x(t), що є розв’язком системи (12), як випливає з першого рiвняння цiєї системи, є двiчi диференцiйовною на T i

–  –  –

Якщо прирiвняти коефiцiєнти при однакових степенях t в лiвiй i правiй частинах цiєї рiвностi, то одержимо 311 + 21 = 211 + 12, 311 = 221 + 22.

Звiдси випливає, що 12 = 11 + 21, 22 = 21.

Величини 11 i 21 є довiльними. Якщо позначити їх вiдповiдно через C1 i C2, то дiстанемо, що 12 = C1 + C2, 22 = C2. Тому загальний розв’язок системи має вигляд

–  –  –

Знайдемо частинний розв’язок неоднорiдної системи (28), пам’ятаючи, що f (t) = 0, g(t) = 5 sin t. Оскiльки число ± i = 0 ± i не є коренем характеристичного рiвняння, то шукатимемо частинний розв’язок у виглядi

–  –  –

Лiтература

1. Бугров Я.С., Никольский С.М. Высшая математика. Дифференциальное и интегральное исчисление. – М.: Наука, 1980. – 432 с.

2. Бугров Я.С., Никольский С.М. Высшая математика. Задачник.

– М.: Наука, 1987. – 256 с.

3. Баврин И.И. Высшая математика. – М.: Просвещение, 1980. – 384 с.

4. Высшая математика для экономистов: Учеб. пособие для вузов / Н.Ш.Кремер, Б.А.Путко, И.М.Тришин, М.Н.Фридман; Под ред.

проф. Н.Ш.Кремера. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. – 439 с.

5. Гроссман С., Тернер Дж. Математика для биологов: Пер. с англ. – М.: Высшая школа, 1983. – 383 с.

6. Данко П.Е., Попов А.Г., Кожевникова Т.Я. Высшая математика в упражнениях и задачах, Ч. 1. – М.: Высшая школа, 1980. – 320 с., Ч. 2. – М.: Высшая школа, 1980. – 365 с.

7. Красс М.С. Математика для экономических специальностей:

Учебник. – М.: ИНФРА-М, 1998. – 464 с.

8. Кудрявцев В.А., Демидович Б.П. Краткий курс высшей математики. – М.: Наука, 1989. – 656 с.

9. Кулiнiч Г.Л., Максименко Л.О., Плахотник В.В., Призва Г.Й.

Вища математика: основнi означення, приклади i задачi: Навчальний посiбник. – К.: Либiдь, 1992. – 228 с.

10. Краснов М.Л., Киселев А.И., Макаренко Г.И. Сборник задач по обыкновенным дифференциальным уравнениям: Учеб. пособие для втузов. – М.: Высш. шк., 1978. – 287 с.

11. Лавренчук В.П., Готинчан Т.I., Дронь В.С., Кондур О.С.

Математика для економiстiв: теорiя та застосування. Пiдручник. – К.: Кондор, 2007. – 596 с.

12. Лавренчук В.П., Готинчан Т.I., Дронь В.С., Кондур О.С.

Вища математика. Курс лекцiй у трьох частинах. Частина 1. Лiнiйна алгебра, аналiтична геометрiя, математичний аналiз: Навчальний посiбник. – Чернiвцi: Рута, 2007. – 440 с.

13. Шипачев В.С. Высшая математика: Учебник для немат. спец.

вузов. – М.: Высшая школа, 1985. – 471 с.

14. Шнейдер В.Е. и др. Краткий курс высшей математики (в двух томах). Т. 1. – М.: Высшая школа, 1978. – 384 с., Т.2. – М.: Высшая школа, 1978. – 328 с.

–  –  –

Лавренчук Володимир Петрович Настасієв Павло Павлович Мартинюк Ольга Василівна Кондур Оксана Созонтівна Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Підписано до друку 9.12.2009. Формат 60 х 84/16.

Папір офсетний. Друк офсетний. Ум.друк.арк. 30,7.

Обл.-вид. арк. 33. Зам. 50-п. Тираж 300.

–  –  –Pages:     | 1 |   ...   | 13 | 14 ||
Похожие работы:

«ІНСТИТУТ СПЕЦІАЛЬНОГ О ЗВ’ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГ О ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» І. Ф. Скіцько, О. В. Корнейко О. І. Скіцько ФІЗИКА практикум Частина І ЕЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямами підг отовки «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» і «Телекомунікації» Київ Видавництво Інституту...»

«МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РОСЛИННИХ ТЕСТ-СИСТЕМ ДЛЯ БІОМОНІТОРИНГУ НАФТОЗАБРУДНЕНИХ ҐРУНТІВ УДК 504.064.3:58+504.53.054:665.7 МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РОСЛИННИХ ТЕСТ-СИСТЕМ ДЛЯ БІОМОНІТОРИНГУ НАФТОЗАБРУДНЕНИХ ҐРУНТІВ Н. М. Джура Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Грушевського, 4, Львів 79005, Україна е-mail: Gjurana@ukr.net У статті проаналізовано проблеми і перспективи техногенного забруднення ґрунтів. На основі літературних і власних даних оцінено можливості...»

«РОЗДІЛ І. Географія. № 8, 2011 УДК 911.2:556.55(477.81) Л. В. Ільїн – доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри туризму та готельного господарства Волинського національного університету імені Лесі Українки; В. О. Мартинюк – кандидат географічних наук, старший викладач кафедри екології та збалансованого природокористування Рівненського державного гуманітарного університету Ландшафтна структура ключової ділянки «Оржів» (Волинська височина Волинське Полісся) Роботу виконано на кафедрі...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ Частина перша Технології знезараження непридатних пестицидів Вінниця ВНТУ УДК 632.95 ББК 44+35.33(075) У 67 Рекомендовано до друку Вченою радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (протокол №7 від 23.02.2012 р.) Автори: Петрук В.Г., Ранський А.П., Васильківський І.В., Іщенко В.А., Безвозюк...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»